Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Απόδοσης Μισθίου, 2013


Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Απόδοσης Μισθίου, 2013

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η ανάπτυξη του θεσμού της διαταγής απόδοσης μισθίου από ουσιαστική αλλά και δικονομική άποψη. Η ύλη του βιβλίου έχει συντονιστεί και με τον πρόσφατο ν. 4055/2012, ο οποίος έχει καθιερώσει διάφορες ρυθμίσεις, ώστε η απόδοση του μισθίου να επιτυγχάνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Η οργάνωση της ύλης έχει γίνει κατά τρόπο ώστε να είναι εξαντλητική η θεωρητική αλλά και η πρακτική αντιμετώπιση των διαφόρων ουσιαστικών και δικονομικών προβλημάτων, με επιδίωξη και στόχο πάντοτε τη διευκόλυνση του χειρισμού των σχετικών υποθέσεων αρχικά από τους δικηγόρους και στη συνέχεια από τους δικαστές. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού:
1. Ερμηνεύονται κατά συστηματικό τρόπο οι ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις έκδοσης της διαταγής απόδοσης, αλλά και άσκησης εναντίον της τής ανακοπής από τον οφειλέτη. Ειδικότερα, επιγραμματικά αναλύονται:
α. Τα στοιχεία της βάσης των σχετικών αιτήσεων έκδοσης διαταγής απόδοσης.
β. Τα στοιχεία της ανακοπής του οφειλέτη μισθωτή που αμύνεται κατά της διαταγής και ιδιαίτερα οι ενστάσεις (λόγοι ανακοπής).
γ. Τα διάφορα δικονομικά ζητήματα της αίτησης και της ανακοπής (διαδικασία, αρμοδιότητα, νομιμοποίηση, προτάσεις, αποδείξεις κ.λπ.).
2. Επιπλέον αντιμετωπίζονται τα σχετικά με την εκτελεστότητα της διαταγής απόδοσης ζητήματα και η άμυνα του οφειλέτη με την ανακοπή της ΚΠολΔ 933 επ., και βέβαια η επιδίωξη της αναστολής εκτέλεσης λόγω άσκησης ανακοπής ή των κοινών ενδίκων μέσων.
3. Για την πληρότητα της έρευνας και την πληρέστερη διευκόλυνση των αναγνωστών παρατίθενται:
α. Σχέδια των αιτήσεων έκδοσης διαταγής απόδοσης και των ανακοπών εναντίον της διαταγής απόδοσης και κατά της εκτέλεσης και
β. Αυτούσια κείμενα σημαντικών δικαστικών αποφάσεων.
4. Το έργο, τέλος, ολοκληρώνεται με εκτεταμένα ευρετήρια, αλφαβητικά και διατάξεων νόμων και νομοθετικών κειμένων.

Edition info

Title
Διαταγή Απόδοσης Μισθίου
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 4055/2012
Συστηματική ερμηνεία των άρθρ. 662Α-662Θ ΚΠολΔ – Ουσιαστική και δικονομική έρευνα ζητημάτων – Άμυνα οφειλέτη – Υποδείγματα – Κείμενα σημαντικών δικαστικών αποφάσεων
© 2013
Author
ISBN
978-960-445-958-2
Pages
285
Price
€ 45.00
In stock

Table of contents   +

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Βιβλιογραφία

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

άρθρ. 662Α-662Θ ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§1. Γενικές παρατηρήσεις

