Α. Άνθιμος, Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων, 2002


Α. Άνθιμος, Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων, 2002 Στην πράξη αποδείχθηκε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα κατά την αναγνώριση και εκτέλεση, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς. Το ζητούμενο είναι η διασφάλιση του δικαιώματος ακρόασης του εναγόμενου-καθού, ο οποίος ερημοδικάζεται στο πρώτο κράτος ή κράτος προέλευσης, χωρίς ωστόσο να ακυρωθεί η αξίωση παροχής έννομης προστασίας του ενάγοντος-αιτούντος στο δεύτερο κράτος ή κράτος υποδοχής.
Η μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της αναγνώρισης και εκτέλεσης ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων σε τρία επίπεδα: Στο πρώτο εξετάζεται η προβληματική κατά τον ΚΠολΔ και τις διμερείς συμβάσεις που έχει συνάψει η χώρα μας. Στο δεύτερο επιχειρείται η συγκριτική παράθεση του ζητήματος στις έννομες τάξεις των ευρωπαϊκών χωρών που απαρτίζουν την ΕΕ και την ΕΖΕΣ. Τέλος, στο τρίτο επίπεδο παρουσιάζεται το θέμα στο πλαίσιο των ΣυμΒρ / ΣυμΛουγκ και των Καν. 44/2001, 1347/2000 και 1348/2000.

Το βιβλίο καλύπτει έτσι ουσιαστικό βιβλιογραφικό κενό στο πεδίο του δικονομικού διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, συνιστά χρήσιμο βοήθημα για τους δικαστές που καλούνται να αντιμετωπίσουν την επέκταση των εννόμων συνεπειών ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων στη χώρα μας. Αποτελεί εξάλλου ιδιαίτερα χρηστικό εργαλείο και για τους Έλληνες δικηγόρους, καθώς συστηματοποιεί το σύνολο του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη θεματική, σε εθνικό, διμερές και πολυμερές επίπεδο.

Παράλληλα, περιέχει το σύνολο της σχετικής ελληνικής νομολογίας, ενώ καταγράφει αναλυτικά τις νομολογιακές τάσεις στις έννομες τάξεις των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες ενδιαφέρουν και τον Έλληνα νομικό, καθώς σχετίζονται με την ερμηνεία διεθνών κειμένων, που εφαρμόζονται και στη χώρα μας. Τέλος, διαθέτει ειδικά ευρετήρια λημμάτων, νομοθετικών διατάξεων και δικαστικών αποφάσεων, για τον ευχερέστερο και ταχύτερο εντοπισμό της ζητούμενης πληροφορίας.

Edition info

Title
Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων
Εσωτερικό δίκαιο - Διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις - Κοινοτικό δίκαιο
© 2002
Author
ISBN
978-960-301-693-4
Pages
XXVI + 561
Price
€ 60.00
In stock

Table of contents   +


Εισαγωγικό Σημείωμα
Συντομογραφίες
Εισαγωγή

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων κατά τον ΚΠολΔ

Ι. Η αντιμετώπιση του ζητήματος υπό το καθεστώς της ΠολΔ

1. Προλεγόμενα

2. Η μεταχείριση των ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων

ΙΙ. Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς: Άρθρο 323 αρ. 3 ΚΠολΔ

1. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες σύνταξης του ΚΠολΔ

2. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 323 αρ. 3 ΚΠολΔ

Α. Δυσμενής μεταχείριση του αλλοδαπού εναγομένου

Β. Σχέση με τη δημόσια τάξη του άρθρου 323 αρ. 5 ΚΠολΔ

3. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 323 αρ. 3 ΚΠολΔ

Α. Επίδοση του εισαγωγικού δικογράφου

α. Νομότυπη και έγκαιρη κλήτευση του εναγομένου

β. Πλασματική επίδοση

γ. Ταχυδρομική επίδοση

Β. Μετάφραση του εισαγωγικού δικογράφου

α. Εσωτερικό δίκαιο

β. Διμερείς συμβάσεις

γ. Σύμβαση της Χάγης

Γ. Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων στο πρώτο κράτος

Δ. Υποχρεωτική προκαταβολή δικαστικής δαπάνης από τον εναγό-μενο

4. Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών ασφαλιστικών μέτρων

5. Δικονομικά ζητήματα

Α. Κατανομή βάρους απόδειξης

Β. Αναιρετικός έλεγχος

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων στο πλαίσιο των διμερών συμβάσεων

