Α. Καζάκος, Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις, 2009


Α. Καζάκος, Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις, 2009 Στη νομολογία των δικαστηρίων τείνει να παγιωθεί η ερμηνευτική αντίληψη που ακολούθησε η ΟλΑΠ 43/2002, όπως δείχνει και η νεότερη απόφαση της ΟλΑΠ 8/2007. Πρόκειται για μια αντίληψη που, ουσιαστικά, μετατρέπει τους κανονισμούς εργασίας σε παλιόχαρτα. Ο κίνδυνος μιας ακόμη απορρύθμισης, νομολογιακής αυτή τη φορά, που θα έχει βαριές επιπτώσεις στην ήδη δεινά δοκιμαζόμενη εργατοδικαιϊκή προστασία, είναι μεγάλος.

Η παρούσα μελέτη υποβάλλει σε κριτική ανάλυση τις δύο αποφάσεις της τακτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (43/2002 και 8/2007) και εξετάζει όλα τα ζητήματα που δεν αντιμετώπισε το δικαστήριο. Αναδεικνύει, επιπλέον, την ανάγκη να ξανατεθούν τα ζητήματα αυτά υπό την κρίση του Αρείου Πάγου.

Edition info

Title
Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις
© 2009
Author
ISBN
978-960-445-381-8
Pages
XVII + 143
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

1. Η ερμηνευτική προδιάθεση – Κανονισμοί εργασίας στο πρότυπο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα

1.1. Το κανονιστικό βάρος του άρθρου 672 ΑΚ

1.1.1. Το συγκριτικά συναφές υλικό του γερ-

μανικού δικαίου

1.2. Οι περιορισμοί του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας του εργοδότη με ρυθμίσεις κανονισμών εργασίας στη νομολογία των δικαστηρίων

2. Το νόημα της απόφασης της ΟλΑΠ 43/2002

2.1. Οι ειδικότερες σκέψεις της ΟλΑΠ 43/2002

3. Η αναίρεση της προστατευτικής λειτουργίας των κανονισμών εργασίας με την ΟλΑΠ 8/2007

4. Άρθρο 672 εδ. β´ ΑΚ: Διάταξη αμφιμερώς αναγκαστική κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 3 ν. 1876/90; – Οι εξεταζόμενες πειθαρχικές ή υπηρεσιακές ρυθμίσεις κανονισμών εργασίας οδηγούν σε αποκλεισμό ή σε περιορισμό του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας;

5. Σπουδαίος λόγος καταγγελίας λόγω σοβαρών υποψιών διάπραξης ποινικού αδικήματος ή, γενικά, παράνομης ή αντισυμβατικής πράξης

5.1. Ο κυρωτικός χαρακτήρας της καταγγελίας

5.2. Η νομολογία του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το τεκμήριο αθωότητας

6. Συμπεράσματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (αποφάσεις ΑΠ 210/2002, ΑΠ 553/ 2002, ΟλΑΠ 43/2002, ΟλΑΠ 8/2007 και ΑΠ 99/ 2008)

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2022
Οι σημαντικές τροποποιήσεις που επέφεραν στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021 και ορισμένοι προγενέστεροι νόμοι κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση των «Εφαρμογών...
Κ. Μπακόπουλος, Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της, 2022
Με τον ν. 4808/2021 το ελληνικό δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου απέκτησε ανανεωμένη όψη. Πέρα από τον θεσμικό εκσυγχρονισμό σε επιμέρους πεδία...
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 3η έκδ., 2021
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Οι τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας με τον πρόσφατο νόμο 4808/2021 κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση, στην οποία λήφθηκαν υπόψη και οι τροποποιήσεις που...
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 2, 2021
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 21 θέματα με αντικείμενο ζητήματα εργατικού δικαίου από την ύλη των συλλογικών εργασιακών σχέσεων. Οι τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4808/2021...
Δ. Ζερδελής, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2021
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4808/2021 στο συλλογικό εργατικό δίκαιο, και συγκεκριμένα στην οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στο δίκαιο...