1. Αντικείμενο

2. Νομοθετική θεμελίωση

3. Κριτική ρύθμισης

3.1.1. Όχληση

3.1.2. Προθεσμία εκτέλεσης

3.2.1. Όχληση

3.2.2. Προθεσμία εκτέλεσης

§2. Γενικά χαρακτηριστικά διαδικασίας ΚΠολΔ 662Α-662Θ

1. Ακρόαση οφειλέτη

2. Επίδοση αίτησης

3. Διαδικασία δυνητική

3.1. Γενικά

3.2. Αντίθετες συμφωνίες

4. Είδος διαδικασίας

4.1. Ειδική διαδικασία

4.2. Ορθότερη άποψη

§3. Νομοθετική ρύθμιση

1. Γενικά

2. Νομοθετικά κείμενα

3. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων διαταγής πληρωμής

3.1. Η ρύθμιση

3.2. Προτεινόμενη λύση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

§4. Προϋποθέσεις συνοπτικά

1. Γενικά

2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

3. Δικονομικές προϋποθέσεις

4. Συνέπειες μη συνδρομής

4.1. Ουσιαστικών προϋποθέσεων

4.2. Δικονομικών προϋποθέσεων

4.3. Λόγοι ανακοπής

5. Έρευνα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

§5. Ενεργός μίσθωση ακινήτου

1. Μίσθωση ακινήτου

2. Είδος μίσθωσης

3. Μίσθωση έγκυρη

4. Μίσθωση ενεργός

4.1. Έννοια

4.2. Μίσθωση αορίστου χρόνου

§6. Καθυστέρηση του μισθώματος από δυστροπία

1. Γενικά

2. Καθυστέρηση μισθώματος

2.1. Έννοια καθυστέρησης

2.2. Έννοια μισθώματος

3. Καθυστέρηση από δυστροπία

3.1. Έννοια

3.2. Επανειλημμένη δυστροπία

4. Καθυστέρηση από υπερημερία (ΑΚ 597);

§7. Έγγραφη όχληση εκ μέρους του εκμισθωτή

1. Γενικά

2. Επίδοση όχλησης

3. Προθεσμία

4. Επίδοση προς το μισθωτή

4.1. Γενικά

4.2. Πολλοί μισθωτές

4.3. Οικογενειακή στέγη

5. Όχληση ειδικότερα

5.1. Έννοια

5.2. Για οφειλόμενη παροχή

5.3 Εμμονή μισθωτή

5.4. Όχληση και καταγγελία

5.5. Ειδικότερο περιεχόμενο όχλησης

§8. Μη εμπρόθεσμη καταβολή οφειλομένων

1. Γενικά

2. Περιπτωσιολογία

3. Επανειλημμένη δυστροπία

3.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

3.2. Ισχύον δίκαιο

4. Καταβολή

§9. Μη εξάρτηση απαίτησης από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντι-παροχή

1. Γενικά

2. Εξάρτηση από αίρεση

2.1. Αναβλητική αίρεση

2.2. Διαλυτική αίρεση

3. Εξάρτηση από προθεσμία

3.1. Αναβλητική προθεσμία

3.2. Διαλυτική προθεσμία

4. Εξάρτηση από όρο

4.1. Έννοια

4.2. Άρση κωλύματος

5. Εξάρτηση από αντιπαροχή

5.1. Έννοια

5.2. Μισθωτική σύμβαση

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

§10. Γενικά

1. Περιπτωσιολογία

2. Δικονομική διαχείριση

§11. Η προδικασία άσκησης της αίτησης

1. Τύπος αίτησης

2. Κατάθεση αίτησης

3. Μη επίδοση αίτησης-καταγγελία μίσθωσης;

§12. Τυπικό περιεχόμενο της αίτησης

1. Περιεχόμενο αίτησης-έκθεσης

2. Στοιχεία έκθεσης

3. Στοιχεία αίτησης

3.1. Τα στοιχεία της ΚΠολΔ 118 (σε συνδ. με 662Γ §2)

3.2. Τα στοιχεία της ΚΠολΔ 119 (σε συνδ. με 662Γ §2)