Ι. Ελληνοαλβανική σύμβαση της 17.5

ΙΙ. Ελληνοαρμενική σύμβαση της 21.11

ΙΙΙ. Ελληνοαυστριακή σύμβαση της 6.12

ΙV. Ελληνοβουλγαρική σύμβαση της 10.4

V. Ελληνογερμανική σύμβαση της 4.11

1. Η αντιμετώπιση του άρθρου 3 § 2 ΕλλΓερΣ στην ελληνική νο-μολογία

2. Μετάφραση του εισαγωγικού δικογράφου

3. Ταχυδρομική επίδοση

4. Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στο κράτος έκδοσης

5. Κατανομή του βάρους απόδειξης

VI. Σύμβαση Ελλάδος και Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας της 6.7

VII. Ελληνογεωργιανή σύμβαση της 10.5

VIII. Ελληνογιουγκοσλαβική σύμβαση της 18.6

IX. Ελληνοκινεζική σύμβαση της 17.10

Χ. Ελληνοκυπριακή σύμβαση της 5.3

XI. Ελληνολιβανική σύμβαση της 5.4

XII. Ελληνοουγγρική σύμβαση της 8.10

XIII. Ελληνοπολωνική σύμβαση της 24.10

XIV. Ελληνορουμανική σύμβαση της 19.10

XV. Ελληνοσοβιετική σύμβαση της 21.5

XVI. Ελληνοσυριακή σύμβαση της 2.6

XVII. Ελληνοτσεχοσλοβακική σύμβαση της 22.10

XVIII. Ελληνοτυνησιακή σύμβαση της 12.4

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γερμανόφωνος δικαιικός χώρος

Ι. Γερμανία

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Το περιεχόμενο της § 328 Ι 2 γερμΠολΔ

ΙΙ. Αυστρία

ΙΙΙ. Ελβετία

1. Οι ιδιαιτερότητες του συστήματος αναγνώρισης και εκτέλεσης

2. Η ρύθμιση του θέματος από το νόμο περί Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

3. Η κήρυξη εκτελεστών ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων ειδικότερα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Λατινογενής δικαιικός χώρος

Ι. Γαλλία

ΙΙ. Βέλγιο

ΙΙΙ. Λουξεμβούργο

ΙV. Ολλανδία

V. Ιταλία

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Κήρυξη εκτελεστών ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων

VI. Ισπανία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η μεταχείριση των ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων

VII. Πορτογαλία

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Χώρες του Κοινοδικαίου

Ι. Ηνωμένο Βασίλειο

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Ο έλεγχος των ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων κατά το νομολογια-κό δίκαιο

3. Ο έλεγχος των ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων κατά το θετικό δί-καιο

ΙΙ. Ιρλανδία

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σκανδιναβικός δικαιικός χώρος

Ι. Σουηδία

ΙΙ. Δανία

ΙΙΙ. Νορβηγία

ΙV. Φιλανδία

V. Iσλανδία


ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Χώρες του Κοινοδικαίου

Ι. Ηνωμένο Βασίλειο

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Ο έλεγχος των ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων κατά το νομολογια-κό δίκαιο

3. Ο έλεγχος των ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων κατά το θετικό δί-καιο

ΙΙ. Ιρλανδία

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σκανδιναβικός δικαιικός χώρος

Ι. Σουηδία

ΙΙ. Δανία

ΙΙΙ. Νορβηγία

ΙV. Φιλανδία

V. Iσλανδία

ΤΡΙΤΟ MEΡΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων κατά τις Συμβάσεις Βρυξελλών και Λουγκάνο και τον Κανονισμό 44/2001

Ι. Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων κατά τις ΣυμΒρ/ΣυμΛουγκ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Νομική βάση των Συμβάσεων

3. Ερμηνεία των Συμβάσεων

Α. Η ερμηνεία της ΣυμΒρ

Β. Η ερμηνεία της ΣυμΛουγκ

4. Η εφαρμογή των Συμβάσεων στα κράτη μέλη

ΙΙ. Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων κατά τον κανονι-σμό 44/2001

1. Γενικότητες

2. Οι θεσμικές μεταβολές μετά τις συνθήκες Άμστερνταμ και Νίκαιας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αποφάσεων κατά τις

Συμβάσεις Βρυξελλών και Λουγκάνο και τον καν. 44/2001

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το νομοθετικό πλαίσιο

ΙΙΙ. Οι διατάξεις των άρθρων 27 σημ. 2 ΣυμΒρ/ΣυμΛουγκ και 34 σημ. 2 καν. 44/2001

1. Η ένταξη στο σύστημα των Συμβάσεων και του καν. 44/2001

Α. Σκοπός των ρυθμίσεων

α. Το υποκειμενικό πεδίο προστασίας

β. Ο δικαιολογητικός λόγος επανεξέτασης της επίδοσης του εισαγωγικού εγγράφου

βα. Η ιδιαιτερότητα των άρθρων 20 § 2 ΣυμΒρ/ΣυμΛουγκ και 26 § 2 καν. 44/2001

ββ. Οι μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 20 § 3 ΣυμΒρ/ΣυμΛουγκ και 26 § 4 καν. 44/2001

Β. Σχέση με λοιπές διατάξεις

α. Απαγόρευση αναθεώρησης αλλοδαπής απόφασης

β. Επιφύλαξη της δημόσιας τάξης

βα. Δικονομική δημόσια τάξη και δικαίωμα ακρόασης

ββ. Η ένταξη της δημόσιας τάξης στον καν. 44/2001

2. Πεδίο εφαρμογής

Α. Το ζήτημα της επίδοσης του εισαγωγικού δικογράφου στην ημεδαπή

Β. Η δυνατότητα εφαρμογής στις κατ' αντιμωλία αποφάσεις

Γ. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων

α. Εισαγωγικά

β. Κήρυξη εκτελεστών αλλοδαπών ex parte ασφαλιστικών μέ-τρων - Η απόφαση Denilauler/Couchet -

γ. Ο αντίκτυπος της απόφασης

δ. Το πρόβλημα της κήρυξης εκτελεστών ex parte ασφαλιστι-κών μέτρων

ε. Εφαρμογή της απόφασης και σε άλλες μορφές ασφαλιστικών μέτρων

στ. Η στάση της νομολογίας

ζ. Ασφαλιστικά μέτρα που λήφθηκαν ερήμην

η. Συμπεράσματα

3. Προϋποθέσεις εφαρμογής

Α. Το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης

α. Έννοια και περιεχόμενο

β. Μεταγενέστερα-συμπληρωματικά της αγωγής δικόγραφα

βα. Διεύρυνση - Μεταβολή του αιτήματος / της βάσης της αγωγής

ββ. Αυτεπάγγελτη επιδίκαση διατροφής

βγ. Κλήση για μετ' αναβολή συζήτηση της υπόθεσης

γ. Διαταγές πληρωμής

γα. Η απόφαση Klomps / Michel

γβ. Η απόφαση Hengst / Campese

γγ. Η διαταγή πληρωμής ως εισαγωγικό δικόγραφο κατά το άρθρο 27 σημ. 2 ΣυμΛουγκ

γδ. Επίδοση διαταγών πληρωμής στην αλλοδαπή

γε. Η άμεση εκτελεστότητα της ελληνικής διαταγής πληρω-μής

δ. Αποφάσεις επιδίκασης δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής

δα. Το πρόβλημα

δβ. Αναγνώριση και εκτέλεση γερμανικών Kostenfestsetzungs-beschlusse στην Ελλάδα

ε. Διαταγές καταβολής διατροφής

στ. Αγωγή αποζημίωσης σε ποινική δίκη

στα. Η νομολογία των εθνικών δικαστηρίων

στβ. Η απόφαση Sonntag/Waidman

ζ. Τελικές παρατηρήσεις

Β. Το νομότυπο της επίδοσης

α. Έλεγχος του νομότυπου της επίδοσης

αα. Εφαρμοστέο δίκαιο για το χαρακτηρισμό της επίδοσης ως νομότυπης

αβ. Οριοθέτηση εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων

αγ. Σφάλμα των οργάνων επίδοσης

β. Πλασματική επίδοση

βα. Πλασματική επίδοση και ΣυμΧαγ

ββ. Η αντιμετώπιση της πλασματικής επίδοσης στη νομολογία

βγ. Η πλασματική επίδοση ως μορφή διακρίνουσας μεταχεί-ρισης

γ. Ταχυδρομική επίδοση

γα. Η αντιμετώπιση της ταχυδρομικής επίδοσης στη γερμανι-κή επιστήμη

γβ. Η ταχυδρομική επίδοση στις λοιπές έννομες τάξεις

γγ. Οι επιπτώσεις του καν. 1348/2000

δ. Μετάφραση του εισαγωγικού δικογράφου

δα. Η ρύθμιση της ΣυμΧαγ

δβ. Εφαρμογή ημεδαπών διατάξεων - Σφάλματα των Αρχών διαβίβασης

δγ. Το ζήτημα μετά την έκδοση του καν. 1348/2000

Γ. Το έγκαιρο της επίδοσης

α. Κριτήρια οριοθέτησης του περιεχομένου της έννοιας

β. Έναρξη και διάρκεια της προθεσμίας

γ. Η θέση της νομολογίας

Δ. Νομότυπη και έγκαιρη επίδοση: Σωρευτική ή εναλλακτική σχέση;

α. Έλλειψη του στοιχείου του έγκαιρου

β. Έλλειψη του στοιχείου του νομότυπου

βα. Η εξέταση του προβλήματος σε θεωρία και νομολογία

ββ. Η απόφαση Lancray / Peters

βγ. Η αποδοχή της απόφασης στην επιστήμη

γ. Οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τον καν. 44/2001

Ε. Η δεσμευτικότητα της κρίσης του πρώτου δικαστηρίου

α. Επανέλεγχος του έγκαιρου της επίδοσης

β. Επανέλεγχος του νομότυπου της επίδοσης

ΣΤ. Συνδρομή εξαιρετικών περιστάσεων

α. Η συνεκτίμηση εξαιρετικών γεγονότων κατά τον έλεγχο του έγκαιρου

αα. Η απόφαση Klomps / Michel

αβ. Η απόφαση Debaecker/Bouwman

β. Η δικονομική συμπεριφορά του εναγομένου ως παράγοντας επηρεασμού της δικαστικής κρίσης

γ. Ο απόηχος της νομολογίας του ΔΕΚ

δ. Η στάση των εθνικών δικαστηρίων

ε. Η μεταβολή της διεύθυνσης του εναγομένου κατά το ελληνι-κό δίκαιο

4. Δυνατότητες συσταλτικής ερμηνείας της διάταξης

Α. Θεραπεία ελαττωμάτων επίδοσης στη δεύτερη δίκη

α. Η θεραπεία ελαττωμάτων επίδοσης στο ελληνικό δίκαιο

β. Η θεωρητική διαμάχη

γ. Η απόφαση Lancray / Peters

δ. Οι περαιτέρω αντιδράσεις της θεωρίας

ε. Η αντιμετώπιση του ζητήματος από τον καν. 44/2001

Β. Εμφάνιση του εναγομένου στην πρώτη δίκη

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Η έννοια της εμφάνισης στο ελληνικό δικονομικό δίκαιο

