Α. Παπαδοπούλου, Το επιχειρηματικό απόρρητο, 2007


Α. Παπαδοπούλου, Το επιχειρηματικό απόρρητο, 2007

Με το έργο αυτό επιχειρείται για πρώτη φορά, στο χώρο του ελληνικού δικαίου, μια σφαιρική προσέγγιση του επιχειρηματικού απορρήτου.

Το εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο καθώς και η απόρρητη τεχνογνωσία (Know-how), που εντάσσονται στην έννοια του επιχειρηματικού απορρήτου, αποτελούν σήμερα τα πλέον δυναμικά άυλα περιουσιακά στοιχεία κάθε επιχείρησης και συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Στο βιβλίο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στην προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από ένα πλέγμα διατάξεων που προβλέπουν αστική και ποινική προστασία. Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι, επίσης, η συμβατική προστασία μέσω της ρήτρας εχεμύθειας. Εξετάζεται, ακόμη, η δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης των απορρήτων στο πλαίσιο κυρίως των συμβάσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας αλλά και άλλων συμβατικών σχέσεων υπό το πρίσμα του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.

Αναφορά γίνεται, επίσης, στην ειδική διάταξη της Διεθνούς Συμφωνίας TRIP’s που εισάγει τη διεθνή προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου.

Με το έργο αυτό καλύπτεται ένα κενό στην ελληνική νομική βιβλιογραφία και παρέχεται ένα χρήσιμο βοήθημα σε κάθε ερευνητή και εφαρμοστή του δικαίου των άυλων αγαθών.

Edition info

Title
Το επιχειρηματικό απόρρητο
© 2007
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-445-187-6
Pages
459
Price
€ 45.00
In stock

Table of contents   +

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ι. Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOY ΑΠΟΡΡΗΤOY

§ 1. Η πληροφορία στο χώρο του δικαίου Πληροφοριακό αγαθό

1.1. Γενικές επισημάνσεις

1.2. Εννοιολογική προσέγγιση της πληροφορίας

1.3. Πληροφοριακό αγαθό και πόλοι συμφερόντων

§ 2. Το απόρρητο ως πληροφοριακό αγαθό

2.1. Γενικά

2.2. Το απόρρητο ως ιδιαίτερη κατηγορία πληροφοριακού αγαθού

2.3. Κατηγορίες ιδιωτικών απορρήτων

2.3.1. Απόρρητα συνδεδεμένα με την προσωπικότητα

2.3.2. Απόρρητα συνδεδεμένα με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (επιχειρηματικό απόρρητο)

§ 3. Το επιχειρηματικό απόρρητο ως έννοια γένους

3.1. Εννοιολογική οριοθέτηση

3.1.1. Βασικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά

3.1.2. Τα επιχειρηματικά απόρρητα στο ελληνικό δίκαιο

3.2. Κατηγορίες επιχειρηματικών απορρήτων

3.2.1. Εμπορικό απόρρητο

3.2.2. Η εμπιστευτική πληροφόρηση ως διαβάθμιση των επιχειρηματικών απορρήτων

3.2.3. Παραδείγματα εμπορικών απορρήτων και εμπιστευτικής πληροφόρησης

3.2.4. Βιομηχανικό απόρρητο

3.2.5. Απόρρητη τεχνογνωσία (Knowhow)

3.2.5.1. Η έννοια της τεχνογνωσίας

3.2.5.2. Η έννοια της τεχνογνωσίας στον κανονισμό 772/2004

3.3. Προγράμματα η/υ και ψηφιακές βάσεις δεδομένων ως επιχειρηματικά απόρρητα

3.3.1. Προγράμματα η/υ

3.4. Οι επιχειρηματικές μέθοδοι

§ 4. Λόγοι που επιβάλλουν την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου

4.1. Ηθικά επιχειρήματα

4.2. Οικονομικά επιχειρήματα

ΙΙ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

§ 5. Επιχειρηματικά απόρρητα και ευρεσιτεχνία

5.1. Η επιλογή μεταξύ απορρήτου και ευρεσιτεχνίας

5.2. Διαφορές μεταξύ απορρήτου και ευρεσιτεχνίας

§ 6. Επιχειρηματικά απόρρητα και πνευματική ιδιοκτησία

§ 7. Επιχειρηματικά απόρρητα και άλλα είδη απορρήτων στο χώρο του εμπορικού δικαίου

7.1. Τραπεζικό απόρρητο

7.2. Κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών (χρηματιστηριακό απόρρητο)

ΙΙΙ. Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

§ 8. Η ένταξη του επιχειρηματικού απορρήτου στα άυλα αγαθά

8.1. Η αναγνώριση εννόμου συμφέροντος για τα επιχειρηματικά απόρρητα

8.2. Η διερεύνηση αναγνώρισης ενός αποκλειστικού/ιδιοκτησιακού δικαιώματος για τα επιχειρηματικά απόρρητα

8.2.1. Επιχειρήματα υπέρ του ιδιοκτησιακού δικαιώματος

8.2.2. Η απόρριψη του ιδιοκτησιακού δικαιώματος

8.3. H de facto αναγνώριση του επιχειρηματικού απορρήτου ως εννόμου αγαθού

8.4. Η θεμελίωση της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου ως περιουσιακού αγαθού στη συνταγματική έννοια της ιδιοκτησίας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

IV. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

§ 9. Μορφές έννομης προστασίας

§ 10. Οι πρώτες μορφές έννομης προστασίας των επιχειρηματικών απορρήτων

§ 11. Η επίδραση της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών στην προστασία των επιχειρηματικών απορρήτων

§ 12. Κριτήρια διαμόρφωσης του νομικού όρου επιχειρηματικά απόρρητα

12.1. Η βούληση του επιχειρηματία

12.2. Ο απόρρητος χαρακτήρας

12.2.1. Η υποχρέωση λήψης μέτρων προστασίας

12.2.2. Η λήψη μέτρων ασφαλείας και η ιδιωτικότητα των εργαζομένων

12.3 Η σύνδεση του απορρήτου με συγκεκριμένη επιχείρηση

12.4 Το οικονομικό συμφέρον της επιχείρησης

§ 13. Υποχρέωση σεβασμού του επιχειρηματικού απορρήτου

13.1. Κατηγορίες υπόχρεων προσώπων

13.2. Χρονική διάρκεια

§ 14. Η προσβολή του επιχειρηματικού απορρήτου

V. Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

§ 15. Προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου με βάση το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού

15.1. Ειδική προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου κατά τις διατάξεις των άρθρων 1618 ν.146/14. Ποινική και αστική φύση της προστασίας

15.2. Μορφές προσβολών κατά τα άρθρα 1618 ν.146/14

15.2.1. Παράνομη ανακοίνωση απορρήτου από εργαζόμενο

15.2.2. Παράνομη χρησιμοποίηση ή ανακοίνωση απορρήτου

15.2.3. Απαγορευμένη χρησιμοποίηση ή ανακοίνωση εμπιστευμένων σχεδίων ή τεχνικών κανόνων

15.2.4. Απόπειρα ηθικής αυτουργίας για παραβίαση επιχειρηματικού απορρήτου

15.3. Έννομες συνέπειες από την προσβολή των άρθρων 1618 ν.146/14

15.3.1. Κυρώσεις

15.3.2. Αστική ευθύνη

15.4. Προστασία με βάση τη γενική ρήτρα του άρθρου 1 ν. 146/14

§ 16. Προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου με βάση το θεμελιώδη κανόνα της καλής πίστης και την απορρέουσα υποχρέωση πίστης στις εταιρικές σχέσεις

16.1. Υποχρέωση εχεμύθειας των οργάνων διοίκησης εμπορικών εταιριών 16.1.1. Μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας

16.1.2. Διαχειριστές εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

16.1.3.Διαχειριστές προσωπικών εταιριών

16.2. Υποχρέωση εχεμύθειας των μελών εμπορικών εταιριών

16.2.1. Εταίροι προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμοιετερόρρυθμοι) 16.2.2. Εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

16.2.3. Μέτοχοι ανώνυμης εταιρίας

§ 17. Προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου με βάση το θεμελιώδη κανόνα της καλής πίστης και την απορρέουσα υποχρέωση πίστης στις εργασιακές σχέσεις

17.1. Η υποχρέωση εχεμύθειας του εργαζόμενου

17.2. Η υποχρέωση εχεμύθειας των μελών των «Συμβουλίων των Εργαζομένων» (ν.1767/88)

§ 18. Ειδική προστασία επιχειρηματικού απορρήτου με βάση ποινική διάταξη (370 Β ΠΚ)

18.1. Ειδική ποινική προστασία επιχειρηματικών απορρήτων σε ψηφιακή μορφή και απορρήτων προγραμμάτων η/υ

18.1.1. Το έννομο αγαθό που προστατεύεται από το άρθρο 370Β Π.Κ.

