Ελληνικά English
| | | |

Books


Χ. Παπαδάκης, Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, 2η έκδ., 2017

Edition info

Title
Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν. 4335/2015, 4356/2015
Συστηματική ερμηνεία των άρθρ. 1400-1402 ΑΚ – Ουσιαστική έρευνα ζητημάτων – Δικονομία αποκτημάτων – Σύμβαση κοινοκτημοσύνης και αποκτήματα – Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και αποκτήματα – Υποδείγματα αγωγών – Κείμενα σημαντικών δικαστικών αποφάσεων
© 2017
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-704-5
Pages
520
Price
€ 65.00
In stock

Χ. Παπαδάκης, Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, 2η έκδ., 2017


Χ. Παπαδάκης, Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, 2η έκδ., 2017

Πρόκειται για δεύτερη έκδοση του βιβλίου μετά την πάροδο αρκετού χρόνου από την πρώτη (2010). Την επανέκδοσή του επέβαλε εκτός από το γεγονός αυτό και η ταυτόχρονη ανάγκη πληρέστερης βιβλιογραφικής και νομολογιακής κάλυψης με την νεότερη βιβλιογραφία και νομολογία και το γεγονός ότι έχει μεσολαβήσει σοβαρή νομοθετική μεταβολή, αρχικά με το ν. 4335/2015, με τον οποίο θεσπίσθηκαν σοβαρές μεταβολές στο δικονομικό επiπεδο, αλλά και με το ν. 4356/2015, με τον οποίο αναδιαρθρώθηκε το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης.

Σκοπός του έργου είναι η εξαντλητική αντιμετώπιση των ουσιαστικών και δικονομικών προβλημάτων, ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός των υποθέσεων αρχικά από το δικηγόρο και ύστερα από το δικαστή. Ειδικότερα:

1. Ερμηνεύονται κατά συστηματικό τρόπο οι ουσιαστικές διατάξεις των άρθρ. 1262 αριθ.4, 1400-1402 ΑΚ και όσες συνάπτονται με αυτές, αναλύονται δε οι προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών και εξετάζεται η επίδραση της αξίωσης σε άλλους θεσμούς (κληρονομικό δικαίωμα, καταδολίευση δανειστών κ.λπ).

2. Αντιμετωπίζονται τα δικονομικά ζητήματα άσκησης των σχετικών αξιώσεων και αναπτύσσεται η ανέλιξη της σχετικής ειδικής διαδικασίας κατά τη χρονική σειρά της (στοιχεία της βάσης των σχετικών αγωγών, άμυνα εναγομένου, αρμοδιότητα, νομιμοποίηση, προτάσεις, αποδείξεις κ.λπ.).

3. Εντάσσεται στο σύστημα του θεσμού των αποκτημάτων η ερμηνεία του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης (νεαρός ν. 4356/2015), που αντικατέστησε το ν. 3719/2008.

4. Αναπτύσσονται τα σχετικά με την εξασφάλιση της απαίτησης μέσα (εγγραφή υποθήκης, παροχή ασφαλείας, λήψη ασφαλιστικών μέτρων).

5. Για την πληρότητα της έρευνας και τη διευκόλυνση των αναγνωστών παρατίθενται και σχέδια των σχετικών αγωγών (πλήρους, τεκμηρίου, λόγω τριετούς διάστασης, ελεύθερης συμβίωσης).

6. Τέλος το έργο ολοκληρώνεται με εκτεταμένα ευρετήρια.

Edition info

Title
Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν. 4335/2015, 4356/2015
Συστηματική ερμηνεία των άρθρ. 1400-1402 ΑΚ – Ουσιαστική έρευνα ζητημάτων – Δικονομία αποκτημάτων – Σύμβαση κοινοκτημοσύνης και αποκτήματα – Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και αποκτήματα – Υποδείγματα αγωγών – Κείμενα σημαντικών δικαστικών αποφάσεων
© 2017
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-704-5
Pages
520
Price
€ 65.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος 2ης έκδοσης

Πρόλογος 1ης έκδοσης

Συντομογραφίες

Βιβλιογραφία.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§1. Γενικές παρατηρήσεις

1. Αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών

2. Ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

2.1. Σύστημα περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων

2.2. Σύστημα κοινοκτημοσύνης

2.3. Αποκτήματα

3. Δικαιολογία του θεσμού

4. Νομική φύση δικαιώματος

§2. Ρύθμιση αναγκαστικού δικαίου

1. Γενικά

2. Συνέπειες

3. Παραίτηση εκ των υστέρων

4. Ειδικά θέματα

4.1. Σύστημα κοινοκτημοσύνης

4.2. Συναινετικό διαζύγιο

§3. Δικαίωμα προσωποπαγές

1. Γενικά

2. Ακληρονόμητο

3. Ανεπίδεκτο εκχώρησης: ο κανόνας

4. Επιτρεπτό εκχώρησης: η εξαίρεση

4.1. Επίδοση αγωγής

4.2. Συμβατική αναγνώριση

4.3. Δικαιώματα εκδοχέα

5. Ανεπίδεκτη επικαρπίας ή ενεχύρασης

6. Κατάσχεση;

7. Συμψηφισμός

7.1. Αιτία ανταξίωσης

7.2. Συμψηφισμός σε περίπτωση αύξησης και των δύο περιουσιών

7.3. Ομοειδείς απαιτήσεις

7.4. Συμψηφισμός εκ μέρους των κληρονόμων

7.5. Γενικά ζητήματα συμψηφισμού

8. Πλαγιαστική άσκηση

§4. Αξίωση ενοχική-χρηματική

1. Γενικά

1.1. Ορολογία

1.2. Ενοχικός χαρακτήρας

2. Συνέπειες

2.1. Λογιστικός προσδιορισμός

2.2. Παροχή αυτούσια

3. Τοκοφορία

§5. Συνταγματικότητα ρύθμισης

1. Το πρόβλημα γενικά

2. Συνταγματικότητα

2.1. Άρθρ. 17 Συντάγματος

2.2. Τεκμήριο

§6. Αποκτήματα και συγγενείς θεσμοί

1. Γενικά

2. Αποκτήματα και αδικαιολόγητος πλουτισμός

2.1. Ομοιότητες

2.2. Διαφορές από αποκτήματα

2.3. Συμπεράσματα

2.3.1. Επικουρικότητα

2.3.2. Σώρευση

2.3.4. Νόμιμη αιτία

2.4. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμός

2.5. Εξαίρεση: επιτρεπτό αξίωσης αδικαιολογήτου πλουτισμού

3. Αποκτήματα και αδικοπραξία

3.1. Γενικά

3.2. Περιπτωσιολογία

3.3. Απαγόρευση διάθεσης;

