Χ. Δετσαρίδης, Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό δίκαιο, 2003


Χ. Δετσαρίδης, Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό δίκαιο, 2003

Το βιβλίο παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο την εφαρμογή των δύο ανεξάρτητων αρχών, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό δίκαιο. Παρουσιάζονται οι αρχές κατά τον ειδικότερο τρόπο εφαρμογής τους σε όλους τους τομείς της διοικητικής δράσης (έκδοση, ανάκληση διοικητικών πράξεων, παροχή πληροφοριών, αναδρομική εφαρμογή κανόνων κτλ.) ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην επίδρασή τους στο δίκαιο των διοικητικών συμβάσεων τόσο κατά το προσυμβατικό όσο και κατά το συμβατικό επίπεδο. Στο σύγγραμμα αναλύονται οι περιπτώσεις εφαρμογής σε επίπεδο κοινοτικού δικαίου με πλούσια αναφορά στη νομολογία του ΔΕΚ.. Επίσης στο σύγγραμμα υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για την δυνατότητα επίκλησης της αρχής της καλής πίστης στο φορολογικό δίκαιο με εκτενή νομολογία.

Το σύγγραμμα αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη μετά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας συγκεντρωμένη αναλυτική παρουσίαση των αρχών, τις προϋποθέσεις επίκλησής τους, τις διαφορές μεταξύ τους και την αντιμετώπισή τους από τη διοικητική δικαιοσύνη. Γενικά, περιέχεται εκτενής και αναλυτική νομολογία του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων, γεγονός που κάνει το βιβλίο χρήσιμο σε δικαστές και δικηγόρους που ασχολούνται με θέματα διοικητικού δίκαίου.

Edition info

Title
Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό δίκαιο
© 2003
Author
ISBN
978-960-301-770-1
Pages
XVI + 239
Out of print

Table of contents   +

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

EIΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Ι. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ-ΜΕΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥ

1. Γενικά

2. Εμπιστοσύνη και κοινωνικό κράτος

3. Εμπιστοσύνη και ασφάλεια δικαίου

4. Εμπιστοσύνη και κράτος δικαίου

5. Συμπέρασμα

ΙΙ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡ-ΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Γενικά

2. Τα συνταγματικά ερείσματα της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

α. Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και η θέση τους

β. Ο συνταγματικός χαρακτήρας της αρχής της δικαιολογη-μένης εμπιστοσύνης

3. Η απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

α. Γενικά

β. Η εφαρμογή του άρθρου 281 ΑΚ στο δημόσιο δίκαιο

4. Οι αρχές της συνέπειας, αμοιβαιότητας, αυτοδέσμευσης ως συγγενείς έννοιες

α. Γενικά

β. Η εφαρμογή της αρχής της συνέπειας

γ. Η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας

δ. Η εφαρμογή της αρχής της αυτοδέσμευσης

5. Η αρχή της χρηστής διοίκησης

α. Γενικά

β. Το πεδίο εφαρμογής της αρχής της χρηστής διοίκησης

ΙΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

1. Γενικά

2. Η εφαρμογή της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης από τα διοικητικά δικαστήρια

3. Η αρχή της νομιμότητας και η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

α. Γενικά

β. Ο έλεγχος νομιμότητας και η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

γ. Το τεκμήριο νομιμότητας και η αρχή της δικαιολογημέ-νης εμπιστοσύνης

4. Η αναδρομικότητα των νόμων και πράξεων της Διοίκησης σε σχέση με την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

α. Γενικά

β. Η αναδρομικότητα των κανόνων και η αρχή της δικαιο-λογημένης εμπιστοσύνης

γ. Η αναδρομικότητα στη Γερμανία και τη Γαλλία

5. Η αρχή της εμπιστοσύνης και η έκδοση διοικητικών πρά-ξεων

6. Η αρχή της εμπιστοσύνης και η ανάκληση των νομίμων διοικητικών πράξεων

α. Γενικά

β. Η ανάκληση σε σχέση με αποκτηθέντα δικαιώματα

γ. Η ανάκληση λόγω αλλαγής των πραγματικών και νομι-κών δεδομένων

δ. Η ανάκληση και η επίκληση λόγων δημοσίου συμφέρο-ντος

7. Η αρχή της εμπιστοσύνης και η ανάκληση των παράνομων διοικητικών πράξεων

α. Γενικά

β. Ο εύλογος χρόνος σύμφωνα με τον ΑΝ 261/68

γ. Η υπαιτιότητα του ιδιώτη και η αρχή της δικαιολογημέ-νης εμπιστοσύνης

δ. Η στάθμιση συμφερόντων κατά την ανάκληση και η ε-φαρμογή της αρχής

8. Η αρχή της εμπιστοσύνης σε σχέση με την παροχή πληρο-φοριών και τις συγκαταθέσεις

α. Γενικά

β. Ο ρόλος των πληροφοριών στην εφαρμογή της αρχής

γ. Ο ρόλος των συγκαταθέσεων στην εφαρμογή της αρχής

δ. Συμπέρασμα

IV. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟ-ΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕ-ΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ.

1. Γαλλία

2. Γερμανία

V. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Γενικά

2. Η εφαρμογή της αρχής

3. Η νομοθεσία των διαφόρων χωρών της Ε.Ε.

4. Συμπέρασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Ι. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

1. Γενικά

2. H σχέση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και η εφαρμογή της αρχής

3. Η προέλευση της αρχής της καλής πίστης

α. Η επίδραση του Ελληνικού Δικαίου

β. Η καλή πίστη κατά το Ρωμαϊκό Δίκαιο

ΙΙ. Η ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Γενικά

2. Η αρχή της καλής πίστης σε σχέση με το 281 ΑΚ

3. Η αρχή της καλής πίστης σε σχέση με το 288 ΑΚ

4. Η αρχή της καλής πίστης σε σχέση με τα συναλλακτικά ήθη

5. Συμπέρασμα

ΙΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Γενικά

2. Η εφαρμογή της αρχής της καλής πίστης

3. Η εφαρμογή της αρχής της καλής πίστης στις διοικητικές συμβάσεις

α. Γενικά

β. Η αποδοχή των άρθρων του ΑΚ στο δίκαιο των διοικητι-κών συμβάσεων

γ. Η ερμηνευτική λειτουργία της αρχής

δ. Η συμπληρωματική λειτουργία της αρχής

ε. Η εφαρμογή της αρχής κατά το προσυμβατικό στάδιο

στ. Η θέση της αλλοδαπής επιστήμης και νομολογίας

ζ. Συμπέρασμα

4. Συμπέρασμα

ΙV. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Γενικά

2. Η εφαρμογή της αρχής της καλής πίστης

3. Η θέση της αλλοδαπής θεωρίας και νομολογίας

α. Γαλλία

β. Γερμανία

γ. Ελβετία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 8η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...