3.3. Υπογραφή αίτησης

3.4. Επίκληση εγγράφων

3.5. Αίτημα

§13. Ουσιαστικό περιεχόμενο της αίτησης

1. Γενικά: στοιχεία της αίτησης

2. Στοιχεία που θεμελιώνουν την απόδοση λόγω δυστροπίας

3. Στοιχεία που θεμελιώνουν την απόδοση λόγω υπερημερίας

4. Συνέπειες παράλειψης

5. Νομιμοποίηση

5.1. Γενικά

5.2. Ενεργητική νομιμοποίηση

5.2.1. Εκμισθωτής

5.2.2. Κληρονόμος

5.2.3. Κοινωνία

5.2.4. Νέος κτήτορας

5.3. Παθητική νομιμοποίηση

5.3.1. Μισθωτής

5.3.2. Κληρονόμοι

5.3.3. Υπομίσθωση

5.3.4. Οικογενειακή στέγη

6. Αίτηση κατά ανυπάρκτου προσώπου

§14. Επίδοση στην αλλοδαπή ή σε οφειλέτη άγνωστης διαμονής

1. Γενικά

1.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

1.2. Ισχύον δίκαιο

1.3. Σκοπός της ρύθμισης

2. Διαμονή στην αλλοδαπή

2.1. Έννοια

2.2. Αντίκλητος

3. Κρίσιμος χρόνος

4. Άγνωστης διαμονής

5. Συνέπειες παραβίασης απαγόρευσης

§15. Αντικειμενική σώρευση αιτήσεων

1. Γενικά

2. Διαταγή απόδοσης μισθίου

2.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

2.2. Ισχύον δίκαιο

3. Σωρευόμενες απαιτήσεις

4. Περαιτέρω διαδικασία

4.1. Στοιχεία αίτησης

4.2. Άμυνα μισθωτή

5. Εκτέλεση διαταγής

6. Εφαρμοστέοι κανόνες

§16. Απόδειξη αίτησης

1. Έγγραφη απόδειξη μίσθωσης

2. Προφορική μίσθωση

3. Επίκληση-προσαγωγή εγγράφων: γενικά

3.1. Γενικά

3.2. Επίκληση

3.3. Προσαγωγή

4. Επίκληση-προσαγωγή: διαταγή απόδοσης

4.1. Επίκληση

4.2. Προσαγωγή (επισύναψη) εγγράφων

4.3. Συμπέρασμα

5. Βάρος απόδειξης

6. Περιπτωσιολογία

6.1. Μισθωτική σύμβαση

6.2. Παραχώρηση της χρήσης

6.3. Οφειλή των μισθωμάτων

6.4. Δήλωση των μισθωμάτων στη Δ.Ο.Υ

6.5. Πιστοποιητικό κληρονομίας

7. Νομιμότητα εγγράφου

8. Συνέπειες μη επίκλησης

9. Χρόνος επισύναψης

9.1. Γενικά

9.2. Βραδεία επισύναψη των αποδεικτικών εγγράφων

§17. Διάφορα δικονομικά ζητήματα

1. Δικαστικές διακοπές

2. Μήνας Αύγουστος

3. Δικαστικό ένσημο

§18. Δικαιοδοσία - διαδικασία - αρμοδιότητες

1. Δικαιοδοσία

1.1. Γενικά

1.2. Ετεροδικία

1.3. Κάτοικος στην αλλοδαπή-άγνωστης διαμονής

2. Διαδικασία

3. Υλική αρμοδιότητα

4. Τοπική αρμοδιότητα

5. Αναρμοδιότητα: συνέπειες

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

§19. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Ρύθμιση

2. Πεδία έρευνας

§20. Εκκρεμοδικία

1. Γενικά: διαταγή πληρωμής

2. Διαταγή απόδοσης μισθίου

3. Νon bis in idem

4. Σχέση αίτησης και τακτικής αγωγής απόδοσης

4.1. Έκδοση διαταγής πριν από την άσκηση αγωγής απόδοσης

4.2. Άσκηση αγωγής απόδοσης πριν την έκδοση διαταγής

5. Συνέπειες εκκρεμοδικίας

§21. Επίδραση στην παραγραφή

1. Γενικά

2. Διαταγή πληρωμής

3. Διαταγή απόδοσης μισθίου

3.1. Κατάθεση αίτησης

3.2. Επίδοση διαταγής απόδοσης

3.3. Συμπέρασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

§22. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Διεργασία του δικαστή

1.1. Γενικά

1.2. Τρόπος ενεργείας του δικαστή

2. Εύρος έρευνας

3. Ορολογία

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

§23. Απόρριψη της αιτήσεως

1. Γενικά

2. Μη συνδρομή των απαιτουμένων προϋποθέσεων

3. Άρνηση αιτούντος παροχής εξηγήσεων κ.λπ

4. Η απορριπτική διάταξη

5. Συνέπειες απορριπτικής διάταξης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

§24. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις

§25. Περιεχόμενο διαταγής απόδοσης

1. Έγγραφη διατύπωση

2. Περιεχόμενο

3. Αναφορά των εγγράφων που αποδεικνύουν την απαίτηση

3.1. Γενικά

3.2. Συνέπειες: ακυρότητα

§26. Έννομες συνέπειες διαταγής απόδοσης

1. Γενικά

2. Δεδικασμένο

3. Εκτελεστότητα

4. Όχι διάγνωση αξίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

§27. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Δικαίωμα ακρόασης

2. Χορήγηση μόνο στο μισθωτή

3. Αντικείμενο ανακοπής

4. Χαρακτήρας ανακοπής

4.1. Ένδικο βοήθημα

4.2. Είδος ανακοπής

4.3. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων

§28. Εξουσίες του δικαστηρίου που δικάζει την ανακοπή

1. Γενικά

2. Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομικής βασιμότητας-παραδεκτού αίτη-σης διαταγής

3. Αυτεπάγγελτος έλεγχος του ορισμένου της αίτησης διαταγής

§29. Δικονομικά ζητήματα

1. Τρόπος άσκησης ανακοπής

2. Προθεσμία άσκησης

3. Άσκηση πριν από κάθε επίδοση

4. Επαναφορά των πραγμάτων

§30. Διαδικασία - αρμοδιότητες

1. Διαδικασία

2. Υλική αρμοδιότητα

3. Τοπική αρμοδιότητα

4. Αναρμοδιότητα - συνέπειες

§31. Νομιμοποίηση

1. Νομιμοποίηση: γενική ρύθμιση

1.1. Έννοια

1.2. Κοινωνία

2. Διαταγή απόδοσης

3. Ενεργητική νομιμοποίηση

3.1. Μισθωτής

3.2. Συμμίσθωση

3.3. Τρίτα πρόσωπα

4. Παθητική νομιμοποίηση

4.1. Εκμισθωτής

4.2. Συνεκμίσθωση

§32. Λόγοι ανακοπής: εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Διακρίσεις λόγων: γενικά