4. Αποκτήματα και καταδολίευση δανειστών

4.1. Γενικά: το πρόβλημα

4.2. Οι απόψεις

4.2.1. Πρώτη άποψη

4.2.2. Δεύτερη άποψη

4.2.3. Ορθότερη άποψη

5. Αποκτήματα και εικονικότητα

5.1. Γενικά

5.2. Συνέπειες εικονικότητας: γενικά

5.3. Επίδραση στα αποκτήματα

§7. Διαχρονικό δίκαιο

1. Προβλήματα διαχρονικού δικαίου

2. Γάμοι προ του ν. 1329/1983

3. Περιουσιακή αύξηση προ του ν. 1329/1983

4. Γάμοι που λύθηκαν προ του ν. 1329/1983

5. Παραγραφή

6. Κατάργηση προίκας

6.1. Γενικά

6.2. Αποκτήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

§8. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Θετικές προϋποθέσεις

2. Αρνητική προϋπόθεση

3. Ανάπτυξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΛΥΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΑΜΟΥ – ΔΙΑΣΤΑΣΗ

§9. Ύπαρξη γάμου

1. Ύπαρξη γάμου

2. Έγκυρος γάμος;

3. Εξώγαμη (ελεύθερη) συμβίωση

3.1. Το πρόβλημα

3.2. Οι απόψεις

3.2.1. Πρώτη άποψη

3.2.2. Δεύτερη (ενδιάμεση) άποψη

3.2.3. Τρίτη άποψη

3.2.4. Σύγχρονη ρύθμιση

3.3. Αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού

4. Ελεύθερη συμβίωση με ή χωρίς σύμφωνο

§10. Αμετάκλητη λύση ή ακύρωση του γάμου

1. Λύση γάμου γενικά

2. Λύση γάμου με θάνατο

3. Αφάνεια

3.1. Γενικά

3.2. Σε σχέση με τα αποκτήματα

4. Λύση γάμου με διαζύγιο

5. Επανάληψη (ανασύσταση) γάμου

6. Ακύρωση του γάμου

7. Χρόνος γέννησης της αξίωσης

§11. Τριετής διάσταση των συζύγων

1. Γενικά

2. Δικαιολογία

3. Έννοια

4. Υπολογισμός διάρκειας

4.1. Επανάληψη συμβίωσης

4.2. Μικρές διακοπές

4.2.1. Έννοια

4.2.2. Περιπτωσιολογία

4.3. Υπολογισμός χρόνου έναρξης της διάστασης

5. Αναιρετικός έλεγχος

5.1. Διάσταση

5.2. Μικρές διακοπές

6. Τύχη κινητών πραγμάτων

6.1. Γενικά

6.2. Οικιακά αντικείμενα

§12. Χρόνος γέννησης αξίωσης

1. Γενικά

2. Λύση γάμου με θάνατο

3. Αφάνεια

4. Λύση γάμου με διαζύγιο

5. Ακύρωση γάμου

6. Τριετής διάσταση συζύγων

7. Προσδοκία - πρόωρη άσκηση

7.1. Έννοια προσδοκίας: γενικά

7.2. Αποκτήματα

8. Τοκοφορία

8.1. Γενικά

8.2. Τόκοι υπερημερίας

8.3. Δικονομικοί τόκοι

8.4. Προτάσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

§13. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Προϋπόθεση

2. Έννοια αύξησης

2.1. Σε περίπτωση λύσης ή ακύρωσης του γάμου

2.2. Σε περίπτωση τριετούς διάστασης

2.3. Διεργασία δικαστηρίου

3. Ερευνητέα θέματα

§14. Αρχική περιουσία

1. Έννοια

1.1. Γενικά

1.2. Σε σχέση με τα αποκτήματα

2. Αρχική περιουσία

2.1. Γενικά-έλλειψη

2.2. Παθητικό

3. Περιπτωσιολογία αρχικής περιουσίας

3.1. Γενικά

3.2. Εμπράγματα δικαιώματα

3.3. Νομή, κατοχή

3.4. Κτήση χρημάτων-καταθέσεις

3.4.1. Με τρίτο πρόσωπο

3.4.2. Μεταξύ συζύγων

3.5. Μετοχές-εταιρικά μερίδια-ομόλογα

3.6. Πιστωτικοί τίτλοι

3.7. Πνευματικά δικαιώματα

3.8. Μέλλουσες απαιτήσεις (μισθοί, συντάξεις κ.λπ.)

3.9. Λαχεία-ΠροΠο κ.λπ

§15. Τελική περιουσία

1. Γενικά

2. Έννοια τελικής περιουσίας: ο κανόνας.

2.1. Χρονικός προσδιορισμός

2.2. Εκποίηση κατά τη διάρκεια γάμου

2.3. Αιτία κτήσης

3. Έννοια: οι εξαιρέσεις τελικής περιουσίας

3.1. Με βάση το χρόνο της απαίτησης

3.2. Με βάση τη δυνατότητα συμβολής

4. Παθητικό

5. Περιπτωσιολογία τελικής περιουσίας

5.1. Γενικά

5.2. Μερικά αντικείμενα

5.3. Πνευματικά δικαιώματα

5.4. Μέλλουσες απαιτήσεις (μισθοί, συντάξεις κ.λπ.)

5.5. Κτήση ακινήτων-ανοικοδόμηση

5.6. Κτήση ακινήτων από Δημόσιο ή Κοινωφελείς Οργανισμούς

§16. Κτήση από δωρεά ή κληρονομία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.1. Δικαιολογία ρύθμισης

1.2. Αποκλειστική απαρίθμηση;

1.3. Εξαιρέσεις: περιπτωσιολογία

2. Ρητή πρόβλεψη: αποκλεισμός δωρεών

2.1. Γενικά

2.2. Έννοια δωρεάς

2.3. Δωρεά αιτία θανάτου

3. Μη προβλεπόμενες περιπτώσεις

4. Κέρδη από λαχεία, προπο, Λόττο, χαρτοπαιξία

5. Δωρεές μεταξύ συζύγων

5.1. Πρώτη άποψη

5.2. Δεύτερη άποψη

5.3. Κριτική

5.4. Τρόπος υπολογισμού

6. Γονικές παροχές

6.1. Πρώτη άποψη

6.2. Δεύτερη άποψη

6.3. Κρατούσα άποψη

7. Αποκλεισμός αποκτημάτων από κληρονομική κτήση

8. Αποκλεισμός αποκτημάτων με διάθεση δωρεών ή κληρονομίας

§17. Χρονικοί προσδιορισμοί περιουσίας

1. Γενικά

1.1. Σύγκριση περιουσιών

1.2. Λόγοι ποσοτικής αλλοίωσης περιουσίας

1.3. Ζητήματα υπολογισμού

2. Χρόνος αποτίμησης αρχική περιουσίας λόγω λύσης γάμου

2.1. Πρώτη άποψη

2.2. Δεύτερη άποψη

2.3. Τρίτη άποψη

2.4. Ορθή άποψη

2.5. Συμπέρασμα

3. Χρόνος αποτίμησης τελικής περιουσίας λόγω λύσης γάμου

4. Ενδιάμεσες αυξομειώσεις περιουσίας

5. Χρόνος αποτίμησης: τριετής διάσταση

5.1. Πρώτη άποψη

5.2 Δεύτερη κρατούσα άποψη

6. Μνημόνιο χρόνου

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

§18. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Προϋπόθεση

2. Έννοια

3. Αιτιώδης σύνδεσμος

4. Αρνητική συμβολή

4.1. Πρώτη άποψη

4.2. Δεύτερη άποψη

4.3. Κριτική

5. Συμβολή και τεκμήριο ΑΚ 1400 § 1 εδ. β

6. Μέγεθος συμβολής

7. Αμφισβήτηση της συμβολής

7.1. Άρνηση της πλήρους αγωγής

7.2. Ένσταση κατά της αγωγής με βάση το τεκμήριο

§19. Περιπτωσιολογία συμβολής

1. Γενικά

2. Αδιόρατη βοήθεια6

3. Συμβολή με παροχή πραγμάτων ή της χρήσης αυτών

4. Συμβολή με παροχή κεφαλαίου

5. Συμβολή με προσωπική εργασία: γενικά

6. Συμβολή με ανεξάρτητη εξωοικιακή εργασία

7. Συμβολή με εξωοικιακή εργασία σε επιχείρηση άλλου συζύγου

7.1. Χωρίς αμοιβή

7.2. Με αμοιβή

8. Συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες (οικιακή εργασία)

8.1. Γενικά

8.2. Τρόπος υπολογισμού

8.3. Ορισμένο αγωγής

8.4. Παραδοχές απόφασης-αναιρετικός έλεγχος

9. Παροχές συνδεόμενες με το γάμο

10. Τελικό συμπέρασμα: υπολογισμός ποσοστού συμμετοχής

10.1. Γενικά

10.2. Χρηματική συμβολή

10.3. Παροχή υπηρεσιών

10.4. Ένα αντικείμενο

10.5. Αδιόρατη βοήθεια

10.6. Πολλά αντικείμενα

10.7. Τελικό συμπέρασμα

§20. Αιτιώδης σύνδεσμος

1. Γενικά: προϋπόθεση

2. Ειδικότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ

§21. Ανυπαρξία κοινοκτημοσύνης

1. Αρνητική προϋπόθεση

2. Γενικά

2.1. Έννοια

2.2. Συμβατικό σύστημα

3. Κοινοκτημοσύνη: προϋποθέσεις γενικά

4. Ύπαρξη γάμου

4.1. Γενικά

4.2. Θρησκεία-δόγμα

4.3. Χρόνος σύναψης σύμβασης

5. Σύναψη σύμβασης.

5.1. Ενοχική σύμβαση

5.2. Συμβαλλόμενοι

5.3. Δικαιοπρακτική ικανότητα

6. Τύπος σύμβασης

7. Καταχώρηση σε ειδικό βιβλίο

8. Αναγκαίο περιεχόμενο σύμβασης

8.1. Ελεύθερη ρύθμιση-αυτονομία ιδιωτικής βούλησης

8.2. Περιορισμοί

8.2.1. Απαγόρευση παραπομπής σε έθιμα ή νόμους

8.2.2. Απαγόρευση σύστασης προίκας

8.2.3. Αρχή της ισότητας

9. Είδη κοινοκτημοσύνης: γενικά

10. Καθολική κοινοκτημοσύνη

10.1. Ενεστώσα περιουσία: έννοια

10.2. Μέλλουσα περιουσία

10.3. Περιορισμοί ΑΚ

10.3.1. Πρώτη περίπτωση (ΑΚ 1405 § 1 εδ. α)

10.3.2. Δεύτερη περίπτωση: χαρακτήρας ΑΚ 1405 § 1 εδ. β

10.3.3. Δεύτερη περίπτωση: εξαιρούμενα περιουσιακά στοιχεία

11. Περιλαμβανόμενα περιουσιακά στοιχεία: περιπτωσιολογία

11.1. Αποκτώμενα κατά τη διάρκεια γάμου από μη χαριστική αιτία

11.2. Εισοδήματα κατά τη διάρκεια γάμου

11.3. Εισοδήματα από περιουσία εκ χαριστικής αιτίας

11.4. Εισοδήματα από προϊόντα της διανοίας

11.5. Εισοδήματα από την κοινή περιουσία

11.6. Κέρδη από λαχεία ή τυχερά παιχνίδια (Προ-πο κ.λπ.)

12. Μερική κοινοκτημοσύνη κινητών και αποκτημάτων

12.1. Έννοια

12.2. Περιορισμοί

13. Μερική κοινοκτημοσύνη μόνο των αποκτημάτων

14. Εκτέλεση της κοινοκτημοσύνης: γενικά

15. Εκτέλεση της κοινοκτημοσύνης: περιπτωσιολογία

15.1. Ακίνητα

15.2. Κινητά

15.3. Ειδικά κινητά

15.3.1. Πλοία

15.3.2. Επιβατηγά αυτοκίνητα-μοτοσυκλέτες

15.4. Απαιτήσεις

16. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης

16.1. Προϋποθέσεις γενικά

16.2. Κοινοκτημοσύνη

17. Λειτουργία της κοινοκτημοσύνης

17.1. Διοίκηση-εκμετάλλευση

17.2. Κοινωνία

17.3. Διάθεση

18. Τροποποίηση συμφωνίας κοινοκτημοσύνης

19. Μεταγενέστερη συμφωνία κοινοκτημοσύνης

20. Λήξη κοινοκτημοσύνης

20.1. Λύση-ακύρωση γάμου κ.λπ

20.2. Συμφωνία συζύγων

20.3. Δικαστική απόφαση

20.4. Καταχώρηση στο Ειδικό βιβλίο κοινοκτημοσύνης

21. Επίδραση κοινοκτημοσύνης στην αξίωση αποκτημάτων

21.1. Γενική αρχή

21.2. Ειδικότερα: περιπτωσιολογία

21.2.1. Ολική κοινοκτημοσύνη

21.2.2. Μερική κοινοκτημοσύνη

21.2.3. Συμφωνία κοινοκτημοσύνης πριν το γάμο

21.2.4. Μεταγενέστερη συμφωνία κοινοκτημοσύνης

21.2.5. Πρόωρη λήξη κοινοκτημοσύνης

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ

§22. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

1.1. Λόγος καθιέρωσης του τεκμηρίου

1.2. Φύση τεκμηρίου

2. Έκταση τεκμηρίου

3. Τεκμήριο μαχητό

3.1. Γενικά

3.2. Επίδραση στην απόδειξη

3.3. Ουσιαστική τύχη της αγωγής

4. Επίδραση του τεκμηρίου στη νομική βάση της αγωγής

4.1. Επιλογές δικαιούχου

4.2. Επικουρική άσκηση

4.3. Μία αξίωση-σώρευση

5. Τεκμήριο και ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής

6. Τεκμήριο και αίτημα της αγωγής

6.1. Έλλειψη αιτήματος

6.2. Περιπτωσιολογία

6.2.1. Περίπτωση μερικής απόδειξης-παραδοχής αγωγής

6.2.2. Περίπτωση αοριστίας αγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

§23. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Συρροή αξιώσεων

2. Ακληρονόμητο ενεργητικά

2.1. Ο κανόνας

2.2. Οι εξαιρέσεις: γενικά

2.3. Αναγνώριση αξίωσης

2.4. Επίδοση αγωγής για την απαίτηση

3. Κληρονομητό παθητικά

4. Σύγχυση

5. Σχέση αποκτημάτων και κληρονομικού δικαιώματος

5.1. Γενικά

5.2. Διαφορές

§24. Περιπτωσιολογία κληρονομικού δικαιώματος

1. Γενικά

2. Εξ αδιαθέτου διαδοχή

3. Εκ διαθήκης διαδοχή

4. Περισσότεροι κληρονόμοι

5. Νόμιμη μοίρα

6. Εξαίρετο

7. Σχέση με διεκδικητική ή περί κλήρου αγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΞΙΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ

§25. Παραγραφή

1. Γενικά

2. Εφαρμογή γενικών διατάξεων

2.1. Γενικά

2.2. Έναρξη

2.3. Λήξη

3. Τριετής διάσταση

3.1. Χρόνος έναρξης

3.2. Ένσταση λύσης-ακύρωσης γάμου

4. Αναστολή-διακοπή παραγραφής

4.1. Εφαρμογή γενικών διατάξεων

4.2. Σχέση με αγωγή ακύρωσης διαθήκης

4.3. Ισχυρισμός αναστολής

5. Συνέπειες της παραγραφής

5.1. Γενικά

5.2. Ειδικά

6. Ειδικά θέματα

6.1. Επανασυμβίωση και λύση γάμου

6.2. Επανασυμβίωση και νέα τριετής διάσταση

6.3. Τέλεση δεύτερου γάμου

7. Προσβολή ένστασης παραγραφής ως καταχρηστικής

7.1. Γενικά

7.2. Αποκτήματα

8. Αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

§26. Κατάχρηση-αποδυνάμωση δικαιώματος

1. Γενικά

2. Περιπτωσιολογία

2.1. Γενικά

2.2. Άσκηση αξίωσης κατά των κληρονόμων

2.3. Άσκηση σε περίπτωση τριετούς διάστασης

2.4. Άσκηση σε περίπτωση απαλλοτρίωσης περιουσιακών στοιχείων

2.5. Αδιαφορία συζύγου κ.λπ

2.6. Επιβάρυνση με άλλες δαπάνες

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

§27. Ένδικα βοηθήματα για την αξίωση αποκτημάτων

1. Γενικά

2. Αντίθετες αξιώσεις-αγωγές

3. Ανταγωγή

§28. Νομοθετική ρύθμιση

1. Νομοθετικά κείμενα

1. Γενικά

2. Κριτική

3. Διαχρονικό δίκαιο

3.1. Γενική αρχή

3.2. Αποδεικτικά μέσα

3.3. Ένδικα μέσα

3.4. Αντέφεση-Πρόσθετοι λόγοι έφεσης

§29. Διαδικασία-αρμοδιότητες

1. Διαδικασία

1.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

1.2. Ισχύον δίκαιο

2. Ειδική διαδικασία

3. Υποχρεωτική-αποκλειστική διαδικασία

4. Παραβίαση διαδικασίας: συνέπειες

4.1. Γενικά

4.2. Ένδικα μέσα: γενικά

4.3. Έφεση

4.4. Αναίρεση

5. Υλική αρμοδιότητα

6. Τοπική αρμοδιότητα

§30. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Ρυθμιζόμενα θέματα

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

3. Φάσεις της διαδικασίας

§31. Άσκηση αγωγής

1. Προδικασία: έννοια

2. Άσκηση αγωγής

2.1. Τρόπος άσκησης: Μονομελές Πρωτοδικείο

2.2. Έκθεση κατάθεσης

2.3. Ορισμός δικασίμου

2.4. Εγγραφή στο πινάκιο

2.5. Ορισμός προθεσμίας κλήτευσης

2.6. Επίδοση αντιγράφου με ανακοίνωση δικασίμου

3. Προβλήματα σε σχέση με την επίδοση

3.1. Παράλειψη κλήτευσης

3.2. Εκπρόθεσμη κλήτευσης

4. Συνέπειες επίδοσης αγωγής

§32. Άσκηση ανταγωγής

1. Γενικά

2. Τρόπος άσκησης

3. Άλλες προϋποθέσεις

3.1. Ταυτότητα διαδικασίας

3.2. Εκκρεμοδικία

3.3. Υλική αρμοδιότητα

3.4. Τοπική αρμοδιότητα

3.5. Συνάφεια ανταγωγής;

4. Συνέπειες άσκησης ανταγωγής

5. Δικαστικό ένσημο

6. Διαδικαστική πορεία της ανταγωγής

7. Επανταγωγή;

§33. Πινάκιο

1. Πρωτοβάθμια δικαστήρια

2. Νομική φύση-παράλειψη εγγραφής

3. Ματαίωση

4. Ένδικα μέσα

4.1. Έφεση

4.2. Αναίρεση

§34. Άλλα προαπαιτούμενα

1. Βιβλία διεκδικήσεων

2. Δικαστικό ένσημο

2.1. Υποκείμενες αγωγές

2.2. Συνέπειες μη καταβολής

§35. Διάθεση επιδίκου αντικειμένου

§36. Συνέπειες άσκησης αγωγής

1. Γενικά

2. Συνέπειες κατάθεσης. Γενικά

3. Η εκκρεμοδικία

3.1. Έννοια-Σκοπός

3.2. Προϋποθέσεις

3.3. Συνέπειες εκκρεμοδικίας

4. Το αμετάβλητο της δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας

4.1. Αμετάβλητο της δικαιοδοσίας

4.2. Αμετάβλητο αρμοδιότητας

4.2.1. Μεταβολή κατοικίας

4.2.2. Αξία αντικειμένου

4.2.3. Περιορισμός του αιτήματος της αγωγής

4.2.4. Η μεταβολή της νομοθεσίας

4.2.5. Νομοθετική ρύθμιση

5. Η προτίμηση μεταξύ πολλών δικαστηρίων

6. Συνέπειες επίδοσης. Γενικά

6.1. Έννοια

6.2. Παραίτηση από δικόγραφο αγωγής

6.3. Περιπτωσιολογία

7. Διακοπή παραγραφής

7.1. Γενικά

7.2. Ένσταση

7.3. Παράλειψη-ακυρότητα επίδοσης

7.4. Αποτελέσματα

7.5. Παραγραφή κατά την επιδικία

7.6. Τελεσιδικία απόφασης

7.7. Προβολή ένστασης στο εφετείο

8. Υποχρέωση καταβολής δικονομικών τόκων

8.1. Γενικά

8.2. Δικονομικοί τόκοι-είδος αγωγής

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

§37. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Εκφώνηση-πινάκιο

3. Παράσταση με δικηγόρο

4. Παράσταση ανηλίκων

5. Προφορικότητα της διαδικασίας

6. Αντικείμενο της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΓΗ

§38. Έρευνα «πλήρους» αγωγής

1. Τα στοιχεία της αγωγής: γενικά

1.1. Υποχρεωτικά στοιχεία

1.2. Προαιρετικά στοιχεία

2. Αναγνωριστική αγωγή

3. Πρόωρη άσκηση αγωγής (ΚΠολΔ 69)

4. Υποχρεωτικά στοιχεία βάσης

4.1. Συνοπτικά

4.2. Ύπαρξη γάμου

4.3. Λύση γάμου λόγω θανάτου

4.4. Αφάνεια

4.5. Διαζύγιο

4.6. Ακύρωση γάμου

5. Αύξηση περιουσίας του υποχρέου: γενικά

5.1. Αρχική περιουσία

5.2. Τελική περιουσία

5.3. Προσδιορισμός περιουσίας

6. Συμβολή στην αύξηση της περιουσίας-αιτιώδης σύνδεσμος

7. Αίτημα της αγωγής: χρηματικό ποσό

8. Αίτημα αγωγής: αυτουσία απόδοση

9. Αίτημα: τόκοι

§39. Διάδικοι

1. Συνοπτικά

2. Ενάγων

2.1. Ο σύζυγος

2.2. Οι κληρονόμοι του συζύγου;

2.3. Εκδοχέας;

2.3.1. Πρώτη

2.3.2. Δεύτερη

2.4. Οι δανειστές πλαγιαστικά;

3. Εναγόμενος

3.1. Ο σύζυγος

3.2. Οι κληρονόμοι του υποχρέου συζύγου

§40. Ισχυρισμοί εναγομένου

1. Συνοπτικά

2. Άρνηση της αγωγής

2.1. Γενικά

2.2. Περιπτωσιολογία

3. Ενστάσεις

3.1. Γενικά

3.2. Περιπτωσιολογία

3.2.1. Ένσταση παραίτησης από την αξίωση

3.2.2. Ένσταση παραγραφής

3.2.3. Ένσταση παθητικού

3.2.4. Ένσταση καταστροφής ή εκποίησης

3.2.5. Ένσταση προκαταβολής

3.2.6. Ένσταση συμψηφισμού

3.2.7. Δωρεές μεταξύ συζύγων

3.2.8. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

§41. Υπόδειγμα πλήρους αγωγής

§42. Ακροαματική διαδικασία

1. Γενικά

2. Διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς

2.1. Γενικά

2.2. Πινάκιο

2.3. Παράσταση με πληρεξούσιο δικηγόρο

2.4. Ερημοδικία

2.5. Προτάσεις

2.6. Προσθήκη-αντίκρουση προτάσεων

2.6.1. Χρονικός περιορισμός

2.6.2. Νόμιμο περιεχόμενο προσθήκης

2.6.3. Μεταβολή του αιτήματος της αγωγής

2.6.4. Παρεπόμενα αιτήματα

3. Αποδεικτική διαδικασία

3.1. Υποβολή ισχυρισμών

3.2. Εξέταση μαρτύρων

3.3. Ισχύον δίκαιο απόδειξης

4. Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα

4.1. Ομολογία

4.2. Αυτοψία-πραγματογνωμοσύνη

4.3. Έγγραφα

4.3.1. Δημόσια έγγραφα

4.3.2. Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα

4.3.3. Ιδιωτικά έγγραφα

4.4. Μάρτυρες

4.5. Εξέταση διαδίκων

4.6. Τεκμήρια

4.7. Ένορκες βεβαιώσεις

4.7.1. Λόγος ρύθμισης

4.7.2. Διαχρονικό δίκαιο

4.7.3. Αναιρετικός έλεγχος

4.7.4. Προϋποθέσεις εγκυρότητας

4.7.5. Αρμοδιότητα-Δικαστικά πρόσωπα

4.7.6. Τοπική αρμοδιότητα

4.7.7. Παράσταση δικηγόρου

4.7.8. Μάρτυρες εξεταζόμενοι

4.7.9. Αριθμός μαρτύρων

4.7.10. Κυρώσεις

4.7.11. Λήψη μετά τη συζήτηση

4.7.12. Διαδικασία λήψης ένορκης βεβαίωσης

4.7.13. Επίκληση-προσαγωγή ένορκης βεβαίωσης

4.7.14. Ίαση ακυροτήτων

4.7.15. Ένορκες βεβαιώσεις εκτός δίκης

4.7.16. Αποδεικτικά προβλήματα

4.7.17. Αποδεικτική βαρύτητα

4.8. Μη πληρούντα όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα

4.8.1. Διαχρονικό δίκαιο

4.8.2. Έννοια

4.8.3. Περιπτωσιολογία

4.8.4. Αποδεικτική βαρύτητα

4.9. Εκτίμηση αποδείξεων

5. Πέρας της συζήτησης

6. Περαιτέρω πορεία υπόθεσης

7. Έρευνα δικαστηρίου

7.1. Ερημοδικία εναγομένου

7.2. Ερημοδικία ενάγοντος

7.3. Ερημοδικία όλων

7.4. Συνέπειες ερημοδικίας

§43. Ενδιάμεσες δικαστικές αποφάσεις

1. Γενικά

2. Ματαίωση έκδοσης της απόφασης

2.1. Με αίτηση διαδίκων

2.2. Αδυναμία έκδοσης απόφασης

3. Επιλογή άλλης διαδικασίας

4. Επανάληψη της συζήτησης

4.4. Αοριστία της αγωγής

4.5. Κενά-παραλείψεις στο σχηματισμό φακέλλου

4.6. Ύπαρξη αμφίβολων σημείων

4.7. Η δικαστική απόφαση

5. Τυπικές παραλείψεις (ΚΠολΔ 227)

6. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση (ΚΠολΔ 245)

6.1. Γενικά

6.2. Συνέπειες χαρακτήρα

§44. Η οριστική απόφαση

1. Έννοια-διακρίσεις

2. Οριστική απόφαση

3. Το περιεχόμενο της απόφασης

4. Δομή της απόφασης (αιτιολογικό-διατακτικό)7

4.1. Γενικά

4.2. Μείζων πρόταση-Πρώτος υπαγωγικός συλλογισμός

4.3. Ελάσσων πρόταση-Δεύτερος υπαγωγικός συλλογισμός

4.4. Συμπέρασμα-διατακτικό

5. Έκδοση απόφασης

6. Δημοσίευση απόφασης

7. Αναιρετικός έλεγχος υπαγωγικών συλλογισμών

7.1. Γενικά

7.2. Αναιρετικός έλεγχος 1ου υπαγωγικού συλλογισμού

7.3. Αναιρετικός έλεγχος 2ου υπαγωγικού συλλογισμού

§45. Αποτελέσματα της απόφασης

1. Γενικά

2. Διεργασία δικαστηρίου-υπολογισμός αποκτήματος

2.1. Γενικά

2.2. Αρχική περιουσία

2.3. Έλλειψη αρχικής περιουσίας

2.4. Τελική περιουσία

2.5. Μερικά αντικείμενα τελικής περιουσίας

3. Κρίση του δικαστηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 1/3

§46. Στοιχεία βάσης

1. Γενικά

1.1. Υποχρεωτικά στοιχεία

1.2. Προαιρετικά στοιχεία

1.3. Αναγνωριστική αγωγή

1.4. Πρόωρη άσκηση αγωγής (ΚΠολΔ 69)

2. Ειδικότερα

2.1. Η ύπαρξη γάμου

2.2. Η λύση γάμου

2.3. Η αύξηση της περιουσίας του υποχρέου

3. Μη απαιτούμενα στοιχεία

3.1. Συμβολή του δικαιούχου στην αύξηση της περιουσίας;

3.2. Αιτιώδης σύνδεσμος;

4. Αίτημα της αγωγής

5. Διάδικοι

§47. Ισχυρισμοί εναγομένου

1. Συνοπτικά

2. Άρνηση της αγωγής

3. Ενστάσεις

3.1. Γενικά

3.2. Περιπτωσιολογία

§48. Υπόδειγμα αγωγής τεκμηρίου 1/3

§49. Περαιτέρω διαδικασία

1. Γενικά

2. Αποδεικτική διαδικασία

2.1. Βάρος απόδειξης: γενικά

2.2. Βάρος απόδειξης ενάγοντος

2.2.1. Αντικείμενο απόδειξης

2.2.2. Επίδραση τεκμηρίου

2.3. Βάρος απόδειξης εναγομένου

2.3.1. Αντικείμενο απόδειξης

3. Αποδεικτικά μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

§50. Στοιχεία αγωγής

1. Τα δικονομικά στοιχεία της αγωγής

1.1. Υποχρεωτικά στοιχεία (ΚΠολΔ 117, 118)

1.2. Προαιρετικά στοιχεία

1.3. Αναγνωριστική αγωγή

1.4. Πρόωρη άσκηση αγωγής (ΚΠολΔ 69)

2. Στοιχεία του ουσιαστικού δικαιώματος-βάσης αγωγής

2.1. Η ύπαρξη γάμου

2.2. Διάσταση των συζύγων επί τρία χρόνια

2.3. Η αύξηση της περιουσίας του υποχρέου

2.4. Συμβολή του δικαιούχου στην αύξηση της περιουσίας και αιτιώδης σύνδεσμος

2.5. Αίτημα της αγωγής

3. Διάδικοι

4. Ισχυρισμοί εναγομένου

4.1. Άρνηση της αγωγής

4.2. Ενστάσεις

§51. Υπόδειγμα αγωγής λόγω τριετούς διάστασης

§52. Περαιτέρω διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

§53. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Δεδικασμένο

3. Εκτελεστότητα

4. Διαφορές

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

§54. Γενικά

1. Έννοια ενδίκου μέσου

2. Numerus clausus ενδίκων μέσων

3. Περιορισμοί στα ένδικα μέσα-συνταγματικότητα

4. Διακρίσεις ενδίκων μέσων

4.1. Τακτικά και έκτακτα

4.2. Μεταβιβαστικά και μη

4.3. Ανασταλτικά και μη

5. Διαδικαστικές προϋποθέσεις ενδίκων μέσων

6. Παραγραφή ενδίκου μέσου

7. Διαχρονικό δίκαιο σχετικά με τα ένδικα μέσα

8. Νόμιμες διατυπώσεις άσκησης

§55. Ανακοπή ερημοδικίας

1. Έννοια ανακοπής

2. Νομοθετική ρύθμιση

3. Προϋποθέσεις ανακοπής: γενικά

4. Απόφαση υποκείμενη σε ανακοπή

5. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

6. Άσκηση ανακοπής εντός προθεσμίας

6.1. Βασική προθεσμία

6.2. Καταχρηστική προθεσμία.

7. Νόμιμες διατυπώσεις άσκησης

7.1. Στοιχεία δικογράφου

7.2. Έκθεση κατάθεσης

7.3. Καταβολή παραβόλου;

8. Λόγοι ανακοπής

§56. Έφεση

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Έννοια

3. Σημασία έφεσης

4. Χαρακτηριστικά της έφεσης

5. Προϋποθέσεις άσκησης έφεσης

5.1. Γενικά

5.2. Απόφαση υποκείμενη σε έφεση

6. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

7. Άσκηση έφεσης εντός προθεσμίας

7.1. Βασική προθεσμία

7.2. Καταχρηστική προθεσμία

7. Νόμιμες διατυπώσεις άσκησης

7.1. Στοιχεία δικογράφου

7.2. Έκθεση κατάθεσης

7.3. Καταβολή παραβόλου

8. Έννομο συμφέρον

9. Άσκηση ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου

10. Επανειλημμένη άσκηση

11. Λόγοι έφεσης

11.1. Γενικά

11.2. Κακή εκτίμηση αποδείξεων

11.3. Ακυρότητα ερημοδικίας

11.5. Αλυσιτελείς λόγοι

11.5.3. Λόγοι αναψηλάφησης-αναίρεσης

12. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης

12.1. Γενικά

12.2. Διατυπώσεις

12.3. Περιορισμοί

13. Αποτελέσματα έφεσης

13.1. Γενικά

13.2. Ανασταλτικό αποτέλεσμα

13.3. Προσωρινή εκτέλεση

13.4. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα

13.4.1. Χρόνος μεταβίβασης

13.4.2. Εύρος μεταβίβασης

13.4.3. Νομική βασιμότητα αγωγής

§57. Αντέφεση

1. Έννοια

2. Νομική φύση

2.1. Ένδικο μέσο;

2.2. Παρεπόμενος χαρακτήρας

3. Προϋποθέσεις

3.1. Άσκηση έφεσης

3.2. Νομιμοποίηση

3.3. Έννομο συμφέρον

3.4. Νομότυπη άσκηση αντέφεσης

3.5. Προσβαλλόμενα κεφάλαια

4. Συζήτηση αντέφεσης

5. Αποτελέσματα αντέφεσης

5.1. Γενικά

5.2. Ανασταλτικό αποτέλεσμα

5.3. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα

5.4. Επικοινωτικό αποτέλεσμα

§58. Συζήτηση έφεσης

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Ερημοδικία ειδικότερα

2.1. Γενικά

2.2. Ειδική διαδικασία

2.2.1. Ερημοδικία εφεσιβλήτου

2.2.2. Ερημοδικία εκκαλούντος

2.3. Υποχρεώσεις παρισταμένου

3. Το αντικείμενο της κατ’ έφεση δίκης

4. Νέες αιτήσεις

5. Μεταβολή βάσης αγωγής

6. Πρόταση νέων πραγματικών ισχυρισμών

6.1. Υπεράσπιση κατά της έφεσης

6.2. Οψιγενείς ισχυρισμοί

6.3. Ισχυρισμοί που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη

6.4. Ισχυρισμοί από δικαιολογημένη αιτία

6.5. Απόδειξη εγγράφως ή με δικαστική ομολογία

6.5.1. Έγγραφο

6.5.2. Ομολογία

6.6. Καταβολή δικαστικού ενσήμου

7. Προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων

7.1. Γενικά

7.2. Διαφορετική ρύθμιση

§59. Απόφαση επί της εφέσεως

1. Γενικά

2. Ερημοδικία διαδίκων

3. Αντιμωλία συζήτηση

3.1. Παραδεκτό έφεσης

3.2. Παραδεκτό λόγων έφεσης

3.3. Ουσιαστική έρευνα λόγων έφεσης

4. Εξουσίες Εφετείου

4.1. Γενικά

4.2. Εφαρμοστέο δίκαιο

4.3. Έλεγχος διαδικασίας

4.4. Έλεγχος αρμοδιότητας

4.4.1. Υλική αρμοδιότητα

4.4.2. Τοπική αρμοδιότητα

4.5. Αξιολόγηση αιτιολογιών

5. Η απόφαση

5.1. Παραδοχή έφεσης

5.2. Reformatio in pejus

5.3. Τίτλος εκτελεστός

§60. Αναίρεση

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Έννοια

3. Χαρακτηριστικά

4. Προϋποθέσεις άσκησης αναίρεσης

4.1. Γενικά

4.2. Απόφαση υποκείμενη σε αναίρεση

4.3. Συμφωνίες για αποκλεισμό αναίρεσης

4.4. Περιπτωσιολογία

5. Νομιμοποίηση

5.1. Ενεργητική νομιμοποίηση

5.2. Παθητική νομιμοποίηση

6. Άσκηση αναίρεσης εντός προθεσμίας

6.4. Προθεσμία εναντίον επιδίδοντος

6.5 Αναστολή προθεσμιών

7. Νόμιμες διατυπώσεις άσκησης

8. Έννομο συμφέρον

9. Επανειλημμένη άσκηση

10. Καταβολή παραβόλου;

11. Μη αποδοχή απόφασης

§61. Λόγοι αναίρεσης

1. Περιεχόμενο αναιρετηρίου

2. Παθολογία αναιρετηρίου

3. Λόγοι αναίρεσης: γενικά

3.1. Παραδεκτή αίτηση

3.2. Κλειστός αριθμός λόγων

3.3. Διακρίσεις λόγων.

4. Διαδικαστικά έγγραφα

5. Εξουσίες ελέγχου Αρείου Πάγου

5.1. Εκτίμηση πραγματικών γεγονότων

5.2. Νομικές έννοιες γενικά

5.2.1. Ορισμένες νομικές έννοιες

5.2.2. Αόριστες νομικές έννοιες

5.3. Εκτίμηση του περιεχομένου των εγγράφων

6. Γενικοί όροι παραδεκτού αναιρετικών λόγων

6.1. Λόγος σύμφωνος με αναιρετική απόφαση

6.2. Προβολή στο δικαστήριο της ουσίας

6.3. Λόγοι από συμπεριφορά αναιρεσείοντος

§62. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Λόγος καθιέρωσης

3. Διατυπώσεις άσκησης.

3.1. Νόμιμη άσκηση αναίρεσης

3.2. Νόμιμη άσκηση- προθεσμία

3.3. Επίδοση

3.4. Χρόνος επίδοσης

4. Περιορισμοί

4.1. Λόγοι και περιεχόμενο αυτών

4.2. Επανειλημμένη άσκηση

§63. Λόγοι αναίρεσης: περιπτωσιολογία

1. Γενικά

2. Λόγος ΚΠολΔ 559 αριθ. 1: παράβαση νόμου

3. Λόγος ΚΠολΔ 559 αριθ. 8: παράνομη λήψη ή όχι πραγμάτων

4. Λόγος ΚΠολΔ 559 αριθ. 14: κήρυξη ακυρότητας κ.λπ

5. Λόγος ΚΠολΔ 559 αριθ. 19: έλλειψη νόμιμης βάσης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

§64. Το δεδικασμένο σχετικά με τα αποκτήματα

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Αντικείμενο δεδικασμένου: γενικά

3. Παρεμπίπτοντα-προδικαστικά ζητήματα

4. Έκταση δεδικασμένου

4.1. Γενικά

4.2. Αποκτήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

§65. Υποθήκη

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.1. Ανάγκη προστασίας

1.2. Μέσα προστασίας

1.3. Νομοθετικά κείμενα

2. Υποθήκη

2.1. Γενικά

2.2. Ακυρότητα αντίθετης συμφωνίας

2.3. Προϋποθέσεις

2.3.1. Απαίτηση

2.3.2. Απαίτηση μέλλουσα

2.3.3. Άσκηση αγωγής αποκτημάτων;

2.3.4. Τήρηση γενικών διατυπώσεων εγγραφής

2.3.5. Άλλες διατυπώσεις

2.3.5. Προσδιορισμός ακινήτων

3. Προσημείωση;

4. Άρνηση υποθηκοφύλακα

5. Εξάλειψη υποθήκης

§66. Παροχή ασφαλείας

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις

2.1. Άσκηση αγωγής

2.2. Ύπαρξη αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα

2.3. Συνδρομή κινδύνου

3. Μέτρα

4. Δικονομικά

4.1. Ορισμός μέτρων

4.2. Ενέχυρο ειδικότερα

4.3. Διαδικασία

§67. Ασφαλιστικά μέτρα

1. Γενικά

1.1. Πρώτη άποψη

1.2. Δεύτερη άποψη

2. Το πρόβλημα τήρησης των ΚΠολΔ 693 § 1 και

2.1. Γενικά

2.2. Αποκτήματα

2.3. Τριετής διάσταση

3. Περιπτωσιολογία

3.1. Η συντηρητική κατάσχεση

3.2. Προσημείωση υποθήκης

3.3. Απαγόρευση διάθεσης (ΑΚ 174 επ.)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

§68. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Δικαιολογία ρύθμισης

2. Η νέα ρύθμιση

3. Προϋποθέσεις σύναψης συμφώνου: συνοπτικά

3.1. Θετικές προϋποθέσεις

3.2. Αρνητικές προϋποθέσεις

§69. Οι προϋποθέσεις ειδικότερα

1. Νόμιμη ηλικία

2. Δικαιοπρακτική ικανότητα

3. Νόμιμη σύσταση

4. Έλλειψη γάμου

5. Έλλειψη άλλου συμφώνου συμβίωσης

6. Έλλειψη ορισμένου βαθμού συγγενείας

7. Ακυρότητα συμφώνου

7.1. Ακυρότητες του ν. 4356/2015

7.2. Γενικοί λόγοι ακυρότητας ΑΚ

7.3. Νομική φύση ακυρότητας

7.3.1. Σχετική

7.3.2. Αυτοδίκαιη;

7.3.3. Ανυπόστατο του συμφώνου

8. Περιεχόμενο του συμφώνου

§70. Λύση του συμφώνου συμβίωσης

1. Γενικά

2. Με συμφωνία των συμβαλλομένων

3. Με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση βουλήσεως

4. Με την τέλεση γάμου

5. Με το θάνατο

6. Χρόνος λύσης της σύμβασης

6.1. Περίπτωση συμφωνίας

6.2. Περίπτωση μονομερούς δήλωσης

7. Χρόνος γέννησης της αξίωσης αποκτημάτων

7.1. Γενικά

7.2. Αποκτήματα

§71. Σύμφωνο συμβίωσης και αποκτήματα

1. Περιουσιακές σχέσεις: γενικά

2. Συμβίωση χωρίς σύμφωνο

3. Συμβίωση με σύμφωνο

3.2. Τύπος

3.3. Περιεχόμενο-περιορισμοί

3.3.1. Αρχές ισότητας-αλληλεγγύης

3.3.2. Παραίτηση πριν από τη γέννηση αξίωσης

3.3.3. Παραίτηση μετά από τη γέννηση αξίωσης

4. Προϋποθέσεις

4.1. Έννοια αποκτημάτων

4.2. Τελική περιουσία

4.3. Έννοια συμβολής

4.4. Τεκμήριο;

5. Επίδραση γάμου

6. Αξίωση προσωποπαγής;

6.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

6.2. Ισχύον δίκαιο

6.2.1 Ακληρονόμητη

6.2.2. Ανεπίδεκτη εκχώρησης

7. Παραγραφή

7.1. Γενικά

7.2. Έναρξη-λήξη

7.3. Αναστολή

§72. Δικονομική διαχείριση συμφώνου συμβίωσης

1. Γενικά

2. Μέτρα προστασίας

2.1. Γενικά

2.2. «Πλήρης» αγωγή

2.3. Αγωγή τεκμηρίου

3. Διαδικασία

4. Υλική αρμοδιότητα

5. Τοπική αρμοδιότητα

6. Άλλα προαπαιτούμενα

§73. Υπόδειγμα αγωγής αποκτημάτων ελεύθερης συμβίωσης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Αλφαβητικό Ευρετήριο............................................................................................................ 487

Ευρετήριο νόμων

Ευρετήριο κειμένων

Κυριότερες εργασίες του συγγραφέα

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account