Χ. Σεβαστίδης, Οι νέες τροποποιήσεις του Ν. 3346/2005 στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2005


Χ. Σεβαστίδης, Οι νέες τροποποιήσεις του Ν. 3346/2005 στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2005

Με το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί συνέχεια του έργου «Τροποποιήσεις του Ν. 3160/2003 στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», γίνεται παρουσίαση και κατ’ άρθρο ερμηνεία των νέων διατάξεων του Ν. 3346/2005 και σύνδεσή τους με το προϊσχύσαν δίκαιο.

Παράλληλα, εντοπίζονται τα ερμηνευτικά προβλήματα που θα απασχολήσουν τη θεωρία και την πράξη και προτείνονται όλες οι πιθανές λύσεις.

Η παρουσίαση, εξάλλου, του νέου νόμου γίνεται σε συνάρτηση με τις σημαντικές αλλαγές του Ν. 3160/2003 και έτσι το έργο αυτό εμφανίζεται ως συνέχεια και συμπλήρωμα του πρώτου έργου του συγγραφέα.

Αναφορικά με την αξιολόγηση του παρόντος έργου, αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου ο καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας κ. Λάμπρος Μαργαρίτης:

«Ο τρόπος εντοπισμού των θεμάτων, αρθρώσεως του επιχειρηματολογικού λόγου και διατυπώσεως των σχετικών πορισμάτων προδίδει φτασμένο επιστήμονα. Οι σχετικές ερμηνευτικές επιλογές διακρίνονται για το φιλελεύθερο - εγγυητικό προσανατολισμό τους. Παράμετρος με ειδικό βάρος, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε να κάνουμε με έλληνα εφαρμοστή του δικαίου. Δεν μου μένει καμιά αμφιβολία πως το παρουσιαζόμενο βιβλίο, όπως και το προηγούμενο του ίδιου συγγραφέα, παρέχει πλήρη ενημέρωση, καταλήγει σε σωστές λύσεις … χωρίς δισταγμό δηλώνω ότι αποτελεί σημαντική συμβολή στην επιστήμη και απαραίτητο εργαλείο για την πράξη. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα».

Πατήστε εδώ για τον πρώτο τόμο του έργου.

Edition info

Title
Οι νέες τροποποιήσεις του Ν. 3346/2005 στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Κατ` άρθρο ερμηνεία του Ν. 3346/2005
© 2005
Foreword
Author
ISBN
978-960-445-018-2
Pages
145
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Προλογικό σημείωμα

Συντομογραφίες

Άρθρο

1) Η διεύρυνση των δικαιωμάτων του «υπόπτου» στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης

2) Η δυνατότητα εκπροσώπησης του «υπόπτου» από συνήγορο και κατά την προκαταρκτική εξέταση

3) Εφαρμογή των περί πλασματικής επιδόσεως διατάξεων στην προκαταρκτική εξέταση

Άρθρα 6 και

1) Γενικά περί των νέων ρυθμίσεων των ποινικών προδικαστικών ζητημάτων

2) Η αντιμετώπιση των ποινικών προδικαστικών ζητημάτων σε πε-ρίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για την κύρια υπόθεση

3) Η αντιμετώπιση των ποινικών προδικαστικών ζητημάτων πριν την άσκηση ποινικής δίωξης για την κύρια υπόθεση

4) Η επίδραση της κατά το άρθρο 59 ΚΠΔ «αναβολής» στο χρόνο παραγραφής των εγκλημάτων

Άρθρο

Άρθρο

1) Γενικά περί του τρόπου καθορισμού της καθ’ ύλη αρμοδιότητας του μονομελούς και τριμελούς πλημμελειοδικείου

2) Τροποποιήσεις του άρθρου 114 παρ. Α ΚΠΔ σχετικά με την αρ-μοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου

α) Η αφαίρεση αρμοδιότητας του μονομελούς πλημμελειοδικεί-ου

β) Η προσαρμογή του άρθρου 114 παρ. Α περ. δ΄ ΚΠΔ στις κα-τά καιρούς νομοθετικές μεταβολές

Άρθρο

Άρθρο

1) Εισαγωγικά

2) Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 244 εδ. α΄-γ΄ ΚΠΔ μετά το Ν. 3160/2003

3) Η νέα διάταξη του άρθρου 244 εδ. δ΄ ΚΠΔ

Άρθρα 11 και

1) Εισαγωγικά. Σύντομη αναδρομή στο θεσμό της «προφυλάκισης» και της «προσωρινής κράτησης»

2) Δικαιολογητικός λόγος των νέων ρυθμίσεων και κριτική αυτών

3) Προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κράτησης σε περίπτωση ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή

Άρθρο

1) Εισαγωγικά. Ιστορική αναδρομή

2) Η «αναγνώριση» του δικαιώματος ακροάσεως στον προσωρινά κρατούμενο κατηγορούμενο

3) Ο έλεγχος της διάρκειας προσωρινής κράτησης επί του πλημμε-λήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή

Άρθρα 13, 14, 15, 17 και

1) Εισαγωγικά

2) Η διεύρυνση του δικαιώματος του κατηγορουμένου για εκπρο-σώπηση από συνήγορο

α) Η εκπροσώπηση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο από συνήγορο και στα κακουργήματα (σε πρώτο και δεύτερο βαθμό)

β) Η εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από συνήγορο στα πλαίσια των αιτήσεων ακύρωσης διαδικασίας (341 ΚΠΔ) ή απόφασης (430 ΚΠΔ), αναστολής εκτέλεσης απόφασης (497 παρ. 7 και 471 παρ. 2 ΚΠΔ) και καθορισμού συνολικής ποι-νής (551 ΚΠΔ)

3) Η μη εξάρτηση του παραδεκτού ενδίκων μέσων και ενδίκων βο-ηθημάτων από την υποβολή ή μη του κατηγορουμένου στην ε-κτέλεση της απόφασης

Άρθρο

1) Εισαγωγικά

2) Η κατάργηση του αριθμητικού περιορισμού των αναβολών

3) Τα διαχρονικού δικαίου ζητήματα από την εφαρμογή του άρθρου 349 παρ. 1 ΚΠΔ

Άρθρο

1) Εισαγωγικά

2) Η κατάθεση παραβόλου κατά την υποβολή μήνυσης και έγκλη-σης

3) Η κατάθεση παραβόλου από τον πολιτικώς ενάγοντα

Μεταβατικές διατάξεις-Διαχρονικό δίκαιο (άρθρα 8 παρ. 2 και 35 Ν. 3346/205)

1) Εισαγωγή. Τα χρονικά όρια ισχύος των ποινικών δικονομικών κανόνων

2) Η αφαίρεση ορισμένων εγκλημάτων από την αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου και η τροποποίηση του άρθρου 114 παρ. Α περ. δ΄ ΚΠΔ

3) Η εφαρμογή της τροποποιηθείσας διάταξης του άρθρου 349 ΚΠΔ στις εκκρεμείς υποθέσεις

4) Η κατάργηση της υποβολής του κατηγορουμένου στην εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης ως προϋπόθεσης παραδεκτού ενδίκων μέσων και βοηθημάτων

Παρέκβαση: η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας επί προ-σώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας

Παράρτημα Α΄: Η Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3346/2005

Παράρτημα Β΄: Το Σχέδιο Νόμου

Παράρτημα Γ΄: Η Τροπολογία σχετικά με τα άρθρα 42, 46 και 63 ΚΠΔ, η Αιτιολογική της Έκθεση και η Έκθεση του Γενικού Λο-γιστηρίου του Κράτους

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Ευρετήριο κατ’ άρθρο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους