Δ. Παπαστερίου, Αναδάσωση, 2020


Δ. Παπαστερίου, Αναδάσωση, 2020

Ο συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός της αναδασώσεως αποτελεί αντικείμενο συστηματικής ερμηνείας στο παρόν έργο. Εστιάζοντας σε καίρια ζητήματα του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου, ο Ομότιμος Καθηγητής Δημήτριος Παπαστερίου επισημαίνει την ύπαρξη των έντονων διενέξεων που κυριαρχούν στα σχετικά πεδία και δίνει βαρύτητα στη συνεχιζόμενη διελκυστίνδα μεταξύ των εκάστοτε αρμόδιων οργάνων και των δικαστηρίων.

Με βάση τον πρόσφατο εμπλουτισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μας με το ν. 4685/2020 η «Αναδάσωση» καταστρώνεται σε είκοσι (20) ενότητες όπου αναπτύσσεται μια σειρά από ποικίλα ζητήματα, ξεκινώντας από τις βασικές έννοιες και την συνταγματική ρύθμιση της αναδασώσεως. Ακολουθούν ειδικότερες αναλύσεις σε αντικείμενα όπως η ανάκληση και η τροποποίηση αποφάσεως αναδασώσεως, η κήρυξη και η άρση αναδασώσεως, η εκμίσθωση, η διάθεση και η αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων προς αναδάσωση και η εγκατάσταση αιολικών σταθμών. Επιπλέον, τρεις ενότητες είναι αφιερωμένες εξ ολοκλήρου στις εκχερσώσεις, την υλοτομία και τις πυρκαγιές ως λόγους αναδασώσεων (§§ 1 έως 19). Πέρα από τις αναπτύξεις για την αναδάσωση, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παράγραφο 20, υπό τον τίτλο «Αντί Επιλόγου: Οι νέες νομοθετικές και νομολογιακές κινήσεις», με ιδιαίτερη έμφαση στα άρθρα 48 έως 55 του ν. 4685/2020.

Το πόνημα αυτό, στο οποίο δίνεται και πάλι ιδιαίτερη σημασία στη νομολογία, αποτελεί ένα αυτοτελές και πλήρες έργο, που εκτιμάται ως συνέχεια έργων του συγγραφέα που προηγήθηκαν: κυρίως του «Δασικοί Χάρτες» (2019), του «Κτηματολογικό Δίκαιο» (Β΄ Έκδοση, 2019) και του «Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο» (2017).

Edition info

Title
Αναδάσωση
- Με συνοπτικές αναφορές στο ν. 4685/2020 και αναπτύξεις των άρθρων 48 έως 55 - Συστηματική ανάλυση και επεξεργασία της νομολογίας
© 2020
Author
ISBN
978-960-648-153-6
Pages
XXXII + 554
Price
€ 64.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

§ 1. Εισαγωγικά

Ι. Η αναδάσωση ως θεσμός με συνταγματική θεμελίωση

ΙΙ. Αυστηρότατο προστατευτικό καθεστώς

ΙΙΙ. Σημαντικά ειδικά ζητήματα

Α. Η σημασία Δασολογίου για την αναδάσωση

Β. Αρχές της έννομης τάξης και αναδάσωση

Γ. Ζητήματα ερμηνείας σε σχέση με την αναδάσωση

Δ. Αστάθεια νομικού καθεστώτος

Ε. Νομολογιακές ισορροπίες με αντικείμενο την αναδάσωση

Στ. Τήρηση της αρχής της κτηματολογικής δασικής νομιμότητας

Ζ. Ζήτημα εκτελεστότητας πράξης χαρακτηρισμού

Η. Ειδική ενδικοφανής διαδικασία

Θ. Εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης

Ι. Αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα

ΙΑ. «Διοικητικές πράξεις» στο Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο

ΙΒ. Το μέγα ζήτημα της ερμηνείας του Συντάγματος και η αναδάσωση

ΙΓ. Έγκλημα και υποχώρηση

ΙΔ. Αρχές και αξίες στο πεδίο των αναδασώσεων

§ 2. Εννοιολογική προσέγγιση αναδασώσεως

Α. Νομοθετικός ορισμός

1. Πηγές εννοιολογικών στοιχείων

2. Η νομοτυπική μορφή

3. Έννομη συνέπεια

4. Ειδικά ζητήματα

5. Εξαιρέσεις από την αναδάσωση

§ 3. Δάσωση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομικό καθεστώς

ΙΙΙ. Αντισυνταγματικότητα του άρθρου 47Β ν. 998/1979

IV. Δάσωση (ειδική) ασκεπών εκτάσεων

A. Από το άρθρο 37, παρ. 2, στο άρθρο 3, παρ. 3, ν. 998/1979

B. Οι εκτάσεις κατά το άρθρο 3, παρ. 3, ν. 998/1979

Γ. Δάσωση σε μη «ασκεπείς εκτάσεις»

