Α. Γαλανοπούλου-Μητροπούλου, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Νομική αντιμετώπιση, 3η έκδ., 2014


Α. Γαλανοπούλου-Μητροπούλου, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Νομική αντιμετώπιση, 3η έκδ., 2014

Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει σήμερα, έπειτα από την ψήφιση του Ν. 4161/2013. Αναλύονται επίσης και οι νέες ρυθμίσεις του Ν. 4224/2013 για την προστασία της κύριας κατοικίας, ενώ παρατίθενται και όλες οι διατάξεις για τον νέο θεσμό της διαμεσολάβησης καθώς και η σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον δανεισμό και την υπερχρέωση.

Στο έργο συμπεριλαμβάνεται ακόμη πλήρης σειρά υποδειγμάτων αιτήσεων και δικογράφων, καθώς και «Μοντέλο Εφαρμογής» του ν. 3869/2010, το οποίο, με πρακτικό τρόπο, διευκολύνει τη διαπίστωση της δυνατότητας εφαρμογής του Νόμου κατά περίπτωση.

Edition info

Title
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Νομική αντιμετώπιση
Ενημερωμένη με τις τροποποιήσεις του Ν. 4161/2013 και τις ρυθμίσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας του Ν. 4224/2013 • Κατ’ άρθρο ερμηνεία • Αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων • Εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία • Διαμεσολάβηση • Υποδείγματα • Μοντέλο πρακτικής εφαρμογής του Ν. 3869/2010
© 2014
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-079-4
Pages
VII + 318
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγή

Μέρος

Κατ’ άρθρο σχολιασμός

των διατάξεων του Ν. 3869/2010

Άρθρο 1:. Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2:. Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού

Άρθρο 3:. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία

Άρθρο 4: Κατάθεση αίτησης και εγγράφων

Άρθρο 5:. Επίδοση της αίτησης

Άρθρο 6: Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων

Άρθρο 7:. Δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς

Άρθρο 8: Δικαστική ρύθμιση χρεών

Άρθρο 9: Διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας - Προστασία κύριας κατοικίας

Άρθρο 10:. Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης

Άρθρο 11: Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών

Άρθρο 12: Δικαιώματα ενέγγυων πιστωτών και έναντι εγγυητών

Άρθρο 13:. Τήρηση Αρχείου Αιτήσεων

Άρθρο 14:. Ένδικα μέσα

Άρθρο 15:. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων

Άρθρο 16:. Χρόνος τήρησης και χρήσης δεδομένων

Άρθρο 17:. Διαγραφή απαιτήσεων

Άρθρο 18:. Αύξηση θέσεων Ειρηνοδικών

Άρθρο 19:. Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 19 Ν. 4161/2013: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 20:. Έναρξη ισχύος του νόμου

Άρθρο 20 Ν. 4161/2013: Έναρξη ισχύος

Συμπεράσματα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του νόμου.

Μέρος

Ο νέος Νόμος 4224/2013: Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις

Μέρος

Μοντέλο εφαρμογής του νόμου 3869/2010

ΜΕΡΟΣ

Νομοθεσία

Α). Αιτιολογική έκθεση Ν. 3869/2010

Β). Έκθεση επιστημονικής επιτροπής του νομοσχεδίου (Ν. 4161/2013) «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010»

Γ). Έκθεση της διαρκούς επιτροπής [Αρωγής και εμπορίου] στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010»

Δ) Ν. 4224/2013, ΦΕΚ A΄ 288/31.12.2013: Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις (άρθρα 1, 2)

Ε). Οδηγία 2008/48/ΕΚ

ΣΤ). Νόμος 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση

Ζ). Αιτιολογική έκθεση N. 3898/2010

Μέρος

Υποδείγματα

1. Αίτηση (χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών)

2. Πίνακας κατάστασης πιστωτών (ενσωματωμένο στην αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου)

3. Υπόδειγμα αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου

4. Υπόδειγμα προτάσεων

5. Υπόδειγμα έφεσης κατά απόφασης που ρυθμίζει τον διακανονισμό

6. Υπόδειγμα προτάσεων έφεσης

7. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής

8. Υπόδειγμα σημειώματος ασφαλιστικών μέτρων (αίτησης αναστολής)

9. Υπόδειγμα κύριας παρέμβασης

10. Υπόδειγμα προτάσεων κύριας παρέμβασης

11. Υπόδειγμα ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής με λόγο την υπαγωγή στο Ν. 3869/2010

12. Υπόδειγμα ανακοπής κατά της εκτέλεσης με λόγο την απόπειρα υπαγωγής στο Ν. 3869/2010

13. Υπόδειγμα προτάσεων ανακοπής (κοινό και για τις δυο)

14. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 632 παρ. 2

15. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 938 ΚΠολΔ

16. Υπόδειγμα σημειώματος επί αίτησης αναστολής (κοινό και για τις δυο)

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 7η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ο πρόσφατος ν. 4529/2018 και η νομολογιακή δραστηριότητα των τελευταίων ετών καταδεικνύουν την αυξανόμενη σημασία της αστικής ευθύνης επί παραβάσεων του εθνικού και ενωσιακού...
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Η παρούσα έκδοση αποτελεί συλλογή άρθρων και εκτενών σχολίων του συγγραφέα σε δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν σε νομικά περιοδικά και συλλογικά έργα την περίοδο...
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) 
μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....