18.1.2. Η έννοια του επιχειρηματικού απορρήτου στο άρθρο 370Β ΠΚ και η αξιόποινη πράξη της παραβίασής του

18.1.3. Το πρόγραμμα η/υ κατά το άρθρο 370 Β(1) ΠΚ

18.1.4. Η διακεκριμένη παραβίαση απορρήτων στοιχείων και προγράμματος η/υ

18.1.5. Συγκριτικές παρατηρήσεις σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων 1617 ν. 146/14

§ 19. Η κατασκοπία στο χώρο των επιχειρήσεων/οικονομική κατασκοπία

19.1. Νομοθετική αντιμετώπιση της επιχειρηματικής κατασκοπίας

19.2. Κατασκοπία και ανταγωνιστική πληροφόρηση

VΙ. Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (ΡΗΤΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ)

§ 20. Γενικές παρατηρήσεις

§ 21. Η ρήτρα εχεμύθειας στις ατομικές συμβάσεις εργασίας

21.1. Κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης

21.2. Μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης

§ 22. Η ρήτρα εχεμύθειας στο πλαίσιο άλλων συμβατικών μορφών

22.1. Εγκαθίδρυση εμπιστευτικών σχέσεων με τους αγοραστές σε συμβάσεις πώλησης

22.2. Διαμόρφωση επιχειρηματικών συμβάσεων με τρίτους

22.2.1. Η υποχρέωση εχεμύθειας κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων

22.2.2. Η υποχρέωση εχεμύθειας κατά τη διαμόρφωση των συμβάσεων παραδείγματα

22.2.2.1. Σύμβαση Franchising (δικαιόχρησης)

22.2.2.2. Μεταβίβαση επιχείρησης

22.2.2.3. Κοινές θυγατρικές επιχειρήσεις

22.2.2.4. Συμφωνίες συνεργασίας για ερευνητικούς σκοπούς

22.2.3. Έννομες συνέπειες από τη μη τήρηση της συμβατικής υποχρέωσης εχεμύθειας

VII. Η ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

§ 23. Υποχρέωση πληροφόρησης που προκύπτει από το νόμο

23.1. Το δικαίωμα πληροφόρησης των εταίρων και μετόχων εμπορικών εταιριών

23.2. Υποχρέωση πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού από τις εταιρίες που έχουν ή πρόκειται να εισάγουν χρηματοπιστωτικά μέσα σε οργανωμένη αγορά

23.3. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών σε δημόσιες αρχές

§ 24. Η αντιπαράθεση της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου με γενικές αρχές του δικαίου

24.1. Επιχειρηματικό απόρρητο και η αρχή της ελεύθερης ροής πληροφοριών

24.2. Επιχειρηματικό απόρρητο και η αρχή της οικονομικής ελευθερίας

24.2.1. Η αρχή της αποτροπής μονοπωλιακών καταστάσεων στην αγορά

24.2.2. Η αρχή της ελεύθερης επιλογής εργασίας

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

VIΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

§ 25. Οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας στο ευρύτερο πλαίσιο των συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας

25.1. Ο ρόλος των συμβάσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας/τεχνολογίας

25.2. Βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας/τεχνολογίας

§ 26. Οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας (Knowhow) στο ελληνικό δίκαιο

26.1. Ελεύθερος ανταγωνισμός και μεταφορά τεχνογνωσίας

26.1.1. Οι θεμελιώδεις διατάξεις των άρθρων 1 ν.703/77 και 81 ΣυνθΕΚ για τις απαγορευμένες συμπράξεις και οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας

26.1.2. Επιτρεπόμενες ρήτρες Ρήτρα εχεμύθειας στο δίκαιο των συμπράξεων

26.1.3. Η προστασία των απορρήτων μετά τη λήξη της σύμβασης μεταφοράς ή μετά τη δημοσιοποίηση των απορρήτων

26.2. Οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας στο ν. 1733/87

§ 27. Οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας στο κοινοτικό δίκαιο

27.1. Το γενικότερο νομικό πλαίσιο

27.2. Ο κανονισμός (ΕΚ) 772/2004

27.2.1. Η απόρρητη τεχνογνωσία ως περιεχόμενο των συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας

27.2.2. Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 772/2004

27.2.3. Επιτρεπόμενες ρήτρες και ρήτρα εχεμύθειας στις συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΧ. Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

§ 28. Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επιχειρηματικά απόρρητα

28.1. Η υπόθεση Microsoft

28.2. Η προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου μέσω της υποχρέωσης εχεμύθειας

§ 29. Η Διεθνής Συμφωνία TRIP’s

29.1. Τα επιχειρηματικά απόρρητα στη Διεθνή Συμφωνία TRIPs

29.1.1. Η προστασία πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (επιχειρηματικά απόρρητα) κατά το άρθρο 39 TRIPS

29.1.2 Επιχειρηματικά απόρρητα και διοίκηση

29.2. Η διεθνής κατάσταση για τα επιχειρηματικά απόρρητα μετά τη Συμφωνία TRIPs

§ 30. Η προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου στο αμερικανικό δίκαιο

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΥΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 9η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ανάλυση του ζητήματος της αστικής ευθύνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....