Σ. Βαρουξάκης, Η διπλωματία της Μεσογείου, 2011


Σ. Βαρουξάκης, Η διπλωματία της Μεσογείου, 2011

Στο βιβλίο παρουσιάζεται η διαδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των ακτών της Μεσογείου για τη δημιουργία πλαισίου πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ τους.

Edition info

Title
Η διπλωματία της Μεσογείου
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-665-9
Pages
371
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Παλαιότεροι χρόνοι

2. Νεότεροι χρόνοι

3. Η αραβο-ισραηλινή διένεξη (Μεσανατολικό)

4. Σύγχρονη εποχή

5. Μεσογειακή Πολιτική της ΕΕ

6. Περίγραμμα πολιτικής αρχιτεκτονικής της Μεσογείου

ΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

7. Η Πρωτοβουλία Πέντε-συν-Πέντε (5+5)

8. Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου

9. Ευρω-αραβικός Διάλογος - Πρωτοβουλία Μάλτας

10. Τοπικά και τομεακά σχήματα

11. Ομάδα Ελιάς

ΙΙΙ. 12. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ FORUM

13. Ίδρυση

14. Θεσμικό πλαίσιο

15. Διεύρυνση

16. Λειτουργία - Εξέλιξη

17. Κώδικας Συμπεριφοράς κατά της Τρομοκρατίας

18. Γενικές Αρχές

19. Οι Ελληνικές Προεδρίες (2002, 2007)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ

20. Από τη Μαδρίτη στη Βαρκελώνη (1991-1995)

21. Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη Βαρκελώνης (27-28/11/1995)

22. Διακήρυξη Βαρκελώνης

23. Πρώτο Κεφάλαιο - Πολιτικό

24. Δεύτερο Κεφάλαιο - Οικονομικό

25. Τρίτο Κεφάλαιο - Κοινωνικο-πολιτιστικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ι. ΟΡΓΑΝΑ

26. α. Σύνοδοι Υπουργών Εξωτερικών

27. β. Τομεακές Υπουργικές Σύνοδοι

28. γ. Σύνοδοι Υψηλών Αξιωματούχων

29. δ. Ευρωμεσογειακή Επιτροπή

30. ε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ρόλος της

31. στ. Ομάδες εργασίας

32. ζ. Προεδρία

ΙΙ. ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΑ

33. α. Ίδρυμα Anna Lindh για το Διάλογο μεταξύ Πολιτισμών

34. β. Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση

35. γ. Κοινωνία Πολιτών (Civil Forum)

ΙΙΙ. ΤΑ ΜΕΣΑ

36. α. Διακηρύξεις - Συμπεράσματα Προεδρίας - Αποφάσεις

37. β. ΜEDA

38. γ. Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

39. δ. Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης - European Neigh-bourhood and Partnership Instrument (ΕNPI)

40. ε. FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership)

ΙV. 41. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

42. Πολιτικός διάλογος

43. Οικονομική συνεργασία

44. Κοινωνικο-πολιτιστική διάσταση

45. Διάλογος μεταξύ Πολιτισμών

46. Συμμαχία Πολιτισμών

47. Η Ελληνική Προεδρία (2003)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ

48. Πρόγραμμα Δράσης Valencia

49. Ευρύτερη Μέση Ανατολή

50. ΄Ιδρυμα για το Μέλλον - Ταμείο για το Μέλλον (Forum for the Future - Fund for the Future)

51. Στρατηγική Εταιρική Σχέση ΕΕ με Μεσόγειο και Μέση Ανατολή

52. 10η Επετειακή Ευρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής (Βαρκελώνη + Συν, 2005)

53. Συμπεράσματα Συνόδου Κορυφής της Βαρκελώνης (2005) - Μετανάστευση

54. Κώδικας Συμπεριφοράς κατά της Τρομοκρατίας

55. Πενταετές Πρόγραμμα Εργασίας

56. ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και Ευρωμεσογειακή Συνεργασία

57. Οι πολιτικές κρίσεις

58. α. Αραβο-ισραηλινή διένεξη

59. β. Η τρομοκρατική επίθεση της 11/9/2001 στη Νέα Υόρκη

60. γ. Πόλεμος του Ιράκ

61. δ. Σκίτσα Προφήτη Μωάμεθ

62. ε. Πόλεμος Λιβάνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

63. Νομική φύση

64. Πολιτικές παράμετροι

65. Αποτίμηση και κριτική - Προσπάθειες ανανέωσης

MΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

Ι. 66-68. ΤΟ «ΌΡΑΜΑ» ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΙΙ. 69-71. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

72. Επιδιώξεις της γαλλικής διπλωματίας

ΙΙΙ. ΑΡΧΙΚΗ ΔΕΣΜΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

73. Δέσμη Ιδεών και πρώτη παρουσίαση σε πολυμερές επίπεδο

74-80. Αντιδράσεις στη γαλλική πρόταση

IV. 81-83. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»

84. ΄Εκκληση της Ρώμης (20/12/2007)

85-89. Γαλλο-γερμανικός Συμβιβασμός

90. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (13-14/3/2008)

91. Αναθεωρημένη γαλλική πρόταση (6/4/2008)

92. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (20/5/2008)

93. Θετική αντίδραση Γαλλίας (20/5/2008)

94. Ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (5/6/2008)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Ι. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (13/7/2008)

95-98. Προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής από τους Υψηλούς Αξιωματούχους

99-101. Σύνοδος Κορυφής Παρισίων για τη Μεσόγειο (13/7/2008)

102. Κοινή Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής Παρισίων για τη Μεσόγειο

II. ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΑΣΑΛΙΑΣ

103. Πορεία προς την Υπουργική Σύνοδο - Πρώτη Κρίση

104. Υπουργική Σύνοδος Μασαλίας (3-4/11/2008)

105-107. Η Διακήρυξη της Μασαλίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ι. 108. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΓΜ

109. α. Σύνοδοι Κορυφής

110. β. Προεδρία - Συν-Προεδρία - Προεδρία ΕΕ

111. γ. Σύνοδοι Υπουργών Εξωτερικών

112. δ. Τομεακές Υπουργικές Σύνοδοι

113. ε. Σύνοδοι Υψηλών Αξιωματούχων

114. στ. Μικτή Μόνιμη Επιτροπή

115. ζ. Ομάδες Εργασίας

116. η. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΙΙ. ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΑ

117. α. Γραμματεία

118. β. Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση

119. γ. Ίδρυμα Anna Lindh για το Διάλογο μεταξύ Πολιτισμών

120. δ. Κοινωνία Πολιτών (Civil Forum)

121. ε. Τοπική Αυτοδιοίκηση (ARLEM)

ΙΙΙ. 122. ΤΑ ΜΕΣΑ (Διακηρύξεις, Συμπεράσματα Προεδρίας, Αποφάσεις)

ΙV. 123. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗ

124. Η Κρίση της Γάζας

125. Το Καταστατικό της Γραμματείας

126. Η έναρξη λειτουργίας

127. Η αναβολή της Δεύτερης Συνόδου Κορυφής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΙΙ. 128. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ

ΙΙΙ. 129. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΙΙΙ. 130-132. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

ΙV. 133-135. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

136-138. Προβληματισμοί και προοπτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Βασικά κείμενα)

ΙΙ. Κώδικας Συμπεριφοράς κατά της Τρομοκρατίας - Συμπεράσματα Υπουργικής Συνόδου Μεσογειακού Forum (Δήλος, 18-19/5/2002)

ΙΙΙ. Γενικές Αρχές - Συμπεράσματα Υπουργικής Συνόδου Μεσογειακού Forum (Κρήτη, 1-2/6/2007)

ΙΙΙ. Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία (2002)

IV. Διακήρυξη Βαρκελώνης (27-28/11/1995)

ΙV. Πρόγραμμα Δράσης Valencia (22-23/4/2002)

VI. Συμπεράσματα Ε/Μ Yπουργικής Συνόδου (Κρήτη, 26-27/5/2003)

– Κατευθυντήριες αρχές για το Διάλογο μεταξύ Πολιτισμών /

– Ευρωμεσογειακό Ίδρυμα για το Διάλογο μεταξύ Πολιτισμών, α΄ μέρος

Συμπεράσματα Συνόδου Κορυφής Βαρκελώνης (27-28/11/2005)

ΙVII. Δήλωση Προεδρίας

VIII. Κώδικας Συμπεριφοράς κατά της Τρομοκρατίας

ΙΙIX. Πενταετές Πρόγραμμα Εργασίας

ΙΙΙX. Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (13-14/3/2008)

ΙΙXI. Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (20/5/2008)

ΙΙXII. Ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη ΔΒ - ΕγΜ (5/6/2008)

ΙXIII. Κοινή Διακήρυξη Συνόδου Κορυφής για τη Μεσόγειο (Παρίσι, 13/7/2008)

XIV. Διακήρυξη Υπουργικής Συνόδου Μασαλίας (3-4/11/2008)

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Το νέο Εγχειρίδιο του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αποτυπώνει με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο...
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί το νομικό πλαίσιο του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς...
Α. Μπρεδήμας, Διεθνές δίκαιο και διπλωματία στα χρόνια της επανάστασης του 1821, 2021
Η παρούσα μελέτη αναλύει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στη σχέση της Επανάστασης του 1821 με το διεθνές δίκαιο. Όπως αναφέρει και ο συγγραφέας, το διεθνές δίκαιο, το οποίο,...
Χ. Αναστασίου/Β. Βρετού/Θ. Γκότα..., Θέματα Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας, 2020
Series: Εκδόσεις του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, #34
Το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά παρουσιάζει την Έκδοση του 34ου τεύχους των Εκδόσεών του, με ένα κατ’ εξοχήν ενδιαφέρον...