Χ. Παπαστυλιανός, Προϋποθέσεις και όρια μετεξέλιξης της Ε.Ε., 2008


Χ. Παπαστυλιανός, Προϋποθέσεις και όρια μετεξέλιξης της Ε.Ε., 2008 Η μονογραφία του Χρήστου Παπαστυλιανού παρουσιάζει για το αναγνωστικό κοινό, που ενδιαφέρεται και στοχάζεται σοβαρά και σε βάθος τη διαδικασία της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Διότι, ξεκινώντας από την αποτυχημένη απόπειρα συνταγματοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ιδέας του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και με αφορμή την ίδια, ο συγγραφέας αναλύει διεξοδικά όλα τα ζητήματα, θεωρητικά και πρακτικά, που ανέκυψαν και ανακύπτουν από το ενδεχόμενο εμφάνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιας «συνταγματικής στιγμής».

Edition info

Title
Προϋποθέσεις και όρια μετεξέλιξης της Ε.Ε.
σε μια διακριτή Συνταγματική τάξη
© 2008
Series directors
Foreword
Author
Series
ISBN
978-960-445-271-2
Pages
XV + 174
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ V
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧV

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ «ΣΤΙΓΜΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.;
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 3
1. Συντακτική εξουσία και θέσπιση συντάγματος στην Ε.Ε.: ιστο-ρικά προηγούμενα και θεωρητικές προσεγγίσεις 9
1.1. Η δυνατότητα μετεξέλιξης της Ε.Ε. σε αυτόνομη συνταγματι-κή τάξη. Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο που μπορεί να αξιο-ποιηθεί; 9
1.2. Οι δεσμοί του πολιτικού σώματος που συγκροτεί το συντακτι-κό υποκείμενο: Η περίπτωση της Ε.Ε. 16
1.3. Η μορφή της συντακτικής εξουσίας και η ενότητα του φορέα της 22
1.4. Το συντακτικό υποκείμενο προϋπάρχει ή δημιουργείται κατά την άσκηση συντακτικής εξουσίας; 30
1.5. H μορφή συντακτικής εξουσίας είναι συμβατή με τη δημιουρ-γία μιας διακριτής συνταγματικής τάξης στην Ε.Ε. Οι ιδιο-μορφίες μιας συνταγματικής τάξης «συντεταγμένων» εξου-σιών 36
1.6. Καταληκτικές Παρατηρήσεις: Η σύνταξη της συνταγματικής συνθήκης δεν συνιστά άσκηση συντακτικής εξουσίας 42
2. Η Συνταγματική στιγμή της Ε.Ε.: αποτέλεσμα μιας διαδικασίας σε διαδοχικά στάδια και όχι μιας από¬φασης συντακτικής συνέ-λευσης 49
2.1. O συνταγματικός δυϊσμός στην ανάλυση των Bruce Ackerman και Jürgen Habermas 49
2.2. Η θεμελίωση μιας νέας συνταγματικής τάξης σύμφωνα με τους Bruce Ackerman και Jürgen Habermas 58
2.3. Συντακτική εξουσία χωρίς συντακτικό υποκείμενο; 67
2.4. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης προϋποθέτει την ενότητα ενός πολιτικού σώματος διακριτού από τους «λαούς» των κρατών μελών 72
2.5. Η θεσμική κατοχύρωση της αυτονομίας της κοινοτικής δικαιο-ταξίας και η πολιτική ολοκλήρωση της Ε.Ε.: Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τη θεμελίωση μιας νέας συνταγματικής τά-ξης στο επίπεδο της Ε.Ε. 77
2.6. Καταληκτικές παρατηρήσεις: Αποτίμηση της Συνταγματικής Συνθήκης ως συνταγματικής «στιγμής» της Ε.Ε. 85

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

3. Ένας Ευρωπαϊκός Δήμος αποτελεί αναγκαία συνθήκη θεμελίω-σης μιας διακριτής συνταγματικής τάξης;

3.1. Ο Δήμος και οι δεσμοί των μελών του πολιτικού σώματος που δρα ως συντακτικό υποκείμενο

3.2. Η οργανική προσέγγιση του δήμου είναι συμβατή με τη δυνα-τότητα μετεξέλιξης της Ε.Ε. σε διακριτή συνταγματική τάξη;

3.3. Ο Δήμος ως έκφραση κοινών ευρωπαϊκών αξιών δεν αποτελεί λύση στα αδιέξοδα της προηγούμενης προσέγγισης

3.4. Η έννοια του Δήμου και η ιδιότητα του πολίτη: Προς ένα «α-ναστοχαστικό» συντακτικό υποκείμενο

3.5. Καταληκτικές Παρατηρήσεις: Ένας ενιαίος Δήμος δεν αποτε-λεί καθοριστική προϋπόθεση για τη θέσπιση ενός συντάγμα-τος της Ε.Ε.

4. Η Δημόσια σφαίρα ως προϋπόθεση για τη θεμελίωση μιας δια-κριτής συνταγματικής τάξης

4.1. Ιδιότητα του Πολίτη και η Δημόσια Σφαίρα στην Ε.Ε.

4.2. Η ταυτότητα των πολιτών της Ε.Ε.

4.3. H Δημόσια Σφαίρα ως απαραίτητη συνθήκη δημοκρατίας στο επίπεδο της Ε.Ε.

4.4. H μετεξέλιξη της Ε.Ε. σε διακριτή συνταγματική τάξη προϋποθέτει μια δημόσια σφαίρα διακριτή από την αντίστοιχη των κρατών μελών

4.5. Καταληκτικές Παρατηρήσεις: Κριτική αποτίμηση της συνταγματικής συνθήκης και των αρνητικών δημοψηφισμάτων

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως