Χ. Νάιντος, Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική δίκη, 2011


Χ. Νάιντος, Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική δίκη, 2011

Στο παρόν βιβλίο επιχειρείται να παρουσιαστεί, κατά το δυνατόν σφαιρικά, η μεγάλη προβληματική των αποδεικτικών απαγορεύσεων στην ποινική δίκη, με έμφαση στα πορίσματα της ελληνικής και γερμανικής επιστήμης και νομολογίας, των αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, αλλά και με αναφορές στην αμερικανική νομολογία, τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΚ (πλέον ΔΕΕ).
Η ύλη της μελέτης διαρθρώνεται σε πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται η έννοια και η νομική φύση των αποδεικτικών απαγορεύσεων. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι απαγορεύσεις απόκτησης αποδείξεων. Στο τρίτο και μεγαλύτερο σε έκταση μέρος, που υποδιαιρείται σε τρεις ενότητες, παρατίθεται η προβληματική των απαγορεύσεων αξιοποίησης. Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα αναλύονται η δογματική θεμελίωση, ο σκοπός και η λειτουργία των απαγορεύσεων αξιοποίησης. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με τις ρητά προβλεπόμενες γενικές απαγορεύσεις αξιοποίησης (άρθρα 19 παρ. 3 Σ. και 177 παρ. 2 ΚΠΔ) και η τρίτη με τις ερμηνευτικά συναγόμενες απαγορεύσεις αξιοποίησης (εξαρτημένες και ανεξάρτητες). Στο τέταρτο μέρος αναπτύσσεται η προβληματική της έκτασης των αποδεικτικών απαγορεύσεων, δηλαδή το πρόβλημα των παράγωγων ή έμμεσα αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων και τέλος το πέμπτο μέρος πραγματεύεται τις δικονομικές συνέπειες από την παραβίαση των αποδεικτικών απαγορεύσεων. Παράλληλα με τη δογματική ανάλυση, η μελέτη επικεντρώνεται σε επίκαιρες προβληματικές, όπως το ζήτημα της αξιοποίησης παρανόμως κτηθέντων μαγνητοταινιών και άλλων υλικών φορέων αποτύπωσης λόγου και εικόνας, της χρήσης των καμερών και των μηχανισμών ηλεκτρονικής παρακολούθησης από το κράτος και από τους ιδιώτες, της κοινοποίησης των εξωτερικών στοιχείων της επικοινωνίας, της αξιοποίησης ιδιωτικών σημειώσεων και ημερολογίων, της χρήσης βασανιστηρίων και γενικά προσβολών της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας κατά την ανάκριση, της προστασίας των απλών και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στην ποινική δίκη, της λήψης εγγράφων με εισαγγελική παραγγελία, της υποχρεωτικής υποβολής του κατηγορουμένου σε ιατρικές εξετάσεις, της ανάλυσης DNA, της παραβίασης του τραπεζικού απορρήτου, της αξιοποίησης μαρτυρικών καταθέσεων αστυνομικών και προανακριτικών υπαλλήλων, της μαρτυροποίησης και αυτοενοχοποίησης του κατηγορουμένου, του δικονομικού σταδίου ανάγνωσης του ποινικού μητρώου, της νομιμότητας διενέργειας αστυνομικών και δικαστικών ερευνών, της αξιοποίησης των τυχαίων ευρημάτων και της απομάκρυνσης από τον αρχικό σκοπό των ανακριτικών πράξεων.

Edition info

Title
Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική δίκη
© 2011
Series directors
Author
Series
ISBN
978-960-445-650-6
Pages
XXVI + 682
Out of print

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ

§ 1. Εισαγωγή

§ 2. Εννοιολογική προσέγγιση των αποδεικτικών απαγορεύσεων: Η διάκριση σε απαγορεύσεις απόκτησης και απαγορεύσεις αξιοποίησης

§ 3. Η νομική φύση των αποδεικτικών απαγορεύσεων

§ 4. Η ρύθμιση στην ελληνική έννομη τάξη

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

§ 5. Λειτουργία και συνταγματική θεμελίωση των απαγορεύσεων απόκτησης

§ 6. Η εξακρίβωση των απαγορεύσεων απόκτησης

§ 7. Διακρίσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

§ 8. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 9. Οι αντικειμενικές προσεγγίσεις: Θεμελίωση των απαγορεύσεων αξιοποίησης στη λειτουργία της ποινικής δικονομίας και του κράτους

§ 10. Οι προληπτικές θεωρίες

§ 11. Οι υποκειμενικές προσεγγίσεις: Θεμελίωση των απαγορεύσεων αξιοποίησης στην προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου

§ 12. Οι πολυσυλλεκτικές προσεγγίσεις

§ 13. Συμπεράσματα και επιβεβαίωσή τους από τις θεσπισμένες απαγορεύσεις αξιοποίησης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΠΑΡ. 3 Σ.

§ 14. Η ρητή συνταγματική ρύθμιση

§ 15. Τα προστατευόμενα συνταγματικά δικαιώματα και το συναφές νομοθετικό πλαίσιο: Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας

§ 16. Η κατοικία, η ιδιωτική και η οικογενειακή ζωή

§ 17. Το δικαίωμα στην πληροφορική αυτοδιάθεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 177 ΠΑΡ. 2 Κ.Π.Δ.

§ 18. Εισαγωγή

§ 19. Από τη νομολογιακή αντιμετώπιση στη νομοθετική τυποποίηση

§ 20. Δογματική αξιολόγηση της διάταξης

§ 21. Η βασική ρύθμιση

§ 22. Η εξαίρεση και η συζήτηση στην επιστήμη για τη σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία της μέχρι την κατάργησή της

§ 23. Το καταργηθέν δεύτερο εδάφιο

§ 24. Η νομολογιακή αντιμετώπιση των αποδεικτικών απαγορεύσεων μετά τη θέσπιση του ν. 2408/1996

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

§ 25. Εισαγωγή: Η παρουσίαση του προβλήματος

§ 26. Η θεμελίωση των εξαρτημένων απαγορεύσεων αξιοποίησης

§ 27. Η προβληματική σχετικά με την εναλλακτική νόμιμη απόκτηση των αποδείξεων

§ 28. Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

§ 29. Εισαγωγή: Η παρουσίαση του προβλήματος

§ 30. Η θεμελίωση των ανεξάρτητων απαγορεύσεων αξιοποίησης: Η θεωρία των τριών βαθμίδων και η προστασία των θιγόμενων δικαιωμάτων

§ 31. Το ζήτημα της αξιοποίησης των ημερολογίων

§ 32. Η αξιοποίηση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί από ιδιώτες

§ 33. Τα τυχαία ευρήματα και η απομάκρυνση από το σκοπό των ανακριτικών πράξεων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ ΚΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

§ 34. Εισαγωγή: Παρουσίαση του προβλήματος και ζητήματα ορολογίας

§ 35. Απόψεις κατά της αποδοχής του απώτερου αποτελέσματος των αποδεικτικών απαγορεύσεων και η κριτική που τους ασκήθηκε

§ 36. Απόψεις υπέρ της γενικής αποδοχής του απώτερου αποτελέσματος των αποδεικτικών απαγορεύσεων και η κριτική που τους ασκήθηκε

§ 37. Οι επικρατούσες θεωρίες

§ 38. Συμπεράσματα

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ

§ 39. Η σύνδεση των απαγορεύσεων αξιοποίησης με την απόλυτη ακυρότητα

§ 40. Η σύνδεση των απαγορεύσεων αξιοποίησης με την υπέρβαση εξουσίας

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

§ 41. Ανακεφαλαίωση – διάγραμμα ύλης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

Ξενόγλωσση

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Content type

Categories

 
Add to wishlist
 

Related editions

Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους