Α. Βαθρακοκοίλης/Γ. Πλαγάκος, Ο πίνακας κατάταξης και η ανακοπή κατ' αυτού, 2020


Α. Βαθρακοκοίλης/Γ. Πλαγάκος, Ο πίνακας κατάταξης και η ανακοπή κατ' αυτού, 2020

Με το παρόν έργο επιχειρείται η προσέγγιση του πίνακα κατάταξης και της ανακοπής κατ’ αυτού. Η πληθώρα των διατυπώσεων, που πρέπει να τηρήσουν ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και οι αναγγελλόμενοι δανειστές, η εφαρμογή των διατάξεων για τα προνόμια και κυρίως, η δίκη, η οποία ανοίγει με την άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης, που συντάσσει ο συμβολαιογράφος, συνθέτουν ένα ιδιαίτερο δικονομικό σκηνικό στο τέλος της έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης, εκτυλισσόμενο εν μέρει εκτός και εν μέρει εντός δίκης. Στο βιβλίο παρατίθενται συστηματικά όλες οι θεματικές ενότητες, που άπτονται της σύνταξης του πίνακα κατάταξης και της ασκούμενης κατ’ αυτού ανακοπής.
Εξετάζονται λεπτομερώς τα στάδια εξέλιξης της διαδικασίας εκτός και εντός του δικαστηρίου, οι λόγοι της ανακοπής, ταξινομημένοι σε κατηγορίες, τα δικονομικά φαινόμενα που αναπτύσσονται στη δίκη της ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης, η εφαρμογή των διατάξεων για την προνομιακή κατάταξη των απαιτήσεων και η άσκηση ένδικων μέσων κατά της εκδιδόμενης απόφασης. Το έργο γράφτηκε υπό την οπτική του νομικού της πράξης, με βάση και γνώμονα τις αναζητήσεις της δικαστηριακής πρακτικής. Επιχειρήθηκε η συγκέντρωση και συστηματοποίηση των πηγών (πλούσια νομολογία, συγγράμματα και μονογραφίες της αναγκαστικής εκτέλεσης, ερμηνείες κωδίκων, άρθρα και σχόλια στο νομικό τύπο). Περιλαμβάνεται και η πρόσφατη νομοθετική μεταβολή, που επήλθε στο διαχρονικό δίκαιο εφαρμογής των προνομίων κατ’ άρθρο 43 ν.4715/2020.

Edition info

Title
Ο πίνακας κατάταξης και η ανακοπή κατ' αυτού
© 2020
Authors
ISBN
978-960-648-224-3
Pages
XXVIII + 758
Price
€ 88.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η νομική φύση του πίνακα κατάταξης

ΙΙΙ. Οι συνέπειες της νομικής φύσης του πίνακα κατάταξης

1. Το εφαρμοστέο δίκαιο και ο έλεγχος του κύρους του

2. Ο απευθυντέος χαρακτήρας του και η σημασία του

3. Η πρωτοβουλία σύνταξής του

4. Η επέλευση των έννομων συνεπειών του

ΙV. Η διαδικασία σύνταξης του πίνακα κατάταξης

1. Πότε συντάσσεται ο πίνακας κατάταξης

2. Ποιος συντάσσει τον πίνακα κατάταξης

3. Ο τρόπος σύνταξης του πίνακα κατάταξης

α). Η διαδικασία κατάταξης

β) Η αρχή της ενιαίας αλλά όχι αδιαίρετης κατάταξης

γ) Η αρχή της σύμμετρης κατάταξης

δ) Τι λαμβάνει υπόψη του ο συμβολαιογράφος

4. Ο χρόνος σύνταξης του πίνακα κατάταξης

5. Το περιεχόμενο του πίνακα κατάταξης

6. Η σύνταξη συμπληρωματικού πίνακα κατάταξης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

H ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η νομική φύση της ανακοπής του άρθρου 979 παρ. 2 ΚΠολΔ

1. Η ανακοπή του άρθρου 979 παρ. 2 ΚΠολΔ ως ένδικο βοήθημα

2. Τα χαρακτηριστικά της ανακοπής, που προσιδιάζουν σε ένδικο μέσο

3. Ο αποκλειστικός χαρακτήρας της ανακοπής

4. Η ανακοπή ανοίγει δίκη περί την εκτέλεση

5. Ο διαπλαστικός και αναγνωριστικός χαρακτήρας της ανακοπής

6. Ο επιθετικός και αμυντικός χαρακτήρας της ανακοπής

ΙΙΙ. Το αντικείμενο της ανακοπής του άρθρου 979 παρ. 2 ΚΠολΔ

1. Ο καθορισμός του αντικειμένου της ανακοπής

2. Το περιεχόμενο των λόγων και το αντικείμενο της ανακοπής

3. Οι επιμέρους πτυχές του αντικειμένου της ανακοπής

IV. Η σύγκριση της ανακοπής του άρθρου 979 παρ. 2 ΚΠολΔ με άλλες ανακοπές

1. Σύγκριση με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

2. Σύγκριση με την ανακοπή του άρθρου 583 ΚΠολΔ

3. Σύγκριση με την ανακοπή του άρθρου 971 παρ. 2 ΚΠολΔ

4. Σύγκριση με τις ανακοπές των άρθρων 161 και 163 παρ. 1 ΠτΚ

5. Σύγκριση με την ανακοπή κατά του συντασσόμενου κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 ν.3869/2010 πίνακα

6. Σύγκριση με την ανακοπή του άρθρου 77 παρ.2 ν.4307/2014

7. Σύγκριση με την ανακοπή του άρθρου 73 ΚΕΔΕ

8. Η ανακοπή κατά πίνακα αναλογισμού

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ - ΟΜΟΔΙΚΙΑ

Ι. Η νομιμοποίηση

ΙΙ. Η ενεργητική νομιμοποίηση

1. Ποιος νομιμοποιείται ενεργητικά στην άσκηση της ανακοπής

2. Η νομιμοποίηση σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης αποδεικτικών εγγράφων

3. Η ενεργητική νομιμοποίηση μετά από επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

4. Επί πτωχευτικής διαδικασίας

5. Μη υπόχρεοι και μη δικαιούχοι διάδικοι

6. Η πλαγιαστική ανακοπή

7. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης

8. Η διοικητική εκτέλεση

ΙΙΙ. Η παθητική Νομιμοποίηση

1. Ποιος νομιμοποιείται παθητικά κατά την άσκηση της ανακοπή

2. Ειδικότερα ως προς τα έξοδα της εκτέλεσης

3. Επί πτωχευτικής διαδικασίας

4. Μη υπόχρεοι και μη δικαιούχοι διάδικοι

ΙV. Το έννομο συμφέρον

1. Έννοια

2. Έρευνα συνδρομής έννομου συμφέροντος

3. Πότε συντρέχει το έννομο συμφέρον άσκησης ανακοπής άρθρου 979 παρ. 2 ΚΠολΔ

4. Το έννομο συμφέρον των αναγγελθέντων δανειστών

5. Το έννομο συμφέρον του καθ’ ου η εκτέλεση

6. Ως προς τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης

7. Επί πτωχευτικής διαδικασίας

V. Η ομοδικία των διαδίκων

1. Γενικά

2. Η ενεργητική Ομοδικία

α) Απλή Ομοδικία

β) Αναγκαστική Ομοδικία

3. Η παθητική Ομοδικία

α) Απλή Ομοδικία

β) Αναγκαστική Ομοδικία

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Γενικά στοιχεία της ανακοπής

III. Eπιπρόσθετα στοιχεία της ανακοπής ως δικογράφου

1. Ορισμένο αίτημα

2. Μνεία της κατάταξης του καθ’ ου η ανακοπή

3. Πραγματικά περιστατικά θεμελιωτικά της απαίτησης του ανακόπτοντος

4. Η απλή άρνηση ή αμφισβήτηση της απαίτησης του καθ’ ου η ανακοπή

5. Λοιπά στοιχεία

6. Σώρευση αιτημάτων

IV. Ορισμένο λόγων ανακοπής

V. Οι συνέπειες της αοριστίας

VI. Περιπτωσιολογία

α). Περιγραφή απαίτησης ανακόπτοντος

β). Περιγραφή προνομίου απαίτησης

γ). Έννομο συμφέρον

δ). Ορισμένο ανακοπής για έξοδα εκτέλεσης

ε). Ορισμένο λόγου για συνυπολογισμό εγγύησης υπερθεματιστή στο υπό διανομή πλειστηρίασμα

στ) Ορισμένο λόγου παραγραφής απαίτησης ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η εφαρμοστέα διαδικασία επί της ανακοπής κατά του πίνακα

1. Το είδος της εφαρμοστέας διαδικασίας

2. Η αυτεπάγγελτη εφαρμογή της προσήκουσας διαδικασίας

3. Το διαχρονικό δίκαιο

ΙΙΙ. Ο τρόπος άσκησης της ανακοπής

1. Η κατάθεση και επίδοση της ανακοπής

2. Η προθεσμία των δώδεκα εργάσιμων ημερών

3. Η έναρξη της προθεσμίας

4. Ο υπολογισμός της προθεσμίας

5. Ειδικότερα η άσκηση ανακοπής ως προς το Ελληνικό Δημόσιο, ΝΠΔΔ, και ΕΦΚΑ

IV. Οι πρόσθετοι λόγοι της ανακοπής

1. Η άσκηση των πρόσθετων λόγων της ανακοπής

2. Η προθεσμία της άσκησης

3. Η ενεργητική νομιμοποίηση

4. Το περιεχόμενο των πρόσθετων λόγων

V. Η δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

1. Γενικά

2. Διεθνής δικαιοδοσία

3. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων έναντι των διοικητικών δικαστηρίων

4. Διαιτησία

VΙ. Η αρμοδιότητα (καθ’ ύλην και κατά τόπο) του δικαστηρίου

VIΙ. Οι συνέπειες από την άσκηση της ανακοπής

1. Υποκειμενική ενέργεια

2. Εκκρεμοδικία

3. Αναστολή διανομής πλειστηριάσματος

4. Η εξαίρεση του άρθρου 43 ν.4715/2020 ως προς την αναστολή διανομής του πλειστηριάσματος

VIIΙ. Οι συνέπειες από τη μη άσκηση της ανακοπής

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Ι. Η έναρξη της διαδικασίας

ΙΙ. Η παράσταση των διαδίκων

ΙΙΙ. Το δικαστικό ένσημο

IV. Ο προφορικός χαρακτήρας της συζήτησης

V. Η κατάθεση προτάσεων-προσθήκης

VI. Η ανταγωγή

VII. Η αναβολή της συζήτησης

VIII. Η ματαίωση της συζήτησης

IX. Οι περιορισμοί των διατάξεων του άρθρου 933 παρ. 4 και 5 ΚΠολΔ

1. Η ρύθμιση του άρθρου 933 παρ. 4 ΚΠολΔ

2. Η ρύθμιση του άρθρου 933 παρ. 5 ΚΠολΔ

Χ. Η συμμετοχή τρίτων στη δίκη

1. Η παρέμβαση

α). Γενικά

β). Η άσκηση της παρέμβασης

γ). Το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος

δ). Η ιδιότητα του τρίτου

ε). Η κύρια παρέμβαση

στ) Πρόσθετη παρέμβαση

i) Η αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση

ii) H απλή πρόσθετη παρέμβαση

2. Η προσεπίκληση

3. Η ανακοίνωση δίκης

ΧI. Η ερημοδικία

1. Ερημοδικία του καθ’ ου η ανακοπή

2. Ερημοδικία του ανακόπτοντος

3. Ερημοδικία επί ομοδικίας

4. Το παράβολο ερημοδικίας

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Γενικά επί της αναγγελίας

ΙΙΙ. Η νομική φύση και οι προϋποθέσεις της αναγγελίας

IV. Ποιος έχει δικαίωμα αναγγελίας

V. Ο τρόπος άσκησης της αναγγελίας

1. Η επίδοση του αναγγελτηρίου

α). Ο τρόπος επίδοσης του αναγγελτηρίου

β). Η προθεσμία της επίδοσης της αναγγελίας

2. Το περιεχόμενο του αναγγελτηρίου

3. Ο διορισμός αντικλήτου

4. Η δυνατότητα συμπλήρωσης της αναγγελίας

VΙ. Ειδικότερες περιπτώσεις αναγγελίας

1. Αναγγελία απαιτήσεων επισπεύδοντος δανειστή

2. Αναγγελία επί υποκατάστασης του επισπεύδοντος

3. Αναγγελία επί πολλαπλής κατάσχεσης

4. Τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης-εκκαθάρισης-αντιμισθία συνδίκου.

5. Αναγγελία σε πτώχευση

6. Αναγγελία και διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας

7. Η διαφοροποίηση μεταξύ ενοχικώς ευθυνόμενου οφειλέτη και κυρίου του βεβαρημένου ακινήτου

8. Αναγγελία σε άλλο πλειστηριασμό

9. Η διανομή αποζημίωσης ενυπόθηκου απαλλοτριωθέντος ακινήτου

10. Αναγγελία από άλλο πρόσωπο

11. Αναγγελία σε περίπτωση αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής

12. Αναγγελία σε δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας

VΙI. Ειδικότερες περιπτώσεις ορισμένου αναγγελίας

1. Η αναφορά του προνομιακού χαρακτήρα της απαίτησης

2. Αναγγελία εγχειρόγραφων απαιτήσεων

3. Αναγγελία απαίτησης σε βάρος ομόρρυθμου εταίρου

4. Απαιτήσεις κατά συνευθυνομένων προσώπων

5. Αναγγελία απαιτήσεων σε συνάλλαγμα

6. Αναγγελία απαιτήσεων από πώληση αγροτικών προϊόντων

7. Αναγγελία απαιτήσεων για την καταβολή δικηγορικής αμοιβής

8. Αναγγελία απαιτήσεων ναυτικού δικαίου

9. Αναγγελία τραπεζικών απαιτήσεων

10. Αναγγελία εργατικών απαιτήσεων

11. Αναγγελία απαιτήσεων από σύμβαση έργου

12. Αναγγελία αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα

13. Αναγγελία απαιτήσεων από εγγυητική επιστολή

14. Αναγγελία απαιτήσεων για τόκους

15. Η πληρότητα της αναγγελίας ειδικότερα ως προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

α). Το ελάχιστο περιεχόμενο της αναγγελίας του Δημοσίου

β). Το προνόμιο των απαιτήσεων του Δημοσίου

γ). H ιδιότητα του καθ’ ου η εκτέλεση

δ). Συμπλήρωση της αναγγελίας του Δημοσίου

ε). ΕΦΚΑ και λοιπά Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

VIIΙ. Η κατάθεση των αποδεικτικών της απαίτησης εγγράφων

ΙΧ. Οι συνέπειες της αναγγελίας

1. Συνέπειες ουσιαστικού δικαίου

2. Συνέπειες δικονομικού δικαίου

Χ. Τα έξοδα της αναγγελίας

ΧΙ. Νέα αναγγελία

ΧΙΙ. Η παραίτηση από την αναγγελία

ΧΙIΙ. Η κατάθεση παρατηρήσεων

ΧΙV. Αναγγελία και αναιρετικός έλεγχος

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ι. Η τύχη των εξόδων εκτέλεσης κατά τη διαδικασία κατάταξης

ΙΙ. Η έννοια των εξόδων εκτέλεσης

ΙΙΙ. Ο δικαιούχος και ο υπόχρεος των εξόδων εκτέλεσης

IV. Η πράξη αφαίρεσης εξόδων

V. Η ανακοπή κατά της πράξης απόδοσης των εξόδων

VI. Το ορισμένο της ανακοπής κατά της πράξης αφαίρεσης εξόδων

VII. Οι συνέπειες της παραδοχής της ανακοπής

VIII. Περιπτωσιολογία εξόδων εκτέλεσης (με αλφαβητική σειρά)

ENATO KEΦΑΛΑΙΟ

ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΤΗΣ

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το βάρος επίκλησης και απόδειξης των ισχυρισμών

ΙΙΙ. Η οριοθέτηση της αμφισβήτησης και των σχετικών ισχυρισμών

IV. Η απόδειξη - Οι αποδεικτικοί περιορισμοί

1. Τα αποδεικτικά μέσα - Ο περιορισμός του άρθρου 933 παρ. 5 ΚΠολΔ

2. Ειδικότερα οι δικαστικές αποφάσεις

3. Τα πρακτικά εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς (άρθρο 214Α ΚΠολΔ)

V. Ειδικότερες περιπτώσεις αμφισβήτησης

1. Η αμφισβήτηση των καταλογιστικών πράξεων της δημόσιας διοίκησης

2. Η αμφισβήτηση απαιτήσεων στην πτωχευτική διαδικασία

3. Η αμφισβήτηση των απαιτήσεων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

4. Ζητήματα που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση

5. Η απόδειξη ως προς την εικονικότητα

6. Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου

7. Η ευθύνη του εταίρου για τις οφειλές της εταιρίας

8. Η απόσβεση απαίτησης

α). Η απόσβεση της καταταγείσας απαίτησης

β). Η απόσβεση των εργατικών απαιτήσεων

γ). Η απόσβεση που προτείνεται από τον καθ’ ου η εκτέλεση

δ). Η απόσβεση των απαιτήσεων δια συμψηφισμού

9. Η παραγραφή της απαίτησης

10. Η παραγραφή απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου

11. Η παραγραφή απαιτήσεων του ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)

12. Ο ισχυρισμός περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

13. Η μη απόδειξη της απαίτησης

14. Οι τόκοι της απαίτησης

15. Η αμφισβήτηση των προνομίων

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ι. Το είδος της κατάταξης (Οριστική ή Τυχαία κατάταξη)

ΙΙ. Η οριστική κατάταξη

ΙΙΙ. Η τυχαία κατάταξη

1. Γενικά

2. Οι υπό αίρεση απαιτήσεις

3. Οι αμφίβολες απαιτήσεις

4. Η οριστικοποίηση της τυχαίας κατάταξης

5. Οι συνέπειες της οριστικοποίησης κατάταξης

6. Περιπτωσιολογία τυχαίας κατάταξης

7. Η καταβολή του πλειστηριάσματος πριν την οριστικοποίηση

IV. Η επικουρική κατάταξη

V. Ειδικά η προσημείωση υποθήκης

VI. Ο συμπληρωματικός πίνακας κατάταξης

VΙΙ. H απόδειξη των οριστικά και τυχαία κατατασσόμενων απαιτήσεων

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η σύμμετρη κατάταξη

ΙΙΙ. Η κατάταξη των προνομιούχων απαιτήσεων

1. Γενικά

2. Η νομική φύση των προνομίων

3. Εφαρμοστέο δίκαιο

4. Διαχρονικό δίκαιο

5. Η νομοθετική τροποποίηση του άρθρου 43 ν.4715/2020

α). Γενικά

β). Η αναδρομική ισχύς του άρθρου 43 ν. 4715/31.7

γ). Οι διαδικασίες που καταλαμβάνονται

δ). Το εύρος της ρύθμισης

6. Η σύγκρουση απαιτήσεων, προνομιούχων και μη

ΙV. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 977 ΚΠολΔ

1. Η ανεπάρκεια του πλειστηριάσματος

2. Η αναγγελία περισσότερων απαιτήσεων

V. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 977 ΚΠολΔ

1. Γενικά

2. Η οριοθέτηση του άρθρου 977 ΚΠολΔ ως προς το άρθρο 977Α ΚΠολΔ

α). Γενικά

β). Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 977Α ΚΠολΔ

γ). Η έννοια της νέας απαίτησης

δ). Η έννοια της νέας εμπράγματης ασφάλειας

ε). Η εσφαλμένη εφαρμογή συστήματος κατάταξης

VI. Οι περιπτώσεις σύγκρουσης προνομίων στο άρθρο 977 ΚΠολΔ

1. Η συρροή απαιτήσεων με γενικό, με απαιτήσεις με ειδικό προνόμιο, και με μη προνομιούχες απαιτήσεις

α). Η κατάταξη των συρρεουσών απαιτήσεων

i). Ικανοποίηση από το 10% και των προνομιούχων απαιτήσεων

ii) Ικανοποίηση από το 10% και των προνομιούχων απαιτήσεων, εφόσον όμως δεν κατετάγησαν καθόλου

iii) Ικανοποίηση από το 10% μόνον των μη προνομιούχων απαι­τήσεων

iv) Προκριτέα απόψη

v) Πρακτικές συνέπειες της διχοστασίας

β) Η κατάταξη στο εναπομείναν υπόλοιπο μετά την κατάταξη στο 65% ή στο 25% του πλειστηριάσματος

γ) Η κατάταξη στο εναπομείναν υπόλοιπο μετά την κατάταξη στο 10% του πλειστηριάσματος

2. Η συρροή απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο με μη προνομιούχες απαιτήσεις

3. Η συρροή απαιτήσεων με γενικό προνόμιο με μη προνομιούχες απαιτήσεις

4. Η συρροή απαιτήσεων με γενικό προνόμιο με απαιτήσεις με ειδικό προνόμιο του άρθρου 976 αριθ. 3 ΚΠολΔ

5. Η συρροή απαιτήσεων με γενικό προνόμιο και με ειδικό προνόμιο του άρθρου 976 αριθ. 1 ή 2 ΚΠολΔ

VII. Η κατάταξη κατά σειρές και τάξεις - Η ρύθμιση του άρθρου 977 παρ. 2 ΚΠολΔ

VIII. Περίσσευμα από το πλειστηρίασμα

IX. Η κατάταξη των δανειστών κατά το άρθρο 977Α ΚΠολΔ

1. Η κατάταξη των απαιτήσεων του άρθρου 976 αριθ. 1 και 2 ΚΠολΔ

2. Η κατάταξη των απαιτήσεων του άρθρου 975 και των απαιτήσεων του άρθρου 976 αριθ. 3 ΚΠολΔ

3. Η κατάταξη των μη προνομιούχων απαιτήσεων

4. Το υπερπρονόμιο των εργατικών απαιτήσεων (άρθρο 977Α παρ. 2, 3 ΚΠολΔ

Χ. Η ρύθμιση του άρθρου 1018 ΚΠολΔ

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ (ΑΡΘΡΟ 975 ΚΠολΔ)

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η σχέση των γενικών προνομίων με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ

ΙΙΙ. Οι ειδικότερες τάξεις των γενικών προνομίων

1. Α΄ Τάξη: Οι απαιτήσεις για την κηδεία και νοσηλεία, και απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω

α) Οι απαιτήσεις για την κηδεία και νοσηλεία

β) Οι απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω

2. Β΄ Τάξη: Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση εκείνου, κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης

3. Γ΄ Τάξη

α). Οι απαιτήσεις, που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργασίας, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης-Αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας

β). Οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και αποζημιώσεις των δικηγόρων, που αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης-Αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής

γ). Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές

δ). Οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων

ε). Οι απαιτήσεις αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς διατροφή (άρθρο 928 ΑΚ)

στ) Οι απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης

4. Δ΄ τάξη: Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τον τελευταίο χρόνο πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης

5. Ε΄ Τάξη: Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία, με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές

6. ΣΤ΄ Τάξη: Απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 και οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΑΡΘΡΟΥ 976 ΚΠολΔ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για τη διατήρηση του πράγματος (άρθρο 976 αριθ. 1 ΚΠολΔ)

ΙΙΙ. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για την παραγωγή και τη συγκομιδή καρπών (άρθρο 976 αριθ. 3 ΚΠολΔ)

IV. Οι απαιτήσεις που έχουν εξοπλισθεί με ενέχυρο ή υποθήκη (άρθρο 976 αριθ. 2 και 1007 παρ. 1 ΚΠολΔ)

1. Γενικά

2. Το προνόμιο από το ενέχυρο

3. Οι απαιτήσεις που έχουν εξοπλισθεί με υποθήκη

α). Οι απαιτήσεις εξοπλισμένες με υποθήκη

β). Οι απαιτήσεις εξοπλισμένες με προσημείωση υποθήκης

γ). Ειδικότερες περιπτώσεις ενυπόθηκων απαιτήσεων

i) Τα παραρτήματα ενυπόθηκου ακινήτου

ii) Η επέκταση υποθήκης σε μηχανήματα

iii) Το προνόμιο ΑΤΕ για εγγραφή υποθήκης

iv) Η αποδοχή κληρονομίας

V. Συρροή περισσότερων ενυπόθηκων ή ενεχυρούχων απαιτήσεων

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το δίκαιο κατάταξης μετά από πλειστηριασμό πλοίου

1. Οι εφαρμοστέες διατάξεις κατάταξης ναυτικών προνομίων

2. Η σειρά κατάταξης των κατ’ ιδία προνομίων του ΚΙΝΔ

3. Τα κατ’ ιδίαν προνόμια του ΚΙΝΔ

α). Τα έξοδα εκτέλεσης

β). Οι φόροι προς ναυσιπλοΐα

γ). Τα τέλη και δικαιώματα

δ). Τα έξοδα φύλαξης

ε). Τα έξοδα συντήρησης

στ) Οι απαιτήσεις του πλοιάρχου και του πληρώματος από τη σύμβαση εργασίας

ζ). Οι δαπάνες θαλάσσιας αρωγής, διάσωσης, και ναυαγιαίρεσης

η). Απαιτήσεις από σύγκρουση ή πρόσκρουση πλοίων

θ). Η κατάταξη απαίτησης σε αλλοδαπό νόμισμα

ΙΙΙ. Η διαδικασία κατάταξης μετά από πλειστηριασμό αεροσκάφους

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΥΤΗΣ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ι. Το διατακτικό της απόφασης

ΙΙ. Η διάταξη για τα δικαστικά έξοδα

ΙΙΙ. Η έκδοση απόφασης που διατάσσει επανάληψη

IV. Το δεδικασμένο της απόφασης

V. Η εκτελεστότητα του πίνακα και η καταβολή του πλειστηριάσματος

VI. Tα ένδικα μέσα

1. Η ανακοπή ερημοδικίας

2. Η έφεση

3. Η Τριτανακοπή

4. Η αναίρεση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως