Α. Πιτσελά, Η κοινωνική αρωγή στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης, 2η έκδ., 2006


Α. Πιτσελά, Η κοινωνική αρωγή στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης, 2η έκδ., 2006

Α. Ένα κοινωνικό κράτος δικαίου χρειάζεται καλά οργανωμένες και επαρκώς στελεχωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης (π.χ. υπηρεσία επιμελητών κοινωνικής αρωγής, υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων, κοινωνική υπηρεσία των καταστημάτων κράτησης), προκειμένου να συμβάλλει στην απόδοση δικαιοσύνης, στην παγίωση της αρχής της κοινωνικής επανένταξης των δραστών στις αντιλήψεις των πολιτών, στην επίτευξη της επανένταξης των δραστών στην κοινωνία με τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής αρωγής και στην πρόληψη και τον έλεγχο εν γένει του εγκλήματος. Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση της νομικής θέσης των κοινωνικών υπηρεσιών στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης, με απώτερο στόχο την έκδοση μiας κοινωνικά δίκαιης απόφασης και την αποτροπή της υποτροπής του δράστη, την ενίσχυση της εξειδίκευσης των κοινωνικών λειτουργών, την εντατική συνεργασία και το συντονισμό των δραστηριοτήτων όλων των κοινωνικών υπηρεσιών. Επιπλέον, νομοθετική κατοχύρωση χρειάζονται η μη κρατική αρωγή στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης και η εθελοντική εργασία με τη μορφή της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία επανακοινωνικοποίησης των δραστών για την ελαχιστοποίηση της εγκληματικής διακινδύνευσης.

Β. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να καταδείξει τη σημασία του έργου των κοινωνικών υπηρεσιών στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης (π.χ. υπηρεσία επιμελητών κοινωνικής αρωγής, υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων, κοινωνική υπηρεσία των καταστημάτων κράτησης) και να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση ότι οι εν λόγω υπηρεσίες καταδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο της ποινικής δικαιοσύνης, ικανοποιούν τα συμφέροντα του θύματος και τονώνουν το αίσθημα δικαίου των πολιτών. Το κοινωνικό πρόσωπο της ποινικής δικαιοσύνης με τη σειρά του συμβάλλει τα μέγιστα στην αποτελεσματικότητα της απονομής δικαιοσύνης και στην τόνωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην αντεγκληματική πολιτική. Η επένδυση στις κοινωνικές υπηρεσίες, της δικαιοσύνης υπαγορεύεται από την πρακτική λογική και την κοινωνική αποστολή του κράτους. Όσο αρτιότερα είναι εξοπλισμένες οι κοινωνικές υπηρεσίες τόσο καλύτερα εκπληρώνουν την αποστολή τους. Και όσο καλύτερα εκπληρώνουν την αποστολή τους, τόσο λιγότερα άτομα βιώνουν τη στέρηση της ελευθερίας, τα συνδεόμενα με τη στέρηση αυτή δεινά και τις στιγματιστικές της επιδράσεις. Επιπλέον, το βιβλίο επιδιώκει να συμβάλλει στην ανάπτυξη, αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχομένων από την πολιτεία ευκαιριών ενσωμάτωσης των δραστών στο κοινωνικό σύνολο, δεδομένου ότι η πολιτεία θέτει τους όρους-πλαίσια για την ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών στο έργο της αποφυγής του κοινωνικού αποκλεισμού.

Edition info

Title
Η κοινωνική αρωγή στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης
© 2006
Series director
Series editors
Author
Series
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-075-1
Pages
240
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Πίνακας Συντομογραφιών

Ι. Ελληνικός

ΙΙ. Ξενόγλωσσος

1. Εισαγωγή

2. Η κοινωνική εργασία κατά την έκτιση της ποινής

2.1. Εισαγωγικά

2.2. Καθήκοντα κοινωνικών λειτουργών

2.3. Η κοινωνική εργασία στο ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα

2.4. Ερευνητικά προγράμματα και πορίσματα

2.5. Προοπτικές

3. Οι εξωιδρυματικές κοινωνικές υπηρεσίες της δικαιοσύνης

3.1. Η υπηρεσία επιμελητών δικαστηρίων

3.2. Η υπηρεσία επιμελητών δοκιμασίας

3.2.1. Ιστορική αναδρομή

3.2.2. Φύση της επιμέλειας δοκιμασίας

3.2.3. Πεδίο εφαρμογής της επιμέλειας δοκιμασίας

3.2.4. Τα καθήκοντα του επιμελητή δοκιμασίας

3.2.5. Αποτελεσματικότητα της επιμέλειας δοκιμασίας

3.2.6. Σύγκρουση ρόλων των επιμελητών δοκιμασίας

3.2.7. Οι επιμελητές κοινωνικής αρωγής στην Ελλάδα

3.3. Η υπηρεσία επιμελητών επιτήρησης διαγωγής

4. Η υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων

4.1. Φύση της υπηρεσίας επιμελητών ανηλίκων

4.2. Νομική θέση της υπηρεσίας επιμελητών ανηλίκων

4.3. Αποστολή της υπηρεσίας επιμελητών ανηλίκων

4.3.1. Συνδρομή στην έκδοση του εντάλματος προσωρινής κράτησης

4.3.2. Έρευνα της προσωπικότητας

4.3.3. Συμπαράσταση προς το δικαστήριο

4.3.4. Επίβλεψη των μέτρων διαπαιδαγώγησης και σωφρονισμού

4.3.5. Μέριμνα και αρωγή προς το νεαρό άτομο

4.4. Σύγκρουση ρόλων των επιμελητών ανηλίκων

4.5. Η υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων ως θεσμός του επίσημου κοινωνικού ελέγχου

4.6. Η υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων και η υπηρεσία επιμελητών δοκιμασίας

4.7. Η υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων και ο πραγματογνώμονας ανηλίκων

4.8. Η υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων και ο συνήγορος υπεράσπισης ανηλίκων

4.9. Η υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων και οι εταιρείες προστασίας ανηλίκων στην Ελλάδα – Προοπτικές

5. H μη κρατική κοινωνική αρωγή

6. Η εθελοντική εργασία

6.1. Συμβουλευτικές επιτροπές των καταστημάτων κράτησης

6.2. Εθελοντές

7. Ανακεφαλαίωση – Καταληκτικές παρατηρήσεις

Βιβλιογραφία

Ι. Ελληνική

ΙΙ. Ξενόγλωσση

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -, 13η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου...
Α. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου
Κ. Κακαβούλης/Ν. Κουμουλέντζος, Η Νέα Ποινική Δικονομία, 2η έκδ., 2022
Επικαιροποιημένος, άμεσος και εύχρηστος οδηγός από την αρχή της ποινικής διαδικασίας μέχρι το τέλος αυτής
Μ. Κουδελή, Η υποστήριξη της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2022
Ευρεία ανάλυση του νέου νομικού πλαισίου του θεσμού της υποστήριξης κατηγορίας
Α. Κωνσταντινίδης, Η απόδειξη στην ποινική δίκη, 2η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα του δικαίου αποδείξεως κατά τον ΚΠΔ με βάση τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και μετά τον Ν. 4855/2021