Χ. Χατζηκωνσταντίνου, Σύμβαση Άαρχους - 20 χρόνια μετά, 2019


Χ. Χατζηκωνσταντίνου, Σύμβαση Άαρχους - 20 χρόνια μετά, 2019

Με αφορμή, λοιπόν, τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την υπογραφή της διεθνούς αυτής Σύμβασης, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται, ειδικότερα, στον Τρίτο Πυλώνα και δη στο δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών διαφορών. Βασική επιδίωξη της μελέτης αποτελεί η ανάδειξη των βασικών πτυχών του εν λόγω δικαιώματος βάσει των οικείων διατάξεων της Σύμβασης και, περαιτέρω, η εξέταση της κανονιστικής επίδρασής του στο ενωσιακό δίκαιο περιβάλλοντος, όπως αυτή αναδείχθηκε, ειδικότερα, από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης, η οποία επέδρασε καταλυτικά στην ενίσχυση και εξειδίκευση του κανονιστικού περιεχομένου της Σύμβασης.

Edition info

Title
Σύμβαση Άαρχους - 20 χρόνια μετά
Το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη στις περιβαλλοντικές διαφορές υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΕ
WORKING PAPER
© 2019
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-568-993-3
Pages
VIII + 88
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας κυριότερων συντομογραφιών

Εισαγωγή

Μέρος Α’

Σύμβαση του Άαρχους - Μια νέα εποχή για το δίκαιο περιβάλλοντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Η Σύμβαση στο προσκήνιο

1. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Σύμβασης

1.1 Η έννομη προστασία του περιβάλλοντος ως αφετηρία της Σύμβασης

1.2 Η στοχοθεσία της Σύμβασης και οι βασικές έννοιες

2. Το θεσμικό οικοδόμημα της σύμβασης - Οι τρεις πυλώνες

2.1 Η πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες

2.2 Η συμμετοχή του κοινού στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων

2.3 Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη στις περιβαλλοντικές υποθέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Τα καινοτόμα στοιχεία της Σύμβασης

1. Ο μηχανισμός συμμόρφωσης

2. Η ενδυνάμωση του ρόλου των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων

ΜΕΡΟΣ Β’

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

στις περιβαλλοντικές διαφορές -

Η εφαρμογή του τρίτου πυλώνα στην πράξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Η ενσωμάτωση του τρίτου πυλώνα στο ενωσιακό δίκαιο

1. Το θεσμικό πλαίσιο ενσωμάτωσης

2. Ο Κανονισμός 1367/2006/ΕΚ (Κανονισμός Άαρχους).

3. Η άμεση ισχύς του άρθρου 9 παρ. 3 της Σύμβασης στην ενωσιακή έννομη τάξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Δικονομικά ζητήματα και προβληματισμοί υπό το πρίσμα της νεότερης νομολογίας του ΔΕΕ

1. Το ζήτημα του εννόμου συμφέροντος

1.1 Η νομολογιακή διαμόρφωση του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων

1.2 Το locus standi των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων στο πλαίσιο άσκησης προσφυγής ακύρωσης ενώπιον του ΔΕΕ

2. Το κόστος πρόσβασης στη δικαιοσύνη στις περιβαλλοντικές διαφορές

3. Αποτίμηση της νομολογιακής στάσης του ΔΕΕ: Δύο μέτρα και δύο σταθμά;

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

Ελληνική

Παράρτημα

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Δρούγκα, Η εκχώρηση κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Series: Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, #6
Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την εκχώρηση στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Έμφαση δίνεται στην ιδιάζουσα πρακτική σημασία...
Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Το νέο Εγχειρίδιο του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αποτυπώνει με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο...
Β. Κούρτης, Οι Υποχρεώσεις Διατροφής στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Οι υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές και συγγενικές σχέσεις διατηρούν με σταθερό τρόπο υψηλή θέση μεταξύ των ζητημάτων που απασχολούν τον διεθνή και τον...
Π. Νάσκου-Περράκη/Ν. Ζάικος, Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2022
Η Διπλωματία, ως επιστήμη ή τέχνη ή και τα δύο, είναι τόσο παλαιά όσο τα έθνη και τα κράτη. Ο τρόπος ενάσκησης της Διπλωματίας, από πρόσκαιρος αρχικά, με τον χρόνο απέκτησε...
Μ. Παπαγεωργίου, Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία: Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2022
Η Moνογραφία πραγματεύεται τις σύγχρονες πτυχές του δικαίου της Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά την πολυδιάστατη εξέλιξή του μέσα στο χρόνο. Πέρα από την ανάλυση των συνθηκών της...