Α. Κοκκίδου, Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2004


Α. Κοκκίδου, Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2004

Tο βιβλίο της Επίκουρης Καθηγήτριας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κ. Αλεξάνδρας Κοκκίδου, πρόκειται για μελέτη ιδιαίτερα χρήσιμη για τον μελετητή του Δημοσίου Δικαίου, με θεωρητική ανάλυση των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παράλληλη παρουσίαση της σχετικής νομολογίας, στο πλαίσιο του αναθεωρημένου άρθρου 98 του Συντάγματος. Κατά τρόπο περιεκτικό και ευσύνοπτο, διαφωτίζει τον μελετητή για την θεσμική φυσιογνωμία του παλαιότερου και μακροβιότερου δικαστηρίου της χώρας μας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του οποίου ο θεσμικός ρόλος γίνεται ακόμη σημαντικότερος στην εποχή μας, ενόψει και της διαρκώς αυξανόμενης ανάγκης εγγυήσεων για τη δημοσιονομική νομιμότητα και κανονικότητα στη διαχείριση του δημοσίου πλούτου της εθνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

Η ανάπτυξη της ύλης πραγματοποιείται σε έξη θεματικές ενότητες:

Η πρώτη αφορά στην ιστορική διαδρομή του θεσμού.

Η δεύτερη αφορά στις ελεγκτικές αρμοδιότητες και συγκαταριθμεί τρεις μεγάλες υποκατηγορίες: Τον προληπτικό έλεγχο των δημοσίων δαπανών, τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας και τον έλεγχο του θεσμού.

Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες με διάκριση σε εκείνες που αφορούν στην γνωμοδότηση για τα συνταξιοδοτικά νομοσχέδια και άλλα ζητήματα και σε εκείνες της Διαδήλωσης για τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του Κράτους και την Ετήσια Έκθεση.

Η τέταρτη ενότητα αφορά στη δικαιοδοτική αρμοδιότητα, η οποία διακρίνεται σε: αρμοδιότητα για την εκδίκαση συνταξιοδοτικών διαφορών, καθώς και διαφορών από τον έλεγχο των λογαριασμών και τέλος αρμοδιότητα για την εκδίκαση υποθέσεων αστικής ευθύνης δημοσίων υπαλλήλων.

Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει τη νομική φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη συγκρότηση του Δικαστηρίου και την Οργάνωσή του.

Το έκτος μέρος περιλαμβάνει υποδείγματα δικογράφων εφέσεων, αιτήσεως ανακλήσεως και αιτήσεως αναιρέσεως.

Ακολουθεί παράρτημα με την βασική νομοθεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο τέλος παρατίθενται πλήρης βιβλιογραφία και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Edition info

Title
Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κατά το αναθεωρημένο άρθρο 98 του Συντάγματος
© 2004
Author
ISBN
978-960-301-901-1
Pages
XV + 236
Price
€ 24.00

Discount price: € 18.00

In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία, 2021
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #42
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης των βασικότερων εν ισχύ νομοθετικών ρυθμίσεων της σύγχρονης ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν την οργάνωση και τη...
Κ. Ρέμελης, Σύνταγμα και Διοικητικοί Δικονομικοί Νόμοι, 2η έκδ., 2009
Oι έντονες νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο του διοικητικού δικονομικού δικαίου κατέστησαν επιβεβλημένη την παρούσα δεύτερη έκδοση. Η έκδοση αυτή, όπως και η αρχική, στοχεύει,...
Ε. Βενιζέλος, Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος, 2022
Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δικονομική του οργάνωση και η συνεχής αναζήτηση των ορίων του, συναρτώνται άμεσα με τα ιδιαίτερα προβλήματα που θέτει...
Γενική Επιτροπεία Της Επικρατείας Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Η ύπαρξη πληθώρας ειδικών νόμων και διατάξεων που ρυθμίζουν τα θέματα της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων και της διεξαγωγής της διοικητικής δίκης (ουσιαστικής και...
Κ. Γιαννακόπουλος, Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός, 2022
Η ανάλυση του νεοφεουδαρχικού συνταγματισμού, ως μετεξέλιξης της συνταγματικής απορρύθμισης, διερευνά την αξιακά ανάδρομη πορεία του σύγχρονου ευρωπαϊκού συνταγματισμού λόγω...