Ελληνικά English
| | | |

Books


Α. Πελεκάνος, Το δίκαιο και η απονομή του στην Αρχαία Αθήνα, 2020

Edition info

Title
Το δίκαιο και η απονομή του στην Αρχαία Αθήνα
Σε συνάρτηση και με τη διαχρονική εξέλιξη του αθηναϊκού πολιτεύματος
© 2020
Author
ISBN
978-960-648-157-4
Pages
IX + 241
Price
€ 22.00
In stock

Α. Πελεκάνος, Το δίκαιο και η απονομή του στην Αρχαία Αθήνα, 2020


Α. Πελεκάνος, Το δίκαιο και η απονομή του στην Αρχαία Αθήνα, 2020

Η προκείμενη συγγραφή αποσκοπεί να προσφέρει στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη μία σαφή, ευσύνοπτη και περιεκτική εικόνα του δικαίου, ιδίως του ποινικού, στην αρχαία Αθήνα από την αρχαϊκή εποχή μέχρι τις αρχές της ελληνιστικής περιόδου. Στο πρώτο μέρος του έργου γίνεται μια σύντομη αναφορά στη διαχρονική εξέλιξη του αθηναϊκού πολιτεύματος.

Ακολουθεί μια περιγραφή των δικαιοδοτικών οργάνων και των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και αναδεικνύεται η θεμελιώδης συμβολή του αθηναϊκού δικαίου στη διαμόρφωση ελεύθερου φρονήματος και πνεύματος πολιτικής ευθύνης στις συνειδήσεις των Αθηναίων πολιτών, στην έννομη λειτουργία της δημοκρατικής πολιτείας κατά την κλασική περίοδο και στα λαμπρά πολιτισμικά επιτεύγματά της.

Edition info

Title
Το δίκαιο και η απονομή του στην Αρχαία Αθήνα
Σε συνάρτηση και με τη διαχρονική εξέλιξη του αθηναϊκού πολιτεύματος
© 2020
Author
ISBN
978-960-648-157-4
Pages
IX + 241
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

Ευχαριστίες

Εισαγωγή

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ι. Η αρχαϊκή περίοδος μέχρι τη νομοθεσία του Δράκοντος

ΙΙ. Η νομοθεσία του Δράκοντος και η μεγάλη κοινωνική κρίση

που ακολούθησε

ΙΙΙ. Η νομοθεσία του Σόλωνος και το Κράτος Δικαίου

IV. Οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη

V. Η δημοκρατία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Ι. Η Εκκλησία του δήμου

ΙΙ. Η Βουλή

ΙΙΙ. Οι άρχοντες

Α. Γενικά

Β. Οι επί μέρους αρχές

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΗΛΙΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Α. Τα Ηλιαστικά δικαστήρια

Β. Η δίκη του Σωκράτη ενώπιον της Ηλιαίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Ι. Μυθολογικές παραδόσεις για τον Άρειο Πάγο

ΙΙ. Προϊστορικές παραδόσεις για τον Άρειο Πάγο

ΙΙΙ. Ο Άρειος Πάγος κατά τη νομοθεσία του Σόλωνος

IV. Ο Άρειος Πάγος μετά τον Σόλωνα

V. Η εξέλιξη του αθηναϊκού Ποινικού Δικαίου και η ποινική

δικαιοδοσία του Αρείου Πάγου

Α. Η διαχρονική εξέλιξη του αθηναϊκού ποινικού δικαίου

Β. Η ποινική δικαιοδοσία του Αρείου Πάγου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΙ ΕΦΕΤΑΙ

Ι. Το Παλλάδιον

ΙΙ. Το Δελφίνιον

ΙΙΙ. Το εν Φρεαττοί

IV. Το Πρυτανείον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ι. Γενικά οι άρχοντες

ΙΙ. Δικαστικές αρμοδιότητες αρχόντων

ΙΙΙ. Στρατιωτικοί, οικονομικοί, αγορανομικοί και άλλοι αξιωμα-τούχοι

IV. Ειδικές διαδικασίες απαγωγής, εφηγήσεως και ενδείξεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Α. Οι δικαστικές αρμοδιότητες της Εκκλησίας του Δήμου

Ι. Γενικά

II. Η Εισαγγελία

III. Η προβολή

IV. Η αποχειροτονία

Β. Οι δικαστικές αρμοδιότητες της Βουλής

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Α. Τα ένδικα βοηθήματα

Ι. Οι αγωγές και οι μηνύσεις γενικά

ΙΙ. Έννοια και διακρίσεις ενδίκων βοηθημάτων

ΙΙΙ. Ειδικά ένδικα βοηθήματα

Β. Οι πράξεις της προδικασίας

I. Η κλήτευση

ΙΙ. Η αίτηση παροχής έννομης προστασίας

ΙΙΙ. Η ανάκριση

IV. Δικονομικά μέσα των διαδίκων κατά την ανακριτική

διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η απόδειξη

ΙΙΙ. Οι αγορεύσεις των διαδίκων

IV. Η περάτωση της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΤΗΣ

Ι. Η απόφαση

ΙΙ. Η αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης

Α. Η εκτέλεση της απόφασης στις δημόσιες δίκες

Β. Η εκτέλεση της απόφασης σε ιδιωτικές δίκες

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account