γ. Η αντιμετώπιση του ζητήματος από τη θεωρία

δ. Η εξειδίκευση της έννοιας από τη νομολογία

δα. Οι αποφάσεις Klomps / Michel και Lancray / Peters

δβ. Η απόφαση Sonntag / Waidmann

δγ. Η μεταγενέστερη νομολογία των εθνικών δικαστηρίων

δδ. Η απόφαση Hendrikman / Magenta

δε. Η αντιμετώπιση της απόφασης στην επιστήμη

ε. Η νέα προδικαστική παραπομπή

Γ. Παράλειψη άσκησης ενδίκων μέσων στο κράτος προέλευσης

α. Η θεωρητική διαμάχη

β. Η απόφαση Minalmet / Brandeis

γ. Η υποδοχή της απόφασης από την επιστήμη

δ. Απόρριψη ενδίκου μέσου ως απαράδεκτου

ε. Η επίλυση του ζητήματος από τον καν. 44/2001

εα. Η αναθεωρητική πορεία

εβ. Η παράλειψη άσκησης ενδίκου μέσου ως λόγος απόρρι-ψης της προσφυγής

5. Ρυθμίσεις δικονομικού πλαισίου

Α. Η δυνατότητα αυτεπάγγελτης εφαρμογής της διάταξης

α. Η αντιμετώπιση του ζητήματος κατά τις ΣυμΒρ / ΣυμΛουγκ

β. Η κατάργηση του ελέγχου των λόγων άρνησης από τον καν. 44/2001

Β. Αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά

α. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας

αα. Απόδειξη επίδοσης του εισαγωγικού δικογράφου

αβ. Απόδειξη επίδοσης της απόφασης

β. Στη δίκη της προσφυγής

γ. Οι τροποποιήσεις του καν. 44/2001

ΙV. Παρέκβαση- Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αποφάσεων σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης της Χάγης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την ανα-γνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

1. Γενικά στοιχεία

2. Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αποφάσεων

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αποφάσεων κατά τον

κανονισμό 1347/2000

Ι. Τα κύρια χαρακτηριστικά του κανονισμού

ΙΙ. Η αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων

1. Διασφάλιση του δικαιώματος ακρόασης

2. Αποδοχή της απόφασης και αποκλεισμός επίκλησης του κωλύματος

3. Αυτεπάγγελτος έλεγχος

4. Αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά

5. Πορίσματα

ΙΙΙ. Το μελλοντικό καθεστώς

ΤΕΤΑΡΤΟ MEΡΟΣ

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1348/2000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕ-ΣΗΣ ΕΡΗΜΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ι. Η πορεία προς τον καν. 1348/2000

ΙΙ. Καινοτομίες και διαλεκτική σχέση του καν. 1348/2000 με τον καν. 44/2001

1. Η υπεροχή του κανονισμού στην επικράτεια της Ένωσης

2. Τα κύρια χαρακτηριστικά του κανονισμού 1348/2000

Α. Πεδίο εφαρμογής και αρμόδιες αρχές διαβίβασης

Β. Επιτρεπτοί τρόποι επίδοσης δικογράφων

Γ. Το χρονικό σημείο συντέλεσης της επίδοσης

Δ. Η μετάφραση των δικογράφων

Ε. Πλασματική επίδοση

ΣΤ. Ταχυδρομική επίδοση

3. Οι συνέπειες του κανονισμού στο στάδιο αναγνώρισης και εκτέλεσης

III. Οι προτάσεις της Επιτροπής Storme

IV. Η πρόταση κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο

V. Οι προτάσεις της Επιτροπής UNIDROIT

Τελικές παρατηρήσεις

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο δικαστικών αποφάσεων

Ευρετήριο νομικών κανόνων

Ευρετήριo βασικότερων λημμάτων


Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #7
Πλήρης ανάλυση ζητημάτων γύρω από τις διασυνοριακές διαφορές εταιριών υπό το πρίσμα του Καν. 1215/2012 με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως