Α. Βαθρακοκοίλης, Διαδικασία διαφορών από προσβολές με δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, 2008


Α. Βαθρακοκοίλης, Διαδικασία διαφορών από προσβολές με δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, 2008

Η διαδικασία εκδίκασης των διαφορών που αφορούν σε προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, εφαρμόζεται πλέον αρκετά συχνά στη δικαστηριακή πρακτική, λόγω της ραγδαίας αύξησης των προαναφερθεισών διαφορών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε τόσο η εξάπλωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης όσο και η συνεχής εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας της ενημέρωσης. Η ενίσχυση όμως αυτή της δυναμικής των μέσων ενημέρωσης, κυρίως των ηλεκτρονικών, κατέστησε αναγκαία την παρέμβαση του νομοθέτη, για την επίλυση προβλημάτων, απότοκα του ως άνω φαινομένου.

Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι μια προσέγγιση της δικονομικής όψης της προρρηθείσας νομοθετικής επέμβασης, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από τη διάταξη του άρθρου 681 Δ και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του. Επιχειρείται μια ανάλυση των ζητημάτων, που ανακύπτουν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, σε συνδυασμό με το είδος των αξιώσεων, για την εκδίκαση των οποίων εφαρμόζεται. Η διερεύνηση βέβαια επιμέρους ζητημάτων παραμένει ζωντανή και απαραίτητη, ενδεχομένως συνεχώς αναμορφούμενη από τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ενημέρωσης.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Edition info

Title
Διαδικασία διαφορών από προσβολές με δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές
(άρ. 681Δ ΚΠολΔ)
© 2008
Author
ISBN
978-960-445-352-8
Pages
XVIII + 214
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Ή ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ (681Δ ΚΠολΔ)

1. Η ιστορική διαδρομή της διάταξης του άρθρου 681Δ ΚΠολΔ

2. Νομική φύση των ειδικών διαδικασιών

3. Δικαιοπολιτικός λόγος και νομική φύση της ειδικής διαδικασίας του άρθρου 681Δ ΚΠολΔ

4. Η ελευθερία του τύπου και οι περιορισμοί αυτού

5. Η έννοια του τύπου και των ραδιοφωνικών και τηλεφωνικών εκπομπών

5.1. Έννοια του τύπου

5.2. Η διάδοση

5.3. Η δημοσίευση

5.4. Ειδικότερες περιπτώσεις

5.5. Το βιβλίο ως τύπος

6. Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας - Ποιες διαφορές υπάγονται;

6.1 Οι συναφείς αξιώσεις για την προστασία της προσωπικότητας

7. Η έννοια της προσωπικότητας

7.1. Η αξίωση αποζημίωσης

7.1.1. Η αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης

7.1.1.1. Κριτήρια για τον καθορισμό της αποζημίωσης

7.1.1.2. Το ύψος της επιδικασθείσης αποζημίωσης

7.2. Η αξίωση αποζημίωσης οποιαδήποτε περιουσιακής ζημίας

7.3. Ορισμένο αγωγής

7.4. Το βάρος απόδειξης στην περίπτωση των αναληθών ισχυρισμών

8. Η συμπλήρωση της αοριστίας του αγωγικού δικογράφου ως προς τη δια του τύπου προσβολή

8.1. Η συμπλήρωση του αγωγικού δικογράφου με τις προτάσεις του εναγομένου

9. Μεταβολή της βάσεως της αγωγής

10. Ειδικές διαδικασίες και αποκλίσεις τους από την τακτική

10.1. Αυτεπάγγελτη εφαρμογή της προσήκουσας διαδικασίας

10.2. Ειδικότερα η άσκηση της αγωγής

10.3. Η κατάθεση των προτάσεων

10.4. Η προβολή των ισχυρισμών

11. Οι διάδικοι στην ειδική διαδικασία του άρθρου 681Δ ΚΠολΔ

11.1. Ο Ενάγων

11.2. Ο εναγόμενος

11.3. Η παράσταση των διαδίκων στη συζήτηση

12. Η διεθνής δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα του Δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 681Δ ΚΠολΔ

12.1. Η διεθνής δικαιοδοσία

12.1.1. Ο κανονισμός 44/2001

12.1.2. Αδικοπραξία και οιονεί αδικοπραξία

12.1.3. Η έννοια του τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός

12.2. Συμφωνία παρέκτασης της διεθνούς δικαιοδοσίας

13. Αρμοδιότητα

13.1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

13.2. Η κατά τόπο αρμοδιότητα

13.3. Συμφωνία παρέκτασης της κατά τόπο αρμοδιότητας

14. Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς

15. Εγγραφή στο πινάκιο

16. Η συζήτηση κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 681 ΚΠολΔ

16.1. Η αρχή της μίας συζήτησης

16.2. Προθεσμία κλήτευσης διαδίκων

16.3. Η ερημοδικία στην ειδική διαδικασία του άρθρου 681Δ ΚΠολΔ

16.4. Ομοδικία

16.5. Παρέμβαση

16.6. Η απαγόρευση αναβολής

16.7. Η επανάληψη της συζήτησης

17. Απόδειξη και αποδεικτικά μέσα

17.1. Εφαρμοστέες διατάξεις

17.2. Μάρτυρες

17.3. Ένορκες βεβαιώσεις

17.4. Έγγραφα

17.6. Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα

17.7. Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα

18. Ένδικα βοηθήματα, που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 681Δ ΚΠολΔ

18.1. Οι αξιώσεις κατά το νόμο 2328/1995

18.2. Η προληπτική αγωγή

18.2.1. Η αγωγή και το αίτημα επίδειξης εγγράφου

18.3. Η αγωγή με αίτημα άρσης της προσβολής

18.4. Η αγωγή εναντίον ιδιοκτήτη, συντάκτη και εκδότη για περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη

18.5. Αναγνωριστική αγωγή

18.6. Αγωγή προς εκτέλεση του δικαιώματος απαντήσεως

18.7. Αγωγή για την επανόρθωση ανακριβούς δημοσιεύματος ή εκπομπής

18.8. Παρεπόμενα αιτήματα

18.8.1. Προσωπική κράτηση

18.8.2. Καταχώριση σε εφημερίδα και περιοδικό

18.8.2.1. Χρόνος προβολής του αιτήματος

18.8.2.2. Εφημερίδα και περιοδικός τύπος

18.8.2.3. Περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης

18.8.3. Αίτημα για συντηρητική κατάσχεση εντύπου και η απαγόρευση μετάδοσης εκπομπής

18.8.4. Η αποκατάσταση της βλάβης με νέο δημοσίευμα

19. Η άμυνα του εναγομένου

19.1. Άρση του άδικου χαρακτήρα της εξύβρισης και δυσφήμισης

19.2. Η άρση του παρανόμου στην περίπτωση της δημοσιοποίησης της εικόνας

19.3. Η υποχρέωση του τύπου για εξακρίβωση της αλήθειας ως αντένσταση

19.4. Ο σκοπός εξύβρισης ως αντένσταση

19.5. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος

19.6. Ένσταση συνυπαιτιότητας

19.7. Ένσταση παραγραφής

19.8. Ανταγωγή

19.8.1. Η ταυτότητα της διαδικασίας ως προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης της ανταγωγής

19.8.2. Ερημοδικία στην ανταγωγή στη διαδικασία του άρθρου 681 Δ

19.8.3. Οι δικονομικές και ουσιαστικές συνέπειες της ανταγωγής

19.8.4. Η επικουρική ανταγωγή

20. Δημόσιο, Νομικά πρόσωπα, Ενώσεις προσώπων και Πολιτικά κόμματα ως μη αληθινοί δικαιούχοι

20.1. Ειδικότερα τα πολιτικά κόμματα

20.2. Δικονομική φύση και συνέπειες από τη νομιμοποίηση

20.2.1. Η προϋπόθεση της μη ρητής εκδήλωσης του αληθινού φορέα

20.2.2. Χρόνος συνδρομής των θεμελιωτικών της νομιμοποίησης περιστατικών

20.3. Ορισμένο αγωγικού δικογράφου

20.4. Εκκρεμοδικία

20.5. Αίτημα αγωγής και παρέμβαση

20.6. Δεδικασμένο

20.7. Οι αξιώσεις, για τις οποίες νομιμοποιούνται ενεργητικά οι μη αληθινοί δικαιούχοι

20.7.1. Τα δικαιώματα του ν. 1178/1981

20.7.2. Η περίπτωση των ασφαλιστικών μέτρων

20.8. Η δυνατότητα παρέμβασης των νομικών προσώπων

20.8.1. Χρόνος άσκησης της παρέμβασης

21. Ένδικα μέσα

21.1. Έφεση

21.1.1. Οι αποφάσεις, που υπόκεινται σε έφεση

21.1.2. Προθεσμία εφέσεως

21.1.3. Ερημοδικία στην κατ’ έφεση δίκη

21.1.4. Κατάθεση προτάσεων στην κατ’ έφεση δίκη

21.1.5. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης

21.2. Αντέφεση

21.3. Αποδεικτικά μέσα της κατ’ έφεση δίκης

22. Προθεσμία ανακοπής ερημοδικίας, αναψηλάφησης

23. Απόφαση

23.1. Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης

23.2. Η αιτιολογία της δικαστικής απόφασης

24. Εκτέλεση

Βιβλιογραφία

Ξένη βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Χ. Παπαδάκης, Διαταγή πληρωμής, 2018
Με το ν. 4335/2015 ο ΚΠολΔ τροποποιήθηκε σημαντικά με στόχο την επιτάχυνση επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Ο θεσμός της διαταγής πληρωμής που αποβλέπει ακριβώς στην ταχεία...
Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #12
Στην παρούσα μονογραφία γίνεται για πρώτη φορά για το ελληνικό δίκαιο, αναλυτική παρουσίαση, καταγραφή και αποτίμηση, των λόγων ανακοπής δανειολήπτη που κατά κανόνα ασκούνται...