Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά/Ε. Βασιλακάκης, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 6η έκδ., 2017


Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά/Ε. Βασιλακάκης, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 6η έκδ., 2017

Η παρούσα έκτη έκδοση καλύπτει την πρόσφατη νομοθετική δραστηριότητα στο χώρο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνει τις αναγκαίες γνώσεις του δικαίου ιθαγενείας, καθιστώντας το βιβλίο πλήρη και ενημερωμένο οδηγό του εν στενή και εν ευρεία εννοία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που ισχύει στην Ελλάδα. Η συνεχής προσθήκη νέων διατάξεων, κυρίως μέσω των ευρωπαϊκών κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας, εφαρμοστέου δικαίου και αναγνωρίσεως/εκτελέ­σεως αποφάσεων, επιβάλλει στον αναγνώστη να επιβεβαιώσει τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές. Επί πλέον, η ανάλυση όλων των κανονισμών ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, εκτός του ότι αποτελεί έργο σισύφειο, θα απαιτούσε σε κάθε περίπτωση πολύτομη έκδοση. Για τον λόγο αυτόν, επικεντρωθήκαμε σε εκείνους που είναι οι σημαντικότεροι για τη νομική πράξη, δηλαδή στους Κανονισμούς Βρυξέλλες Ια, Βρυξέλλες ΙΙα, Ρώμη Ι και Ρώμη ΙΙ, με πρωταρχική επιδίωξη την αναφορά των βασικότερων ρυθμίσεών τους. Πρόκειται για νομοθετήματα που ισχύουν επίσης και στην άλλη ελληνόφωνη χώρα της Ευρώπης, την Κύπρο.

Κύριο μέλημα είναι η ανάδειξη της μεθόδου, που πρέπει να χρησιμοποιείται για να εξευρεθεί, μεταξύ των περισσοτέρων διατάξεων που είναι επιδεκτικές εφαρμογής, ο κανόνας που είναι κατά περίπτωση εφαρμοστέος. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εκτεταμένη ανάλυση της διατάξεως που προέρχεται από τον εθνικό νομοθέτη, μολονότι το πεδίο της έχει σημαντικά περισταλεί, οφείλεται στο ότι καθιστά ευκολότερη την κατανόηση του μηχανισμού σκέψης που πρέπει να ακολουθηθεί. Επίσης η ανάγκη σαφήνειας οδήγησε σε άλλες περιπτώσεις να προτιμηθεί η ανάπτυξη στο ίδιο κεφάλαιο ζητημάτων σχετικών με το εφαρμοστέο δίκαιο μαζί με τα δικονομικά ζητήματα (π.χ. για τους Κανονισμούς 650/2012, 2016/1103 και 2016/1104). Οι ατέλειες στην κατηγοριοποίηση των κανονισμών απορρέουν από τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται με αυτούς η κωδικοποίηση του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Edition info

Title
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
© 2017
Authors
Edition
6th ed.
ISBN
978-960-568-679-6
Pages
ΧΧΧIV + 572
Price
€ 48.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Πίνακας συντομογραφιών

Βιβλιογραφία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

Ορολογία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: EΙΣΑΓΩΓΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα

3. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υποθέσεις εργασίας

2. Ο όρος «ιδιωτικό διεθνές δίκαιο»

3. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο «stricto sensu» και «lato sensu»

4. Συγγενείς κλάδοι

5. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Από την αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση

2. Ολλανδική σχολή

3. Story

4. Savigny

5. Mancini

6. Νεότεροι χρόνοι

7. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Νόμος, έθιμο, νομολογία

2. Κενά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

3. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙ­ΚΑΙΟΥ (Ή με πόσους τρόπους μπορεί να επιλυθεί μια διαφορά ιδιωτικού διεθνούς δικαίου)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Κανόνες συνδέσεως

4. Ουσιαστικοί κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

5. Κανόνες αμέσου εφαρμογής

6. Η μέθοδος της αναγνώρισης

7. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εισαγωγικά

2. Κανόνες ουσιαστικού δικαίου και κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Κανόνες συνδέσεως

3. Στοιχεία του κανόνα συνδέσεως

i. Συνδετέα έννοια

ii. Συνδετική έννοια ή σύνδεσμος

iii. Εφαρμοστέο δίκαιο

4. Μονομερείς και πολυμερείς κανόνες συνδέσεως

5. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Η μέθοδος της «αναγνώρισης»

2. Η διαφορά της «αναγνώρισης» από τον κλασικό κανόνα συνδέσεως ή συγκρούσεως

3. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙ­ΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εισαγωγικά

2. Αρχή της πολυμέρειας των κανόνων συνδέσεως

3. Αρχή του ενός δικαίου

4. Αρχή του δικαίου ιθαγενείας

5. Ζητήματα ιθαγενείας

6. Κατοικία και συνήθης διαμονή

7. Αρχή της δεκτικότητας διεθνοποιήσεως των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

8. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Μεταβολή στον κανόνα συνδέσεως του forum

4. Μεταβολή του εφαρμοστέου αλλοδαπού δικαίου

5. Μεταβλητές συγκρούσεις

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Το πεδίο εφαρμογής τον μουσουλμανικού δικαίου στην Ελλάδα

4. Η δικαιοδοτική αρμοδιότητα του Μουφτή

5. Ο Μουφτής ως ιεροδίκης

6. Η επικύρωση των αποφάσεων του Μουφτή από τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια

7. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα και η σημασία του νομικού χαρακτηρισμού στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

3. Παραδείγματα

4. Ιστορικό τον προβλήματος. Υπόθεση Bartholo

5. Προσδιορισμός του δικαίου βάσει του οποίου θα γίνει ο νομικός χαρακτηρισμός

6. Η θεωρία της lex fori

7. Η θεωρία της lex causae

8. Ο «συγκριτικός» νομικός χαρακτηρισμός

9. Η λύση που πρέπει να ακολουθηθεί

10. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα της παραπομπής

3. Γενεσιουργός αιτία του προβλήματος

4. Τύποι παραπομπής

5. Επιχειρήματα υπέρ και κατά της παραπομπής

6. Η απαγόρευση της παραπομπής στο ελληνικό δίκαιο

7. Εξαιρέσεις

α). Εξαιρέσεις προερχόμενες από κυρωθείσες διεθνείς συμβάσεις

β). Το άρθρο 34 του Kανονισμού 650/2012 που αφορά στις κληρονομικές σχέσεις

8. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Παλαιότερη αντιμετώπιση τον προβλήματος

4. Η λύση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

5. Αδυναμία πληροφόρησης του ξένου δικαίου

6. Αναιρετικός έλεγχος

7. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Η ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα. Παραδείγματα

3. Ιστορικά. Ορολογία

4. Η έννοια του άρθρου 33 ΑΚ. Χαρακτηριστικά της δημόσιας τάξης στο ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

α. Εξαιρετικός χαρακτήρας

β. Αοριστία

γ. Ελαστικότητα

δ. Μεταβλητή έννοια

5. Χρηστά ήθη και δημόσια τάξη

6. Η έννοια της δημόσιας τάξης στα άρθρα 3 και 33 ΑΚ

7. Η δημόσια τάξη στο δικονομικό διεθνές δίκαιο

8. Η λειτουργία της επιφύλαξης της δημόσιας τάξης. Αρνητική και θετική επέμβαση

9. Επιφύλαξη της δημόσιας τάξης και διεθνείς συμβάσεις ιδιωτικού διεθνούς δι­καίου

10. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Το πρόβλημα της «προσαρμογής»

2. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΤΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Έννοια

3. Εφαρμοστέο δίκαιο

4. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Έννοια

3. Είδη καταστρατηγήσεως

4. Η καταστρατήγηση στο πεδίο του δικονομικού διεθνούς δικαίου

5. Η καταστρατήγηση στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου stricto sensu

α). Μεταβολή του κανόνα συγκρούσεως

β). Μεταβολή της lex causae

6. Κύρωση της καταστρατηγικής δραστηριότητας στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου stricto sensu

7. Φροντιστηριακό υλικό

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Η ικανότητα δικαίου του φυσικού προσώπου

3. Η ικανότητα κάποιου προσώπου να είναι διάδικος

4. Η αφάνεια: το εφαρμοστέο δίκαιο

5. Η αφάνεια: διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων

6. Ισχύς αλλοδαπών αποφάσεων

7. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην ικανότητα προς δικαιοπραξία: ο κανόνας

8. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην ικανότητα προς δικαιοπραξία: οι εξαιρέσεις

9. Η ικανότητα προς το παρίστασθαι ενώπιον δικαστηρίου

10. Η στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας: το άρθρο 8 παρ. 1 ΑΚ

11. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας σχετικά με το άρθρο 8 ΑΚ

12. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγή

3. Θεωρίες για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου

4. Το άρθρο 10 ΑΚ

5. Οι εξαιρέσεις από τον κανόνα του άρθρου 10 ΑΚ

6. Πραγματική έδρα και ενωσιακό (κοινοτικό) δίκαιο

7. Η μεταφορά της έδρας νομικού προσώπου σε άλλο κράτος

8. Η «ιθαγένεια» του νομικού προσώπου

9. Η θεωρία του ελέγχου

10. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα

3. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 ΑΚ. Εισαγωγικά

4. Το εφαρμοστέο δίκαιο στον τύπο της δικαιοπραξίας

α). Lex causae

β). Lex loci actus

γ). Lex patriae όλων των μερών

5. Η σχέση των τριών εφαρμοστέων δικαίων του άρθρου 11 ΑΚ μεταξύ τους

6. Έκταση εφαρμογής του δικαίου που διέπει τον τύπο της δικαιοπραξίας. Η αρχή της επιεικέστερης κύρωσης

7. Συστατικός και αποδεικτικός τύπος

8. Εξαιρέσεις από το άρθρο 11 ΑΚ

α). Το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 593/2008 (Ρώμη Ι). Το εφαρμοστέο δίκαιο στον τύπο των ενοχών εκ συμβάσεως που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του

i. Καταναλωτικές συμβάσεις

ii. Συμβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων

β). Το εφαρμοστέο δίκαιο στον τύπο του συμφώνου συμβίωσης

γ). Το εφαρμοστέο δίκαιο στον τύπο της δικαστικής πληρεξουσιότητας

δ). Λοιπές περιπτώσεις

i. Ο τύπος του γάμου και του διαζυγίου

ii. Το τυπικό κύρος των συμφωνιών επί των περιουσιακών σχέσεων συζύγων ή καταχωρισμένων συντρόφων

iii. Ο τύπος των αξιογράφων

(α). Ο τύπος της συναλλαγματικής και του γραμματίου εις διαταγήν

(β). Ο τύπος της επιταγής

iv. Ο τύπος της τελευταίας βουλήσεως και των λοιπών σχετικών πράξεων

v. Ο τύπος των συμφωνιών επιλογής δικαστηρίου, διαιτησίας και παρέκτασης αρμοδιότητας

9. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 ΑΚ

4. Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 ΑΚ

5. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΝΗΣΤΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα

3. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Προϊσχύσαν δίκαιο

4. Ισχύον δίκαιο

5. Δημόσια τάξη

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Προϊσχύσαν δίκαιο

4. Ισχύον δίκαιο

5. Προξενικοί γάμοι

6. Μεταβατικές διατάξεις

7. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Προϊσχύσαν δίκαιο

4. Ισχύον δίκαιο

5. Επιφύλαξη δημόσιας τάξης

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Γενικά

3. Προϊσχύσαν δίκαιο

4. Ισχύον δίκαιο του ΑΚ

5. Ο Κανονισμός 2016/1103

6. Εφαρμοστέο δίκαιο

7. Διεθνής δικαιοδοσία

8. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ

Κανονισμός 2016/1104

1. Υπόθεση εργασίας

2. Γενικά

3. Εφαρμοστέο δίκαιο

4. Διεθνής δικαιοδοσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Προϊσχύσαν δίκαιο

4. Ισχύον δίκαιο του ΑΚ

5. Ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ο Κανονισμός 1259/2010

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Η ιδιότητα του τέκνου ως γεννημένου σε γάμο και το πρόκριμα του κύρους του γάμου των γονέων του

4. Σχέσεις γονέων και τέκνων που γεννήθηκαν σε γάμο

α). Η Διεθνής Σύμβαση της Χάγης του 1996 (ν. 4020/2011)

β). Ο Κανονισμός (ΕΚ) 4/2009

5. Σχέσεις γονέων και τέκνων που γεννήθηκαν εκτός γάμου

α). Σχέσεις μητέρας και τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο

β). Σχέσεις πατέρα και τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο

γ). Σχέσεις μεταξύ μητέρας και πατέρα τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο

6. Τέκνα που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια συμφώνου συμβίωσης

7. Δικονομικά ζητήματα

i. Εισαγωγικά

ii. Διεθνής δικαιοδοσία

iii. Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων

8. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα

3. Ισχύον δίκαιο

4. Η Σύμβαση της 10ης Σεπτεμβρίου 1970 για τη νομιμοποίηση του τέκνου με γάμο (ν. 1657/1986)

5. Δικονομικά ζητήματα

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΥΙΟΘΕΣΙΑ

A. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Το ισχύον ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της υιοθεσίας

4. Υιοθεσία, επιφύλαξη της δημόσιας τάξης και συμφέρον του παιδιού

5. Φροντιστηριακό υλικό

Β. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2447/1996 για τις διακρατικές υιοθεσίες

4. Οι διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης του 1993 για τις διακρατικές υιοθεσίες (ν. 3765/2009)

5. Φροντιστηριακό υλικό

Γ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ (ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ) ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

α). Διεθνής δικαιοδοσία

β). Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων

3. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4/2009 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας.

2. Εισαγωγικά

3. Διεθνής δικαιοδοσία

4. Εφαρμοστέο δίκαιο

5. Αναγνώριση και εκτέλεση

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα

3. Η διάταξη του άρθρου 24 ΑΚ

4. Η επιμέλεια ξένων υποθέσεων

5. Δικονομικά ζητήματα

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Η Σύμβαση της Χάγης

4. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση

5. Γενικές παρατηρήσεις

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα

3. Το άρθρο 25 του ελλΑΚ και η συνύπαρξή του με τη Σύμβαση της Ρώμης του 1980 και πλέον με τον Κανονισμό (ΕΚ) 593/2008 (Ρώμη Ι)

α). Γενικά

β). Ο κύριος σύνδεσμος του άρθρου 25 ΑΚ

γ). Ο επικουρικός σύνδεσμος. Το αρμόζον από όλες τις ειδικές συνθήκες στη σύμβαση δίκαιο.

4. Από τη Σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές στον Κανονισμό (ΕΚ) 593/2008 (Ρώμη Ι)

5. Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 593/2008 (Ρώμη Ι)

α). Χαρακτήρας του Κανονισμού

β). Πεδίο εφαρμογής και συμβάσεις που εξαιρούνται από τη ρύθμιση του Κα­νο­νισμού (ΕΚ) 593/2008 (Ρώμη Ι)

6. Φροντιστηριακό υλικό

Β. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 593/2008 ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ (ΡΩΜΗ Ι)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Γενικοί κανόνες

α). Ο κύριος κανόνας συνδέσεως: αυτονομία των συμβαλλομένων (άρθρο 3)

i. Απόλυτη ελευθερία της βουλήσεως (ρητή ή σιωπηρή)

ii. Διαμελισμός της σύμβασης (dépeçage)

iii. Μετασυμβατικός καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου

iv. Περιορισμοί στην αρχή της αυτονομίας των συμβαλλομένων

(α). Περιορισμοί που τίθενται από το δίκαιο που θα ήταν εφαρμοστέο (3 § 3)

(β). Περιορισμοί που τίθενται από διατάξεις του ενωσιακού δικαίου (3 § 4)

β). Ο επικουρικός κανόνας συνδέσεως ελλείψει επιλογής (άρθρο 4)

i. Οι ειδικοί επικουρικοί κανόνες του άρθρου 4 §

ii. Το τεκμήριο / σύνδεσμος της χαρακτηριστικής παροχής του άρθρου 4 §

iii. Το δίκαιο που συνδέεται στενότερα και η ρήτρα διαφυγής (4 §§ 3 και 4)

3. Φροντιστηριακό υλικό

Γ. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 593/2008 ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ (ΡΩΜΗ Ι). ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων (άρθρα 5-8)

α). Συμβάσεις μεταφοράς (άρθρο 5)

i. Συμβάσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (5 § 1)

ii. Συμβάσεις μεταφοράς επιβατών (5 § 2)

iii. Ρήτρα διαφυγής στις συμβάσεις μεταφοράς (5 § 3)

β). Συμβάσεις καταναλωτών (άρθρο 6)

γ). Συμβάσεις ασφάλισης (άρθρο 7)

δ). Ατομικές συμβάσεις εργασίας (άρθρο 8)

ε). Κριτικές παρατηρήσεις στα άρθρα 6 και 8 του Κανονισμού

3. Οι υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου/κανόνες αμέσου εφαρμογής (άρθρο 9).

α). Εισαγωγικά

β). Υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του forum και κανόνες ανα­γκαστικού δίκαιου του άρθρου 3 ΑΚ

γ). Υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και επιφύλαξη της δημόσιας τάξης

δ). Οι υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του Κανονισμού

i. Οι υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του forum (9 § 2)

ii. Οι υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου άλλης πολιτείας (9 § 3)

iii. Σχέση μεταξύ των άρθρων 6 § 2, 8 § 1 και άρθρου 9 §

iv. Το άρθρο 8 του Κανονισμού και η σχέση του με το π.δ. 219/2000

4. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υποθέσεις εργασίας

2. Το πρόβλημα

3. Το εφαρμοστέο δίκαιο: Η θεωρία της lex fori

4. Το εφαρμοστέο δίκαιο: Η θεωρία της lex loci delicti

5. Το εφαρμοστέο δίκαιο: Η θεωρία του proper law of the tort

6. Το εφαρμοστέο δίκαιο: Αμερικανικές προσεγγίσεις και θεωρίες

7. Κριτική των θεωριών

i. Κριτική της lex fori

ii. Κριτική της lex loci delicti

iii. Κριτική των αμερικανικών θεωριών

8. Το ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο των αδικοπρακτικών ενοχών

i. Το άρθρο 26 ΑΚ

ii. Κανονισμός Ρώμη ΙΙ. Εισαγωγικά

iii. Πεδίο εφαρμογής

iv. Γενικός κανόνας

v. Ειδικές αδικοπραξίες

α). Ευθύνη λόγω ελαττωματικού προϊόντος

β). Αθέμιτος ανταγωνισμός

γ). Περιβαλλοντική ζημία

vi. Προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

vii. Συλλογική δράση

viii. Λοιπές εξωδικαιοπρακτικές ενοχές

α). Αδικαιολόγητος πλουτισμός

β). Διοίκηση αλλοτρίων (negotiorum gestio)

γ). Ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις (culpa in contrahendo)

ix. Λοιπές διατάξεις

9. Συρροή συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης

10. Η ρύθμιση θεμάτων αδικοπρακτικών ενοχών από τη Συνδιάσκεψη της Χάγης

11. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Το άρθρο 27 ΑΚ

4. Ειδικές περιπτώσεις

i. Πράγματα υπό διαμετακόμιση

ii. Έκδοση φορτωτικής

iii. Νομή

iv. Αναγκαστική απαλλοτρίωση, εθνικοποίηση, δήμευση

v. Ναυτικά προνόμια

vi. Παραμεθόρια ακίνητα

vii. Πολιτιστικά αγαθά

5. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Ο καθορισμός τον εφαρμοστέου δικαίου κατά το άρθρο 28 ΑΚ

3. Το πεδίο εφαρμογής τον δικαίου που διέπει τις κληρονομικές σχέσεις κατά το άρθρο 28 ΑΚ

4. Ο τύπος της διαθήκης: η Σύμβαση της Χάγης της 5.10.1961 «για τις συγκρούσεις νόμων που αφορούν τον τύπο διατάξεων διαθήκης»

5. Δικαιοπραξίες σχετικές με την κληρονομική διαδοχή (Δωρεά αιτία θανάτου – Νέμηση ανιόντος – Συνδιαθήκη – Κληρονομική σύμβαση): η αντιμετώπιση υπό το καθεστώς ισχύος του άρθρου 28 ΑΚ

6. Ο Κανονισμός 650/2012: πεδίο εφαρμογής - οι βασικές αλλαγές σε σύγκριση με το καθεστώς του άρθρου 28 ΑΚ

7. Ο βασικός κανόνας συνδέσεως: Η αντικατάσταση της τελευταίας ιθαγένειας του κληρονομουμένου με την τελευταία συνήθη διαμονή του

8. Οι εξαιρέσεις στον βασικό κανόνα

α). η ρήτρα διαφυγής του άρθρου 21 παρ.

β). Η επιλογή εκ μέρους του κληρονομουμένου του δικαίου της ιθαγένειάς του (άρθρο 22)

9. Πεδίο εφαρμογής του δικαίου που διέπει την κληρονομία κατά τον Κανονισμό 650/2012

10. Η αρχή της ενότητας της κληρονομίας

11. Ζητήματα ουσιαστικού κύρους των διατάξεων τελευταίας βουλήσεως – Το πα­ραδεκτό και το ουσιαστικό κύρος της διαθήκης, της συνδιαθήκης και της κληρο­νομικής συμβάσεως

12. Τυπικό κύρος των διατάξεων τελευταίας βουλήσεως που συντάσσονται εγγράφως

13. Τυπικό κύρος της δηλώσεως για αποποίηση, αποδοχή ή περιορισμό της ευθύνης των κληρονόμων

14. Η διαχείριση της κληρονομίας (άρθρο 29)

15. Συναποβίωση κληρονόμων και κληρονομουμένων (άρθρο 32)

16. Σχολάζουσα κληρονομία (άρθρο 33)

17. Ζητήματα γενικής θεωρίας του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

α). Παραπομπή (renvoi - άρθρο 34)

β). Δημόσια τάξη (άρθρο 35)

γ). Καταστρατήγηση

δ). Προσαρμογή (άρθρο 31)

18. Ζητήματα δικονομικού διεθνούς δικαίου

19. Φροντιστηριακό υλικό

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Διεθνής δικαιοδοσία

4. Ετεροδικία

5. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Δικαστική αρωγή (commission rogatoire)

3. Επίδοση στο εξωτερικό

4. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης

3. Εκτέλεση αλλοδαπής δικαστικής απόφασης

4. Εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

5. Διεθνείς Συμβάσεις

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1215/2012 (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ια)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

1. Υπόθεση εργασίας

2. Ιστορική εξέλιξη – Ο ρόλος του ΔEK/ΔΕΕ

Α. Το αρχικό κείμενο της Συμβάσεως των Βρυξελλών, οι Συμβάσεις προσχω­ρήσεως και η Σύμβαση του Λουγκάνο

Β. Ο Κανονισμός 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Γ. Ο Κανονισμός 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Χρονικά και τοπι­κά όρια ισχύος

Δ. H ερμηνευτική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1215/2012

Α. Οριοθέτηση κατ’ αντικείμενο του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού 1215/2012

Β. Σχέση με τις κοινές δικονομικές διατάξεις

4. Οι διατάξεις του Κανονισμού για τη διεθνή δικαιοδοσία

Α. Βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας

α). Γενικές διατάξεις: η γενική δωσιδικία της κατοικίας του εναγομένου

β). Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας

i. Οι ειδικές δικαιοδοτικές βάσεις του άρθρου

ii. Η ειδική δωσιδικία της συμβάσεως (forum contractus, άρθρο 7 σημ. 1)

iii. Η ειδική δωσιδικία της αδικοπραξίας (forum delicti, άρθρο 7 σημ. 2)

iv. Tο άρθρο 8 του Κανονισμού

v. Η προστασία του ασθενέστερου διαδίκου – Ειδικοί κανόνες για τις υπο­θέσεις ασφαλίσεων, τις συμβάσεις καταναλωτών και τις ατομικές συμ­βάσεις εργασίας

vi. Αποκλειστικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας (άρθρο 24)

vii. Η δικαιοδοσία επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 35)

Β. Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας

α). Ρητή παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας (άρθρο 25 του Κανονισμού)

β). Σιωπηρή παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας (άρθρο 26 του Κανονισμού)

Γ. Έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας

Δ. Εκκρεμοδικία και συνάφεια

α). Εκκρεμοδικία (άρθρο 29)

β). Συνάφεια (άρθρο 30)

γ). Εκκρεμείς δίκες στα δικαστήρια τρίτου κράτους (άρθρο 33-34)

5. Οι διατάξεις του Κανονισμού για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων

Α. Το σύστημα διατάξεων του Κανονισμού για την αναγνώριση και εκτέλεση απο­φάσεων

Β. Η αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε άλλο κράτος μέλος

α). Δεν ελέγχεται η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου που εξέδωσε την από­φαση

β). Δεν ελέγχεται η κρίση επί της ουσίας ούτε η κρίση περί εφαρμοστέου δικαίου

γ). Λόγοι που παρακωλύουν την αναγνώριση/εκτέλεση αποφάσεων

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑ­ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Ι. ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων στις γαμικές διαφορές

3. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων

4. Φροντιστηριακό υλικό

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2201/2003 (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙα)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Γενικές παρατηρήσεις

3. Γαμικές διαφορές

4. Γονική μέριμνα

5. Αναγνώριση και εκτέλεση

6. Σχέση του Κανονισμού 2201/2003 με άλλα διεθνή κείμενα

7. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΕΘΝΗΣ EMΠOΡIKH ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγή

3. Η διαιτησία στις διαφορές με στοιχείο αλλοδαπότητας – Διεθνής και εσωτερική διαιτησία

4. Ημεδαπές και αλλοδαπές αποφάσεις

5. Η συμφωνία περί διαιτησίας

6. Το εφαρμοστέο δίκαιο στη συμφωνία διαιτησίας

7. Η αντικειμενική διαιτητευσιμότητα της διαφοράς

8. Η συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου και η διαδικασία ενώπιόν του

9. Η αρχή «Kompetenz-Kompetenz»

10. Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων

11. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην ουσία της διαφοράς

12. Ακύρωση της διαιτητικής αποφάσεως

13. Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

14. Λόγοι για την ακύρωση ημεδαπής και την άρνηση αναγνωρίσεως/εκτελέσεως αλλοδαπής αποφάσεως

15. Φροντιστηριακό υλικό

ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εισαγωγικά

2. Η φύση και η σημασία της ιθαγένειας

i. Η νομική φύση της ιθαγένειας

ii. Η σημασία της ιθαγένειας

iii. Η σημασία της ιθαγένειας στις ελληνικές συγκρούσεις νόμων

3. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ/ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εισαγωγικά

2. Η ιθαγένεια δεν συμπίπτει με την εθνικότητα

3. Η ιθαγένεια συμπίπτει με την υπηκοότητα παρά τις ελάχιστες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Η εθνικότητα ως βάση της ιθαγένειας

2. Η χωρική κυριαρχία ως βάση της ιθαγένειας

3. Η ατομική βούληση ως βάση της ιθαγένειας

4. Η αρχή της ενότητας της ιθαγένειας των μελών της οικογένειας

5. Η αρχή της ατομικότητας ή της ανεξαρτησίας της ιθαγένειας

6. Η από τη γέννηση απόκτηση μιας ιθαγένειας ως θεωρητική αρχή (αποφυγή του φαινομένου της ανιθαγένειας)

7. Η αρχή της κτήσης μιας και μόνης ιθαγένειας (αποφυγή του φαινομένου της πο­λυϊθαγένειας).

8. Η αρχή της αποκλειστικής αρμοδιότητας (domaine reservé) της πολιτείας να ρυθμίζει αυτή η ίδια τα ζητήματα κτήσης και απώλειας της ιθαγένειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΕΣ ENNOIEΣ TOY ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ημεδαπός/αλλοδαπός

2. Ανιθαγενής/πολυϊθαγενής

3. Ομογενής/αλλογενής

4. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Έννοια και φύση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας

2. Περιεχόμενο και συνέπειες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας

3. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αρνητικές συγκρούσεις ιθαγενειών: Ανιθαγενείς

2. Θετικές συγκρούσεις ιθαγενειών: Πολυϊθαγενείς και το πρόβλημα του προσδιο­ρισμού της «ενεργού» ιθαγένειας

i. Πολλαπλή ιθαγένεια στο επίπεδο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

ii. Πολλαπλή ιθαγένεια στο επίπεδο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

α). Πολλαπλή ξένη ιθαγένεια. Επικράτηση της έννοιας της «ενεργού» ιθαγένειας

β). Πολλαπλή ιθαγένεια, η μία εκ των οποίων είναι η ιθαγένεια του forum

iii. Πολλαπλή ιθαγένεια στο επίπεδο του Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών

iv. Πολλαπλή ιθαγένεια στο επίπεδο του Ενωσιακού Δικαίου

3. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ιστορία του ελληνικού δικαίου ιθαγένειας και η σημασία του διαχρονικού δικαίου

2. Το «δικαίωμα» στην ιθαγένεια και το δικαίωμα στη διατήρηση της ελληνικής ιθαγένειας

3. Η ανάγκη για τακτοποίηση των μεταναστών 2ης γενιάς

α). Οι δεύτερης γενιάς μετανάστες. Έννοια

β). Η ανάγκη για τακτοποίηση των 2ης γενιάς μεταναστών

γ). Προσπάθειες για χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας στη δεύτερη γενιά μετα­ναστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΙ «ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΕΣΜΟΙ» ΣΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Η σημασία των «ισχυρών δεσμών» με τη χώρα. Γενικά

3. Ο ρόλος των «ισχυρών δεσμών» με τη χώρα στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση

4. Ο ρόλος των «ισχυρών δεσμών» με την Ελλάδα στην κτήση της ελληνικής ιθα­γένειας από τους 2ης γενιάς μετανάστες

α). Πρώτες προσπάθειες για χορήγηση στους 2ης γενιάς μετανάστες της ελλη­νικής ιθαγένειας

β). Οι ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 1Α και 1Β ΚΕΙ για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τη 2η γενιά μεταναστών

i. Λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα

ii. Λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή σε σχολείο που ακο­λουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευση και διδασκαλίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Α. ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Τρόποι κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

α). Αυτοδικαίως εκ του νόμου

i. Με γέννηση

(α). Με γέννηση από έλληνα γονέα (άρθρο 1 § 1 ΚΕΙ)

(β). Με γέννηση στο ελληνικό έδαφος

ii. Μετά τη γέννηση

(α). Ως ανήλικο τέκνο

(β). Ως ενήλικας

β). Αυτοδικαίως κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης ή κατόπιν σχετικής δή­λωσης ή κατόπιν σχετικής αίτησης και δήλωσης

i. Κατόπιν σχετικής αίτησης

ii. Κατόπιν σχετικής δήλωσης

iii. Κατόπιν σχετικής δήλωσης και αίτησης

γ). Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος και αποδοχής του

Με πολιτογράφηση

i. Πολιτογράφηση αλλοδαπών αλλογενών

ii. Πολιτογράφηση ομογενών

(α). Ομογενείς κάτοικοι εξωτερικού

(β). Ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ

iii. Αποκατάσταση θυμάτων Ολοκαυτώματος

(α). Αποκατάσταση θυμάτων Ολοκαυτώματος

(β). Οι σε ευθεία γραμμή κατιόντες όσων απέκτησαν την ελληνική ιθα­γέ­νεια με βάση τη διάταξη του άρθρου 13 § 1 του ν. 4018/2011 ως θύματα του Ολοκαυτώματος (άρθρο 13 § 2 του ν. 4018/2011, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 109 του ν. 4461/2017)

iv. Με τιμητική πολιτογράφηση (άρθρο 13 ΚΕΙ)

δ). Ανάκτηση/απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας

i. Με ανάκτηση

ii. Με απόδοση

4. Ειδικές επισημάνσεις

α). Πρώτη επισήμανση: Όρια του ελληνικού εδάφους

β). Δεύτερη επισήμανση: Εξελληνισμός ονομάτων

γ). Τρίτη επισήμανση: Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που προσκομίζονται

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εισαγωγικά

2. Τρόποι απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας

α). Με εκούσια αποβολή

i. Λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας:

ii. Λόγω δήλωσης αποποίησης

iii. Λοιπές περιπτώσεις

β). Με ακούσια αποβολή

3. Ειδικές επισημάνσεις

4. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αρμοδιότητα στα θέματα ιθαγένειας

2. Πιστοποιητικά ελληνικής ιθαγένειας

3. Δικαιοδοσία επί αμφισβητήσεων ιθαγένειας

4. Φροντιστηριακό υλικό

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: EΙΣΑΓΩΓΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα

3. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υποθέσεις εργασίας

2. Ο όρος «ιδιωτικό διεθνές δίκαιο»

3. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο «stricto sensu» και «lato sensu»

4. Συγγενείς κλάδοι

5. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Από την αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση

2. Ολλανδική σχολή

3. Story

4. Savigny

5. Mancini

6. Νεότεροι χρόνοι

7. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙ-ΚΑΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Νόμος, έθιμο, νομολογία

2. Κενά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

3. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕ-ΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ή με πόσους τρόπους μπορεί να επιλυθεί μια διαφορά ιδιωτικού διεθνούς δικαίου)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Κανόνες συνδέσεως

4. Ουσιαστικοί κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

5. Κανόνες αμέσου εφαρμογής

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εισαγωγικά

2. Κανόνες ουσιαστικού δικαίου και κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Κα-νόνες συνδέσεως.

3. Στοιχεία του κανόνα συνδέσεως

i. Συνδετέα έννοια

ii. Συνδετική έννοια ή σύνδεσμος

iii. Εφαρμοστέο δίκαιο

4. Μονομερείς και πολυμερείς κανόνες συνδέσεως

5. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙ-ΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εισαγωγικά

2. Αρχή της πολυμέρειας των κανόνων συνδέσεως

3. Αρχή του ενός δικαίου

4. Αρχή του δικαίου ιθαγενείας

5. Ζητήματα ιθαγενείας

6. Κατοικία και συνήθης διαμονή

7. Αρχή της δεκτικότητας διεθνοποιήσεως των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δι-καίου

8. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Μεταβολή στον κανόνα συνδέσεως του forum

4. Μεταβολή του εφαρμοστέου αλλοδαπού δικαίου

5. Μεταβλητές συγκρούσεις

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Το πεδίο εφαρμογής του μουσουλμανικού δικαίου στην Ελλάδα

4. Η δικαιοδοτική αρμοδιότητα του Μουφτή

5. Ο Μουφτής ως ιεροδίκης

6. Η επικύρωση των αποφάσεων του Μουφτή από τα αρμόδια πολιτικά δικασ-τήρια

7. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα και η σημασία του νομικού χαρακτηρισμού στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