Δ. Ασκεπών εκτάσεων που δεν είχαν ή έχουν χαρακτήρα δάσους ή δασικής εκτάσεως

Ε. Το πρώτον ενεργούμενη φύτευση

Στ. Με σπορά ή φύτευση δασικών φυτών

V. Εργασίες δασώσεως

VI. Συμβολή της νομολογίας

VII. Ένα ερώτημα: Μπορεί η φύτευση ενός τρισεκατομμυρίου δέντρων να μας σώσει από την κλιματική αλλαγή;

§ 4. Η συνταγματική ρύθμιση της αναδασώσεως

I. Προσέγγιση του άρθρου 117 § 3 Συντ σε σχέση με την αναδάσωση

II. Νομοτυπική μορφή και έννομες συνέπειες

Α. Νομοτυπική μορφή άρθρου 117, παρ. 3, Συντ

1. Γενικά

2. Δάσος με την ευρεία του όρου σημασία

3. Καταστροφή από πυρκαγιά

4. Καταστροφή από άλλη αιτία

5. Δεν αποτελούν στοιχεία της νομοτυπικής μορφής

6. Εγγραφή μείζονος ακινήτου ως αγροτικού στο Κτηματολόγιο

Β. Έννομες συνέπειες άρθρου 117, παρ. 3, Συντ

1. Γενικά

2. Διατήρηση του δασικού χαρακτήρα

3. Υποχρεωτική κήρυξη αναδασώσεως

4. Αποκλεισμός διαθέσεως για άλλο προορισμό

Γ. Η κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας αποτελεί νόμιμο περιορισμό της κυριότητας

III. Προστατευτικό καθεστώς

Α. Γενικά

Β. Απαγόρευση επεμβάσεων

Γ. Ανατροπή της καταστάσεως που δημιουργήθηκε;

Δ. Σημαντική απόκλιση

1. Προκαταρκτικά

2. Το ζήτημα των αιολικών σταθμών

3. Η ΟλΣτΕ 2499/2012

IV. Παρατηρήσεις στις νομολογιακές εξελίξεις

§ 5. Ν. 998/1979 σε σχέση με την αναδάσωση

I. Εισαγωγικά: Πέμπτο Κεφάλαιο ν. 998/1979

ΙΙ. Προσέγγιση έννοιας αναδασώσεως βάσει άρθρου 37 ν. 998/1979

Α. Το κείμενο του άρθρου 37 ν. 998/1979

Β. Νομοτυπική μορφή άρθρου 37, παρ. 1, ν. 9981919: Αναδάσωση

1. Δασική βλάστηση

2. Καταστροφή, «καθ’ οιονδήποτε τρόπο», δασικής βλαστήσεως

3. Σημαντική αραίωση δασικής βλαστήσεως

4. Υποβάθμιση «άλλως πως» δασικής βλαστήσεως

Γ. Πλήρωση των στοιχείων

Δ. Νομοτυπική μορφή άρθρου 37, παρ. 2, ν. 998/1979: Δάσωση

ΙΙΙ. Άρθρο 38 ν. 998/1979

Α. Το κείμενο του άρθρου 38 (Υποχρεωτικαί αναδασώσεις)

Β. Διατάξεις άρθρου 38, παρ. 1, ν. 998/1979

Γ. Ο κανόνας της υποχρεωτικής αναδασώσεως: Δύο περιπτώσεις

1. Πρώτη περίπτωση υποχρεωτικής αναδασώσεως

α. Νομοτυπική μορφή του άρθρου 38, παρ. 1, ν. 998/1979

i. Δάση και δασικές εκτάσεις

ii. Το στοιχείο της καταστροφής ειδικότερα

β. Έννομη συνέπεια

2. Δεύτερη περίπτωση υποχρεωτικής αναδασώσεως

IV. Η απόφαση για κήρυξη αναδασώσεως (άρθρο 41 ν. 998/1979)

Α. Η εισαγόμενη ρύθμιση

Β. Όργανο αρμόδιο για κήρυξη

Γ. Αντικειμενική κρίση

Δ. Χρόνος καταστροφής ή αποψιλώσεως

Ε. Χρονικός ορίζοντας αναδασώσεως

Στ. Απόφαση μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Πρόγραμ­μα αναδασώσεως

Ζ. Κλήση ενδιαφερομένου σε ακρόαση

V. Συνταγματικότητα (;) του παλαιού άρθρου 38, παρ. 1, εδ. β΄, ν. 998/1979

VΙ. Δυνητική αναδάσωση (άρθρο 38, παρ. 3, ν. 998/1979)

VIΙ. Ειδικές διατάξεις για δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις

VIIΙ. Αιολικοί σταθμοί σε αναδασωτέες εκτάσεις

IΧ. Παρωχημένες αναδασώσεις

Α. Ο κανόνας και οι αποκλίσεις

Β. Παρατηρήσεις

Χ. Εκμίσθωση δημόσιων εκτάσεων προς αναδάσωση (άρθρο 39 ν. 998/1979)

Α. Η ρύθμιση του άρθρου 39 ν. 998/1979

Β. Κείμενο του άρθρου 39 ν. 998/1979

ΧΙ. Διάθεση εκτάσεων ΝΠΔΔ προς αναδάσωση (άρθρο 40 ν. 998/1979)

XΙΙ. Αναγκαστική απαλλοτρίωση αναδασωτέων εκτάσεων (άρθρο 43 ν. 998/1979)

ΧΙΙΙ. Πραγματοποίηση αναδασώσεως (άρθρο 42)

XIV. Ανάκληση αναδασώσεως

XV. Άρση αναδασώσεως (άρθρο 44 ν. 998/1979)

ΧVΙ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις για την αναδάσωση

§ 6. Πραγματοποίηση αναδασώσεως

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η εισαγόμενη ρύθμιση

ΙΙΙ. Πραγμάτωση αναδασώσεως δημόσιων δασών

Α. Αναδασωτική μελέτη

Β. Παρατηρήσεις για την αναδασωτική μελέτη

IV. Πραγμάτωση αναδασώσεως ιδιωτικών (και άλλων) δασών

Α. Γενικά για τη ρύθμιση

Β. Αναδάσωση ιδιωτικών και διακατεχόμενων δασών

Γ. Αναδάσωση δασών δασικού συνεταιρισμού

Δ. Παροχή στοιχείων στη δασική αρχή

Ε. Υπό προϋποθέσεις δυνατότητα επιδοτήσεως από το Δημόσιο

V. Παρατηρήσεις για το άρθρο 42 ν. 998/1979

§ 7. Ανάκληση και τροποποίηση αποφάσεως αναδασώσεως

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ανάκληση αποφάσεως κατά τη νομολογία

§ 8. Άρση αναδασώσεως

Ι. Το κείμενο του άρθρου 44 ν. 998/1979

ΙΙ. Γενική διάταξη: Ο κύριος λόγος άρσης αναδασώσεως

ΙΙΙ. Άρση αναδασώσεως ιδιωτικής εκτάσεως ή δημόσιας εκτάσεως

Α. Άρση αναδασώσεως ιδιωτικής εκτάσεως

1. Η εισαγόμενη ρύθμιση

2. Νομοτυπική μορφή και έννομη συνέπεια

Β. Άρση αναδασώσεως δημόσιας εκτάσεως

1. Η εισαγόμενη ρύθμιση

2. Νομοτυπική μορφή και έννομη συνέπεια

IV. Ερμηνευτικές κατευθύνσεις (ΟλΣτΕ 2499/2012)

§. 9. Διαδικασία προσωρινής επιλύσεως αμφισβητήσεων και διαδικασία κηρύ­ξεως αναδασώσεως

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Διακεκριμένες οι δύο διαδικασίες

ΙΙΙ. Σκέψεις της νομολογίας προς θεμελίωση του διακεκριμένου

Α. Ως προς το σκοπό κάθε διαδικασίας

Β. Ως προς τον αμοιβαίο αποκλεισμό

Γ. Ειδική μορφή αποκλεισμού: «… δεν είναι ληπτέα υπόψη…»

Δ. Ειδική περίπτωση Α: Αδυναμία κηρύξεως εκτάσεως ως αναδασωτέας. Από­ψεις

Ε. Ειδική περίπτωση Β: Κρίση για ιδιοκτησιακό καθεστώς ή χαρακτήρα εκτάσεως

Στ. Ειδική περίπτωση Γ: Κρίση για εξειδίκευση του δασικού χαρακτήρα

Ζ. Ειδική περίπτωση Δ: Κρίση για επαναχαρακτηρισμό

H. Ειδική περίπτωση E: Η προβλεπόμενη εισήγηση

ΙV. Επεμβάσεις του ν. 4685/2020

§ 10. Αναδάσωση και Κτηματολογικό Δίκαιο

§ 11. Εκμίσθωση δημόσιων εκτάσεων προς αναδάσωση (άρθρο 39 ν. 998/1979)

I. Εισαγωγικά

II. Η ρύθμιση της εκμισθώσεως για δασικές φυτείες

Α. Το κείμενο της ρυθμίσεως

Β. Νομοτυπική μορφή και έννομη συνέπεια: Εκμίσθωση μέχρι πενήντα χρό­νια

1. Νομοτυπική μορφή δασών προς εκμίσθωση

2. Δημόσια χορτολιβαδικά ή άλλα εδάφη

α. Δημόσια χορτολιβαδικά εδάφη

β. Δημόσια άλλα εδάφη

3. Κηρυσσόμενα ως αναδασωτέα

4. Έννομη συνέπεια

α. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δασών

β. Εκμίσθωση δημόσιων δασικών εκτάσεων

γ. Σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα

δ. Για δημιουργία δασικών φυτειών

ε. Προς αποκλειστική δασοπονική εκμετάλλευση

στ. «Απαγορευομένης ρητώς πάσης άλλης τοιαύτης»

Γ. Άρθρο 39, παρ. 2, ν. 998/1979: Ενέργεια εκμισθώσεως – Δημοπρασία – Σύμβαση

Δ. Άρθρο 39, παρ. 3, ν. 998/1979

Ε. Άρθρο 39, παρ. 4, ν. 998/1979

Στ. Άρθρο 39, παρ. 5, ν. 998/1979

Ζ. Άρθρο 39, παρ. 6, ν. 998/1979

III. Διάθεση εκτάσεων ΝΠΔΔ προς αναδάσωση (άρθρο 40 ν. 998/1979)

Α. Έννομες συνέπειες

Β. Η προβλεπόμενη δημοπρασία. Η σύμβαση εκμισθώσεως

Γ. Η κήρυξη αναδασώσεως των παραχωρουμένων εκτάσεων – Καταγγελία και έκπτωση.

Δ. Ζητήματα από τη λύση της συμβάσεως

Ε. Εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών δασικών εκτάσεων ή χορτολιβαδικών εδαφών

Στ. Παραχώρηση κατά κυριότητα εδαφών σε δήμους ή κοινότητες

Ζ. Εκμίσθωση και Κτηματολογικό Δίκαιο

Η. Εμπράγματη σχέση της μερικής κατοχής

§ 12. Διάθεση εκτάσεων Ν.Π.Δ.Δ. προς αναδάσωση (άρθρο 40 ν. 998/1979)

§ 13. Αντισυνταγματικότητα (παλαιότερων) διατάξεων άρθρου 3 ν. 998/1979

I. Εισαγωγικά

II. Οι επίμαχες αντισυνταγματικές διατάξεις

III. Οι κρίσεις για την αντισυνταγματικότητα

IV. Το «νέο» καθεστώς

§ 14. Εγκατάσταση αιολικών σταθμών σε αναδασωτέες εκτάσεις

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Οι θέσεις της νομολογίας για τους αιολικούς σταθμούς σε αναδασωτέες εκτάσεις

Α. Η ΟλΣτΕ 2499/2012

Α1. Σκέψεις της πλειοψηφίας

1. Οδηγία 2001/77/ΕΚ

2. Άλλες σχετικές ρυθμίσεις

3. Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ­γειας σε δάση και δασικές εκτάσεις

α. Κατά το νόμο 3468/2006

β. Γενικά για το άρθρο 45 ν. 998/1979

i. Παρ. 1 (ο κανόνας της απαγορεύσεως)

ii. Παρ. 2 (οι εξαιρέσεις από τον κανόνα της απαγορεύσεως) ανα­πτυσ­σόμενη σε τέσσερα εδάφια

iii. Παρ. 3 έως

γ. Το άρθρο 58 ν. 998/1979

4. Απαραίτητη η χορήγηση άδειας

5. Η κατασκευή υποσταθμών ως επιτρεπόμενη επέμβαση

6. Προστασία πολύτιμων θυλάκων δασικών οικοσυστημάτων από οικο­πεδοποίηση

7. Περιοχές με έντονες οικιστικές πιέσεις

8. Οι υπέρτεροι δημόσιοι σκοποί

9. Επιτρεπόμενη επέμβαση σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα για λόγους ιδιαίτερης (κοινωνικής, εθνικής ή οικονομικής) σημασίας

10. Θέσεις της πλειοψηφίας με βάση τα παραπάνω αποσπάσματα

11. Διατάξεις συνταγματικά ανεκτές

12. Εγγυήσεις αρμόζουσας εφαρμογής

13. Βάσεις θωρακίσεως

14. Ανάγκη ειδικής αιτιολογίας λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της επεμ­βάσεως σε αναδασωτέα έκταση

Α2. Ερμηνευτικό ισοζύγιο: «ναι μεν αλλά»

Α3. Σκέψεις της μειοψηφίας

1. Ζήτημα πρώτο: Διάταξη μη δεκτική ερμηνείας

2. Ζήτημα δεύτερο: Βούληση συνταγματικού νομοθέτη ο αποκλεισμός της διασταλτικής ή τελολογικής ερμηνείας

3. Ζήτημα τρίτο: Ερμηνεία συνταγματικής διατάξεως εναντίον του γράμ­ματός της. Ρητή και απόλυτη απαγόρευση

4. Ζήτημα τέταρτο: Ανεπίτρεπτη άσκηση αναθεωρητικής εξουσίας

5. Ζήτημα πέμπτο: Άρθρα 24, παρ. 1, και 117, παρ. 3, Συντ και 37, παρ. 1, ν. 998/1979

6. Ζήτημα έκτο: Απαγόρευση μεταβολής προορισμού εκτάσεων με δασική βλάστηση

7. Ζήτημα έβδομο: Εξαίρεση από την απαγόρευση μεταβολής

8. Ζήτημα όγδοο: Απώλεια υλική δασικής βλαστήσεως και σχετική προστασία

9. Ζήτημα ένατο: Σημασία του αποκλεισμού διαθέσεως για άλλον προορισμό

10. Ζήτημα δέκατο: Προσφυγή στις προκαταρκτικές εργασίες

11. Συμπέρασμα: Αντίθεση στο άρθρο 117, παρ. 3, Συντ

Α4. Παρατηρήσεις στη θέση της πλειοψηφίας

Β. Εφαρμογές της «συνταγματικής ανεκτικότητας»

1. Γενικά

2. Παρεμπίπτουσα μεταγενέστερη απόφαση

IΙΙ. Παρατηρήσεις στις νομολογιακές εξελίξεις

IV. Εντός ή πλησίον περιοχών του δικτύου Natura 2000 και ΖΕΠ

V. Για τους αιολικούς σταθμούς υπάρχει ένα σύνολο ρυθμίσεων στο ν. 4685/2020

§ 15. Παράκαμψη: Το άρθρο 45 ν. 998/1979

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προηγούμενο νομικό καθεστώς

Α. Ο εισαγόμενος κανόνας

Β. Εξαιρέσεις από τον κανόνα

ΙΙΙ. Ισχύον νομικό καθεστώς

Α. Προλεγόμενα

Β. Τα «νέα» άρθρα 45 επ. ν. 998/1979

Γ. Δύο ρυθμιστικές ενότητες

1. Ενότητα ν. 4685/2020

2. Ενότητα άρθρων 47 έως 61 ν. 998/1979, υπό καθεστώς ν. 4685/2020

§ 16. Οι εκχερσώσεις ως λόγος αναδασώσεων

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομικό καθεστώς

Α. Γενικά

Β. Προκαταρκτικά για την εκχέρσωση

ΙΙΙ. Απαγόρευση εκχερσώσεως δασών

Α. Γενικά για το ισχύον καθεστώς απαγορεύσεως

Β. Η διάκριση των εκχερσώσεων δασών σε επιτρεπόμενες και αυθαίρετες

Γ. Οι αυθαίρετες εκχερσώσεις δασών. ΣτΕ 645/2019

1. Αντισυνταγματικότητα εξαγορών που εκχερσώθηκαν προ του 1975 αυτογνωμόνως

2. Υποχρέωση κρατικών οργάνων

3. Αντίθεση στις αρχές κράτους δικαίου και ισότητας

4. Το στοιχείο της παρόδου του χρόνου

5. Γενικευμένη νομιμοποίηση εκχερσώσεων

6. Αντισυνταγματικό και το άρθρο 47Β

Δ. Οι έννομες συνέπειες

IV. Επιτρεπόμενες εκχερσώσεις

A. Γενικά

B. Α΄ Κατηγορία

1. Ζήτημα πρώτο: Σε ποια πρόσωπα επιτρέπεται η εκχέρσωση

2. Ζήτημα δεύτερο: Σε ποιες εκτάσεις επιτρέπεται η εκχέρσωση ή η χρήση

3. Ζήτημα τρίτο: Επιτρεπόμενη εκμετάλλευση για εκχέρσωση

Γ. Β΄ Κατηγορία

V. Έγκριση γεωργικής εκμεταλλεύσεως σε δάσος – Οικονομοτεχνική μελέτη

A. Η εισαγόμενη ρύθμιση

B. Οι προϋποθέσεις: Οικονομοτεχνική μελέτη

Γ. Οικονομοτεχνικής μελέτης επέκταση

Δ. Προϋποθέσεις εγκρίσεως

VI. Εκχερσωθείσες εκτάσεις πριν από το Συντ

A. Η εισαγόμενη (αντισυνταγματική) ρύθμιση

B. Άρθρο 47, παρ. 5: Στοιχεία νομοτυπικής μορφής και έννομες συνέπειες

VII. Αίτημα εξαγοράς – Τίμημα – Χρηματικό αντάλλαγμα

A. Αίτημα εξαγοράς από τον κάτοχο

B. Τίμημα και αντάλλαγμα εξαγοράς

VIII. Έκδοση τίτλου κυριότητας

ΙX. Περιπτώσεις ειδικού καθεστώτος προστασίας

X. «Νέες» παρ. 13 και 14 στο άρθρο 47 ν. 998/1979

Α. Η παρ.

Β. Η παρ.

XI. Excursus: Αποψίλωση δάσους – Εκχερσώσεις – Έννομες συνέπειες

XII. Εκχέρσωση – Έννομες συνέπειες

XIΙΙ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις για το νομικό καθεστώς των εκχερσώσεων

§ 17. Η υλοτομία ως λόγος αναδασώσεων

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομικό καθεστώς

Α. Ν.δ. 86/1969 «ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄: Δικαιώματα επί δασών»

Β. Ν.δ. 86/1969 «ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄: Ενέργεια υλοτομιών»

Γ. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής

Δ. Λοιπές διατάξεις

Ε. Επιτήρηση δασών

Στ. Ένα παράδειγμα από το πεδίο της επικαρπίας

Ζ. Αξίωση αποζημιώσεως λόγω αδικοπραξίας

ΙΙΙ. Ν. 998/1979

Α. Σχετικές διατάξεις

Β. Σε σχέση με το άρθρο 17 ν. 998/1979

Γ. Σε σχέση με το άρθρο 18 ν. 998/1979

Δ. Σε σχέση με το άρθρο 38 ν. 998/1979

Ε. Σε σχέση με το άρθρο 70 ν. 998/1979

Στ. Σε άλλες διατάξεις του ν. 998/1979.

§ 18. Οι πυρκαγιές ως λόγος αναδασώσεων

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το νομικό καθεστώς

A. Προηγούμενο καθεστώς αρμοδιοτήτων Δασικών Υπηρεσιών

Β. Καθεστώς αρμοδιοτήτων Πυροσβεστικού Σώματος

ΙΙΙ. Νομοθετικές εξελίξεις ετών 2019 και

Α. Η ΚΥΑ του

Β. Ο ν. 4662/2020 και η πρόβλεψη για νέα ΚΥΑ

IV. Εισαγόμενες απαγορεύσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δάση

Α. Οι εισαγόμενες απαγορεύσεις

Β. Δασικοί κανονισμοί για πυρκαγιές

V. Τα ΕισΝΑΚ 105 και

A. Γενικά

Β. Ειδικότερα ο αιτιώδης σύνδεσμος

VI. Το ΑΚ 932: Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

VII. Ζημία από περισσοτέρους

VIII. Υποχρεώσεις οργανισμών κοινής ωφελείας και ιδιωτικών επιχειρήσεων

A. Υποχρεώσεις των σιδηροδρομικών υπηρεσιών

B. Υποχρεώσεις διοικήσεων άλλων επιχειρήσεων

ΙΧ. Επικίνδυνες περιοχές κατά το Δασικό Δίκαιο

Χ. Μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαγιών

Α. Γενικά

Β. Ειδικές μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαγιών από αέρος

ΧΙ. Αρμοδιότητες για την καταστολή πυρκαγιών

Α. Γενικά

Β. Σημείο εκκινήσεως: το άρθρο 28 ν. 998/1979

Γ. Η ΥΑ 120//1999

Δ. Η Κ.Υ.Α. 181752/2019

Ε. Ποικίλες άλλες διατάξεις

Στ. Υποχρεώσεις όσων αντιλαμβάνονται πυρκαγιά

ΧΙΙ. Ενέργειες προς κατάσβεση πυρκαγιάς

ΧΙΙΙ. Λήψη ειδικών μέτρων

Α. Επίταξη μέσων και προσωπικών υπηρεσιών

Β. Αμοιβές

Γ. Επίπτωση δαπανών

ΧΙV. Ενέργειες μετά την καταστολή

Α. Φύλαξη

Β. Σύνταξη εκθέσεως

Γ. Ανακριτικές πράξεις

Δ. Αεροφωτογράφηση, χαρτογράφηση, κήρυξη αναδασώσεως

XV. Μεταβιβάσεις καέντων δασών

Α. Προλεγόμενα

B. Απαγόρευση μεταβιβάσεως

Γ. Βεβαίωση ακαΐας δάσους

ΧVI. Δασικοί κανονισμοί για την αντιμετώπιση πυρκαγιών

XVII. Ποινικές διαστάσεις

Α. Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα: «Επί το ηπιότερο ο εμπρησμός και εμπρη­σμός σε δάση»

B. Το άρθρο 265 ΠοινΚ: Εμπρησμός σε δάση

XVIII. Εμπειρία από την αντιπυρική περίοδο

XIX. Η φονική πυρκαγιά στην ανατολική Αττική: Το Μάτι

Α. Γενικά

Β. Προηγούμενες καταστροφικές πυρκαγιές

Γ. Η Ελλάδα το

Δ. Πληροφορίες για το Μάτι

1. Το καταστροφικό και ανθρωποκτόνο γεγονός

2. Οι πρώτες προσεγγίσεις

3. Τουλάχιστον 50 οι νεκροί από τις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική

4. Στους 79 οι νεκροί – Σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε Κινέτα και Καλλι­τεχνού­πολη

5. Αριθμητικά δεδομένα και στατιστικά στοιχεία δηλώσεων αυθαίρετης δόμησης στην πυρόπληκτη περιοχή Μάτι

6. Εθνικό Αστεροσκοπείο: «Στάχτη» 13.000 στρέμματα

7. Σοβαρές καταγγελίες από την πρώην Ειδική Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

8. Οικισμοί αυθαιρέτων σε δάση

9. Και τώρα ξεφτίλες τι θα κάνετε; Και τώρα ξεφτίλες τι θα κάνουμε;

10. Ήταν μια προδιαγεγραμμένη τραγωδία

Ε. Ειδικά νομικά κείμενα για το Μάτι ή με αφορμή το Μάτι

Στ. Δηλώσεις για το Μάτι

Ζ. Έρευνα για το Μάτι

1. Τα 15 προκαταρκτικά συμπεράσματα της έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τις πυρκαγιές στην Αττική

2. Πλαίσιο οργανωμένης απομακρύνσεως πολιτών λόγω δασικών πυρκα­γιών

3. Αποτύπωση της καμένης έκτασης στην Ανατολική Αττική

Η. Ρεπορτάζ

Θ. Γνώμες για το Μάτι

ΧΧ. Νομολογιακές θέσεις για τις πυρκαγιές, συνοπτικά

ΧΧΙ. Επίμετρο

§ 19. Αναγκαστική απαλλοτρίωση αναδασωτέων ιδιωτικών εκτάσεων

§ 20. Αντί Επιλόγου. Οι νέες νομοθετικές και νομολογιακές κινήσεις

Ι. Οι θέσεις του αρμόδιου Υπουργείου βάσει εγγράφων και δηλώσεων

Α. Γενικά

Β. Σε σχέση με τις αναδασώσεις

Γ. Σε σχέση με τους δασικούς χάρτες και τις «οικιστικές πυκνώσεις»

Δ. Απόσπασμα από την Εισηγητική Έκθεση

Ε. Σχέδια Νόμου Α και Β και ν. 4685/2020

Στ. Σε σχέση με τους δασικούς χάρτες και τις «οικιστικές πυκνώσεις»

ΙΙ. Αποσπάσματα από το κείμενο της Αιτιολογικής Εκθέσεως

Α. Τα Κεφάλαια Α-Η

Β. Ειδικότερα, τα Κεφάλαια Ε και Στ

Γ. Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες

Δ. Κεφάλαιο Στ: Ρυθμίσεις για τις «οικιστικές πυκνώσεις»

ΙΙΙ. Διατάξεις του Σχεδίου Νόμου για τις «οικιστικές πυκνώσεις»

Α. Τα κείμενα των διατάξεων

Β. Πρώτες προσεγγίσεις στις διατάξεις του ΣχΝ προς διαβούλευση

Γ. Ειδικότερες παρατηρήσεις σε διατάξεις του ΣχΝ

1. Ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες

2. Ρυθμίσεις για τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

3. Ορισμός των «οικιστικών πυκνώσεων»

4. Ορισμοί «κατοικίας» και «συνοδεύουσας την κατοικία κατασκευής»

α. Ως προς την «κατοικία»

β. Ως προς τη «Συνοδεύουσα την κατοικία κατασκευή»

5. Εξαίρεση από την κατεδάφιση

α. Προκαταρκτικά

β. Στοιχεία της νομοτυπικής μορφής του άρθρου 51, παρ. 2, ΣχΝ

i. «Κατοικίες που σχηματίζουν οικιστικές πυκνώσεις» ή «βρίσκο­νται σε οικιστικές πυκνώσεις»

ii. «…εντός περιοχών που περιλαμβάνονται σε ανηρτημένους ή κυ­ρωμένους δασικούς χάρτες…»

iii. «… μπορούν να εξαιρεθούν προσωρινά από την κατεδάφιση…»

iv. «…και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις…»

v. «…σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52-55 του παρόντος»

Δ. Τα άρθρα 50 έως 55 ΣχΝ

IV. «Οδοιπορικό προς την τριακονταετία»

Α. Γενικά

Β. Το άρθρο 55 ΣχΝ

1. Άρθρο 55, παρ. 1, ΣχΝ: Αίτηση υπαγωγής

2. Άρθρο 55, παρ. 2, ΣχΝ Β: Γνωστοποίηση της αποφάσεως – Άσκηση προσφυγής

3. Άρθρο 55, παρ. 3, ΣχΝ: Καταβλητέο ειδικό πρόστιμο

Γ. Διατάξεις του άρθρου 51 ΣχΝ

1. Ορισμοί

2. «Προσωρινή εξαίρεση»

3. Κτίρια που εμπίπτουν στην κατεδάφιση κατά το άρθρο 55 ΣχΝ

4. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 52 ΣχΝ Β

α. Το κείμενο των διατάξεων

β. Επί της παραγράφου 4 του άρθρου 52 ΣχΝ Β

γ. Επί της παραγράφου 5 του άρθρου 52 ΣχΝ Β

5. Ρυθμίσεις μετά τη διόρθωση πρόδηλου δασικού σφάλματος

V. Ερμηνεία των διατάξεων του Ε και Στ Κεφαλαίου ΣχΝ «άρθρα 48-49 και 50-55»

Α. Γενικά

Β. Σε σχέση με το άρθρο 48 ΣχΝ

1. Παρ. 1 άρθρου 48 ΣχΝ Β: Προσδιορισμός διοικητικών πράξεων

2. Παρ. 2, άρθρου 48 ΣχΝ Β: Στοιχεία δασικού χάρτη

3. Παρ. 3, άρθρου 48 ΣχΝ: Αποκλειστικοί λόγοι αντιρρήσεων

4. Παρ. 4, άρθρου 48 ΣχΝ Β: Πρώτη αναφορά στα δασικά πρόδηλα σφάλ­ματα

5. Παρ. 5, άρθρου 48 ΣχΝ: Δεύτερη αναφορά στα δασικά πρόδηλα σφάλ­ματα

6. Παρ. 6, άρθρου 48 ΣχΝ: Συμπλήρωση και διόρθωση δασικού χάρτη

7. Παρ. 7, άρθρου 48 ΣχΝ: Περιπτώσεις αναμορφώσεως δασικών χαρτών

8. Παρ. 8, άρθρου 48 ΣχΝ Β: Προσάρτηση αντιγράφου αποφάσεως

9. Παρ. 9, άρθρου 48 ΣχΝ Β: Περιπτώσεις αναμορφώσεως δασικών χαρτών

10. Παρ. 10, άρθρου 48 ΣχΝ Β: Αυτεπάγγελτη αναμόρφωση δασικών χαρτών

11. Παρ. 11, άρθρου 48 ΣχΝ Α: Μη εξέταση αντιρρήσεων

12. Παρ. 12, άρθρου 48 ΣχΝ: Πράξεις εξαγοράς εκτάσεων

Γ. Ειδικότερα, το άρθρο 48, παρ. 10, ΣχΝ Β: Περιπτώσεις αναμορφώσεως δασικών χαρτών ΙΙ

Δ. Οι επιμέρους θέσεις της ΟλΣτΕ 685/2019 και το άρθρο 48, παρ. 9, ΣχΝ

Ε. Συμπέρασμα της ΟλΣτΕ προς άμεση εφαρμογή

VΙ. Οι ρυθμίσεις των παρ. 10 έως 12 άρθρου 48 ΣχΝ Β

Α. Παρ. 10 ΣχΝ Β και ν. 4685/2020: Υποχρεωτική αναμόρφωση δασικών χαρτών

Β. Παρ. 11 άρθρου 48 ΣχΝ Β και ν. 4685/2020: Απόφαση ΥΠΕ. Αυτεπάγγελτη αναμόρφωση δασικών χαρτών

Γ. Παρ. 12 άρθρου 48 ΣχΝ Β και ν. 4685/2020: Μη εξέταση αντιρρήσεων

Δ. Παρ. 13 άρθρου 48 ΣχΝ Β και ν. 4685/2020: Αιτήματα εξαγοράς εκτάσεων

VII. Άρθρο 49 ΣχΝΒ και ν. 4685/2020: Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

VIII. Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις για τις «οικιστικές πυκνώσεις»

Α. Άρθρο 50 ΣχΝΒ και ν. 4685/2020: Ανάρτηση δασικών χαρτών σε συμμόρ­φωση με την 685/2019 απόφαση ΟλΣτΕ

Β. Άρθρο 51 ΣχΝΒ και ν. 4685/2020: Πεδίο εφαρμογής – διαδικασία για τακτοποίηση των οικιστικών πυκνώσεων

Γ. Άρθρο 52 ΣχΝΒ και ν. 4685/2020: Υποβολή αιτημάτων

Δ. Άρθρο 53 ΣχΝΒ: Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών

Ε. Άρθρο 54 ΣχΝΒ και ν. 4685/2020: Περιεχόμενο του προεδρικού δια­τάγματος

1. Προλεγόμενα

2. Οι δέκα περιπτώσεις ως περιεχόμενο του Προεδρικού Διατάγματος

α. Περίπτωση πρώτη

β. Περίπτωση δεύτερη

γ. Περίπτωση τρίτη

i. Προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση

ii. Χρόνος της προσωρινής εξαιρέσεως από την κατεδάφιση (τριακονταετία)

iii. Ανάκληση και αναστολή των ήδη ληφθέντων διοικητικών μέτρων

iv. Αναστολή επιβολής νέων διοικητικών κυρώσεων

v. Αναστολή εκκρεμών ποινικών διώξεων

vi. Μη άσκηση νέων ποινικών διώξεων

δ. Περίπτωση τέταρτη

ε. Περίπτωση πέμπτη

στ. Περίπτωση έκτη

ζ. Περίπτωση έβδομη

η. Περίπτωση όγδοη

θ. Περίπτωση ένατη

ι. Περίπτωση δέκατη

Στ. Άρθρο 55: Απόφαση περί υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος

Ζ. Μερικές παρατηρήσεις

IX. Απήχηση των Κεφαλαίων Ε και Στ ΣχΝB

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Συγκριτικός πίνακας αλλαγών ΣχΝΑ, ΣχΝΒ και τελικού κειμένου ν. 4685/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Ι. Επεμβάσεις του ν. 4685/2020 στο v. 2308/1995

ΙΙ. Επεμβάσεις στο ν. 2664/1998

ΙΙΙ. Ρυθμίσεις ν. 4512/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Αιολικοί σταθμοί

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Included in offer bundles

Δ. Παπαστερίου, Αναδάσωση & Δασικοί Χάρτες
Τα παρακάτω έργα μέσω της συνδυαστικής μελέτης θα αποτελέσουν ένα απαραίτητο και ολοκληρωμένο εργαλείο για κάθε επιστήμονα, μελετητή, δασικό, τοπογράφο και νομικό, αλλά και...
 

Related editions

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Σ. Μηναΐδης, Μελέτες Κοινοβουλευτικού Δικαίου, τόμ. 1, 2024
Συλλογή δημοσιευμάτων για τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τις πρακτικές εφαρμογής τους
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...