2. Νομικός χαρακτήρας λόγων

2.1. Λόγος-βάση

2.2. Λόγος-ένσταση

3. Οριοθέτηση αντικειμένου δίκης

4. Παραδοχή ενός λόγου

§33. Κύριοι λόγοι ανακοπής

1. Προβολή λόγων ανακοπής

2. Απαράδεκτη προβολή

3. Νομική βασιμότητα-ορισμένο λόγων

4. Έρευνα αοριστίας ανακοπής

§34. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής

1. Προβολή πρόσθετων λόγων ανακοπής

2. Προδικασία

2.1. Πρόσθετο δικόγραφο

2.2. Προσδιορισμός δικασίμου

2.3. Επίδοση του δικογράφου

2.4. Προθεσμία άσκησης

3. Νομική βασιμότητα-ορισμένο λόγων

4. Παρεπόμενος χαρακτήρας-συνέπειες

§35. Οριοθέτηση και κατάταξη των λόγων ανακοπής: συνοπτικά

1. Οριοθέτηση αντικειμένου των λόγων

1.1. Σκοπός: ακρόαση οφειλέτη

1.2. Όχι επανεκδίκαση υπόθεσης

2. Χρονική οριοθέτηση των λόγων

3. Γενική κατάταξη των λόγων

3.1. Των διαδικαστικών προϋποθέσεων

3.2. Των ουσιαστικών προϋποθέσεων

§36. Λόγοι ανακοπής: αμφισβήτηση τυπικών προϋποθέσεων

1. Γενικά

1.1. Λόγοι

1.2. Τυπικοί λόγοι-διαδικαστικό απαράδεκτο

2. Έλλειψη προδικασίας

3. Έλλειψη δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας

4. Συνδρομή εκκρεμοδικίας

5. Αοριστία αίτησης

6. Νομική βασιμότητα της αίτησης

7. Έλλειψη επίκλησης αποδεικτικών εγγράφων

7.1. Έλλειψη επίκλησης

7.2. Ατέλειες απόδειξης

7.3. Άλλες ελλείψεις

8. Έλλειψη στοιχείων της διαταγής απόδοσης

8.1. Γενικά

8.2. Περιπτωσιολογία

8.2.1. Ονοματεπώνυμο δικαστή

8.2.2. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αιτούντος και καθού

8.2.3. Περιγραφή του μισθίου

8.2.4. Την αιτία απόδοσης του μισθίου

8.2.5. Υπόμνηση στον καθού για άσκηση ανακοπής

8.2.6. Υπογραφή δικαστή

8.2.7. Έλλειψη υπογραφής πληρεξουσίου ή πληρεξουσιό-τητας

8.2.8. Αναφορά εγγράφων

9. Έγγραφα στο δικαστήριο της ανακοπής

§37. Λόγοι ανακοπής: αμφισβήτηση ουσιαστικών προϋποθέσεων

1. Γενικά

2. Ουσιαστικοί λόγοι-συνέπειες

3. Απόδειξη των λόγων ανακοπής

3.1. Τυπικοί λόγοι

3.2. Ουσιαστικοί λόγοι

3.3. Αποδεικτικά μέσα μη πληρούντα τις προϋποθέσεις του νό-μου

4. Άμυνα του καθού-εκμισθωτή

5. Οι λόγοι ανακοπής ειδικότερα

§38. Λόγος (ένσταση) καταβολής μισθωμάτων

1. Γενικά

2. Ένσταση καταβολής

3. Ένσταση συμψηφισμού

3.1. Παραδεκτή προβολή

3.2. Λόγος ανακοπής

3.3. Συμβατικός συμψηφισμός

§39. Καταβολή μισθωμάτων λόγω της έγγραφης όχλησης

1. Γενικά

2. Καταβολή

3. Απόδειξη καταβολής

3.1. Τύπος

3.2. Άρνηση χορήγησης απόδειξης

3.2.1. Υπερημερία εκμισθωτή

3.2.2. Δημόσια κατάθεση

4. Συμψηφισμός

5. Δημόσια κατάθεση

6. Προθεσμία

6.1. Καταβολή μετά την προθεσμία

6.2. Καταβολή μόνο μία φορά;

§40. Λόγος ανακοπής: γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται ο μι-σθωτής

1. Γενικά

2. Έννοια

2.1. Εύλογη αιτία καθυστέρησης

2.2. Οικονομική αδυναμία

3. Περιπτωσιολογία

§41. Λόγοι ανακοπής σε σχέση με την παραχώρηση της χρήσης

1. Γενικά

2. Περιπτωσιολογία

2.1. Ελαττώματα

2.2. Μη απόδειξη κατοχής

§42. Λόγος ανακοπής: επίσχεση

1. Γενικά

2. Επίσχεση μισθίου

3. Επίσχεση μισθώματος

§43. Αποτελέσματα ανακοπής

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Εκκρεμοδικία

3. Διακοπή της παραγραφής

4. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της εκτέλεσης

5. Προθεσμία απόδοσης μισθίου

§44. Η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου της ανακοπής

1. Γενικά

1.1. Μισθωτική διαδικασία

1.2. Ένδικα μέσα

2. Διαδικασία στο ακροατήριο

2.1. Πινάκιο

2.2. Ερημοδικία

2.3. Παράσταση

2.4. Προτάσεις

3. Αποδεικτική διαδικασία

3.1. Γενικά

3.2. Αποδεικτικά μέσα: ο κανόνας

3.2. Αποδεικτικά μέσα: η εξαίρεση

4. Άμυνα καθού (εκμισθωτή)

§45. Διεργασία του δικαστηρίου της ανακοπής

1. Μελέτη υπόθεσης

2. Έρευνα παραδεκτού ανακοπής

2.1. Κύρια ανακοπή

2.2. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής

2.3. Αυτεπάγγελτη έρευνα

2.4. Αποτέλεσμα έρευνας

3. Έρευνα διαδικασίας

4. Έρευνα αρμοδιότητας

5. Νομική και ουσιαστική έρευνα λόγων ανακοπής

5.1. Γενικά

5.2. Νομική βασιμότητα

5.3. Αυτεπάγγελτη έρευνα αίτησης έκδοσης διαταγής

5.4. Ουσιαστική βασιμότητα

6. Τελικές παραδοχές δικαστηρίου ειδικότερα

6.1. Παραδοχή ανακοπής-ακύρωση διαταγής

6.2. Απόρριψη ανακοπής

6.3. Επανεγκατάσταση

6.4. Επικύρωση διαταγής;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

§46. Ένδικα μέσα

1. Ρύθμιση γενικά

2. Ανακοπή ερημοδικίας

2.1. Προθεσμία

2.2. Άλλες ρυθμίσεις

3. Έφεση

3.1. Προθεσμία

3.2. Άλλες ρυθμίσεις

4. Αναψηλάφηση

4.1. Προθεσμία

4.2. Άλλες ρυθμίσεις

5. Αναίρεση

5.1. Προθεσμία

5.2. Άλλες ρυθμίσεις

6. Επαναφορά πραγμάτων

7. Δεδικασμένο

7.2. Απόδοση μισθίου λόγω δυστροπίας

7.3. Απόδοση μισθίου λόγω υπερημερίας

7.4. Διαταγή σε περίπτωση σώρευσης απαίτησης μισθωμάτων

§47. Επανεγκατάσταση στο μίσθιο

1. Γενικά

2. Διαταγή απόδοσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

§48. Eισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Εκτελεστός τίτλος

2. Προθεσμία

3. Περαιτέρω εκτελεστική διαδικασία

3.1. Γενικά

3.2. Περιαφή τύπου εκτέλεσης

3.3. Επίδοση απογράφου

3.4. Πραγματοποίηση άμεσης εκτέλεσης

4. Πρόσωπα εναντίον των οποίων εκτελείται η διαταγή

4.1. Γενικά

4.2. Εκτέλεση κατά μισθωτή

4.3. Εκτέλεση κατά υπομισθωτή κ.λπ

4.4. Εκτέλεση σε οικογενειακή στέγη

4.5. Επίδοση επιταγής σε τρίτους;

§49. Αναστολή εκτέλεσης: γενικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Ένδικα μέσα

3. Μη εκτέλεση διαταγής

§50. Αναστολή λόγω άσκησης ανακοπής κατά της διαταγής από-δοσης

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις

2.1. Γενικά

2.2. Άσκηση ανακοπής

2.3. Χρονικά περιθώρια

2.4. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης ανακοπής;

2.5. Ανεπανόρθωτη βλάβη

2.6. Όροι

3. Διαδικασία

4. Αρμοδιότητα

5. Προσωρινή διαταγή

6. Δικαστική δαπάνη

7. Ανάκληση αναστολής

§51. Αναστολή λόγω άσκησης ενδίκων μέσων

1. Γενικά

2. Μη εκτέλεση διαταγής

3. Άσκηση ανακοπής ερημοδικίας ή έφεσης

4. Άσκηση αναίρεσης

4.1. Κρατούσα άποψη

4.2. Ορθότερη άποψη

4.3. Εμπορικές μισθώσεις

5. Αποτελέσματα αναστολής

6. Χορήγηση προθεσμίας απόδοσης;

6.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

6.2. Ισχύον δίκαιο

6.3. Εφαρμογή ΚΠολΔ 658;

6.3.1. Υποστηριζόμενη άποψη

6.3.2. Ορθή άποψη

§52. Λύση μίσθωσης

1. Γενικά: αγωγή ΕισΝΚΠολΔ 66

2. Διαταγή απόδοσης

3. Γενικά: αγωγή ΑΚ 597

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§53. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Ανάγκη ανακοπής

2. Σχέση με ανακοπή ΚΠολΔ 662ΣΤ

2.1. Μη άσκηση ανακοπής ΚΠολΔ 662ΣΤ

2.2. Άσκηση ανακοπής ΚΠολΔ 662ΣΤ

2.2.1. Εκκρεμοδικία

2.2.2. Δεδικασμένο

2.2.3. Υποστηριζόμενη άποψη

2.2.4. Ορθή άποψη

2.3. Απόρριψη ανακοπής για τυπικούς λόγους

3. Χαρακτήρας-τρόπος άσκησης ανακοπής ΚΠολΔ 933

4. Αντικείμενο ανακοπής

§54. Δικονομικά ζητήματα

1. Διαδικασία

1.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

1.2. Ισχύον δίκαιο

1.3. Διαταγή απόδοσης

2. Υλική αρμοδιότητα

2.1. Γενικά

2.2. Διαταγή απόδοσης

3. Τοπική αρμοδιότητα

§55. Λόγοι ανακοπής: εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

1.1. Χαρακτήρας λόγων

1.2. Ένδικο βοήθημα

1.3. Στοιχεία δικογράφου

2. Λόγοι κύριοι και πρόσθετοι

3. Πρόσθετοι λόγοι ειδικότερα

3.1. Τρόπος άσκησης

3.2. Χρονικές προϋποθέσεις

3.2.1. Χρονική προϋπόθεση ΚΠολΔ 585 §2

3.2.2. Χρονικές προϋποθέσεις ΚΠολΔ 934 §1

3.3. Παρεπόμενος χαρακτήρας

§56. Προθεσμίες και λόγοι ανακοπής: συνοπτικά

1. Γενικά

1.2.1. Πρώτη κύρια κατηγορία

1.2.2. Δεύτερη κατηγορία

1.2.3. Τρίτη κατηγορία

2. Άμεση εκτέλεση

3. Υπολογισμός προθεσμιών

3.1. Γενικά

3.2. Μήνας Αύγουστος

4. Άπρακτη πάροδος προθεσμίας: συνέπειες

5. Εξειδίκευση λόγων

§57. Λόγοι πρώτης κατηγορίας

1. Γενικά

1.2. Προθεσμία

1.3. Περιπτωσιολογία

2. Τυπικά-ουσιαστικά ελαττώματα τίτλου: γενικά

3. Τυπικά ελαττώματα

4. Ουσιαστικά ελαττώματα

4.1. Νομιμοποίηση

4.2. Κατάχρηση δικαιώματος

4.2.2. Περιπτωσιολογία

5. Λόγοι που αφορούν την προδικασία

§58. Λόγοι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας

1. Δευτερη κατηγορία

1.1. Λόγοι

1.2. Προθεσμία

1.3. Περιπτωσιολογία

2. Λόγοι που αφορούν τις πράξεις κύριας διαδικασίας

3. Λόγοι που αφορούν την απαίτηση

3.1. Ένσταση καταβολής

3.2. Ένσταση επίσχεσης

3.3. Ένσταση χρονικής άφεσης χρέους

3.4. Ένσταση παραίτησης από διαταγή απόδοσης

3.5. Ένσταση ότι η εκτέλεση αντίκειται στην καλή πίστη

4. Τρίτη κατηγορία

4.1. Λόγοι

5. Επίδραση δεδικασμένου

5.1. Από απόφαση

5.2. Από διαταγή απόδοσης μισθίου

5.3. Από απόφαση κατά τη μισθωτική διαδικασία

§59. Αναστολή λόγω άσκησης ανακοπής ΚΠολΔ 933

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις

2.1. Γενικά

2.2. Άσκηση ανακοπής

2.3. Χρονικά περιθώρια

2.4. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης ανακοπής

2.5. Ανεπανόρθωτη βλάβη

3. Όροι

4. Προσωρινή διαταγή

5. Διαδικασία

6. Αρμοδιότητα

7. Δικαστική δαπάνη

8. Συνέπειες παραδοχής αναστολής

9. Συνέπειες απόρριψης αναστολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

§60. Διαφορές αγωγής απόδοσης και διαταγής απόδοσης μισθίου

1. Γενικά

2. Προδικασία-κύρια διαδικασία

2.3. Συμπέρασμα

3. Οικονομική επιβάρυνση των διαδίκων

4. Προϋποθέσεις ασφαλούς απονομής δικαιοσύνης

4.3. Συμπέρασμα

5. Σε σχέση με την καταβολή των μισθωμάτων

5.3. Συμπέρασμα

6. Σε σχέση με την άσκησης ενδίκων μέσων

6.3. Συμπέρασμα

7. Τελικό συμπέρασμα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ευρετήριο υποδειγμάτων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ευρετήριο Νομολογίας διαταγής απόδοσης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Ευρετήριο νόμων

Ευρετήριο κειμένων

Κυριότερες εργασίες του συγγραφέα

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 4η έκδ., 2019
Η διαταγή πληρωμής και η άσκηση της εναντίον της ανακοπής, σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές επεμβάσεις με τους ν. 4335/2015 και 4488/2017
Χ. Παπαδάκης, Διαταγή πληρωμής, 2018
Με το ν. 4335/2015 ο ΚΠολΔ τροποποιήθηκε σημαντικά με στόχο την επιτάχυνση επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Ο θεσμός της διαταγής πληρωμής που αποβλέπει ακριβώς στην ταχεία...
Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #12
Στην παρούσα μονογραφία γίνεται για πρώτη φορά για το ελληνικό δίκαιο, αναλυτική παρουσίαση, καταγραφή και αποτίμηση, των λόγων ανακοπής δανειολήπτη που κατά κανόνα ασκούνται...