3. Παραδείγματα

4. Ιστορικό του προβλήματος. Υπόθεση Bartholo

5. Προσδιορισμός του δικαίου βάσει του οποίου θα γίνει ο νομικός χαρακτη-ρισμός

6. Η θεωρία της lex fori

7. Η θεωρία της lex causae

8. Ο «συγκριτικός» νομικός χαρακτηρισμός

9. Η λύση που πρέπει να ακολουθηθεί

10. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα της παραπομπής

3. Γενεσιουργός αιτία του προβλήματος

4. Τύποι παραπομπής

5. Επιχειρήματα υπέρ και κατά της παραπομπής

6. Η απαγόρευση της παραπομπής στο ελληνικό δίκαιο

7. Εξαιρέσεις

8. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Παλαιότερη αντιμετώπιση του προβλήματος

4. Η λύση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

5. Αδυναμία πληροφόρησης του ξένου δικαίου

6. Αναιρετικός έλεγχος

7. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Η ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα. Παραδείγματα

3. Ιστορικά. Ορολογία

4. Η έννοια του άρθρου 33 ΑΚ. Χαρακτηριστικά της δημόσιας τάξης στο ελ-ληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

i. Εξαιρετικός χαρακτήρας

ii. Αοριστία

iii. Ελαστικότητα

iv. Μεταβλητή έννοια

5. Χρηστά ήθη και δημόσια τάξη

6. Η έννοια της δημόσιας τάξης στα άρθρα 3 και 33 ΑΚ

7. Η δημόσια τάξη στο δικονομικό διεθνές δίκαιο

8. Η λειτουργία της επιφύλαξης της δημόσιας τάξης. Αρνητική και θετική ε-πέμβαση

9. Επιφύλαξη της δημόσιας τάξης και διεθνείς συμβάσεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

10. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΤΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Έννοια

3. Εφαρμοστέο δίκαιο

4. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Έννοια

3. Είδη καταστρατηγήσεως

4. Η καταστρατήγηση στο πεδίο του δικονομικού διεθνούς δικαίου

5. Η καταστρατήγηση στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου stricto sensu

α. Μεταβολή του κανόνα συγκρούσεως

β. Μεταβολή της lex causae

6. Κύρωση της καταστρατηγικής δραστηριότητας στο πεδίο του ιδιωτικού διε-θνούς δικαίου stricto sensu

7. Φροντιστηριακό υλικό

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Η ικανότητα δικαίου του φυσικού προσώπου

3. Η ικανότητα κάποιου προσώπου να είναι διάδικος

4. Η ανεπάρκεια του άρθρου 5 ΑΚ

5. Η αφάνεια: το εφαρμοστέο δίκαιο

6. Η αφάνεια: διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων

7. Ισχύς αλλοδαπών αποφάσεων

8. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην ικανότητα προς δικαιοπραξία: ο κανόνας

9. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην ικανότητα προς δικαιοπραξία: οι εξαιρέσεις

10. Η ικανότητα προς το παρίστασθαι ενώπιον δικαστηρίου

11. Η στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας: το άρθρο 8 παρ. 1 ΑΚ

12. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας σχετικά με το άρθρο 8 ΑΚ

13. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγή

3. Θεωρίες για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου

4. Το άρθρο 10 ΑΚ

5. Οι εξαιρέσεις από τον κανόνα του άρθρου 10 ΑΚ

6. Πραγματική έδρα και κοινοτικό δίκαιο

7. Η μεταφορά της έδρας νομικού προσώπου σε άλλο κράτος

8. Η «ιθαγένεια» του νομικού προσώπου

9. Η κτήση ακινήτου στις παραμεθόριες περιοχές

10. Η θεωρία του ελέγχου

11. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα

3. Το εφαρμοστέο δίκαιο στον τύπο της δικαιοπραξίας. Άρθρο 11 ΑΚ

i. Lex causae

ii. Lex loci actus

iii. Lex patriae όλων των μερών

4. Η σχέση των τριών εφαρμοστέων δικαίων του άρθρου 11 ΑΚ μεταξύ τους

5. Έκταση εφαρμογής του δικαίου που διέπει τον τύπο της δικαιοπραξίας. Η αρχή της επιεικέστερης κύρωσης

6. Συστατικός και αποδεικτικός τύπος

7. Το εφαρμοστέο στον τύπο της δικαστικής πληρεξουσιότητας δίκαιο

8. Το εφαρμοστέο δίκαιο στον τύπο του συμφώνου συμβίωσης

9. Εξαιρέσεις από το άρθρο 11 ΑΚ

i. Το εφαρμοστέο δίκαιο στον τύπο της διαθήκης

ii. Ο τύπος της εμπράγματης δικαιοπραξίας (άρθρο 12 ΑΚ)

iii. Ο τύπος εμπραγμάτων δικαιοπραξιών που αφορούν πλοία/αεροσκάφη

iv. Ο τύπος των αξιογράφων

α. Ο τύπος της συναλλαγματικής και του γραμματίου εις διαταγήν

β. Ο τύπος της επιταγής

v. Ο τύπος του γάμου

vi. Το άρθρο 11 του Κανονισμού 593/2008 (Ρώμη Ι) για το εφαρμοστέο δίκαιο στον τύπο των ενοχών εκ συμβάσεως που εμπίπτουν στο πεδίο ε-φαρμογής του

10. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΝΗΣΤΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα

3. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Προϊσχύσαν δίκαιο

4. Ισχύον δίκαιο

5. Δημόσια τάξη

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Προϊσχύσαν δίκαιο

4. Ισχύον δίκαιο

5. Προξενικοί γάμοι

6. Μεταβατικές διατάξεις

7. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Προϊσχύσαν δίκαιο

4. Ισχύον δίκαιο

5. Επιφύλαξη δημόσιας τάξης

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Προϊσχύσαν δίκαιο

4. Ισχύον δίκαιο

5. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Προϊσχύσαν δίκαιο

4. Ισχύον δίκαιο

5. Ευρωπαϊκές εξελίξεις

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Η ιδιότητα του τέκνου ως γεννημένου σε γάμο και το πρόκριμα του κύρους του γάμου των γονέων του

4. Σχέσεις γονέων και τέκνων που γεννήθηκαν σε γάμο

5. Σχέσεις γονέων και τέκνων που γεννήθηκαν εκτός γάμου

α. Σχέσεις μητέρας και τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο

β. Σχέσεις πατέρα και τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο

γ. Σχέσεις μεταξύ μητέρας και πατέρα τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο

6. Τέκνα που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια συμφώνου συμβίωσης

7. Δικονομικά θέματα

i. Εισαγωγικά

ii. Διεθνής δικαιοδοσία

iii. Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων

8. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα

3. Ισχύον δίκαιο

4. Η Σύμβαση της 10ης Σεπτεμβρίου 1970 για τη νομιμοποίηση του τέκνου με γάμο (νόμος 1657/1986)

5. Δικονομικά θέματα

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΥΙΟΘΕΣΙΑ

A. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Το νέο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της υιοθεσίας

4. Υιοθεσία, επιφύλαξη της δημόσιας τάξης και συμφέρον του παιδιού

5. Φροντιστηριακό υλικό

Β. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2447/1996 για τις διακρατικές υιο-θεσίες

4. Οι διατάξεις της ΔΣΧ του 1993 για τις διακρατικές υιοθεσίες (ν. 3765/2009)

5. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα

3. Ισχύον δίκαιο

4. Δικονομικά ζητήματα

5. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3. Η Σύμβαση της Χάγης

4. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση

5. Γενικές παρατηρήσεις

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Το πρόβλημα

3. Το άρθρο 25 του ελλΑΚ και η συνύπαρξή του με τη Σύμβαση της Ρώμης του 1980 και πλέον με τον Κανονισμό (ΕΚ) 593/2008 (Ρώμη Ι)

i. Γενικά

ii. Σχετική αυτονομία των συμβαλλομένων

iii. Το αρμόζον από όλες τις ειδικές συνθήκες στη σύμβαση δίκαιο. Ο επι-κουρικός σύνδεσμος

4. Από τη Σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμ-βατικές ενοχές στον Κανονισμό 593/2008 (Ρώμη Ι)

i. Ιστορικά

ii. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Ρώμη Ι

5. Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 593/2008 (Ρώμη Ι)

i. Χαρακτήρας του Κανονισμού

ii. Πεδίο εφαρμογής και συμβάσεις που εξαιρούνται από τη ρύθμιση του Κανονισμού 593/2008 (Ρώμη Ι)

6. Φροντιστηριακό υλικό

Β. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 593/2008 ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ (ΡΩΜΗ Ι). ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙ-ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (άρθρα 3 και 4)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Γενικοί κανόνες

i. Ο κύριος κανόνας συνδέσεως: αυτονομία των συμβαλλομένων (άρθρο 3)

α. Απόλυτη ελευθερία της βουλήσεως (ρητή ή σιωπηρή)

β. Διαμελισμός της σύμβασης (dépeçage)

γ. Μετασυμβατικός καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου

δ. Περιορισμοί στην αρχή της αυτονομίας των συμβαλλομένων

αα) Περιορισμοί που τίθενται από το δίκαιο που θα ήταν εφαρμοστέο (3 § 3)

ββ) Περιορισμοί που τίθενται από διατάξεις του κοινοτικού δικαίου (3 § 4)

ii. Ο επικουρικός κανόνας συνδέσεως ελλείψει επιλογής (άρθρο 4)

α. Οι ειδικοί επικουρικοί κανόνες του άρθρου 4 § 1

β. Το τεκμήριο/σύνδεσμος της χαρακτηριστικής παροχής του άρθρου 4 § 2

γ. Το δίκαιο που συνδέεται στενότερα και η ρήτρα διαφυγής (4 §§ 3 και 4)

δ. Επισημάνσεις

3. Φροντιστηριακό υλικό

Γ. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 593/2008 ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ (ΡΩΜΗ Ι). ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 5-9)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων (άρθρα 5-8)

i. Συμβάσεις μεταφοράς (άρθρο 5)

α. Συμβάσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (5 § 1)

β. Συμβάσεις μεταφοράς επιβατών (5 § 2)

γ. Ρήτρα διαφυγής στις συμβάσεις μεταφοράς (5 § 3)

ii. Συμβάσεις καταναλωτών (άρθρο 6)

iii. Συμβάσεις ασφάλισης (άρθρο 7)

iv Εργατικές συμβάσεις (Άρθρο 8)

v. Κριτικές παρατηρήσεις στα άρθρα 6 και 8 του Κανονισμού

3. Οι υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου (κανόνες αμέσου εφαρ-μογής) (άρθρο 9)

i. Εισαγωγικά

ii. Υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του forum και κανόνες αναγκαστικού δίκαιου του άρθρου 3 ΑΚ

iii. Υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και επιφύλαξη της δη-μόσιας τάξης

iv. Οι υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του Κανονισμού

α. Οι υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του forum (9 § 2)

β. Οι υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου άλλης πολιτείας (9 § 3)

γ. Σχέση μεταξύ των άρθρων 6 § 2, 8 § 1 και άρθρου 9 § 2

δ. Το άρθρο 8 του Κανονισμού και η σχέση του με το π.δ. 219/2000

5. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υποθέσεις εργασίας

2. Το πρόβλημα

3. Το εφαρμοστέο δίκαιο: Η θεωρία της lex fori

4. Το εφαρμοστέο δίκαιο: Η θεωρία της lex loci delicti

5. Το εφαρμοστέο δίκαιο: Η θεωρία του proper law of the tort

6. Το εφαρμοστέο δίκαιο: Αμερικανικές προσεγγίσεις και θεωρίες

7. Κριτική των θεωριών

i. Κριτική της lex fori

ii. Κριτική της lex loci delicti

iii. Κριτική των αμερικανικών θεωριών

8. Το ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο των αδικοπρακτικών ενοχών

i. Το άρθρο 26 ΑΚ

ii. Κανονισμός Ρώμη ΙΙ. Εισαγωγικά

iii. Πεδίο εφαρμογής

iv. Γενικός κανόνας

v. Ειδικές αδικοπραξίες

α. Ευθύνη λόγω ελαττωματικού προϊόντος

β. Αθέμιτος ανταγωνισμός

γ. Περιβαλλοντική ζημία

vi. Προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

vii. Συλλογική δράση

viii. Λοιπές εξωδικαιοπρακτικές ενοχές

α. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

β. Διοίκηση αλλοτρίων (negotiorum gestio)

γ. Ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις (culpa in contrahendo)

ix. Λοιπές διατάξεις

9. Συρροή συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης

10. Η ρύθμιση θεμάτων αδικοπρακτικών ενοχών από τη Συνδιάσκεψη της Χάγης

11. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Το άρθρο 27 ΑΚ

4. Ειδικές περιπτώσεις

i. Πράγματα υπό διαμετακόμιση

ii. Έκδοση φορτωτικής

iii. Νομή

iv. Αναγκαστική απαλλοτρίωση, εθνικοποίηση, δήμευση

v. Ναυτικά προνόμια

vi. Παραμεθόρια ακίνητα

vii. Πολιτιστικά αγαθά

5. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Ο καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου.

3. Το πεδίο εφαρμογής του δικαίου που διέπει τις κληρονομικές σχέσεις

4. Ο τύπος της διαθήκης

5. Δικαιοπραξίες σχετικές με την κληρονομική διαδοχή (Δωρεά αιτία θανάτου – Νέμηση ανιόντος – Συνδιαθήκη – Κληρονομική σύμβαση)

6. Η επιλογή του δικαίου που διέπει τις κληρονομικές σχέσεις

7. Φροντιστηριακό υλικό

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγικά

3. Διεθνής δικαιοδοσία

4. Ετεροδικία

5. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Δικαστική αρωγή (commission rogatoire)

3. Επίδοση στο εξωτερικό

4. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης

3. Εκτέλεση αλλοδαπής δικαστικής απόφασης

4. Εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

5. Διεθνείς Συμβάσεις

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙ-ΚΑΙΟΥ ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων στις γαμικές διαφορές

3. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων

4. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 44/2001 (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ι)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Ιστορική εξέλιξη – Ο ρόλος του ΔEK/ΔΕΕ

Α. Το αρχικό κείμενο της Συμβάσεως των Bρυξελλών, οι Συμβάσεις προσχωρήσεως και η Σύμβαση του Λουγκάνο

Β. Ο Κανονισμός 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Γ. H ερμηνευτική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-των/του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 44/2001

Α. Χρονικά και τοπικά όρια ισχύος της Συμβάσεως των Bρυξελλών και του Κανονισμού 44/2001

Β. Οριοθέτηση κατ’ αντικείμενο του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού

Γ. Σχέση με τις κοινές δικονομικές διατάξεις

4. Οι διατάξεις του Κανονισμού για τη διεθνή δικαιοδοσία

Α. Βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας

α. Γενικές διατάξεις: η γενική δωσιδικία της κατοικίας του εναγομένου

β. Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας

αα) Το άρθρο 5 του Κανονισμού

ββ) Tο άρθρο 6 του Κανονισμού

γ. Ειδικοί κανόνες για τις υποθέσεις ασφαλίσεων, τις συμβάσεις καταναλωτών και τις ατομικές συμβάσεις εργασίας

δ. Αποκλειστικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας

ε. Η δικαιοδοσία επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων

Β. Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας

α. Ρητή παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας

β. Σιωπηρή παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας

Γ. Έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας

Δ. Εκκρεμοδικία και συνάφεια

5. Οι διατάξεις του Κανονισμού για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων

Α. Το σύστημα διατάξεων του κανονισμού για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων

Β. Η αναγνώριση αποφάσεων σε άλλο κράτος μέλος

Γ. Η εκτέλεση αποφάσεων σε άλλο κράτος μέλος

6. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2201/2003 (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙα)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Γενικές παρατηρήσεις

3. Γαμικές διαφορές

4. Γονική μέριμνα

5. Αναγνώριση και εκτέλεση

6. Σχέση του Κανονισμού 2201/2003 με άλλα διεθνή κείμενα

7. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

2. Εισαγωγή

3. Η διαιτησία στις διαφορές με στοιχείο αλλοδαπότητας – Διεθνής και εσωτε-ρική διαιτησία

4. Ημεδαπές και αλλοδαπές αποφάσεις

5. Η συμφωνία περί διαιτησίας

6. Το εφαρμοστέο δίκαιο στη συμφωνία διαιτησίας

7. Η αντικειμενική διαιτητευσιμότητα της διαφοράς

8. Η συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου και η διαδικασία ενώπιόν του

9. Η αρχή «Kompetenz-Kompetenz»

10. Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων

11. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην ουσία της διαφοράς

12. Ακύρωση της διαιτητικής αποφάσεως

13. Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας των αλλοδαπών διαιτητικών απο-φάσεων

14. Λόγοι για την ακύρωση ημεδαπής και την άρνηση αναγνωρίσεως/εκτελέσεως αλλοδαπής αποφάσεως

15. Φροντιστηριακό υλικό

ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπόθεση εργασίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

2. Εισαγωγικά

3. Η φύση και η σημασία της ιθαγένειας

α. Η νομική φύση της ιθαγένειας

β. Η σημασία της ιθαγένειας

γ. Η σημασία της ιθαγένειας στις ελληνικές συγκρούσεις νόμων

4. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΘΑΓΕ-ΝΕΙΑ/ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ/ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εισαγωγικά

2. Η ιθαγένεια δεν συμπίπτει με την εθνικότητα

3. Η ιθαγένεια συμπίπτει με την υπηκοότητα παρά τις ελάχιστες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Η εθνικότητα ως βάση της ιθαγένειας

2. Η χωρική κυριαρχία ως βάση της ιθαγένειας

3. Η ατομική βούληση ως βάση της ιθαγένειας

4. Η αρχή της ενότητας της ιθαγένειας των μελών της οικογένειας

5. Η αρχή της ατομικότητας ή της ανεξαρτησίας της ιθαγένειας

6. Η από τη γέννηση απόκτηση μιας ιθαγένειας ως θεωρητική αρχή (αποφυγή του φαινομένου της ανιθαγένειας)

7. Η αρχή της κτήσης μιας ιθαγένειας (αποφυγή του φαινομένου της πολυϊθαγένειας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ημεδαπός/αλλοδαπός

2. Ανιθαγενής/πολυϊθαγενής

3. Ομογενής/αλλογενής

– Διακρίνουσα μεταχείριση των ομογενών/αλλογενών και συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Έννοια και φύση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας

2. Περιεχόμενο και συνέπειες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας

3. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αρνητικές συγκρούσεις ιθαγενειών: Ανιθαγενείς

2. Θετικές συγκρούσεις ιθαγενειών: Πολυϊθαγενείς και το πρόβλημα του προσδιορισμού της «ενεργού» ιθαγένειας

i. Πολλαπλή ιθαγένεια στο επίπεδο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

ii. Πολλαπλή ιθαγένεια στο επίπεδο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

α. Πολλαπλή ξένη ιθαγένεια. Επικράτησηη της έννοιας της «ενεργού» ιθαγένειας

β. Πολλαπλή ιθαγένεια, η μία εκ των οποίων η ιθαγένεια του forum

iii. Πολλαπλή ιθαγένεια στο επίπεδο του Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών

iv. Πολλαπλή ιθαγένεια στο επίπεδο του Κοινοτικού Δικαίου

3. Φροντιστηριακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ιστορία του ελληνικού δικαίου ιθαγένειας και η σημασία του διαχρονικού δικαίου

2. Το «δικαίωμα» στην ιθαγένεια και η ιθαγένεια των δεύτερης γενιάς μετα-ναστών

α. Το δικαίωμα στην ιθαγένεια και το δικαίωμα στη διατήρηση της ελληνικής ιθαγένειας

β. Ανάγκη για τακτοποίηση των 2ης γενιάς μεταναστών αλλά και ανάγκη για εξισορρόπηση των αρχών του ius sanguinis και του ius soli

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Α. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εισαγωγικά

2. Τρόποι κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

i. Αυτοδικαίως εκ του νόμου

ii. Αυτοδικαίως κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης ή κατόπιν σχετικής δήλωσης ή κατόπιν σχετικής αίτησης και δήλωσης

α. Κατόπιν σχετικής αίτησης

β. Κατόπιν σχετικής δήλωσης

γ. Κατόπιν σχετικής αίτησης και δήλωσης

αα. Με γέννηση μετά από δήλωση των γονέων συναρτώμενη με τη νομιμότητα παραμονής των τελευταίων (1Α § 1 ΚΕΙ)

ββ. Λόγω φοίτησης (1Α § 2 ΚΕΙ)

iii. Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος και αποδοχής του

iv. Ανάκτηση/απόδοση τηης ελληνικής ιθαγένειας

α. Με ανάκτηση

β. Με απόδοση

3. Ειδικές επισημάνσεις

Β. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εισαγωγικά

2. Τρόποι απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας

i. Με εκούσια αποβολή

ii. Με ακούσια αποβολή

3. Ειδικές επισημάνσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. Αρμοδιότητα στα θέματα ιθαγένειας

ΙΙ. Πιστοποιητικά ελληνικής ιθαγένειας

ΙΙΙ. Δικαιοδοσία επί αμφισβητήσεων ιθαγένειας

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...