Α. Γέροντας, Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση, 2023


Α. Γέροντας, Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση, 2023

Το παρόν αποτελεί μια κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 2882/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εστιάζοντας στο δικαίωμα ιδιοκτησίας και σε επιμέρους ζητήματα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Στα δύο πρώτα μέρη του έργου προτάσσονται ζητήματα γύρω από τη συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας και την αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Η ενασχόληση με το δίκαιο των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων αποτελεί πρόκληση για τον μελετητή του δικαίου, καθόσον πρόκειται για ένα γνωστικό αντικείμενο, το οποίο παρουσιάζει σωρεία προβλημάτων και ένα πλούσιο νομοθετικό και νομολογιακό υλικό. Στο παρόν έργο γίνεται προσπάθεια πλήρους ερμηνευτικής προσέγγισης των νομοθετικών κειμένων και συστηματοποίηση της νομολογίας, εστιάζοντας κυρίως σε εκείνη του Αρείου Πάγου, με πλήθος παρατηρήσεων και ερμηνευτικών σχολίων.

Edition info

Title
Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση
Κατ΄άρθρο ερμηνεία του ν. 2882/2001
© 2023
Author
ISBN
978-960-648-683-8
Pages
XVIII + 430
Price
€ 50.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία

Νομοθετικά κείμενα

1. Η συνταγματική διάταξη του άρθρου

2. Πρώτο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ

Εις την Σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών

3. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. ΣυνθΛΕΕ

Μέρος Πρώτο

Η συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας

και η αναγκαστική απαλλοτρίωση

Ι. Το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας

1. Η ιστορική εξέλιξη

2.

Η έκταση και το περιεχόμενο της συνταγματικής προστασίας της ιδιοκτησίας

α. Η προστασία εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων

β. Η προστασία της ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 1 του ΠΠΠ

γ. Η απόφαση 40/1998 του Αρείου Πάγου – Νομολογιακές εξελίξεις

δ. Η προστασία της ιδιοκτησίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

3.

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ)

4. Η απαλλοτρίωση και η CETA

Μέρος Δεύτερο

ΙΙ. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση

1.

Η άρση της σύγκρουσης μεταξύ του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και του δημοσίου συμφέροντος

2. De facto απαλλοτρίωση

ΙΙΙ. Η συνταγματική διάταξη του άρθρου 17 παρ.

1. Η δημόσια ωφέλεια

2. Η καταβολή πλήρους αποζημίωσης

IV. Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

Κεφάλαιο Α΄: Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης

Άρθρο 1. Τρόπος κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Ερμηνεία – Σχόλια

1. Η διαδικασία της απαλλοτρίωσης

α. Το νομοθετικό πλαίσιο

β. Τα στάδια της διαδικασίας απαλλοτρίωσης

γ. Τα αρμόδια όργανα κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

δ. Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων

ε. Η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

στ. Η προσβολή της πράξης απαλλοτρίωσης με αίτηση ακυρώσεως

Άρθρο 2. Αγορά και ανταλλαγή απαλλοτριωτέου ακινήτου

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 3. Προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Ερμηνεία – Σχόλια

α. Τα στοιχεία της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

β. Η άσκηση αγωγής αποζημίωσης κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ

Άρθρο 4. Περιεχόμενο αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 5. Μνεία δικαιούχων αποζημίωσης

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 6. Υποχρεώσεις νομέα ή κατόχου απαλλοτριωτέου ακινήτου

Ερμηνεία – Σχόλια

Κεφάλαιο Β΄: Συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 7. Τρόποι συντέλεσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 7Α

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 8. Παρακατάθεση αποζημίωσης

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 9. Μεταγραφή – Συνέπειες συντέλεσης

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 10. Παραγραφή

Ερμηνεία – Σχόλια

Κεφάλαιο Γ΄: Ανάκληση και άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 11. Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Ερμηνεία – Σχόλια

γ. Η δυνατότητα επαναπροκήρυξης της απαλλοτρίωσης

Άρθρο 12. Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Ερμηνεία – Σχόλια

α. Η ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης

β. Η επιστρεπτέα αποζημίωση

Κεφάλαιο Δ΄: Διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης

Άρθρο 13. Υπολογισμός της αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 14. Διάδικοι

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 15. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 16. Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 17. Προδικασία

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 18. Διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 19. Προσωρινός προσδιορισμός αποζημίωσης

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 20. Οριστικός προσδιορισμός αποζημίωσης

Ερμηνεία – Σχόλια

Α. Ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης

Β. Η καταψηφιστική αγωγή

Γ. Η άσκηση της καταψηφιστικής αγωγής

Άρθρο 21. Αίτηση απευθείας οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 22. Αναίρεση

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 23. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 24. [Εγγυοδοσία]

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 25. Αποζημίωση για απωλεσθείσα πρόσοδο

Ερμηνεία – Σχόλια

Κεφάλαιο Ε΄: Διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων

Άρθρο 26. Δικαστική αναγνώριση δικαιούχων

Ερμηνεία – Σχόλια

Άρθρο 27. Διοικητική αναγνώριση δικαιούχων

Ερμηνεία – Σχόλια

Κεφάλαιο ΣΤ΄: Ποινικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 28. Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 29. Διατηρούμενες, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Ερμηνεία – Σχόλια

Μέρος Τρίτο

Η ρυμοτομική απαλλοτρίωση κατά τις διατάξεις του ν 4759/2020

Μέρος Τέταρτο

Ειδικές μορφές στέρησης και περιορισμού της ιδιοκτησίας

1.

Η προσκύρωση προς τακτοποίηση ή ορθογωνισμού μη άρτιων οικοπέδων

2. Η απαλλοτρίωση ιδιαίτερων αντικειμένων ιδιοκτησίας

3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών και δασικών εκτάσεων

4. Η διάθεση εγκαταλειμμένων εκτάσεων

5. Αναγκαστική συνιδιοκτησία (άρθρο 18 παρ. 7)

6. Η επίταξη πραγμάτων και υπηρεσιών

7. Η στέρηση της ελευθερίας χρήσης και κάρπωσης

8.

Η υποχρεωτική παραχώρηση αστικών εκτάσεων – Ο αστικός αναδασμός

9. Η απαλλοτρίωση κατά ζώνες

10. Ο αγροτικός αναδασμός

11. Ειδικές απαγορεύσεις απαλλοτρίωσης

12.

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς – Παραδοσιακοί οικισμοί και διατηρητέα κτίρια

Μέρος Πέμπτο

Ο θεσμός της κρατικοποίησης

1. Οι μορφές κρατικοποίησης

2.

Οι προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της αναγκαστικής εξαγοράς επιχειρήσεων ή συμμετοχής σε αυτές

3. Η προσφυγή στην αποκρατικοποίηση

α. Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου

β. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες

4.

Το Ταμείο αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ν. 3986/2011, όπως συμπληρώθηκε με τους ν. 4038/2012, 4092/2012 και 4093/2012)

5. Η ιδιωτικοποίηση – η νομολογία του ΣτΕ

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 7η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Ένα πλήρως ενημερωμένο έργο για το Διοικητικό Δίκαιο όπως εξελίσσεται σήμερα