Π. Νάσκου-Περράκη/Μ. Καλαϊτζής/Σ. Κατσούλης, Συλλογή Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 2023


Π. Νάσκου-Περράκη/Μ. Καλαϊτζής/Σ. Κατσούλης, Συλλογή Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 2023

Ένας κώδικας χρήσιμος και απαραίτητος για υποψήφιους και εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δικηγόρους, νομικούς εν γένει, καθηγητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και φοιτητές ανθρωπιστικών επιστημών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί και οφείλει να γνωρίζει τις υποχρεώσεις της Ελλάδας όπως αυτές προκύπτουν από το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Περιλαμβάνει τις παγκόσμιες συμβάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του ΟΗΕ, τις συναφθείσες συμβάσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, προεχούσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), καθώς και τις θεμελιώδεις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και Κανονισμούς και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το παρόν έργο ανήκει στη σειρά "Δεσμεύσεις της Ελλάδας από Διεθνείς Συμβάσεις Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου" υπό την επιστημονική Διεύθυνση της αφ.Καθηγήτριας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Οργανισμών, Π.Νάσκου-Περράκη, που φιλοδοξεί να αναδείξει υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεις στο τομέα της προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Πρόκειται για έναν Κώδικα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που έρχεται να αναπληρώσει το έλλειμα της ελληνικής βιβλιογραφίας και να συνοδεύσει τις καθημερινές διεκδικήσεις που απαιτούν τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Edition info

Title
Συλλογή Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
• Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών • Συμβούλιο της Ευρώπης • Ευρωπαϊκή Ένωση
© 2023
Series director
Authors
Series
ISBN
978-960-648-739-2
Pages
ΧΙΙ + 879
Price
€ 44.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προλογικό Σημείωμα

α. παγκοσμιο επιπεδο

 1. Καταστατικός Χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών........... 1
 2. Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.................. 4
 3. Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας 12
 4. Σύμβαση περί της Νομικής Κατάστασης των Προσφύγων............ 17
  1. Πρωτόκολλο του 1967 περί της Νομικής Κατάστασης των Προσφύγων 42
 5. Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα......... 48
  1. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα 72
  2. Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμ­φωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα σχετικό με την κατάργηση της Ποινής του Θανάτου............ 77
 6. Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολι­τι­στικά Δικαιώματα 81
  1. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα.......................................................................................... 94
 7. Διεθνής Σύμβαση περί Καταργήσεως Πάσης Μορφής Φυ­λετικών Διακρίσεων 105
 8. Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών 122
  1. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Εξά­λει­ψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυ­ναικών 139
 9. Σύμβαση για την Εξάλειψη των Βασανιστηρίων και άλλης Σκληρής, Απάνθρωπης και Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τι­μωρίας ....................................................................... 146
  1. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Εξά­λειψη των Βασανιστηρίων και άλλης Σκληρής, Απάν­θρω­πης και Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας .......... 163
 10. Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ......................................... 179
  1. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώ­ματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμιξη παι­διών σε ένοπλες συρράξεις ........................................................ 206
  2. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώ­ματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία .......... 213
  3. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δι­καιώματα του Παιδιού για τη Διαδικασία των Αναφορών........................................................................................... 224
 11. Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ............. 235
  1. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δι­καιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 270
 12. Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία όλων των Ατόμων από Αναγκαστική Εξαφάνιση 275

Β. Περιφερειακό επιπεδο / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

I. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

1. Καταστατικό του Συμβουλίου της Ευρώπης

2. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροπο­ποιή­θηκε από τα Πρωτόκολλα υπ’ αριθ. 11, 14 και 15

2.1. Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Προ­ά­σπι­ση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιω­δών Ελευθεριών

2.2. Πρωτόκολλο υπ’ αριθμόν 6 σχετικά με την Κατάργηση της Ποινής του Θανάτου

2.3. Πρωτόκολλο υπ’ αριθμόν 7 (εγγυάται άλλα ατομικά δικαιώ­ματα)

2.4. Πρωτόκολλο υπ’ αριθμόν 12 (περί απαγόρευσης των διακρίσεων)

2.5. Πρωτόκολλο υπ’αριθμόν 13 σχετικά με την Κατάργηση της Θανατικής Ποινής σε όλες τις Περιστάσεις

2.6. Πρωτόκολλο υπ’αριθμόν 16 (αφορά τον θεσμό των γνω­μοδοτήσεων)

3. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

3.1. Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

3.2. Πρωτόκολλο Τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινω­νι­κού Χάρτη

3.3. Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρ­τη που προβλέπει Μηχανισμό Συλλογικών Αναφο­ρών

4. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (Αναθεωρημένος)

5. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμω­ρίας

6. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

7. Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ατόμου σε σχέση με τις Εφαρμογές της Βιολογίας και της Ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική

7.1. Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμβάσεως για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Ανθρώπινης αξιοπρέπειας αναφορικά με την εφαρμογή της Βιολογίας και της Ιατρικής, και την απαγόρευση της κλωνοποίησης ανθρώπινων όντων

8. Σύμβαση για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο

8.1. Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο αναφορικά με την ποινικοποίηση Πράξεων Ρατσιστικής και Ξενοφοβικής Φύσης που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών

9. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων

10. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών κατά της Γενετήσιας Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης

11. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

II. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

1. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)

2. Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Μη διάκριση

4.1. Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους κατά­γωγής

4.2. Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμ­βρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία

4.3. Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμ­βρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μετα­χείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών

4.4. Οδηγία 2006/54/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναι­κών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης

4.5. Απόφαση - Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου

5. Οδηγία 2013/48/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας

6. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 27ης Απριλίου 2016 για την προ­στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...
Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Μια συστηματική παρουσίαση των βασικών αρχών και των κανόνων του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων