Πνευματική ιδιοκτησία, 8η έκδ., 2023


Πνευματική ιδιοκτησία, 8η έκδ., 2023

Η νέα έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙV – Πνευματική Ιδιοκτησία» κρίθηκε αναγκαία κυρίως των τροποποιήσεων που επήλθαν στο Ν. 2121/1993 με το άρθρο 117 Ν. 5039/2023, το άρθρο 67 Ν. 5043/2023 και το άρθρο 42 Ν. 5046/2023. Κατά τα λοιπά, η διάρθρωση του παρόντος τεύχους παραμένει η ίδια.
Ι. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη βασική εθνική νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα:
Α. Τον νόμο 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και Πολιτιστικά θέματα», όπως ισχύει σήμερα, συμπεριλαμβανόμενων των τροποποιήσεων που επήλθαν με το Ν. 4996/2022 που ενσωμάτωσε τις Οδηγίες (ΕΕ) 2019/789 και (ΕΕ) 2019/70 καθώς και των πρόσφατων προαναφερόμενων τροποποιήσεων.
Β. Τον νόμο 4481/2017 «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων, και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει σήμερα συμπεριλαμβανόμενης και της τελευταίας τροποποίησης με τον Ν. 4996/2022.
Γ. Βασικές Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και επιμέρους διατάξεις άλλων νομοθετημάτων που άπτονται ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και, κατά την κρίση μας, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον χωρίς, βεβαίως, να διεκδικείται πληρότητα.
ΙΙ. Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται ορισμένες γενικές διατάξεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν και το πεδίο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ενώ από το δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες αναφέρονται –για λόγους οικονομίας– μόνον με βάση τα στοιχεία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΙΙΙ. Στο τρίτο μέρος αναφέρονται οι βασικότερες Διεθνείς Συμβάσεις/Συνθήκες που έχει κυρώσει η Ελλάδα, με αναφορά του αριθμού και της χρονολογίας του νόμου επικύρωσης και του αριθμού ΦΕΚ που έχουν δημοσιευτεί.
Στόχος και του παρόντος τεύχους παραμένει η έκδοση μιας εύχρηστης, περιεκτικής και, κατά το δυνατόν, ενημερωμένης συλλογής της νομοθεσίας του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας απευθυνόμενη στους φοιτητές των Νομικών Σχολών αλλά και στον νομικό της πράξης

Edition info

Title
Πνευματική ιδιοκτησία
Βασική εμπορική νομοθεσία IV - Νοέμβριος 2023
· Ελληνική Νομοθεσία · Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης · Διεθνείς Συμβάσεις/Συνθήκες
© 2023
Editor
Series
Edition
8th ed.
ISBN
978-960-648-777-4
Pages
ΧΙΙΙ + 312
Price
€ 11.00
In stock

Table of contents   +

Διάγραμμα περιεχομένων

ΤΕΥΧΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (Ι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

A.

N. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας 1-5Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος-28Γ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Διάρκεια της προστασίας-31Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης-39Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων-45Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Συγγενικά δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Έννομη προστασία. 63Α-66ΣΤ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έναρξη ισχύος

Άρθρα

Β.

Ν. 4481/2017 «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 1-54,

Γ.

ΚΥΑ 4419/2021 ΦΕΚ 4345/Β/20.9.2021 Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3897/20.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας «Καθορισμός στοιχείων της αίτησης της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/ 1993 «Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο» ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, της απόφασης, καθορισμός ύψους τέλους εξέτασης αίτησης και τρόπου καταβολής αυ-τού» (Β’ 3194)-6

Δ.

ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237529/6053 (ΦΕΚ Β/2025/26.5.2020) Μεταφορά της δραστηριότητας της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) στο διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ρύθμισης των θεμάτων αποτίμησης αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και του τρόπου καταβολής του ποσού που τυχόν προκύψει από το διάδοχο οργανισμό προς τον ΟΠΙ -

Ε.

ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/42269/3638/3476/196 (ΦΕΚ Β’ 351/07.02.2018) Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και καθορισμός τέλους εξέτασης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.7.2017)

ΣΤ.

ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/61840/5094/4171/240 (ΦΕΚ Β’ 683/ 27.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυα-κής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993, κα-θώς και των αρμόδιων υπηρεσιών είσπραξής του

Ζ.

Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α/219/23/12.2010) Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογρα­φικής τέχνης και άλλες διατάξεις 1-2,

Η.

N. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρι­σης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις»

Θ.

N. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημό­σιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»

Ι.

N. 2479/1997 «Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Επιτάχυνση των Δικών, Δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες δια­τάξεις»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΙΙ)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α. Πρωτογενές Δίκαιο

I. Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Άρθρα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Οι εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της ένωσης

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ: Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙΙ: Πολιτισμός

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: Γενικές και τελικές διατάξεις

Β. Δευτερογενές δίκαιο

Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 608/2013

2. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1352/2013

3. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1128

4. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1563

ΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οδηγία 91/250/ΕΟΚ

2. Οδηγία 92/100/ΕΟΚ

3. Οδηγία 93/83/ΕΟΚ

4. Οδηγία 93/98/ΕΟΚ

5. Οδηγία 96/9/ΕΟΚ

6. Οδηγία 2001/29/ΕΚ

7. Οδηγία 2001/84/ΕΚ

8. Οδηγία 2004/48/ΕΚ

9. Οδηγία 115/2006/ΕΚ

10. Οδηγία 2006/116/ΕΚ

11. Οδηγία 2007/65/ΕΚ

12. Οδηγία 2009/24/ΕΚ

13. Οδηγία 2011/77/ΕΕ

14. Οδηγία 2012/28/ΕΕ

15. Οδηγία 2014/26/ΕΕ

16. Οδηγία 2017/1564/ΕΚ

17. Οδηγία (EE) 2019/789

18. Οδηγία (ΕΕ) 2019/790

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ (ΙΙΙ)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΣΥΝΘΗΚΕΣ

1. Παγκόσμια Σύμβαση Πνευματικής Ιδιοκτησίας

2. Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης (- Παρισιού) για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων

3. Σύμβαση περί συστάσεως Παγκοσμίου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας

4. Διεθνής Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διανομή σημάτων φορέων προγραμμάτων μεταδιδομένων δια δορυφόρου

5. Διεθνής Σύμβαση της Ρώμης για την προστασία ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης

6. Διεθνής Σύμβαση της Γενεύης για την προστασία των παραγωγών φωνογραφημάτων

7. Συμφωνία TRIPS - Τελική Πράξη αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης (Παράρτημα ΙΓ΄ Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου)

8. Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Συνθήκη WIPO) για τις εκτελέσεις και φωνογραφήματα

9. Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Συνθήκη WIPO) για την Πνευματική Ιδιοκτησία

10. Η Διεθνής Συνθήκη του Πεκίνο για τις οπτικοακουστικές ερμηνείες/εκτελέσεις

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Κ. Χριστοδούλου/Π. Τσίρης/Μ.-Δ. Παπαδοπούλου..., Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2024
Μία εις βάθος ερμηνευτική προσέγγιση μετά τις μείζονες μεταβολές στους δύο κύριους νόμους στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Χ. Τσίγκου, Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην πνευματική ιδιοκτησία, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #13
Μια εις βάθος μελέτη του δικαιώματος υπαναχώρησης στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στα ζητήματα ψηφιακής εκμετάλλευσης
Θ. Χίου, Η νέα ρύθμιση για το δικαίωμα δημόσιου δανεισμού έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας στον Ν. 2121/1993, 2023
Ανάλυση και ερμηνεία της νέας ρύθμισης για το δικαίωμα δημόσιου δανεισμού έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας στο ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας