Σ. Κουμάνης, Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού κατά το Π.Δ. 339/1996, τόμ. 1, 2007


Σ. Κουμάνης, Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού κατά το Π.Δ. 339/1996, τόμ. 1, 2007

Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού θεσμοθετήθηκε στην ελληνική έννομη τάξη ως ειδική σύμβαση από το π.δ. 339/1996. Πρόκειται για ένα νόμο με τον οποίο η Ελλάδα εναρμονίστηκε στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 90/314/ΕΟΚ και ο οποίος εντάσσεται στη γενικότερη κατηγορία των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία του καταναλωτή.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου πρώτου τόμου της μελέτης είναι οι βασικές έννοιες που ρυθμίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 339/1996, διά μέσου των οποίων οριοθετείται υποκειμενικά και αντικειμενικά το πεδίο εφαρμογής των ειδικών προστατευτικών διατάξεων που εισάγονται. Με οδηγό την τελολογική μέθοδο και υπό το φως των γενικών αρχών προστασίας του καταναλωτή αναλύονται οι έννοιες του οργανωμένου ταξιδιού, του καταναλωτή, του διοργανωτή και του πωλητή. Το οργανωμένο ταξίδι ως ειδικότερη έκφραση του τουριστικού αγαθού και ενιαία παροχή που συντίθεται από περισσότερες επί μέρους παροχές συνιστά το αντικείμενο προστασίας. Υποκείμενο προστασίας είναι ο καταναλωτής, για τον οποίο ο νόμος περιέχει διαφορετικό ορισμό από εκείνον του άρθρου 1 § 4 περ. α΄ του ν. 2251/1994. Ο διοργανωτής προσφέρει το οργανωμένο ταξίδι ως δική του παροχή και με δική του ευθύνη και ο πωλητής την διαθέτει στο κοινό.

Πρόκειται για την αρχή μιας πρώτης, στο χώρο του ελληνικού δικαίου, προσπάθειας συνολικής ερμηνείας του νόμου που ρυθμίζει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, μια σύμβαση που αφορά ένα από τα πιο καίρια τμήματα της λεγόμενης «τουριστικής βιομηχανίας».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού κατά το Π.Δ. 339/1996
Βασικές έννοιες
© 2007
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-445-188-3
Σελίδες
193
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος.

Κυριότερες συντομογραφίες.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

§ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Ι. Η Οδηγία 90/314/ΕΟΚ.

ΙΙ. Το προστατευτικό ρυθμιστικό πεδίο.

1. Το τουριστικό προϊόν ως αγαθό που χρήζει προστασί-

ας.

2. Η ανάγκη προστασίας του ταξιδιώτη-καταναλωτή.

ΙΙΙ. Η τελολογική μέθοδος έρευνας.

IV. Η πορεία της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

§ 2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ.

Ι. Υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια του προστατευτικού

πεδίου.

ΙΙ. Το οργανωμένο ταξίδι.

1. Γενικά.

2. Τα εννοιολογικά στοιχεία.

α. Ο τουριστικός σκοπός.

β. Προκαθορισμένος συνδυασμός στοιχείων.

i. Τα επί μέρους στοιχεία.

α΄) Μεταφορά.

β΄) Διαμονή.

γ΄) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες.

ii. Ο προκαθορισμένος συνδυασμός.

γ. Τα χρονικά όρια.

δ. Η συνολική τιμή.

ε. Η αντικειμενική οριοθέτηση της έννοιας.

3. Η αναλογική εφαρμογή του νόμου στα μη οργανωμένα

ταξίδια.

α. Τα μη οργανωμένα ταξίδια.

β. Η αναλογική εφαρμογή του νόμου.

4. Διάκριση από συγγενείς έννοιες.

α. Το ατομικό και ομαδικό μη οργανωμένο ταξίδι.

β. Οι παροχές ξενίας.

5. Το γερμανικό δίκαιο.

6. Συμπέρασμα.

ΙΙΙ. Ο διοργανωτής.

ΙV. Ο πωλητής.

V. Ο καταναλωτής.

1. Το άρθρο 2 § 4 του π.δ. 339/1996.

2. Η έννοια του καταναλωτή στο εσωτερικό και στο

ευρωπαϊ κό δίκαιο.

α. Ν. 2251/1994.

β. Το ευρωπαϊκό δίκαιο.

γ. Συσχέτιση των ορισμών.

3. Ο ταξιδιώτης.

4. Συμπέρασμα - Ο καταναλωτής ως υποκείμενο προστα-

σίας.

VI. Οι πάροχοι των επί μέρους υπηρεσιών.

VΙΙ. Η σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Π.δ. 339/1996.

Οδηγία 90/341/ΕΟΚ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 8η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ο πρόσφατος ν. 4529/2018 και η νομολογιακή δραστηριότητα των τελευταίων ετών καταδεικνύουν την αυξανόμενη σημασία της αστικής ευθύνης επί παραβάσεων του εθνικού και ενωσιακού...
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....