Σ. Ορφανουδάκης, Η υπεροχή του Συντάγματος έναντι του Νόμου, ως απαύγασμα του Συνταγματισμού, 2008


Σ. Ορφανουδάκης, Η υπεροχή του Συντάγματος έναντι του Νόμου, ως απαύγασμα του Συνταγματισμού, 2008

Στην παρούσα μελέτη ερευνάται η υπεροχή του Συντάγματος έναντι του Νόμου, ως συνέπεια του αυστηρού χαρακτήρα του Συντάγματος υπό το πρίσμα του συνταγματισμού.

Στην πρώτη παράγραφο του πρώτου κεφαλαίου επιχειρείται ο προσδιορισμός της έννοιας του συνταγματισμού, με σύντομη ιστορικο-πολιτική παρουσίαση των όρων που γέννησαν το φαινόμενο, ενώ στη δεύτερη παράγραφο περιγράφονται τα στοιχεία του στοχασμού των Hobbes, Locke, Montesquieu και Rousseau, που αναδεικνύουν χαρακτηριστικά «ένθεσης» στο συνταγματισμό.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, με τίτλο «Από το λυκαυγές της πολιτικής συμμετοχής, στο άπλετο φως του αντιπροσωπευτικού συστήματος», παρουσιάζονται σε τέσσερις παραγράφους οι όροι που επέτρεψαν την εμφάνιση του αντιπροσωπευτικού συστήματος, οι ιστορικές καταβολές του αντιπροσωπευτικού κοινοβουλίου και η εξέλιξή του, αφενός με την καθιέρωση της αρχής της καθολικότητας της ψήφου και αφετέρου με τη μετάβαση από την αρχή της εθνικής σε εκείνη της λαϊκής κυριαρχίας.

Στο τρίτο κεφάλαιο ερευνώνται ο αμερικανικός και ελληνικός συνταγματισμός. Ειδικότερα, περιγράφονται τα γεγονότα και οι όροι εγκατάστασης των αποίκων στην Αμερική, τα πρώτα πολιτειακά Συντάγματα και η ομοσπονδιακή οργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών με θέσπιση Συντάγματος, ενώ επιχειρείται η παρουσίαση της νομολογίας του Supreme Court, με αιχμή την απόφαση Marbury v. Madison, με την οποία καθιερώθηκε ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων ως αποκύημα της σκέψης ότι το Σύνταγμα ως ανώτατος νόμος, που δεν μπορεί να μεταβληθεί με κοινά μέσα, υποχρεώνει πλήρως σε συμμόρφωση. Στην παρουσίαση του ελληνικού συνταγματισμού αναπτύσσονται οι καταβολές του, παρουσιάζονται τα συνταγματικά κείμενα του Επαναστατικού Αγώνα και καταγράφονται οι προσπάθειες συνταγματικής οργάνωσης του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, από τον Καποδίστρια μέχρι την εγκατάσταση της βασιλευόμενης δημοκρατίας και την καθιέρωση της αρχής της δεδηλωμένης. Παράλληλα, ιστορείται η στάση των δικαστηρίων μέχρι τις πρώτες αποφάσεις δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και την περίφημη απόφαση 23/1987 του Αρείου Πάγου. Στο τέλος του κεφαλαίου η μελέτη καταλήγει στην καταγραφή τόπων του ελληνικού και αμερικανικού συνταγματισμού.

Edition info

Title
Η υπεροχή του Συντάγματος έναντι του Νόμου, ως απαύγασμα του Συνταγματισμού
© 2008
Author
ISBN
978-960-445-345-0
Pages
208
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγικά προλεγόμενα: Το αντικείμενο της έρευνας. ΙΧ
Πίνακας περιεχομένων ΧΙΙΙ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ

1. Το εννοιολογικό περιεχόμενο του συνταγματισμού. Η πρώιμη εμφάνισή του, ανάχωμα στον πολιτικό δεσποτισμό και στην κρατική αυθαιρεσία

2. Το έργο των Hobbes, Locke, Montesquieu και Rousseau και ο φιλελεύθερος συνταγματισμός· καταβολή ή ένθεση;

2.1. Hobbes: ο θεμελιωτής του ατομικιστικού φιλελευθερισμού.……

2.2. Locke: ο πρωτοπόρος της ιδέας της οριοθέτησης της εξουσίας από τη συναίνεση των αρχομένων.

2.3. Montesquieu: ο μύστης της διάκρισης των εξουσιών.

2.4. Rousseau: ο ριζοσπάστης, εμπνευστής της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας

2.5. Διαφορές και κοινοί τόποι: ενδιάμεσα συμπεράσματα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΑΥΓΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΑΠΛΕΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Η εμφάνιση του αντιπροσωπευτικού συστήματος• νομοτέλεια ιστορική ή κοινωνική;

2. Οι ιστορικές καταβολές του αντιπροσωπευτικού κοινοβουλίου

3. Η αρχή της καθολικότητας της ψήφου, αναγκαίο συμπλήρωμα του αντιπροσωπευτικού συστήματος

4. Το αντιπροσωπευτικό σύστημα μεταξύ «εθνικής» και «λαϊκής» κυριαρχίας

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ

1. Ο αμερικανικός συνταγματισμός: από την εθνογένεση μέχρι την πρώτη δικαστική κρίση για την υπεροχή του συντάγματος

2. Ο ελληνικός συνταγματισμός: μεταξύ σφύρας και άκμονος ή η σπειροειδής πορεία των μικρών βημάτων. Από την εθνική παλιγγενεσία στην πρώτη δικαστική άρνηση εφαρμογής νόμου αντίθετου στο σύνταγμα

2.1. Οι καταβολές του ελληνικού συνταγματισμού

2.2. Τα συνταγματικά κείμενα του Αγώνα

2.2.1. Οι Τοπικοί Οργανισμοί της Επανάστασης.

2.2.2. Τα επαναστατικά συντάγματα

2.3. Από την άφιξη του Καποδίστρια έως την εκθρόνιση του Όθωνα: η ανάσχεση του ελληνικού συνταγματισμού

2.4. Από την απολυταρχική διακυβέρνηση στη βασιλευομένη δημοκρατία.

2.5. Το Σύνταγμα του 1864: η περιπέτεια των όρων και των ορισμών ή η υπεροχή του Συντάγματος έναντι πάντων

2.6. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων από τα ελληνικά δικαστήρια: εύλογο παρεπόμενο της τυπικής υπεροχής του συντάγματος

3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις: ο ορισμός της σύγκλισης ή, άλλως, ο «κοινός τόπος» του αμερικανικού και του ελληνικού συνταγματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Βενιζέλος, Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος, 2022
Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δικονομική του οργάνωση και η συνεχής αναζήτηση των ορίων του, συναρτώνται άμεσα με τα ιδιαίτερα προβλήματα που θέτει...
Κ. Γιαννακόπουλος, Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός, 2022
Η ανάλυση του νεοφεουδαρχικού συνταγματισμού, ως μετεξέλιξης της συνταγματικής απορρύθμισης, διερευνά την αξιακά ανάδρομη πορεία του σύγχρονου ευρωπαϊκού συνταγματισμού λόγω...
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις ερμηνείας του δικαίου και του συντάγματος, 2022
Στο παρόν έργο παρουσιάζεται εκτενώς η μέθοδος ερμηνείας του δικαίου και του Συντάγματος που ακολουθεί και προτείνει ο Συγγραφέας. Ειδικότερα, πρόκειται για πλήρη...
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις του πολιτεύματος και οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, 2022
Το παρόν έργο αποτελεί μια αυτοτελή έκδοση της ερμηνείας του άρθρου 1 του Συντάγματος, η οποία έχει ως αντικείμενο μελέτης τις βάσεις και τις αρχές του πολιτεύματος, αλλά η...
Σ. Λύτρας, Μελέτες Δημοσίου Δικαίου, 2022
Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται μελέτες που ανάγονται σε διάστημα 50 περίπου ετών (1975-2022) και είναι γραμμένες σε ελληνική ή γαλλική γλώσσα. Αφορούν σε κρίσιμα θέματα...