Αεροπορικό Δίκαιο, 2020


Αεροπορικό Δίκαιο, 2020

Ο Κώδικας αυτός περιέχει τη Βασική Νομοθεσία του Αεροπορικού Δικαίου και συμπληρώνει τη σειρά του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, η οποία περιλαμβάνει τη Βασική Εμπορική Νομοθεσία (τ. ΧΙΙΙ).

Το Αεροπορικό Δίκαιο αποτελεί κλάδο του Εμπορικού Δικαίου. Έτσι, στον κώδικα αυτό κρίναμε ορθό να συμπεριλάβουμε τα σημαντικότερα νομοθετήματα του Αεροπορικού Δικαίου, δημοσίου και ιδιωτικού, όπως η Διεθνής Σύμβαση του Σικάγου (1947) για τη διεθνή Πολιτική Αεροπορία και ο Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου (Ν. 1815/1988), αν και παρωχημένος ισχύει σε συνδυασμό με τους κοινοτικούς Κανονισμούς για την ευθύνη του αερομεταφορέα, οι οποίοι βεβαίως υπερισχύουν του εσωτερικού δικαίου και με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ 1999.

Μεγαλύτερο τμήμα στο τεύχος αυτό, καταλαμβάνουν οι Διεθνείς Συμβάσεις και οι Κοινοτικοί Κανονισμοί που αφορούν την ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα και την μεταφορά επιβατών και αποσκευών με αεροσκάφος. Περιέχονται η Σύμβαση της Βαρσοβίας 1929 ενοποιημένη με όλα τα πρωτόκολλα που την τροποποιούν, η Σύμβαση του Μόντρεαλ 1999 (Ν. 3006/2002) που ισχύουν και οι δύο ακόμη παράλληλα, ο Κανονισμός (ΕΚ) 2027/1997 όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2002 και Κοινοτικοί Κανονισμοί που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής μεταφοράς επιβατών και αποσκευών, σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

Όλα τα νομοθετήματα παρατίθενται με τις σύγχρονες τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις που έχουν υποστεί, έτσι ώστε ο κώδικας αυτός με τη σημαντικότερη «Νομοθεσία του Αεροπορικού Δικαίου» να είναι χρήσιμος και εύχρηστος για κάθε φοιτητή, για κάθε νομικό γενικότερα.

Edition info

Title
Αεροπορικό Δίκαιο
Βασική εμπορική νομοθεσία ΧΙΙΙ
Απρίλιος 2020
© 2020
Editors
Series
ISBN
978-960-648-139-0
Pages
XIV + 248
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Σημείωμα

Διάγραμμα ύλης Κώδικα Αεροπορικής Νομοθεσίας

Ι. Η Σύμβαση του Σικάγου του 1947 «περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας»

ΙΙ. Η Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929 για τις «Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές»

ΙΙΙ. Η Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999 για τις «Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές»

IV. Κανονισμός (ΕΚ) 2027/1997 για την ευθύνη των αερομεταφορέων

V. Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου

VI. Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 για την «προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές»

VII. Κανονισμός (ΕΚ) 2111/2005 για την «ενημέρωση των επιβατών για ζητήματα που αφορούν την ταυτότητα του αεροπορικού μεταφορέα»

VIII. Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2006 για την «προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών με αναπηρία στις αεροπορικές μεταφορές»

ΙΧ. Σχετικά Νομοθετήματα

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Αεροπορική μεταφορά επιβατών, 3η έκδ., 2015
Η παρούσα τρίτη έκδοση αποτελεί μια νέα, εκσυγχρονισμένη παρουσίαση του δικαίου της αεροπορικής μεταφοράς επιβατών, όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια από την...
Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Το αεροσκάφος ως αντικείμενο συναλλαγών, 3η έκδ., 2001
Όλες οι σύγχρονες ρυθμίσεις που αφορούν το αεροσκάφος ως αντικείμενο συναλλαγών, μετά την απελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής...
Λ. Ζυγούρος, Η αμοιβή του διασώστη κατά τη διεθνή σύμβαση του Λονδίνου 1989, 2024
Ερμηνευτική προσέγγιση και ανάλυση της έννοιας της αμοιβής στο δίκαιο της θαλάσσιας αρωγής
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ασφαλιστικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #33
Η νέα έκδοση του παρόντος Κώδικα Ασφαλιστικής νομοθεσίας (5η έκδοση) κρίθηκε απαραίτητη για να συμπεριλάβει τις συνεχώς αυξανόμενες τροποποιήσεις σε όλο το φάσμα της...