Δ. Σουσούρας, Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική διαδικασία, 2015


Δ. Σουσούρας, Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική διαδικασία, 2015

Το έργο αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πολυετούς διττής έρευνας της πραγματογνωμοσύνης, τόσο από την ιδιότητα του νομικού με ειδίκευση στον τομέα του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, όσο και από αυτή του πραγματογνώμονα με μακρά δικαστηριακή εμπειρία στην εν τη πράξει διενέργειά της.

Γίνεται για πρώτη φορά βιβλιογραφικά μία προσπάθεια συστηματικής ανάλυσης όλων των δυνατοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και δικονομικών συνεπειών που προβλέπει ο ΚΠΔ σε κάθε στάδιο της διενέργειας της πραγματογνωμοσύνης, από την προκαταρκτική εξέταση μέχρι και τον αναιρετικό έλεγχο, όπως λ.χ. των γνωστοποιήσεών στους διαδίκους, της δυνατότητας επέκτασης του θέματος, τη δυνατότητα εξαίρεσης ή διορισμού τεχνικών συμβούλων από τους διαδίκους καθώς και σε ποια στάδια της ποινικής διαδικασίας είναι επιτρεπτή κάθε ενέργεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην εν τοις πράγμασι διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης με υποδείγματα για τις περισσότερες διαδικαστικές πράξεις και αποτελεί ιδιαίτερο βοήθημα για όλες τις πλευρές, τόσο των δικαστικών οργάνων που επιφορτίζονται με τη διενέργειά της (προανακριτών, πταισματοδικών, ανακριτών, δικαστών-εισαγγελέων) όσο και των δικηγόρων του συνόλου των ατόμων που εμπλέκονται με αυτή (υπόπτου, κατηγορουμένου, μηνυτή, πολιτικώς ενάγοντα, αστικώς υπευθύνου).

Edition info

Title
Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική διαδικασία
Ζητήματα δικαστηριακής πρακτικής - Σύντομη θεωρια - Υποδείγματα
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-290-3
Pages
XIV + 102
Temporarily out of stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

1. Η ένταξη της πραγματογνωμοσύνης στην ποινική διαδικασία

1.1 Εισαγωγικά

1.2. Από ποιους διατάσσεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και σε ποια στάδια της ποινικής διαδικασίας μπορεί να διαταχθεί

Υποδείγματα: Πράξης Διορισμού

– κατά την Προκαταρκτική εξέταση από Πταισματοδίκη

– κατά την Ανάκριση από Ανακριτή

– από το Δικαστήριο

Υποδείγμα: Νέας Πράξης Διορισμού

– μετά από Εξαίρεση ή Αποποίηση Διορισθέντος Πραγματογνώμονα

1.3. Ευχέρεια διενέργειας νέας ή συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης

Υποδείγμα:

– Αίτησης Επέκτασης του Αντικειμένου της Πραγματογνωμοσύνης

2. Δυνητικότητα διενέργειας της πραγματογνωμοσύνης. Δικαίωμα αιτήματος διενέργειάς της εκ μέρους των διαδίκων. Υποχρέωση αιτιολόγησης της απόρριψης του αιτήματος διενέργειάς της

3. Ποιοι είναι οι πραγματογνώμονες κατά τον ΚΠΔ

3.1 Εισαγωγικά

3.2 Ασυμβίβαστο διορισμού και λόγοι εξαίρεσης πραγματογνώ­μονα

Ι. Αντικειμενικοί λόγοι

ΙΙ. Υποκειμενικοί λόγοι

ΙΙΙ. Ειδικότερες περιπτώσεις

3.3. Αίτηση Εξαίρεσης Πραγματογνώμονα

3.3.1 Ποιοι έχουν δικαίωμα να προτείνουν αίτηση εξαίρεσης

3.3.2 Ποιος εξετάζει την αίτηση εξαίρεσης

3.3.3 Ειδικά για το δικαίωμα υποβολής αίτησης εξαίρεσης από τον πολιτικώς ενάγοντα στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης

3.4 Πότε προτείνεται η αίτηση εξαίρεσης

Υποδείγμα:

– Αίτησης Εξαίρεσης

4. Τεχνικοί Σύμβουλοι

4.1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των τεχνικών συμβούλων. Διά­κριση από τους πραγματογνώμονες και τους ιδιωτικώς γνωματεύοντες

4.2 Ποιοι διάδικοι δικαιούνται να διορίσουν τεχνικό σύμβουλο και σε ποιο στάδιο

4.2.1 Ειδικότερα ως προς τη δυνατότητα διορισμού τεχνικού συμβούλου εκ μέρους του πολιτικώς ενάγοντας επί προκαταρκτικής εξέτασης

4.3. Διαδικασία ορισμού Τεχνικού Συμβούλου

Υποδείγματα: Διορισμού Τεχνικού Συμβούλου

– κατά την Ανάκριση

– κατά την Προανάκριση και την Προκαταρκτική Εξέταση

4.4 Υπάρχει δυνατότητα επιλογής τεχνικών συμβούλων από το εξωτερικό;

5. Επείγουσες περιπτώσεις διενέργειας πραγματογνωμοσύνης - προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη

6. Η πραγματογνωμοσύνη ως αποδεικτικό μέσο

6.1. Εισαγωγή

6.2 Ειδικότερα ως προς την ανάγκη ειδικής αναφοράς των αποφάσεων όταν μεταξύ των αποδεικτικών μέσων συγκαταλέγεται πραγματογνωμοσύνη

6.2.1 Η διαφοροποίηση ως προς τις γνωματεύσεις των τεχνικών συμβούλων ή ιδιωτικώς γνωματευόντων

6.3 Η περίπτωση ύπαρξης αντίθετων πραγματογνωμοσυνών ως προς το συμπέρασμά τους

6.4 Η εξάρτηση της αποδεικτικής ισχύος της πραγματογνωμοσύνης από το βαθμό βεβαιότητας εξαγωγής συμπεράσματος

7. Υποχρέωση γνωστοποίησης της πραγματογνωμοσύνης και του ονόματος του πραγματογνώμονα στον κατηγορούμενο και στον ύποπτο

7.1 Δικονομικές ακυρότητες από τη μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής

Υποδείγμα:

– Αίτησης Εξαίρεσης σε περίπτωση μη γνωστοποίησης

7.1.1. Καλύπτεται η ακυρότητα που δημιουργείται από τη μη γνωστοποίηση;

7.2 Ειδικότερα για τη γνωστοποίηση πραγματογνωμοσύνης διενεργούμενη από φορέα νόμω προς τούτο ιδρυθέντα

7.3. Τρόπος γνωστοποίησης

7.4 Παράλειψη γνωστοποίησης δικαιώματος διορισμού τεχνικού συμβούλου

7.5 Υφίσταται ανάλογη υποχρέωση γνωστοποίησης της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης στον πολιτικώς ενάγοντα και αστικώς υπεύθυνο;

7.6 Ασαφής διατύπωση του αντικειμένου της πραγματογνωμοσύνης στην πράξη διορισμού

8. Προθεσμίες που τίθενται στους πραγματογνώμονες

9. Τρόπος θέσεως των προς διερεύνηση ζητημάτων

10. Ανάγκη αιτιολογίας και τεκμηρίωσης της πραγματογνωμοσύνης

11. Η προφορική γνωμοδότηση στην κύρια διαδικασία: ένα πολύτιμο εργαλείο στην οικονομία της δίκης

12. Τρόπος διενέργειας της πραγματογνωμοσύνης

13. Ειδικότερες περιπτώσεις πραγματογνωμοσύνης

13.1. Πραγματογνωμοσύνη σε γυναίκα

13.2. Ψυχιατρική Πραγματογνωμοσύνη

13.3. Ανάλυση δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA)

13.4. Ειδικότερα για την πραγματογνωμοσύνη στα ναρκωτικά

Αρμόδια όργανα διεξαγωγής της πραγματογνωμοσύνης

Περιεχόμενο της πραγματογνωμοσύνης για τα ναρκωτικά

14. Ειδικά για τη γραφολογική πραγματογνωμοσύνη

14.1. Εισαγωγή

14.2. Η σπουδαιότητα του συγκριτικού υλικού

14.2.1 Ακαταλληλότητα ως προς τον τύπο των υπογραφών του συγκριτικού υλικού

14.2.2. Ακαταλληλότητα ως προς τη χρονική προέλευση των υπογραφών του συγκριτικού υλικού

Α) Λήψη υπόψη μόνο προγενέστερου δείγματος

Β) Λήψη υπόψη δείγματος με μεγάλη χρονική απόκλιση από την κρινόμενη γραφή/υπογραφή

14.3 Η εξέταση της κρινόμενης γραφής/υπογραφής στο πρωτότυπο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to wishlist
 

Related editions

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019) - Ιούνιος 2024, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Πλήρως ενημερώμενος μέχρι και τον Ν. 5108/2024 (ΦΕΚ Α΄ 65/2.5.2024)
Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους