Σύγχρονα ζητήματα αποδείξεως στην πολιτική δίκη, 2006


Σύγχρονα ζητήματα αποδείξεως στην πολιτική δίκη, 2006

Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται εισηγήσεις και παρεμβάσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια διημερίδας προς τιμή της Ομότιμης Καθηγήτριας στο Α.Π.Θ. κ. Πελαγίας Γέσιου-Φαλτσή για τα σύγχρονα ζητήματα αποδείξεως στην πολιτική δίκη μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, το Ν. 2915/2001 και το π.δ. 150/2001.

Στον τόμο συμμετέχουν με εισηγήσεις:

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Το δικαίωμα αποδείξεως στο νέο δίκαιο αποδείξεως του ΚΠολΔ
Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Το σύστημα και τα μέσα απόδειξης στην τακτική διαδικασία του πολυμελούς πρωτοδικείου
Αθανάσιος Γ. Καΐσης, Προσωπικά δεδομένα και αποδεικτικές απαγορεύσεις
Χαρούλα Απαλαγάκη, Οι μη οριστικές αποφάσεις μετά το ν. 2915/2001. Ειδικές περιπτώσεις διατηρήσεως της προδικαστικές για της αποδείξεις αποφάσεως
Ιωάννης Τέντες, Οι ένορκες βεβαιώσεις στην τακτική και τις ειδικές διαδικασίες
Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Αποδεικτική δύναμη των μέσων αυστηρής αποδείξεως
Ευδοξία Κιουπτσίδου, Ζητήματα από την πρακτική εφαρμογή του νόμου 2915/2001
Απόστολος Σοφιαλίδης, Ζητήματα και θέσεις για τη συζήτηση της υποθέσεως και τη διεξαγωγή αποδείξεως στο πολυμελές πρωτοδικείο σήμερα
Στέλιος Κουσούλης, Ηλεκτρονικό έγγραφο και ηλεκτρονική υπογραφή. Οι σύγχρονες εξελίξεις
Ευαγγελία Ν. Ποδηματά, Οι περιορισμοί της εμμάρτυρης αποδείξεως κατά τα άρ. 393-394 ΚΠολΔ και η σημασία τους μετά το ν. 2915/2001
Παρεμβάσεις (Σπυρίδων Κ. Τσαντίνης, Νικολέττα Παϊσίδου)
Συμπεράσματα (Ν. Θ. Νίκας)

Edition info

Title
Σύγχρονα ζητήματα αποδείξεως στην πολιτική δίκη
Αφιέρωμα στην Καθηγήτρια Π. Γέσιου-Φαλτσή
© 2006
Editor
Foreword
Series
ISBN
978-960-445-089-1
Pages
298
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

§ 1. Το ενοχικό δίκαιο – Θεμέλια – Αρχές – Τάσεις

§ 2. Η ενοχική σχέση και η ευθύνη – Πηγές ενοχών

§ 3. Αντικείμενο της ενοχής – Η υποχρέωση προς παροχή

§ 4. Η ενοχή ως προσωπικός δεσμός – Αρχή της σχετικότητας – Τάσεις υπέρβασής της

§ 5. Η αρχή της καλής πίστης

§ 6. Προϋποθέσεις ευθύνης – Ιδίως η υπαιτιότητα

§ 7. Ευθύνη από αλλότριες πράξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΗ ΕΝΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

§ 8. Η ενοχή προς αποζημίωση – Προϋποθέσεις

§ 9. Η ενοχή προς αποζημίωση – Συνέπειες – Ειδικά θέματα

§ 10. Ενοχή με αοριστία παροχής – Ενοχές γένους και διαζευκτικές

§ 11. Χρηματική ενοχή

§ 12. Τόκος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΙΔΗ ΕΝΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟ

Α´ Τμήμα: Ενοχές από δικαιοπραξία

§ 13. Η ιδιωτική αυτονομία ως πηγή ενοχών

§ 14. Είδη συμβάσεων – Πραγματικές συμβατικές σχέσεις

Β´ Τμήμα: Ενοχές από τον νόμο

§ 15. Αδικοπρακτική ευθύνη – Ευθύνη από διακινδύνευση: Γενικό μέρος

§ 16. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

§ 17. Εκπλήρωση της παροχής ως την απόσβεση

§ 18. Φυσιολογική απόσβεση της ενοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

§ 19. Αθέτηση υποχρεώσεων του οφειλέτη στις ενοχές εν γένει

§ 20. Υπερημερία δανειστή στις ενοχές εν γένει

§ 21. Ανώμαλη εξέλιξη επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων – Τύχη

αντιπαροχής – Υπαναχώρηση

§ 22. Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών – Έλλειψη δικαιοπρακτικού θεμελίου

§ 23. Ποινική ρήτρα και αρραβώνας

§ 24. Μη φυσιολογική απόσβεση της ενοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ Ή ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΝΟΧΗ

§ 25. Συμβάσεις υπέρ και σε βάρος τρίτου

§ 26. Πολυπρόσωπες ενοχές

§ 27. Εκχώρηση απαίτησης και συγγενείς μορφές

§ 28. Αναδοχή χρέους και συγγενείς μορφές

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΑΚ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Χ. Μιχαηλίδου, Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση, 2023
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #30
Το ζήτημα του μέτρου απόδειξης σε σχέση με τον βαθμό πιθανότητας υπό το πρίσμα του ουσιαστικού και του δικονομικού δικαίου
Π. Κολοτούρος, Η αναγνώρισις της αγωγής, 2021
Πλήρης και συστηματική ανάλυση της αναγνώρισης της αγωγής κατά τον ΚΠολΔ
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ουσιώδη διδάγματα και καίριες αναπτύξεις γύρω από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δίκης