Π. Παπαδρόσου-Αρχανιωτάκη, Επιτομή δικαίου εμπορικών εταιριών, 2η έκδ., 2014


Π. Παπαδρόσου-Αρχανιωτάκη, Επιτομή δικαίου εμπορικών εταιριών, 2η έκδ., 2014

Παρά τη διατήρηση στον τίτλο και της Β΄ έκδοσης του όρου «επιτομή», το έργο αποτελεί ήδη πλήρη αλλά συνοπτική παρουσίαση του δικαίου των εμπορικών εταιριών, ολοκληρωμένη για την ομόρρυθμη, την απλή και κατά μετοχές ετερόρρυθμη και την αφανή εταιρία, καθώς και την κοινοπραξία –σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4072/2012–, ενώ από το δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιριών περιέχεται το πρώτο μέρος του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας, για την ίδρυσή της.

Edition info

Title
Επιτομή δικαίου εμπορικών εταιριών
Προσωπικές Εταιρίες - Ανώνυμη (ίδρυση)
© 2014
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-979-7
Pages
ΧΧ + 202
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

ΙΙ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Α. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα και εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα.

Β. Εταιρίες προσωπικές και κεφαλαιουχικές.

Γ. Εταιρίες ατομιστικές (η κλειστές) και εταιρίες σωματειακές.

Δ. Εταιρίες εμπορικές με τυπικό και με ουσιαστικό κριτήριο (ή σύστημα).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

§ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ.

ΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.

§ 2. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ι. ΕΝΝΟΙΑ.

ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ.

Α. Εταιρία προσωπική.

Β. Εταιρία ατομιστική.

Γ. Εταιρία εμπορική.

Δ. Εταιρία με νομική προσωπικότητα.

Ε. Εταιρία με παράλληλη ευθύνη των εταίρων της.

1. Νομοθετική ρύθμιση.

2. Χαρακτηριστικά της ευθύνης των ομόρρυθμων εταίρων.

α. Ευθύνη προσωπική ή ευθεία.

β. Ευθύνη απεριόριστη.

γ. Ευθύνη εις ολόκληρον.

αα. Έννοια.

ββ. Το δικαίωμα αναγωγής.

3. Συνέπειες της ευθύνης των ομόρρυθμων εταίρων.

α. Εμπορική ιδιότητα ομόρρυθμου εταίρου.

β. Συμπτώχευση με την εταιρία.

γ. Αναγκαστική εκτέλεση κατά ομόρρυθμων εταίρων.

4. Η χρονική έκταση της ευθύνης των ομόρρυθμων εταίρων.

α. Έναρξη και λήξη της ευθύνης.

β. Υποχρέωση και ευθύνη του νέου εταίρου.

γ. Παραγραφή της ευθύνης του.

§ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Α. Σύμπραξη δύο προσώπων.

Β. Εταιρική σύμβαση.

1. Έγγραφος συστατικός τύπος.

2. Περιεχόμενο.

3. Επωνυμία της ομόρρυθμης εταιρίας.

Γ. Δημοσιότητα: Υπηρεσίες Μιας Στάσης – Διαδικασία.

ΙΙ. ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

§ 4. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ι. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ.

ΙΙ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Α. Μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας (ή συμμετοχής).

Β. Είσοδος εταίρου.

Γ. Έξοδος εταίρου.

1. Εκούσια έξοδος.

2. Ακούσια έξοδος.

α. Προσωπικά γεγονότα που συνεπάγονται την έξοδο του εταίρου.

β. Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό δανειστή.

γ. Αποκλεισμός εταίρου.

3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου.

Δ. Δημοσιότητα μεταβολών.

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ (Ή ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

1. Σε ετερόρρυθμη εταιρία.

2. Σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

3. Σε ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.).

4. Σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (Ι.Κ.Ε.).

5. Σε αστικό συνεταιρισμό.

§ 5. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

§ 6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΓΕΝΙΚΑ.

Α. Έννοια.

Β. Η κατά κυριολεξία εταιρική μερίδα.

Γ. Γένεση και κατάργηση.

Δ. Το ζήτημα του μεταβιβαστού της εταιρικής συμμετοχής.

ΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.

ΙΙΙ. ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Α. Υποχρέωση προς εισφορά.

Β. Υποχρέωση συμμετοχής στη διοίκηση.

Γ. Υποχρέωση πίστεως.

1. Η υποχρέωση μη ανταγωνισμού.

2. Υποχρέωση εχεμύθειας.

ΙV. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Α. Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

2. Δικαίωμα απολήψεων.

3. Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης και δικαίωμα απόδοσης της εισφοράς.

B. Διοικητικής φύσεως δικαιώματα.

1. Συμμετοχή στη συνέλευση των εταίρων.

2. Συμμετοχή στην άσκηση εποπτείας επί της ομόρρυθμης.

α. Δικαίωμα ελέγχου.

β. Δικαίωμα παροχής πληροφοριών και λογοδοσίας.

§ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

ΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Α. Νόμιμη διαχείριση.

Β. Καταστατική διαχείριση.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

Α. Γενικές παρατηρήσεις.

Β. Δικαιώματα.

Γ. Υποχρεώσεις.

1. Υποχρέωση πίστης.

2. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών και λογοδοσίας.

3. Υποχρέωση ως εντολοδόχου.

IV. ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

Α. Διαχειριστική εξουσία.

Β. Εκπροσωπευτική εξουσία.

V. ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.

Α. Έναντι της εταιρίας.

Β. Έναντι των τρίτων.

VI. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

Α. Γενικοί λόγοι λήξης για κάθε διαχειριστή.

1. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας.

2. Λύση της εταιρίας.

3. Γεγονότα σε σχέση με το πρόσωπο του διαχειριστή.

Β. Ειδικοί λόγοι λήξης μόνο για τον καταστατικό διαχειριστή.

1. Ανάκληση διαχειριστή.

2. Παραίτηση του διαχειριστή.

§ 8. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

ΙΙ. ΝΟΜΙΜΟΙ ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ.

Α. Πάροδος χρόνου διάρκειας.

Β. Απόφαση των εταίρων.

Γ. Κήρυξη της ομόρρυθμης σε πτώχευση.

Δ. Λύση για σπουδαίο λόγο με δικαστική απόφαση.

Ε. Λύση της μονοπρόσωπης ομόρρυθμης.

ΣΤ. Λύση από το σκοπό της εταιρίας.

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ.

Α. Γεγονότα που αφορούν τα πρόσωπα των εταίρων.

Β. Λύση με καταγγελία.

1. Τακτική καταγγελία (κατ’ άρθρο 767 § 1 ΑΚ).

2. Έκτακτη καταγγελία (κατ’ άρθρο 766 εδ. 1 ΑΚ).

§ 9. Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.

ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ.

Α. Νόμιμοι και καταστατικοί εκκαθαριστές

Β. Δικαστικός διορισμός ή αντικατάσταση εκκαθαριστών

ΙΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

IV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

V. ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

§ 10. Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ Ή ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. 326/1994.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

§ 11. ΕΝΝΟΙΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.

Ι. ΕΝΝΟΙΑ.

ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ.

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.

§12. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ.

Α. Ιδρυτές.

Β. Εταιρική σύμβαση.

Γ. Δημοσιότητα.

§ 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ.

Α. Υποχρέωση προς εισφορά.

Β. Υποχρέωση μη ανταγωνισμού.

Γ. Συμμετοχή στις ζημίες της εταιρίας.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ.

Α. Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

2. Δικαίωμα απολήψεων.

3. Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης.

Β. Διοικητικής φύσεως δικαιώματα.

1. Δικαίωμα ελέγχου.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκκαθάριση.

ΙΙΙ. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ.

Α. Νομοθετική ρύθμιση.

Β. Ευθύνη συναρτημένη με την εταιρική εισφορά.

Γ. Ευθύνη νεοεισερχόμενου ετερόρρυθμου εταίρου.

Δ. Διάρκεια της ευθύνης.

Ε. Ευθύνη ως ομόρρυθμου εταίρου.

§ 14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ.

Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Α. Μετατροπή με απόφαση των εταίρων.

Β. Μετατροπή δυνάμει του νόμου.

§ 15. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ.

Ι. ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ.

ΙΙ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ.

Ι. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

ΙΙ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

ΙΙΙ. ΘΕΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

§ 16. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

§ 17. ΕΝΝΟΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.

Ι. ΕΝΝΟΙΑ.

ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ.

Α. Εταιρία προσωπική.

Β. Εταιρία εσωτερική.

Γ. Εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα.

Δ. Εταιρία χωρίς «Εταιρική περιουσία».

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.

§ 18. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΦΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ι. ΑΤΥΠΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.

ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ.

§ 19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

Α. Υποχρέωση προς εισφορά.

Β. Υποχρέωση συμμετοχής στις ζημίες.

Γ. Υποχρέωση διαχείρισης, λογοδοσίας και καταβολής κερδών.

Δ. Υποχρέωση πίστης.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

Α. Περιουσιακής φύσεως δικαίωμα: συμμετοχή στα κέρδη.

Β. Διοικητικής φύσεως δικαιώματα.

1. Δικαίωμα διαχείρισης του εμφανούς εταίρου.

2. Δικαίωμα ελέγχου του αφανούς εταίρου.

§ 20 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Ι. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Α. Λόγοι λύσης.

Β. Κήρυξη σε πτώχευση του εμφανούς εταίρου, ειδικότερα.

ΙΙ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

§ 21. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

ΙΙ. H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΙΙΙ. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ.

Α. Εταιρία με (πλήρη) νομική προσωπικότητα.

Β. Εταιρία εμπορική.

Γ. Εταιρία με αμιγώς κεφαλαιουχικό χαρακτήρα.

Δ. Εταιρία με σωματειακή συγκρότηση.

§ 22. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ι. ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Α. Ιδρυτές, εταιρική σύμβαση, τύπος.

Β. Αναγκαίο περιεχόμενο του καταστατικού.

1. Η εταιρική επωνυμία και ο σκοπός της εταιρίας.

2. Έδρα της εταιρίας.

3. Διάρκεια της εταιρίας.

4. Ύψος και τρόπος καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.

5. Είδος, αριθμός, ονομαστική αξία και έκδοση μετοχών.

6. Αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Γ. Μη αναγκαίο κατά νόμο περιεχόμενο του καταστατικού.

ΙΙ. ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

ΙΙΙ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΙV. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.

V. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Α. Έννοια.

Β. Λόγοι ακύρωσης-λύσης της Α.Ε.

Γ. Θεραπεία λόγων ακυρότητας.

Δ. Κήρυξη της ακυρότητας – Λύση της εταιρίας.

VI. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με...
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών