Π. Λεβενιώτης, Νομολογία, Θεωρία και Πρακτικά Ζητήματα Εργατικού Δικαίου, 2021


Π. Λεβενιώτης, Νομολογία, Θεωρία και Πρακτικά Ζητήματα Εργατικού Δικαίου, 2021

Tο παρόν έργο είναι χωρισμένο σε επτά θεματικές ενότητες όπου παρουσιάζονται συστηματικά οι γενικές και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν και παρατίθεται η θεωρία και η νομολογία που έχει διαμορφωθεί για κάθε επιμέρους ζήτημα του Εργατικού Δικαίου. Ειδικότερα, αναλύονται η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ο ρόλος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, η εκτέλεση της σύμβασης εργασίας, το ζήτημα των αποδοχών του εργαζομένου, η καταγγελία της σύμβασης και τα ειδικότερα ζητήματα του εργατικού ατυχήματος και του Κανονισμού εργασίας.

Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου έργου έγκειται στο ό,τι πέραν της θεωρητικής και νομολογιακής προσέγγισης κάθε ζητήματος, παρατίθενται αποσπάσματα δικαστικών αποφάσεων όλων των βαθμών της δικαιοδοσίας καθώς και παρατηρήσεις και σχόλια επί των νομικών και πραγματικών ζητημάτων που αυτές αφορούν, αλλά και επί της αποδεικτικής διαδικασίας που ακολουθείται κατά τη διαμόρφωση της δικανικής κρίσης. Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν αποτέλεσμα μελέτης της πρακτικής εφαρμογής των πορισμάτων της νομολογίας και της θεωρίας για κάθε ανακύπτον ζήτημα, καθώς και της προσωπικής εμπειρίας του γράφοντος από την εκδίκαση πλήθους υποθέσεων στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών.

Edition info

Title
Νομολογία, Θεωρία και Πρακτικά Ζητήματα Εργατικού Δικαίου
© 2021
Author
ISBN
978-960-648-254-0
Pages
ΧΧVI + 973
Price
€ 90.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικές οδηγίες και διευκρινίσεις για τη μελέτη και κατανόηση του συγγράμματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Ι. Έννοια – διάκριση από συναφείς συμβάσεις (σύμβαση έργου, σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών) – κριτήρια χαρακτηρισμού της σύμβασης – ορισμένου και αορίστου χρόνου

Α. Γενικοί ορισμοί

Β. Νομολογία - ανάλυση δικαστικών αποφάσεων

Γ. Άκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

ΙΙ. Υποχρεώσεις εργοδότη - εργαζόμενου

Α. Υποχρεώσεις εργοδότη

Β. Υποχρεώσεις εργαζόμενου

ΙΙΙ. Ιδιαίτερες περιπτώσεις συμβάσεων (ναυτική, γεωργική, αθλητική, αναγκαστική)

Α. Σύμβαση ναυτικής εργασίας

1. Έννοια - γενικές διατάξεις

2. Κατάρτιση - λειτουργία και λύση της σύμβασης ναυτικής εργασίας

3. Δικονομικά ζητήματα - αποδεικτική διαδικασία

Β. Σύμβαση γεωργικής εργασίας

1. Έννοια - γενικές διατάξεις - λειτουργία σύμβασης

2. Καταγγελία σύμβασης γεωργικής εργασίας

3. Δικονομικά ζητήματα – αποδεικτική διαδικασία

Γ. Σύμβαση αθλητικής εργασίας

1. Νομική φύση σύμβασης αθλητικής εργασίας - προϋποθέσεις εγκυρότητας της κατάρτισης αυτής

2. Ειδικά δικονομικά ζητήματα

α. Αρμοδιότητα επίλυσης διαφορών από σύμβαση αθλητικής εργασίας

αα. Νομική φύση δικαιοδοτικών οργάνων επίλυσης διαφορών από σύμβαση αθλητικής εργασίας

Δ. Αναγκαστική εργασία

1. Έννοια - διακρίσεις

2. Υποχρεωτική παροχή εργασίας

α. Συνταγματική θεμελίωση του θεσμού της επίταξης

αα. Διεθνείς συμβάσεις για την υποχρεωτική παροχή εργασίας

αβ. Ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την υποχρεωτική παροχή εργασίας

3. Αναγκαστική σύμβαση εργασίας

α. Συνταγματική θεμελίωση

αα. Εξαιρετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και συνταγματική βάση αυτών - προϋποθέσεις υπαγωγής

αβ. Προϋποθέσεις αντικατάστασης προστατευόμενου προσώπου

αγ. Ειδικές περιπτώσεις αναγκαστικής σύμβασης εργασίας

β. Ειδικά δικονομικά θέματα

βα. Γενικά Δικονομικά – αποδεικτική διαδικασία

IV. Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Α. Έννοια - διάκριση από σύμβαση αορίστου χρόνου - λόγοι καταγγελίας

Β. Λήψη ηπιότερων μέτρων αντί καταγγελίας - πειθαρχική διαδικασία

Γ. Περιπτώσεις καταγγελίας για σπουδαίο λόγο

Δ. Δικονομικά – αποδεικτική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Συμβαλλόμενα μέρη

Ι. Εργοδότης

Α. Υποχρέωση απασχόλησης του εργαζόμενου

Β. Στοιχεία καθορισμού της ιδιότητας του εργοδότη

Γ. Δανεισμός εργαζόμενου - φύση συμβατικής σχέσης - δικονομικά και αποδεικτικά ζητήματα - ειδικές περιπτώσεις δανεισμού εργαζόμενου

Δ1. Γενικές και ειδικές υποχρεώσεις του εργοδότη για την προστασία της υγείας των εργαζομένων

Δ2. Έννομες συνέπειες παράβασης από τον εργοδότη του καθήκοντος διαμόρφωσης των συνθηκών εργασίας ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των εργαζομένων - δικαιώματα εργαζομένων - δικονομικά ζητήματα

Δ3. Γενικά δικονομικά και αποδεικτικά ζητήματα

Δ4. Ειδικές υποχρεώσεις του εργοδότη - τεχικός ασφαλείας και ιατρός εργασίας

α. Νομική φύση των συμβάσεων εργασίας τους και προϋποθέσεις καταγγελίας των συμβάσεών τους

β. Δικονομικά και αποδεικτικά ζητήματα

Ε1. Υποχρέωση του εργοδότη για την ενημέρωση των εργαζομένων - νομοθετικές ρυθμίσεις και νομική φύση της υποχρέωσης αυτής

Ε2. Άμεσες και έμμεσες έννομες συνέπειες της παράβασης της υποχρέωσης

ενημέρωσης

ΣΤ. Διοικητικές κυρώσεις

Ζ. Υποχρέωση εργοδότη για ασφάλιση του εργαζόμενου

Η. Διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη

1. Περιεχόμενο, όρια και περιπτώσεις καταχρηστικής άσκησης αυτού

2. Ειδικές περιπτώσεις προαγωγών εργαζομένων - έννομες συνέπειες παράβασης της υποχρέωσης του εργοδότη

3. Ρύθμιση του τόπου παροχής της εργασίας - μετάθεση μισθωτού - περιπτώσεις καταχρηστικότητας

4. Ρύθμιση του χρόνου παροχής της εργασίας - μεταβολή αυτού - περιπτώσεις καταχρηστικότητας

5. Γενική υποχρέωση του μισθωτού προς συμμόρφωση στις οδηγίες του εργοδότη - όρια αυτής

6. Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας - γενικές ρυθμίσεις

στ. Ιδιαίτερες περιπτώσεις μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας

Θ. Μεταβολή προσώπου εργοδότη

1. Έννοια μεταβολής εργοδότη - δικαιώματα και υποχρεώσεις παλαιού και νέου εργοδότη - δικαιώματα εργαζομένων

2. Στοιχεία για τη διατήρηση ή μη της ταυτότητας της οικονομικής μονάδας που μεταβιβάζεται

3. Μεταβολή εργοδότη και σύμβαση εργασίας - ειδικότερα δικαιώματα μισθωτών

4. Μεταβολή εργοδότη και επιχειρησιακή συνήθεια

5. Μεταβολή εργοδότη και βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας

6. Μεταβολή εργοδότη και ισχύς Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο - νομολογία ΔΕΕ (Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

7. Διατήρηση ισχύος προστατευτικών διατάξεων για τους μισθωτούς σε περίπτωση μεταβίβασης μίας μόνο οικονομικής μονάδας - απόφαση ΔΕΕ

8. Περιπτώσεις μεταβολής εργοδότη

9. Ειδικά δικονομικά ζητήματα – αποδεικτική διαδικασία

α. Γενικά δικονομικά ζητήματα – αποδεικτική διαδικασία

10. Εκμετάλλευση ως οικονομική και παραγωγική μονάδα

Έννοια - διάκριση επιχείρησης και εκμετάλλευσης

ΙΙ. Εργαζόμενος – Ομαδική σχέση εργασίας – Σύμβαση εργασίας τρίτου

Α. Στοιχεία της έννοιας του εργαζόμενου και σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Β. Παροχή εργασίας σε πλείονες εργοδότες - περιορισμός ωραρίου συνολικής απασχόλησης

Γ. Ομαδική σχέση εργασίας.

Δ. Σύμβαση εργασίας από τρίτο

Ε. Κατηγορίες εργαζομένων

1. Υπάλληλοι - εργάτες

α. Κριτήρια διάκρισης μεταξύ υπαλλήλου και εργάτη – σημασία της διάκρισης

αα. Περιπτώσεις που συνυπάρχουν στοιχεία και των δύο κατηγοριών μισθωτών - νομολογιακή ανάλυση

αβ. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις της νομολογίας για τη διάκριση υπαλλήλου - εργάτη

i. Εργάτες

ii. Υπάλληλοι

iii. Ιδιωτικοί υπάλληλοι εκ του νόμου

iv. Δικονομικά ζητήματα –αποδεικτική διαδικασία

ΣΤ. Οικιακοί μισθωτοί - περιστασιακά απασχολούμενοι

1. Διάκριση οικόσιτων και μη οικόσιτων μισθωτών - ρύθμιση μισθού - καταγγελία σύμβασης εργασίας - νομολογιακή ανάλυση

2. Ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τους οικιακούς μισθωτούς

3. Κατηγορίες περιστασιακά απασχολούμενων – ασφάλιση αυτών

4. Ανήλικοι οικιακοί ή οικόσιτοι μισθωτοί - διαδικασία σύναψης σύμβασης και ρύθμιση όρων εργασίας

5. Δικονομικά ζητήματα - αποδεικτική διαδικασία

Ζ. Διευθυντικά στελέχη (Διευθύνοντες Υπάλληλοι)

1. Έννοια - διακριτικά γνωρίσματα του διεθυντικού στελέχους

2. Νομολογιακή ανάλυση

3. Αμφισβητούμενες περιπτώσεις

4. Δικονομικά ζητήματα - αποδεικτική διαδικασία

Η. Εργαζόμενοι με σύμβαση μαθητείας

1. Έννοια –γνήσια και μη γνήσια σύμβαση μαθητείας - διάκριση από τη συνήθη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

α. Γνήσια σύμβαση μαθητείας

β. Ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία των μαθητευόμενων

γ. Μη γνήσια σύμβαση μαθητείας - νομολογιακή ανάλυση

2. Ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για σύμβαση μαθητείας ανηλίκων

3. Δικονομικά - αποδεικτική διαδικασία

Θ. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί

1. Νομικό καθεστώς – διαφορές από την κοινή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

2. Άκυρη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού - έννομες συνέπειες

3. Αποδοχές ιδιωτικών εκπαιδευτικών - αρχή της ισότητας

4. Ωράριο εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

5. Καταγγελία σύμβασης ιδιωτικών εκπαιδευτικών - νομολογιακή ανάλυση

6. Ειδική προστασία εγκύου εκπαιδευτικού

7. Ειδικές ρυθμίσεις για την απόλυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών

8. Δικονομικά ζητήματα - αποδεικτική διαδικασία

Ι. Εργασία ανηλίκων

1. Προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης εργασίας ανηλίκων

2. Οι σημαντικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία των ανηλίκων εργαζομένων

α. Μέτρα προστασίας των ανηλίκων μισθωτών

αα. Ειδικές ρυθμίσεις των όρων εργασίας των ανηλίκων μισθωτών

αβ. Ωράριο εργασίας ανηλίκων μισθωτών και επαγγελματικός προσανατολισμός

αγ. Άδεια αναψυχής – τυπικά προσόντα και ρυθμίσεις για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ανηλίκων μισθωτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Εκτέλεση της σύμβασης εργασίας

Ι. Πρόσθετη εργασία

Α. Έννοια - στοιχεία ορισμένου σχετικής αγωγής

Β. Σχέση πρόσθετης εργασίας με απασχόληση πέραν του νόμιμου ωραρίου

Γ. Προϋποθέσεις έγκυρης συμφωνίας για πρόσθετη εργασία - οφειλόμενος μισθός

Δ. Ιδιαίτερες περιπτώσεις πρόσθετης απασχόλησης

Ε. Περιπτώσεις πρόσθετης εργασίας - νομολογιακή ανάλυση

ΣΤ. Δικονομικά ζητήματα - αποδεικτική διαδικασία

ΙΙ. Ετοιμότητα προς εργασία

Α. Γενικές έννοιες

Β. Ειδικότερα: Διάκριση γνήσιας – απλής ετοιμότητας εργασίας

Γ. Νομολογιακή ανάλυση

Δ. Ιδιαίτερες περιπτώσεις - νομολογιακή ανάλυση

Ε. Σχέση ετοιμότητας προς εργασία με μερική απασχόληση και διαλείπουσα εργασία

ΣΤ. Δικονομικά ζητήματα - αποδεικτική διαδικασία

ΙΙΙ. Χρονικά όρια της εργασίας

Α. Έννοια νόμιμου και συμβατικού ωραρίου

Β. Τρόπος υπολογισμού νόμιμης αμοιβής για υπέρβαση του ωραρίου εργασίας (υπερωρία, υπερεργασία, εργασία κατά την έκτη ημέρα σε σύστημα πενθήμερης εργασίας) – Υπολογισμός προσαυξήσεων και εφαρμογή αυτών

1. Υπερωρία - έννοια και νόμιμες προϋποθέσεις πραγματοποίησης - υπολογισμός προσαυξήσεων - νομολογία

2. Ιδιαίτερες περιπτώσεις

3. Βάση υπολογισμού της υπερωριακής αμοιβής - έννοια τακτικών αποδοχών

Γ. Ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για το ωράριο εργασίας

1. Εμπορικά καταστήματα

2. Καταστήματα πώλησης πετρελαιοειδών

3. Καταστήματα που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης, κέντρα διασκέδασης και καταστήματα αναψυχής

4. Οδηγοί επαγγελματικών οχημάτων

5. Ναυτική εργασία

6. Υποχρεωτική παροχή υπερωριακής εργασίας

7. Χειριστές ηλεκτρονικού υπολογιστή

8. Εργατοτεχνίτες ξύλου και λογιστές

9. Εργαζόμενοι στα καταστήματα θεραπευτικού συντονισμού

10. Εργαζόμενοι στον ΟΤΕ - ρύθμιση βάσει κανονισμού εργασίας

11. Δημόσιοι υπάλληλοι

Δ. Εργασία κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας

Ε. Εργασία κατά τις ημέρες Κυριακής και αργίας

1. Γενικές ρυθμίσεις - πεδίο εφαρμογής εβδομαδιαίας ανάπαυσης

2. Υποχρεωτική - προαιρετική αργία

3. Ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την εργασία Κυριακής και αργιών -

εξαιρέσεις

4. Αμοιβή για την εργασία κατά τις ημέρες Κυριακής και αργίας

α. Υπολογισμός προσαύξησης

αα. Αμοιβή για την εργασία κατά τις ημέρες Κυριακής και αργίας σε περίπτωση άκυρης σύμβασης εργασίας

αβ. Ιδιαίτερη περίπτωση υπολογισμού της προσαύξησης

αγ. Δικονομικά ζητήματα

ΣΤ. Νυκτερινή εργασία

1. Αμοιβή νυκτερινής εργασίας

2. Εξαιρέσεις από τις διατάξεις για την αυξημένη αμοιβή της νυκτερινής εργασίας

3. Συμπληρωματικές διατάξεις για τη νυκτερινή εργασία - ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

4. Ιδιαίτερες περιπτώσεις παροχής νυκτερινής εργασίας - νομολογία

5. Ειδικές διατάξεις για νυκτερινή εργασία ανηλίκων και εγκύων

α. Ανήλικοι

αα. Έγκυοι

6. Δικονομικά - αποδεικτική διαδικασία

Ζ. Εργασία εκτός έδρας

1. Έννοια και εφαρμογή των διατάξεων της εκτός έδρας εργασίας

2. Ειδικές περιπτώσεις

3. Δικονομικά ζητήματα - αποδεικτική διαδικασία

Η. Ιδιαίτερες μορφές εργασίας

1. Μερική απασχόληση

α. Έννοια - τύπος - αναγκαία στοιχεία σύμβασης μερικής απασχόλησης

αα. Νόμιμες προϋποθέσεις και διατυπώσεις σύναψης σύμβασης μερικής απασχόλησης

αβ. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης - νομολογιακή ανάλυση

αγ. Δικονομικά - αποδεικτική διαδικασία

2. Εκ περιτροπής εργασία

α. Έννοια - προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης και μονομερούς επιβολής εκ περιτροπής εργασίας

αα. Εκ περιτροπής εργασία και καταγγελία σύμβασης εργασίας - ομαδικές απολύσεις

αβ. Διαλείπουσα εργασία - νομολογιακή ανάλυση

αγ. Δικονομικά - αποδεικτική διαδικασία

3. Εποχιακή εργασία

α. Έννοια - πεδίο εφαρμογής - νομοθετική ρύθμιση

αα. Ξενοδοχοϋπάλληλοι – νομολογιακή ανάλυση

αβ. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί

αγ. Εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα

β. Δικονομικά - αποδεικτική διαδικασία

4. Διαθεσιμότητα

α. Έννοια - προϋποθέσεις - νομοθετική ρύθμιση

αα. Τύπος, διαδικασία και έννομες συνέπειες της διαθεσιμότητας

αβ. Ειδικές περιπτώσεις διαθεσιμότητας - υπάλληλοι του Δημοσίου

αγ. Γενική κριτική στο θεσμό της διαθεσιμότητας

β. Δικονομικά - αποδεικτική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Αποδοχές εργαζόμενου

Ι. Μισθός - νόμιμος και συμβατικός - έννοια τακτικών αποδοχών

ΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις παροχών που υπολογίζονται στις τακτικές αποδοχές - νομολογιακή ανάλυση

ΙΙΙ. Επιχειρησιακή συνήθεια – αρχή της ίσης μεταχείρισης

Α. Έννοια - πεδίο εφαρμογής

Β. ‘Ιση μεταχείριση και οικειοθελείς παροχές

Γ. Συνταγματική θεμελίωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο

Δ. Περιπτώσεις εφαρμογής της επιχειρησιακής συνήθειας - νομολογιακή ανάλυση

IV. Ρύθμιση του μισθού

Α. Συρροή πηγών δικαίου για τη ρύθμιση του μισθού - ΣΣΕ, ΔΑ, κανονισμός εργασίας και ατομική σύμβαση - αρχή της εύνοιας του μισθωτού - νομολογιακή ανάλυση

Β. Διαδοχή ΣΣΕ

Γ. Ρύθμιση μισθού στην άκυρη σύμβαση εργασίας - συμβασιούχοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Δ. Ιδιαίτερες περιπτώσεις επιδομάτων

1. Επίδομα μητρότητας - ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο - νομολογία

α. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και επικίνδυνης εργασίας

β. Επίδομα νοσηλευτικού προσωπικού

Ε. Τρόπος - χρόνος καταβολής του μισθού

1. Γενικές ρυθμίσεις

α. Τρόπος απόδειξης της καταβολής του μισθού

ΣΤ. Συνέπειες μη έγκαιρης καταβολής του μισθού

1. Γενικές ρυθμίσεις

2. Επίσχεση εργασίας

Ζ. Παραγραφή της αξίωσης καταβολής μισθού

1. Γενικές ρυθμίσεις

α. Ιδιαίτερη περίπτωση του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ

2. Συμψηφισμός μισθού

3. Τρόπος υπολογισμού του νόμιμου μισθού

α. Προϋπηρεσία - νομολογιακή ανάλυση

β. Οικογενειακή κατάσταση - νομολογιακή ανάλυση

γ. Επίδομα γάμου – νομολογιακή ανάλυση

δ. Δώρα Εορτών

αα. Τρόπος υπολογισμού

αβ. Ειδικές περιπτώσεις - εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ - νομολογιακή ανάλυση

αγ. Εξαιρέσεις από την καταβολή δώρων εορτών

V. Αποδοχές και επιδόματα αδείας

A. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και τρόπος υπολογισμού αυτής

α. Ειδικές ρυθμίσεις - εξαιρέσεις

αβ. Σε σύμβαση μερικής απασχόλησης - νομολογία ΔΕΕ

αγ. Ρύθμιση άδειας εγκύου μισθωτής - νομολογία ΔΕΕ

αδ. Αποδοχές αναρρωτικής άδειας - νομολογία ΔΕΕ

αε. Ειδικές άδειες

στ. Επίδομα Αδείας

VI. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τη μη καταβολή των αποδοχών του εργαζόμενου

VII. Γενικά δικονομικά θέματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας

I. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της απόλυσης - νομολογιακή ανάλυση

II. Καταχρηστικές απολύσεις και μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας

III. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας λόγω μήνυσης για αξιόποινη πράξη

IV. Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου - νομολογιακή ανάλυση

V. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από νόμιμο αντιπρόσωπο νομικού προσώπου

VI. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του εργαζόμενου για την αξίωση από άκυρη καταγγελία της σύμβασης - ένσταση άρθρων 281 και 656 ΑΚ - νομλογιακή ανάλυση

VII. Καταγγελία της σύμβασης λόγω μακροχρόνιας ασθένειας του μισθωτού - νομολογιακή ανάλυση

VIII. Καταγγελία σύμβασης εργασίας προστατευόμενων συνδικαλιστικών στελεχών - νομολογιακή ανάλυση

A. Γενικές ρυθμίσεις

B. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος προστασίας συνδικαλιστικού στελέχους

IX. Καταγγελία της σύμβασης σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του εργοδότη - νομολογιακή ανάλυση

X. Καταγγελία σύμβασης μισθωτού που έχει προσληφθεί με αναγκαστική σύμβαση εργασίας

XI. Καταγγελία σύμβασης εργασίας εγκύου - νομολογιακή ανάλυση

XII. Καταγγελία σύμβασης εργασίας στρατευμένου μισθωτού

XIII. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας με προειδοποίηση - νομολογιακή ανάλυση

XIV. Ομαδικές απολύσεις

A. Γενικές ρυθμίσεις

B. Εξαιρέσεις από το νόμο περί ομαδικών απολύσεων

XV. Ειδικά θέματα λύσης της σύμβασης εργασίας άνευ καταγγελίας - νομολογιακή ανάλυση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Εργατικό ατύχημα

I. Γενικά

Α. Έννοια του εργατικού ατυχήματος - νομολογιακή ανάλυση

Β. Γενικές και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για το εργατικό ατύχημα

Γ. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ ζημιογόνου περιστατικού και παροχής εργασίας του μισθωτού

Δ. Περιπτώσεις εργατικού ατυχήματος «εξ αφορμής» της εργασίας – νομολογιακή ανάλυση

ΙΙ. Αξίωση αποζημίωσης παθόντος σε εργατικό ατύχημα - επιλογή νομικής βάσης - βάρος απόδειξης

ΙΙΙ. Υποχρέωση εργοδότη να λάβει μέτρα ασφάλειας των μισθωτών - γενικές και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις

IV. Γενική υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη - άρθρο 662 ΑΚ

V. Ιδιαίτερες περιπτώσεις υποχρέωσης πρόνοιας του εργοδότη και πρόκληση σωματικής ή ψυχικής νόσου εκ της παράβασης αυτής

VI. Υποχρέωση του εργοδότη ενημέρωσης του μισθωτού για τους κινδύνους της εργασίας - νομολογιακή ανάλυση

VII. Ασφαλιστική κάλυψη παθόντος σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος - έκταση ευθύνης εργοδότη για αποζημίωση - νομολογία

VIII. Ευθύνη προστήσαντος

IX. Ειδικά προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας για συγκεκριμένες εργασίες και ιδιαίτερη νομική υποχρέωση εργοδότη κατ’ άρθρο 15 ΠΚ

X. Δικονομικά ζητήματα – αποδεικτική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Κανονισμός Εργασίας

I. Νομοθετική βάση - νομική φύση - διαδικασία κατάρτισης

II. Περιεχόμενο - πεδίο εφαρμογής

III. Συνέπειες παραβίασης του Κανονισμού εργασίας

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δ. Ζερδελής/Δ. Γούλας, Επίτομο Εργατικό Δίκαιο, 2022
Το παρόν αποτελεί μια ευσύνοπτη, αλλά πλήρη, παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων του εργατικού δικαίου. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να παρουσιάσει το εργατικό δίκαιο...
Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Οι σημαντικές μεταβολές που επέφερε στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021, αλλά και ορισμένοι άλλοι νόμοι που ψηφίσθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε, κατέστησαν αναγκαία την...
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2022
Οι σημαντικές τροποποιήσεις που επέφεραν στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021 και ορισμένοι προγενέστεροι νόμοι κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση των «Εφαρμογών...
Κ. Μπακόπουλος, Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της, 2022
Με τον ν. 4808/2021 το ελληνικό δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου απέκτησε ανανεωμένη όψη. Πέρα από τον θεσμικό εκσυγχρονισμό σε επιμέρους πεδία...
Π. Μπουμπουχερόπουλος, Mobbing: Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία, 2η έκδ., 2022
Η διερεύνηση των συνεπειών της καθημερινής φθοράς στην υγεία όσων εργάζονται σε έντονα συγκρουσιακό, «αντισυναδελφικό» περιβάλλον βρίσκεται τις τελευταίες δύο δεκαετίες...