Ελληνικά English
| | | |

Books


Α. Παναγιωτόπουλος, Κώδικας συμβολαιογράφων και ειδικοί συμβολαιογραφικοί νόμοι, 2005

Edition info

Title
Κώδικας συμβολαιογράφων και ειδικοί συμβολαιογραφικοί νόμοι
Νομοθεσία - Νομολογία
Ετήσια ενημέρωση, κινητά φύλλα
© 2005
Author
ISBN
978-960-301-859-7
Pages
XXXV + 726
Price
€ 85.00
In stock

Α. Παναγιωτόπουλος, Κώδικας συμβολαιογράφων και ειδικοί συμβολαιογραφικοί νόμοι, 2005


Α. Παναγιωτόπουλος, Κώδικας συμβολαιογράφων και ειδικοί συμβολαιογραφικοί νόμοι, 2005

Γενεσιουργό λόγο της συλλογής αυτής αποτελεί η αναμφισβήτητη ανάγκη για συγκέντρωση των επιμέρους διατάξεων, που αφορούν το συμβολαιογράφο, λόγω των συνεχών νομοθετικών μεταβολών που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια, οι οποίες και δρομολόγησαν μία νέα εξελιγμένη συμβολαιογραφική πρακτική. Έτσι, το έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινή προσπάθεια των συμβολαιογράφων για επιστημονικά ορθή εργασία.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει τον Κώδικα Συμβολαιογράφων καθώς και νομοθετήματα που απαρτίζουν τον «κορμό» του δικαίου με το οποίο ασχολείται καθημερινά ο συμβολαιογράφος, όπως: φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων, φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, φορολογητέες αξίες των ακινήτων, ΓΟΚ, Εθνικό Κτηματολόγιο, οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, τέλη χαρτοσήμου, δημοσιότητα των συμβάσεων επί κινητών ή απαιτήσεων, οικοδόμηση συνιδιοκτήτων ακινήτων και, τέλος, συμβάσεις χρηματοδοτικής και χρονομεριστικής μίσθωσης.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει νομοθετήματα που αφορούν στα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να προσαρτώνται στα συμβόλαια. Το τρίτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει το Θεματικό Παράρτημα Νομολογίας, στο οποίο παρατίθενται αποσπάσματα ή περιλήψεις από τις αποφάσεις των ανωτέρων και ανωτάτων δικαστηρίων της τελευταίας δεκαπενταετίας, και οι οποίες αφορούν ιδίως: Συμβολαιογραφικό έγγραφο, Διαθήκη, Μεταβίβαση ακινήτου, Φορολογία μεταβίβασης ακινήτου, Δικαιοπραξίες για ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές, Πολεοδομικά θέματα, Οριζόντια ιδιοκτησία, Κάθετη ιδιοκτησία, Οικοδόμηση συνιδιοκτήτων ακινήτων, Δασικά θέματα, Μεσίτες αστικών συμβάσεων, Ταμείο ασφάλισης συμβολαιογράφων, Δωσιδικία συμβολαιογράφων, Ευθύνη συμβολαιογράφου, Δικαιώματα συμβολαιογράφου, Κρατικά συμβόλαια, Δικαιώματα Ταμείου Νομικών, Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι, Δικαιώματα Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.

Όλα τα νομοθετήματα είναι ενημερωμένα νομοθετικά μέχρι σήμερα, η δε έκδοση έχει τη μορφή των κινητών φύλλων ώστε να ενημερώνεται με τις κάθε φορά νέες εξελίξεις που σημειώνονται σε νομοθετικό και νομολογιακό επίπεδο.

Το έργο συμπληρώνεται με εύχρηστα λημματικά και χρονολογικά ευρετήρια, είναι δε χρήσιμο και για τις εξετάσεις των υποψηφίων συμβολαιογράφων, καθώς περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γι’ αυτές νομοθετήματα.

Edition info

Title
Κώδικας συμβολαιογράφων και ειδικοί συμβολαιογραφικοί νόμοι
Νομοθεσία - Νομολογία
Ετήσια ενημέρωση, κινητά φύλλα
© 2005
Author
ISBN
978-960-301-859-7
Pages
XXXV + 726
Price
€ 85.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΩΝ

Γ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

(Προσαρτώμενα συμβολαίων)

Δ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account