Δ. Λέντζης, Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών, 2009


Δ. Λέντζης, Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών, 2009

Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης, κατά το δυνατόν, προσέγγισης των αναφυόμενων στις αίθουσες αναμονής των αεροδρομίων προβλημάτων, ο κανονισμός 261/2004/ΕΚ, εκτός από την εισαγωγή κανόνων για την προστασία σε περίπτωση ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, προχώρησε και στον εκσυγχρονισμό των κανόνων για την προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης επιβίβασης. Το αντικείμενο του ανά χείρας βιβλίου, όπως προκύπτει και από τον τίτλο του, περιορίζεται στην παρουσίαση και κριτική ανάλυση των εν λόγω κανόνων· σκοπός του είναι να διαπιστωθεί αν πράγματι παρέχουν, όπως διακηρύσσεται στο προοίμιο του κανονισμού, υψηλού επιπέδου προστασία στους επιβάτες.

Edition info

Title
Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών
© 2009
Series editors
Author
Series
ISBN
978-960-445-402-0
Pages
XVI + 144
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

Α. Αντικείμενο της μελέτης

Β. Διάρθρωση της μελέτης

Μέρος Α΄

Σκοπός και εύρος της παρεχόμενης προστασίας

Κεφάλαιο I

Το γενικό πλαίσιο υιοθέτησης του κανονισμού 261/2004/ΕΚ

Α. Ειδικά μέτρα προστασίας του επιβάτη από τις παρενέργειες της αναδιάρθρωσης της αγοράς αεροπορικών μεταφορών

Ι. Η αναδιάρθρωση της αγοράς αεροπορικών μεταφορών

1. Η «απορύθμιση» της αμερικανικής αγοράς αεροπορικών με-

ταφορών.

2.και η «απελευθέρωση» της αντίστοιχης ευρωπαϊκής

ΙΙ. Τα ειδικά μέτρα προστασίας του επιβάτη αεροπορικών μεταφορών

ως καταναλωτή

1. Ο κανονισμός 2299/89/ΕΟΚ για τα ηλεκτρονικά συστήματα

κρατήσεων

2. Ο κανονισμός 2027/97/ΕΚ για την ευθύνη σε περίπτωση α-

τυχήματος

Β. Ειδικά μέτρα σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης

Ι. Ο κανονισμός 295/91/ΕΟΚ

ΙΙ. Ο κανονισμός 261/2004/ΕΚ

1. Διαδικασία θέσπισης και δομή του Κανονισμού

α. Διαδικασία θέσπισης

β. Δομή

2. Έλεγχος του κύρους του Κανονισμού με βάση

α.την υποχρέωση αιτιολογίας και την αρχή της ασφάλειας

δικαίου

β.τις αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης

Σύνοψη

Κεφάλαιο II

Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 261/2004/ΕΚ και σχέσεις του

με συναφείς κανόνες

Α. Πεδίο εφαρμογής

Ι. Πεδίο εφαρμογής ratione personae

1. Επιβάτες

α. Επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα στο έδαφος κρά-

τους-μέλους

β. Επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα στο έδαφος τρίτης

χώρας με προορισμό αερολιμένα στο έδαφος κράτους-μέλους

2. Αερομεταφορείς

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής ratione materiae

1. Άρνηση επιβίβασης

2. Ματαίωση ή καθυστέρηση της πτήσης

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής ratione temporis

Β. Σχέσεις με συναφείς κανόνες

Ι.του εθνικού δικαίου

ΙΙ. του κοινοτικού δικαίου

1. Με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια

2. Με τον κανονισμό 2111/2005/ΕΚ για την ταυτότητα του αε-

ρομεταφορέα

ΙΙΙ. του διεθνούς δικαίου

1. Με τα άρ. 19, 22 και 29 της Σύμβασης του Μόντρεαλ

2. Με το άρ. 1 της Σύμβασης του Μόντρεαλ

Σύνοψη

Μέρος Β΄

Περιεχόμενο και εγγυήσεις παροχής της προστασίας

Κεφάλαιο III

Δικαιώματα των επιβατών με βάση τον κανονισμό 261/2004/ΕΚ

Α. Τα επί μέρους δικαιώματα των επιβατών

Ι. Δικαίωμα αποζημίωσης

1. Περιεχόμενο του δικαιώματος

2. Όροι χορήγησης του δικαιώματος

ΙΙ. Δικαίωμα παροχής βοήθειας

1. Περιεχόμενο του δικαιώματος

2. Όροι χορήγησης του δικαιώματος

ΙΙΙ. Δικαίωμα παροχής φροντίδας

1. Περιεχόμενο του δικαιώματος

2. Όροι χορήγησης του δικαιώματος

Β. Η ρήτρα απαλλαγής του αερομεταφορέα από τις υποχρεώσεις του έναντι των επιβατών

Ι. Η έννοια των «έκτακτων περιστάσεων»

1. Γενικά για την έννοια των «έκτακτων περιστάσεων»

2. Ειδικά για τα τεχνικά προβλήματα ως έκτακτη περίσταση

ΙΙ. Βάρος αποδείξεως

Σύνοψη

Κεφάλαιο IV

Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού 261/2004/ΕΚ

Α. Εθνικός έλεγχος εφαρμογής

Ι. Αρμόδιος εθνικός φορέας

ΙΙ. Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους

Β. Κοινοτικός έλεγχος εφαρμογής

Ι. Η έκθεση της Επιτροπής

ΙΙ. Οι δικαστικές προσφυγές

Σύνοψη

Επίλογος

Βιβλιογραφία

Α. Ελληνόγλωσση

Β. Ξενόγλωσση

Νομολογία

Α. Αποφάσεις και διατάξεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊ-

κών Κοινοτήτων

Β. Προτάσεις Γενικών Εισαγγελέων του Δικαστηρίου των Ευ-

ρωπαϊκών Κοινοτήτων

Παράρτημα

Ο κανονισμός 261/2004/ΕΚ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 9η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ανάλυση του ζητήματος της αστικής ευθύνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....