Α. Φωτιάδου, Σταθμίζοντας την ελευθερία του λόγου, 2006


Α. Φωτιάδου, Σταθμίζοντας την ελευθερία του λόγου, 2006

H μελέτη αυτή προσεγγίζει την ελευθερία του λόγου μέσα από την εξέταση της σύγκρουσης και αλληλοοριοθέτησής της με άλλα συνταγματικά δικαιώματα, όπως η ιδιωτικότητα, η προσωπικότητα, η τιμή και η υπόληψη.

Το προστατευτικό πεδίο της ελευθερίας του λόγου διαμορφώνεται μέσα από αυτές τις διαρκείς αναμετρήσεις. Ο δικαστής όταν βρίσκεται ενώπιον της σύγκρουσης δικαιωμάτων χρησιμοποιεί δικαστικές τεχνικές όπως η συγκεκριμένη και η αφηρημένη στάθμιση και η αναλογικότητα.

Αφετηρία της μελέτης αποτελούν αμερικάνικες δικαστικές αποφάσεις για την ελευθερία του λόγου. Μέσα από την ανάγνωσή τους αναδύονται οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο δικαστής και η θεωρητική του αντίληψη για το δικαίωμα. Η αφηρημένη και συγκεκριμένη στάθμιση και η αναλαγικότητα αναλύονται συστηματικά, εντοπίζονται τα βασικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και οι διαφορές και οι ομοιότητες τους, και ο τρόπος με τον οποίο επιδρούν στο δικαίωμα, μέσω της διάπλασης εννοιών όπως το «δημόσιο πρόσωπο», το «θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος», ο «συμβολικός λόγος» κ.ά.

Μία αντίστοιχη ανάγνωση ελληνικών δικαστικών αποφάσεων φωτίζει πτυχές της αντιμετώπισης της ελευθερίας του λόγου από τον Έλληνα δικαστή. Από τη μελέτη των δικαστικών αντιπαραθέσεων Λιάνας Κανέλλη – Μαργαρίτας Παπανδρέου αλλά και Σ. Κόκκαλη – «Καθημερινής», όπου η ελευθερία του λόγου συγκρούεται με την ιδιωτικότητα και την προστασία της προσωπικότητας, αναδύεται η χρήση δικαστικών τεχνικών αλλά και εννοιών από τον Έλληνα δικαστή, όπως το «δημόσιο πρόσωπο», ο «δημόσιος διάλογος», ο «σκοπός εξύβρισης» και το αναγκαίο μέτρο στον τρόπο έκφρασης», και τίθενται συνταγματικά ερωτήματα.

Edition info

Title
Σταθμίζοντας την ελευθερία του λόγου
Δικαστικές τεχνικές και ελευθερία του λόγου στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα
© 2006
Series directors
Author
Series
ISBN
978-960-445-084-0
Pages
XVI + 337
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. M ια αναφορά στο θέ µ α

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. τέσσερα ερωτή µ ατα

α. Γιατί το δικαίω µ α στο πεδίο της σύγκρουσης ;

β. Γιατί το δικαίω µ α ψηφιδωτό ;

γ. Γιατί η δικαστική τεχνική ;

δ. Γιατί η Πρώτη T ροποποίηση ; ( Γιατί η ελευθερία του λόγου και γιατί η αναφορά σε µ ια άλλη δικαιική τάξη

KE Φ A Λ AIO Π P Ω TO

ANAME Σ A Σ THN I ∆ EA KAI THN Π PA Γ MATIKOTHTA:

OI ∆ IKA Σ TIKE Σ A Π O Φ A Σ EI Σ

1. Ένα µ ικρό λεξικό του λόγου. O ι λέξεις - κλειδιά της Πρώτης

T ροποποίησης

2. Αποκρυπτογραφώντας αποφάσεις της Πρώτης Τροποποίησης : Η ε -

λευθερία του λόγου , η σύγκρουση δικαιω µ άτων και η τεχνική του

δικαστή

3. ∆ιαβάζοντας την ελευθερία του λόγου µ έσα από πέντε ψηφίδες

Α. Ελευθερία του λόγου , τι µ ή και υπόληψη : η κρίση της συνταγ µ α -

τικότητας της δυσφή µ ησης δη µ οσίου προσώπου µ έσω της δη -

µ ιουργίας του κανόνα του πραγ µ ατικού δόλου : New York Times

Co. v. Sullivan

Β. ∆η µ όσιος διάλογος και κατηγορίες δη µ οσίων προσώπων : Είναι

δη µ όσιο πρόσωπο ο δικηγόρος που αναλα µ βάνει µ ια υπόθεση

δη µ οσίου ενδιαφέροντος ; Gertz v. Robert Welch

Σταθ µ ίζοντας την ελευθερία του λόγου

Γ. Έ µµ εσοι περιορισ µ οί του λόγου : ο περιορισ µ ός του στριπτήζ :

Erie ν. Pap.s

∆. Ά µ εσοι περιορισ µ οί του λόγου : το κάψι µ ο του σταυρού :

R.A.V. v. City of St. Paul

Ε. E λευθερία του λόγου ενάντια στην ελευθερία του λόγου : µ ια ε -

πιστροφή στη στάθ µ ιση ; H απόφαση για τα κινητά τηλέφωνα :

Bartnicki v. Vopper

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ EYTEPO

ANAME Σ A Σ THN KINH Σ H KAI THN Π PA Ξ H:

OI ∆ IKA Σ TIKE Σ TEXNIKE Σ

1. Ο δικαστής µ προστά στη σύγκρουση : οι δικαστικές τεχνικές

2. T α εργαλεία του δικαστή : κανόνες , αρχές και γνώ µ ονες

3. Η αναζήτηση της στάθ µ ισης στην αναλογικότητα και της αναλογι -

κότητας στη στάθ µ ιση στις δικαστικές τεχνικές

Α. Ad hoc στάθ µ ιση

Β. Κατηγορική ( εννοιολογική ) στάθ µ ιση. E ξονυχιστικός έλεγχος :

συσχετισ µ ός µ έσου - σκοπού

Γ. A ναλογικότητα

4. Η αναζήτηση της στάθ µ ισης στην αναλογικότητα και της αναλογι -

κότητας στη στάθ µ ιση στις δικαστικές αποφάσεις

Α. Ακολουθώντας κανόνες. (H εννοιολογική στάθ µ ιση της Π p ώ -

της Τροποποίησης στο A νώτατο ∆ικαστήριο των H Π A)

Β. Ελέγχοντας εξονυχιστικά. (O σκοπός του περιορισ µ ού στην α -

µ ερικανική νο µ ολογία )

Γ. Σταθ µ ίζοντας. ( Μια επιστροφή στη συγκεκρι µ ένη στάθ µ ιση α -

πό το Ανώτατο ∆ικαστήριο των Η. Π. Α.)

∆. Ακολουθώντας τα βή µ ατα της αναλογικότητας. (H ελευθερία

της έκφρασης στο E υρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιω µ άτων του

A νθρώπου

Ε. Εναλλάσσοντας τη στάθ µ ιση και την αναλογικότητα. (M ια α -

ναφορά στην A υστραλιανή προστασία του πολιτικού λόγου )

ΣΤ. Τεχνική και δικαίω µ α. Η ένταξη της τεχνικής στη θεώρηση του

δικαιώ µ ατος


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 5η έκδ., 2023
Η πληρέστερη, σύγχρονη και επικαιροποιημένη παρουσίαση όλων των ζητημάτων του Συνταγματικού Δικαίου
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 2023
Ευσύνοπτη παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων της νομικής προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική παρουσίαση και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα γύρω από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου