Ελληνικά English
| | | |

Books


Χ. Κουτσουλιάνος, Πρακτικός οδηγός διοίκησης δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, 2008

Edition info

Title
Πρακτικός οδηγός διοίκησης δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων
Σύμφωνα με το νέο κώδικα δήμων και κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)
© 2008
Author
ISBN
978-960-445-371-9
Pages
218
Price
€ 30.00
In stock

Χ. Κουτσουλιάνος, Πρακτικός οδηγός διοίκησης δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, 2008


Χ. Κουτσουλιάνος, Πρακτικός οδηγός διοίκησης δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, 2008

Ο οδηγός που έχετε στα χέρια σας αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο στα αρμόδια όργανα Διοίκησης των Δημοτικών-Κοινοτικών Κοινωφελών επιχειρήσεων παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία τους.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο ενότητες: η πρώτη ενότητα αναλύει τις βασικές λειτουργίες, απαραίτητες για μια κοινωφελή επιχείρηση, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει μια σειρά υποδειγμάτων κανονισμών απαραίτητων για την λειτουργία των κοινωφελών επιχειρήσεων.

Edition info

Title
Πρακτικός οδηγός διοίκησης δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων
Σύμφωνα με το νέο κώδικα δήμων και κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)
© 2008
Author
ISBN
978-960-445-371-9
Pages
218
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

1.1 Γενικά στοιχεία

1.2 Είδη κοινωφελών επιχειρήσεων που μπορούν να συσταθούν

1.3 Ειδικότερα παραδείγματα

1.4 Εξαιρέσεις

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2.1 Σύνθεση Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης

2.2 Αρμοδιότητες Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης

2.3 Αρμοδιότητες προέδρου Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης

2.4 Εγκρίσεις Αποφάσεων Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο

2.5 Ασυμβίβαστα μελών Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης

2.6 Αποζημίωση μελών Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης

2.7 Ειδικές ρυθμίσεις για την λειτουργία των Δ.Σ. των κοινωφελών επιχειρήσεων

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.1 Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών

3.2 Κανονισμός Προσωπικού

3.3 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4.1 Χρηματοδότηση

4.1.2. Αποζημίωση από χρήστες των υπηρεσιών

4.1.3. Αύξηση κεφαλαίου

4.1.4. Προγραμματικές Συμβάσεις

4.1.5. Δανεισμός

4.2 Διαχείριση -Προϋπολογισμός

4.3 Ισολογισμός

4.4 Διαχειριστικός Έλεγχος

4.5 Λύση και εκκαθάριση

4.6 Συγχωνεύσεις κοινωφελών επιχειρήσεων

4.7 Προγραμματικές Συμβάσεις

5. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΙΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2166/93

5.1 Κίνητρα συγχώνευσης με τον Ν. 2166/93

5.2 Ευθύνη μελών Δ.Σ. κατά την συγχώνευση Δημοτικών-Κοινοτικών επιχειρήσεων

5.3 Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την συγχώνευση

6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

7. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

8. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ

9. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ

9.1 Περιεχόμενα

9.2 Επιπρόσθετα στοιχεία

9.3 Νομικά χαρακτηριστικά

9.4 Οικονομικά στοιχεία

9.5 Οι στόχοι των οικονομοτεχνικών μελετών

9.6 Ερωτηματολόγιο

9.7 Απαιτούμενα στοιχεία

10. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

11. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ

12. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

13.1 Άξονες διετούς προγράμματος δράσης και περιεχόμενα

13.2 Υπόδειγμα διετούς προγράμματος δράσης δημοτικών ή κοινωφελών επιχειρήσεων

14. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

14.1 Δυνητικά τέλη άρθρου 25 Ν. 1828/89. Γενικά στοιχεία

14.2 Ανταποδοτικά τέλη - προϋποθέσεις

14.3 Τρόπος εφαρμογής

14.4 Βεβαίωση και είσπραξη τελών

14.5 Τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης

15. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

16. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

16.1 Προσλήψεις προσωπικού κοινωφελών επιχειρήσεων

16.2 Προϋποθέσεις έναρξης της διαδικασίας πρόσληψης

16.3 Συμβάσεις έργου

16.4 Αποσπάσεις

16.5 Αποδοχές προσωπικού των Δημοτικών - Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων

17. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

18. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

19. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Α.Ε.Δ. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

20. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Υπόδειγμα 1: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπόδειγμα 2: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπόδειγμα 3: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Υπόδειγμα 4: ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Υπόδειγμα 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙA

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account