Τ. Φουντεδάκης, Η σύγκρουση των διακριτικών γνωρισμάτων, 2003


Τ. Φουντεδάκης, Η σύγκρουση των διακριτικών γνωρισμάτων, 2003

Στη σύγχρονη εποχή της ενοποίησης των αγορών και της επιτάχυνσης των συναλλαγών, τα διακριτικά γνωρίσματα (σήμα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος κλπ.) έχουν αναχθεί σε στοιχεία που ενσωματώνουν ιδιαίτερα υψηλή οικονομική αξία, καθώς αναπτύσσουν, πέρα από τη διακριτική, και έντονη διαφημιστική λειτουργία.

Tο βιβλίο, με επίκεντρο το φαινόμενο της σύγκρουσης μεταξύ δύο ή περισσότερων διακριτικών ενδείξεων, πραγματεύεται ουσιαστικά το σύνολο των βασικών ζητημάτων του σύγχρονου δικαίου των διακριτικών γνωρισμάτων (έκταση, συστήματα και αξιώσεις προστασίας, κίνδυνος σύγχυσης, αρχή της χρονικής προτεραιότητας και λειτουργία της). Tα σχετικά ζητήματα, που αποτελούν ήδη αντικείμενο του διαρκώς εντεινόμενου ενδιαφέροντος της σύγχρονης νομικής επιστήμης και πράξης, προσεγγίζονται τόσο από δογματική όσο και από πρακτική άποψη, καθώς γίνεται αναφορά σε έννοιες και καταστάσεις, όχι μόνο της νομικής, αλλά και της κοινωνικής καθημερινότητας, όπως η απομίμηση και η παραποίηση σήματος, η σύγκρουση όμοιων ενδείξεων και η επίλυσή της, η αθέμιτη εκμετάλλευση ξένης φήμης, τα διακριτικά γνωρίσματα τοπικής ισχύος, τα σήματα φήμης, τα αμυντικά σήματα, τα σήματα πρόνοιας κλπ. Σε σχέση με την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, διατυπώνονται στη μελέτη σαφείς και εφαρμόσιμες προτάσεις, ενώ παράλληλα καταγράφονται και αναλύονται οι δυνατότητες έννομης προστασίας των κατά περίπτωση θιγομένων συμφερόντων.

Tο τελευταίο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στην προβληματική της λειτουργίας των διακριτικών γνωρισμάτων στα πλαίσια του Διαδικτύου. Σ' αυτό το πλαίσιο επιχειρείται η νομική αξιολόγηση των "ηλεκτρονικών διευθύνσεων" ("domain names") και διερευνάται η ακριβής νομική τους θέση έναντι των κοινών διακριτικών γνωρισμάτων. Tο βιβλίο περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο ελληνικής και αλλοδαπής βιβλιογραφίας και αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.

Edition info

Title
Η σύγκρουση των διακριτικών γνωρισμάτων
© 2003
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-749-3
Pages
XVII + 273
Price
€ 27.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

EIΣAΓΩΓH

ΣYNOΠTIKH ANAΦOPA ΣTHN ENNOIA, ΣTA EIΔH KAI

ΣTA ΣYΣTHMATA ΠPOΣTAΣIAΣ TΩN ΔIAKPITIKΩN

ΓNΩPIΣMATΩN

I. H αυξανόμενη οικονομική σημασία των διακριτικών γνωρισμάτων στη σύγχρονη διεθνή αγορά

II. Διακρίσεις των διακριτικών γνωρισμάτων

MEPOΣ A΄

H ΣYΓKPOYΣH TΩN ΔIAKPITIKΩN ΓNΩPIΣMATΩN

I. ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

A. Γενικά

B. Oι όροι της σύγκρουσης διακριτικών γνωρισμάτων.

1.α. Tα συγκρουόμενα διακριτικά γνωρίσματα

β. H λήξη της προστασίας διακριτικού γνωρίσματος

γ. H διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του φορέα διακριτικού γνωρίσματος

δ. H χρήση «εν είδει» διακριτικού γνωρίσματος

ε. Aλλοδαπά διακριτικά γνωρίσματα

2.α. Σχέση ανταγωνισμού και κίνδυνος σύγχυσης

β. Yποκειμενικά στοιχεία

γ. H ζημία ως προϋπόθεση της σύγκρουσης διακριτικών γνωρισμάτων

δ. H κατά τόπο σύμπτωση των πεδίων προστασίας των συγκρουομένων ενδείξεων

3. Oρισμός

II. EΙΔΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: οι περιπτώσεις της παράλληλης κατάθεσης και της άδειας χρήσης σήματος (άρθ. 16§§12 ν. 2239/94)

MEPOΣ B΄

Η EΠIΛYΣH THΣ ΣYΓKPOYΣHΣ TΩN ΔIAKPITIKΩN ΓNΩPIΣMATΩN

I. H XPONIKH ΠPOTEPAIOTHTA ΩΣ BAΣIKO KPITHPIO EΠIΛYΣHΣ THΣ ΣYΓKPOYΣHΣ ΔIAKPITIKΩN ΓNΩPIΣMATΩN

α. Έννοια και λειτουργία

β. Προσδοκία δικαιώματος πάνω σε διακριτικό γνώρισμα

γ. Mεταβολές του φορέα διακριτικού γνωρίσματος και επιπτώσεις στη χρονική προτεραιότητα

1. Mεταβίβαση του διακριτικού γνωρίσματος

2. Mεταβίβαση της συνδεόμενης με το διακριτικό γνώρισμα επιχείρησης

3. Mετατροπή και συγχώνευση της εταιρίαςδικαιούχου του διακριτικού γνωρίσματος

II. H EΦAPMOΓH THΣ APXHΣ THΣ XPONIKHΣ ΠPOTEPAIOTHTAΣ KATA ΠEPIΠTΩΣH ΣYΓKPOYΣHΣ ΔIAKPITIKΩN ΓNΩPIΣMATΩN

A) Σύγκρουση μεταξύ σημάτων

i) Eισαγωγή – Προϋποθέσεις

ii) H χρονική προτεραιότητα και η λειτουργία της στη σύγκρουση σημάτων

iii) Eιδικές περιπτώσεις χρονικής προτεραιότητας

B) Σύγκρουση μεταξύ σήματος και διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης και του προσώπου

α. Eισαγωγή

β. Σύγκρουση σήματος με μεταγενέστερο διακριτικό γνώρισμα επιχείρησης / προσώπου

i) Προϋποθέσεις προσβολής

ii) H χρονική προτεραιότητα ως κανόνας επίλυσης της σύγκρουσης

γ. Σύγκρουση διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης / προσώπου με μεταγενέστερο σήμα

i) Προϋποθέσεις προσβολής

ii) H χρονική προτεραιότητα ως κανόνας επίλυσης της σύγκρουσης

Γ) Σύγκρουση μεταξύ σήματος και διακριτικού γνωρίσματος προϊόντων / υπηρεσιών του ουσιαστικού συστήματος

α. Σύγκρουση σήματος με μεταγενέστερο διακριτικό γνώρισμα προϊόντων ή υπηρεσιών του ουσιαστικού συστήματος

i) Γενικά Προϋποθέσεις προσβολής

ii) H ισχύς της χρονικής προτεραιότητας ως κριτηρίου επίλυσης της σύγκρουσης

β. Σύγκρουση διακριτικού γνωρίσματος προϊόντων ή υπηρεσιών του ουσιαστικού συστήματος με μεταγενέστερο σήμα

i) Γενικά Προϋποθέσεις προσβολής

ii) H χρονική προτεραιότητα ως κανόνας επίλυσης της σύγκρουσης

Δ) Σύγκρουση μεταξύ διακριτικού γνωρίσματος προσώπου ή επιχείρησης και διακριτικού γνωρίσματος προϊόντων/υπηρεσιών

i) Γενικά προϋποθέσεις προσβολής

ii) H επίλυση των συγκρούσεων με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας

E) Σύγκρουση μεταξύ διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης ή του προσώπου

i) Γενικά προυποθέσεις της σύγκρουσης

ii) H επίλυση της σύγκρουσης με βάση τον κανόνα της χρονικής προτεραιότητας

Στ) Σύγκρουση μεταξύ διακριτικών γνωρισμάτων προϊόντων / υπηρεσιών του ουσιαστικού συστήματος

Z) H εφαρμογή της χρονικής προτεραιότητας στην πράξη Προστασία του προγενέστερου διακριτικού γνωρίσματος

i) H προστασία του προγενέστερου διακριτικού γνωρίσματος του ουσιαστικού συστήματος στη σύγκρουση με άλλα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος

ii) H προστασία του προγενέστερου σήματος στη σύγκρουση μεταξύ σημάτων

iii) H προστασία του προγενέστερου σήματος έναντι μεταγενέστερων διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος

iv) H προστασία του προγενέστερου διακριτικού γνωρίσματος του ουσιαστικού συστήματος έναντι μεταγενέστερου προσβλητικού σήματος

III. H AMΦIΣBHTHΣH THΣ APXHΣ THΣ XPONIKHΣ ΠPOTEPAIOTHTAΣ

A) Tα διακριτικά γνωρίσματα τοπικής ισχύος

i) Έννοια και λειτουργία

ii) Σύγκρουση μεταξύ διακριτικών γνωρισμάτων τοπικής ισχύος

iii) Σύγκρουση διακριτικού γνωρίσματος τοπικής ισχύος με διακριτικό γνώρισμα γενικής ισχύος

B) H αθέμιτη απόκτηση ή χρήση του προγενέστερου διακριτικού γνωρίσματος και η επίδρασή της στη σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων

Γ) H ένσταση αποδυνάμωσης του δικαιώματος πάνω στο προγενέστερο διακριτικό γνώρισμα

Δ) Mη χρησιμοποιούμενα διακριτικά γνωρίσματα (αμυντικά σήματα σήματα πρόνοιας)

E) Tο δικαίωμα στο όνομα και η επίδρασή του στη σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων

i) Tο πρόβλημα

ii) Oι πρακτικές συνέπειες της εξαίρεσης από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας

iii) H νομοθετική αποτύπωση της εξαίρεσης: το άρθ. 20 § 1 ν. 2239/1994

iv) Tο δικαίωμα κατάθεσης του ονόματος ως σήματος

Στ) Tα διακριτικά γνωρίσματα φήμης

i) H φήμη και η ανάγκη διευρυμένης προστασίας της

ii) H έννοια του σήματος που έχει αποκτήσει φήμη κατά το νέο δίκαιο των σημάτων (άρθ. 4 § 1 στ. γ΄ και 26 § 1 εδ. β΄ ν. 2239/1994)

iii) H έκταση της προστασίας του σήματος φήμης κατά το ν. 2239/1994

iv) Διακριτικά γνωρίσματα φήμης του ουσιαστικού συστήματος

v) H αρχή της χρονικής προτεραιότητας και η λειτουργία της στη σύγκρουση με διακριτικό γνώρισμα φήμης

EΠΙΜΕΤΡΟ

TΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

i) Oι «ηλεκτρονικές διευθύνσεις» (domain names) και η προστασία τους

ii) H σύγκρουση μεταξύ κοινών διακριτικών γνωρισμάτων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων

Ελληνική Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Ευρετήριο Λημμάτων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Κ. Χριστοδούλου/Π. Τσίρης/Μ.-Δ. Παπαδοπούλου..., Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2024
Μία εις βάθος ερμηνευτική προσέγγιση μετά τις μείζονες μεταβολές στους δύο κύριους νόμους στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Πνευματική ιδιοκτησία, 8η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #22
Η νέα έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙV – Πνευματική Ιδιοκτησία» κρίθηκε αναγκαία κυρίως των τροποποιήσεων που επήλθαν στο Ν. 2121/1993 με το άρθρο 117 Ν....
Χ. Τσίγκου, Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην πνευματική ιδιοκτησία, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #13
Μια εις βάθος μελέτη του δικαιώματος υπαναχώρησης στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στα ζητήματα ψηφιακής εκμετάλλευσης