Α. Τσαδήρας, Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, 2021


Α. Τσαδήρας, Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, 2021

Η συμπλήρωση δυόμιση δεκαετιών από τη γέννηση του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή καθιστά την έκδοση αυτή της μονογραφίας ιδιαίτερα επίκαιρη. Η έλευση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στην Ενωσιακή θεσμική σκηνή ως ένας μηχανισμός εξωδικαστικής απόδοσης διοικητικής δικαιοσύνης εγείρει μία σειρά από προκλήσεις που αφορούν τόσο τη λειτουργία και αποτελεσματικότητά του όσο και τη θεσμική συμβίωσή του με λοιπές Ενωσιακές και εθνικές οντότητες. Η σχετική βιβλιογραφία αναπτύσσεται συνεχώς σε έκταση, βάθος και πολυπλοκότητα, αποδεικνύοντας το ζωηρό ακαδημαϊκό ενδιαφέρον που εξακολουθεί να έλκει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ως αυτοτελές πεδίο έρευνας και ανάλυσης. Η παρούσα συμβολή επιδιώκει να προσφέρει ουσιαστικά στον σχετικό ακαδημαϊκό διάλογο εξοπλίζοντας τον αναγνώστη με τη γνώση που απαιτείται προκειμένου να είναι σε θέση να αντιληφθεί το πλήρες φάσμα των κρισιμότερων θεμάτων που σχετίζονται με τη θεσμική παρουσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στο πολιτικό και νομικό περιβάλλον της Ένωσης. Η έρευνα καλύπτει το σύνολο των αποφάσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή από την έναρξη λειτουργίας του (1995) μέχρι και το 2020, ενώ λαμβάνονται πλήρως υπόψη η σχετική βιβλιογραφία καθώς και οι σημαντικότερες πολιτικές, νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που έχουν επηρεάσει το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Η μονογραφία παρουσιάζει ενδιαφέρον μεταξύ άλλων για δικηγόρους, ακαδημαϊκούς, εν γένει νομικούς, συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς πρόσληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις που προωθούν τη διαφάνεια, άτομα που ζητούν από την Ένωση πληροφορίες και πρόσβαση σε έγγραφα, φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν Ενωσιακή χρηματοδότηση, θεσμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και εθνικούς διαμεσολαβητές.

Edition info

Title
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
© 2021
Author
ISBN
978-960-648-301-1
Pages
XII + 254
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Α. Εισαγωγή

Β. Η διεθνής εμπειρία

α. Μια ιδέα που αναζητά τις ρίζες της

β. Ένα «προϊόν» που κατακτά την παγκόσμια «αγορά»

γ. Η μετάλλαξη του θεσμού

Γ. Η Ενωσιακή εμπειρία

α. Η «Oδύσσεια» ξεκινά

β. Ξεστρατίζοντας από την «Ιθάκη»

γ. Ο ερχομός στην «Ιθάκη»

Δ. Επιλογικές κρίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Α. Εισαγωγή

Β. Αυτεπάγγελτες έρευνες

Γ. Έρευνες κατόπιν καταγγελίας

α. Ενεργητική νομιμοποίηση

β. Παθητική νομιμοποίηση

γ. Ενδεχόμενη περίπτωση κακοδιοίκησης

δ. Προσδιορισμός της ταυτότητας του συντάκτη και του αντικειμένου της καταγγελίας

ε. Προθεσμία υποβολής

στ. Κατάλληλα διοικητικά διαβήματα

ζ. Εξάντληση εσωτερικών διαδικασιών

η. Η εξαίρεση των δικαιοδοτικών καθηκόντων του ΔΕΕ

θ. Έλλειψη δικαστικών διαδικασιών

αα. Περατωθείσα ή εκκρεμούσα δικαστική διαδικασία

ββ. Παρέμβαση σε εκκρεμούσα δικαστική διαδικασία

γγ. Αμφισβήτηση του βασίμου δικαστικής απόφασης

ι. Ο δικαιολογημένος χαρακτήρας των ερευνών

αα. Έλλειψη λόγων για διεξαγωγή έρευνας

ββ. Ανεπαρκείς λόγοι για διεξαγωγή έρευνας

Δ. Επιλογικές κρίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Α. Εισαγωγή

Β. Ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο

Γ. Αρχιτεκτονική του ερευνητικού καθεστώτος

Δ. Εμπειρική εφαρμογή

Ε. Επιλογικές κρίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Α. Εισαγωγή

Β. Ο αποκαταστατικός μηχανισμός

Γ. Η φιλοσοφία των εξουσιών θεραπείας

Δ. Εμπειρική εφαρμογή

Ε. Μεταρρύθμιση των εξουσιών θεραπείας

ΣΤ. Επιλογικές κρίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ AΡΘΡΟΥ 258 ΣΛΕΕ

Α. Εισαγωγή

Β. Η έννοια της κακοδιοίκησης

Γ. Καταγγελίες του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.

α. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του

β. Ιστορικό υπόβαθρο

γ. Καταχώριση των καταγγελιών

δ. Αποδεικτικό παραλαβής

ε. Επικοινωνία με τους καταγγέλλοντες

στ. Προθεσμία για τη διερεύνηση καταγγελίας

ζ. Επιστολή πριν τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο

Δ. Επιλογικές κρίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Α. Εισαγωγή

Β. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

α. Γενικές επισημάνσεις

β. Πιστοποιημένη εκπαίδευση

γ. Επαγγελματική εμπειρία

δ. Γλωσσική επάρκεια

ε. Hλικιακά όρια

Γ. Αξιολόγηση της επίδοσης του υποψήφιου

Δ. Οργάνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού

α. Επικοινωνία με τους υποψηφίους

β. Τόπος, χρόνος, διάρκεια και γλώσσα των εξετάσεων

γ. Συνθήκες εξετάσεων

δ. Ακύρωση ερωτήσεων

ε. Διατύπωση της προκήρυξης του διαγωνισμού

Ε. Επιλογικές κρίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ

Α. Εισαγωγή

Β. Ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο

Γ. Οι κανονιστικές αρχές

Δ. Η θεσμική συγκατοίκηση στην πράξη

α. Ανταλλαγή επισκέψεων

β. Διοργάνωση διασκέψεων

γ. Ηλεκτρονικό δίκτυο συζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών

δ. Αμοιβαία διαβίβαση καταγγελιών

ε. Εξέταση ερωτημάτων

στ. Παράλληλες έρευνες και πρωτοβουλίες

Ε. Επιλογικές κρίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Α. Εισαγωγή

Β. Οριοθέτηση δικαιοδοσιών

Γ. Η προσφυγή παράλειψης

Δ. Η προσφυγή ακύρωσης

Ε. Η αγωγή αποζημίωσης

α. Η υπόθεση Lamberts

β. Η υπόθεση

γ. Η υπόθεση Staelen

ΣΤ. Απόδοση των εξόδων που αφορούν τις διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαί­ου Διαμεσολαβητή

α. Το νομολογιακό ιστορικό

β. Η απόφαση C-331/05 P

Ζ. Υπαλληλικές διαφορές

Η. Επιλογικές κρίσεις

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Π. Δέγλερης, Οι δημόσιες συμβάσεις στην ενωσιακή έννομη τάξη, τόμ. 1, 2019
Στο έργο αυτό αναλύεται η θέσπιση των «δικονομικών» Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις αλλά και η σημαντική ενίσχυση της παρεχόμενης πραγματικής δικαστικής προστασίας που...
Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Series: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Π.-Μ. Ευστρατίου, Συστηματικά Θεμέλια του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου, 2016
Το έργο είναι αφιερωμένο στη συστηματική ανάλυση των βασικών θεσμών και αρχών του ουσιαστικού και δικονομικού διοικητικού δικαίου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που...
Μ. Δάρρα/Π. Αγαλλοπούλου/Λ. Άννινος..., Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015
Ο παρών τόμος περιέχει 48 συμβολές από έγκριτους νομικούς προς τιμήν του Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλου, για την προσφορά του στην Επιστήμη, στην Παιδεία και στο...