Ελληνικά English
| | | |

Books


Χ. Κουτσουλιάνος, Οδηγός συγχωνεύσεων - διασπάσεων των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., 2007

Edition info

Title
Οδηγός συγχωνεύσεων - διασπάσεων των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.
Με βάση το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
© 2007
Author
ISBN
978-960-445-161-6
Pages
191
Price
€ 24.00
In stock

Χ. Κουτσουλιάνος, Οδηγός συγχωνεύσεων - διασπάσεων των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., 2007


Χ. Κουτσουλιάνος, Οδηγός συγχωνεύσεων - διασπάσεων των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., 2007

Το βιβλίο αυτό, έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει τόσο στο ενδιαφέρον και συγχρόνως πολύπλοκο κεφάλαιο «Δημοτικές Επιχειρήσεις», όσο και στη βιβλιογραφία που το αφορά. Η χρονική στιγμή, της κυκλοφορίας του χαρακτηρίζεται καίρια, καθώς, όπως είναι γνωστό, όλες οι Δημοτικές-Κοινοτικές Επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοσθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο καινούργιος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων μέχρι τις 31/12/2008.

Το βιβλίο αυτό δεν έχει το χαρακτήρα της επιστημονικής πραγματείας, απλά, προορίζεται να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τις Δημοτικές-Κοινοτικές Επιχειρήσεις που θέλουν να συγχωνευθούν ή να διασπασθούν με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει ο καινούργιος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006.

Edition info

Title
Οδηγός συγχωνεύσεων - διασπάσεων των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.
Με βάση το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
© 2007
Author
ISBN
978-960-445-161-6
Pages
191
Price
€ 24.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

– Κατηγορίες επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης

– Ιστορία των συγχωνεύσεων

– ΤρόποιΤύποι συγχωνεύσεων δημοτικώνκοινοτικών επιχειρήσεων

– Λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε συγχώνευση

– Πιθανοί παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχία τις συγχωνευόμενες δημοτικές κοινοτικές επιχειρήσεις

– Το μοντέλο που βοηθά στην αντίληψη των πιθανών συγκρούσεων σε δημοτικές κοινοτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασπάζονται διαφορετικές κουλτούρες

– Ανάλυση συγχωνεύσεων

– Διαδικασία συγχωνεύσεων δημοτικών κοινοτικών επιχειρήσεων

– Οικονομοτεχνική μελέτη συγχώνευσης κοινωφελών επιχειρήσεων του ιδίου δήμου ή κοινότητας καθώς και των αμιγών δημοτικών κοινοτικών επιχειρήσεων του άρθρου 277 του Π.Δ. 410/1995

– Ευθύνη μελών Δ.Σ. κατά την συγχώνευση δημοτικών κοινοτικών επιχειρήσεων

– Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την συγχώνευση

– Πώληση αγαθών μεταξύ επιχειρήσεων κατά το στάδιο της συγχώνευσης

– Διάσπαση δημοτικών κοινοτικών επιχειρήσεων

– Οικονομοτεχνική μελέτη διάσπασης των αμιγών δημοτικών κοινοτικών επιχειρήσεων του άρθρου 277 του Π.Δ. 410/1995

– Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% κατά την διάσπαση

– Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάσπαση δημοτικών κοινοτικών επιχειρήσεων

– Ενέργειες που απαιτούνται μετά την συγχώνευση διάσπαση για την σύσταση της νέας δημοτικής κοινοτικής επιχείρησης

– Απογραφή στο ΙΚΑ

– Εγγραφή στα Επιμελητήρια

– Εγγραφή στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

– Προεγγραφή εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο

– Μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων

– Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων

– Υπεραξία

– Βεβαίωση αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης που μεταβιβάζεται

– Εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Αυτοδιοίκησης

– Διάφορα θέματα που αφορούν συγχωνεύσεις διασπάσεις δημοτικών κοινοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ν.2190/1920

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Έναρξη δραστηριότητας

Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων

Μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού σήμανσης

Απογραφή εργαζομένων

Απογραφή οικοδομικών έργων

Εγγραφή στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

Μεταβίβαση Ε.Ι.Χ.

Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ.

Υπεραξία Βεβαίωση αντικειμένου

Κωδικός για ΦΠΑ μέσω TAXIS Κωδικός Internet για ΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account