Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023


Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023

Το παρόν έργο έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη της πανεπιστημιακής διδασκαλίας του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου αναπτύσσοντας διευρυμένη όλη τη σχετική ύλη του Ειδικού Μέρους του Ενοχικού Δικαίου του ΑΚ. Την πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση υπαγόρευσε η τροποποίηση διατάξεων του ΑΚ, ιδίως για τις πωλήσεις αγαθών με ψηφιακά στοιχεία και τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών. Παράλληλα, επιχειρείται βιβλιογραφική και κυρίως νομολογιακή ενημέρωση του συνόλου των αναπτύξεων της προηγούμενης έκδοσης.

Edition info

Title
Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
© 2023
Author
Edition
5th ed.
ISBN
978-960-648-720-0
Pages
ΧΧΧIV + 890
Price
€ 85.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ 5η ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Γενικό και Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο

Ι. Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 287-495 και 496-946 ΑΚ

ΙΙ. Διάκριση των ενοχών του Ειδικού Μέρους

ΙΙΙ. Οι σχέσεις φιλοφροσύνης

§ 2. Η ρύθμιση των επώνυμων συμβάσεων στον ΑΚ

Ι. Κατηγοριοποίηση

ΙΙ. Η σημασία της ρύθμισης

§ 3. Εφαρμογές της αρχής της ελευθερίας των ενοχικών συμβάσεων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ένωση συμβάσεων

ΙΙΙ. Ανώνυμες συμβάσεις

IV. Νέες μορφές συμβάσεων

V. Συμβάσεις-πλαίσιο

§ 4. Μικτές συμβάσεις

Ι. Έννοια

ΙΙ. Μορφολογία - αντιμετώπιση

Α΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΩΡΕΑ

Ι. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 5. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Έννοια, νομική φύση και τρόποι κατάρτισης

ΙΙ. Διάκριση από συγγενείς συμβάσεις

§ 6. Τα ουσιώδη στοιχεία της δωρεάς

Ι. Παροχή ή υπόσχεση παροχής περιουσιακού αντικειμένου

ΙΙ. Συμφωνία για έλλειψη ανταλλάγματος

ΙΙΙ. Τύπος

§ 7. Η ευθύνη του δωρητή

Ι. Για μη εκπλήρωση

ΙΙ. Για νομικά και πραγματικά ελαττώματα

§ 8. Το ευεργέτημα ευπορίας

IΙ. Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

§ 9. Οι λόγοι της ανάκλησης

Ι. Η αχαριστία του δωρεοδόχου

ΙΙ. Η θανάτωση του δωρητή ή η παρεμπόδισή του να ανακαλέσει τη

δωρεά

ΙΙΙ. Η υπαίτια παράλειψη εκτέλεσης του τρόπου

ΙV. Η επιγέννηση τέκνου

§ 10. Η άσκηση του δικαιώματος και οι συνέπειές της

Ι. Άσκηση

ΙΙ. Συνέπειες

§ 11. Η απόσβεση του δικαιώματος

Ι. Συγγνώμη

ΙΙ. Πάροδος αποσβεστικής προθεσμίας

ΙΙΙ. Θάνατος του δωρεοδόχου

ΙV. Παραίτηση του δωρητή

ΙΙΙ. Η ΔΩΡΕΑ ΥΠΟ ΤΡΟΠΟ

§ 12. Έννοια, τύπος, διακρίσεις

§ 13. Η εκτέλεση του τρόπου

ΙV. ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΩΡΕΩΝ

§ 14. Η δωρεά από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας

§ 15. Η μικτή δωρεά

I. Έννοια

II. Εφαρμοστέοι κανόνες

§ 16. Η δωρεά περιοδικών παροχών

§ 17. Η δωρεά αιτία θανάτου και η δωρεά υπέρ τρίτου για την περίπτωση

θανάτου

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΩΛΗΣΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 18. Έννοια, νομική φύση, διακρίσεις

Ι. Έννοια και νομική φύση

ΙΙ. Διακρίσεις

§ 19. Οικονομική και νομική λειτουργία

§ 20. Η Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (ν. 2532/1997)

Ι. Βασικά χαρακτηριστικά

ΙΙ. Η κατάρτιση της σύμβασης πώλησης

ΙΙΙ. Οι υποχρεώσεις των μερών

ΙV. Η ενιαία μορφή μη εκπλήρωσης

V. Οι συνέπειες της μη εκπλήρωσης

VI. Τα παρεχόμενα δικαιώματα

VII. Η μετάσταση του κινδύνου

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 21. Το αντικείμενο της πώλησης

§ 22. Το τίμημα

§ 23. Η συμφωνία των μερών

Ι. Περιεχόμενο - συμβαλλόμενοι

ΙΙ. Προσύμφωνο

ΙΙΙ. Τύπος

§ 24. Η εικονικότητα ως προς το τίμημα

Ι. Απόλυτη και σχετική εικονικότητα

ΙΙ. Εικονικό τίμημα

§ 25. Η εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του αγοραστή ακινήτου

Ι. Το ζήτημα

ΙΙ. Η νομολογιακή θέση

ΙΙΙ. Κριτική-προτεινόμενη λύση

§ 26. Οι υποχρεώσεις του πωλητή

Ι. Μεταβίβαση της κυριότητας ή του δικαιώματος

ΙΙ. Παράδοση του πράγματος

ΙΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

§ 27. Οι υποχρεώσεις του αγοραστή

Ι. Καταβολή του τιμήματος

ΙΙ. Παραλαβή του πράγματος;

ΙΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙΙΙ. H μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μερών

§ 28. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του πωλητή

I. Δυνατή παροχή

II. Αδύνατη παροχή

IIΙ. Ειδικότερα τα δικαιώματα αποζημίωσης ή υπαναχώρησης

IV. Άλλα δικαιώματα του αγοραστή

§ 29. Ειδικότερα η ευθύνη του πωλητή για νομικά ελαττώματα

Ι. Εννοιολογικά

ΙΙ. Γέννηση και περιεχόμενο της ευθύνης

ΙΙΙ. Απαλλαγή από την ευθύνη

§ 30. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του αγοραστή

ΙV. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

§ 31. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Οι νέες ρυθμίσεις του ΑΚ

ΙΙ. Βασικές καινοτομίες

ΙΙΙ. Χρονικά πλαίσια εφαρμογής γενικών και ειδικών διατάξεων σε περίπτωση μη ανταπόκρισης

§ 32. Δικαιολογητικός λόγος της ευθύνης

§ 33. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Μη ανταπόκριση του πράγματος στη σύμβαση και τον νόμο

1. Εισαγωγικές επισημάνσεις

2. Υποκειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης

3. Αντικειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης

4. Πλημμελής εγκατάσταση

5. Δικαίωμα τρίτου

6. Ελαττώματα ποσότητας - Ελαττώματα είδους ή κατηγορίας (aliud)

ΙΙΙ. Συνομολογημένη ιδιότητα

§ 34. Προϋποθέσεις για τη γέννηση της ευθύνης

I. Έγκυρη πώληση

II. Μη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σύμβασης και του νόμου

III. Κρίσιμος χρόνος

IV. Τα τεκμήρια του 541.

V. Παροχή ενημερώσεων.

VΙ. Βάρος απόδειξης.

§ 35. Αποκλεισμός της ευθύνης

I. Γνώση του αγοραστή

II. Υλικά που χορήγησε ο αγοραστής

III. Έγκυρη απαλλακτική ρήτρα

IV. Μη εγκατάσταση ενημερώσεων

V. Αναγκαστικός πλειστηριασμός

VΙ. Πταίσμα ή υπερημερία του αγοραστή

§ 36. Το περιεχόμενο της ευθύνης του πωλητή

Ι. Γενικά

ΙΙ. Συρροή διαπλαστικών δικαιωμάτων και αξιώσεων

§ 37. Τα δικαιώματα διόρθωσης και αντικατάστασης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Εκλεκτική συρροή

ΙΙΙ. Αδυναμία ή δυσανάλογη απαιτούμενη δαπάνη

ΙV. Εύλογος χρόνος – μη ενόχληση του αγοραστή

V. Το δικαίωμα διόρθωσης

VI. Το δικαίωμα αντικατάστασης

§ 38. Το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος

I. Νομική φύση – άσκηση

II. Προσδιορισμός της μείωσης

III. Η ρύθμιση του

IV. Αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος

V. Νέο ελάττωμα

VI. Καταστροφή κτλ. του πράγματος

§ 39. Το δικαίωμα υπαναχώρησης

Ι. Νομική φύση – άσκηση

ΙΙ. Ενέργεια

ΙΙΙ. Αποκλεισμός της υπαναχώρησης

§ 40. Το δικαίωμα αποζημίωσης

Ι. Προϋποθέσεις.

ΙΙ. Έννοια και έκταση της αποζημίωσης

§ 41. Ειδικά ζητήματα

Ι. Κατάργηση του (παλαιού)

ΙΙ. Πλειονότητα πωλητών ή αγοραστών

ΙΙΙ. Πλειονότητα πωληθέντων πραγμάτων

§ 42. Παροχή εγγύησης

Ι. Είδη εγγυήσεων

ΙΙ. Η ρύθμιση του

§ 43. Παραγραφές

Ι. Η βασική ρύθμιση

ΙΙ. Αποκλίσεις από τη βασική ρύθμιση

ΙΙΙ. Παραγραφή αναγωγικών αξιώσεων

§ 44. Οι συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας (άρθρα 3-32 ν. 4967/2022)

Ι. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

ΙΙ. Η ανταπόκριση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας στις απαιτήσεις της σύμβασης και του νόμου

ΙΙΙ. Κρίσιμος χρόνος – τεκμήρια μη ανταπόκρισης

IV. Δικαιώματα του λήπτη σε περίπτωση έλλειψης ανταπόκρισης

V. Παραγραφή

§ 44α. Η συρροή των άρθρων 534 επ. με άλλες διατάξεις

Ι. Πλάνη

ΙΙ. Απάτη, αδικοπραξία, διαπραγματεύσεις

V. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

§ 45. Γενικά

I. Εννοιολογικές διευκρινίσεις

II. Ενοχές γένους

III. Ενοχές είδους

§ 46. Η βασική ρύθμιση

Ι. Πώληση γένους

ΙΙ. Πώληση είδους

ΙΙΙ. Πώληση με επιφύλαξη κυριότητας

IV. Πώληση ακινήτου

V. Βλάβη ή καταστροφή μετά τη μετάσταση του κινδύνου

VI. Συνέπειες της μετάστασης του κινδύνου

§ 47. Διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

Ι. Η πώληση με συμφωνία αποστολής

ΙΙ. Άλλες διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

§ 48. Περαιτέρω επιπτώσεις της μετάστασης του κινδύνου

Ι. Βάρη και ωφελήματα

ΙΙ. Τόκοι

ΙΙΙ. Απόδοση δαπανών

IV. Κρίσιμος χρόνος

VΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

§ 49. Η πώληση με τον όρο διατήρησης της κυριότητας

Ι. Έννοια και πρακτική σημασία

ΙΙ. Η ρύθμιση του ΑΚ

ΙΙΙ. Η εμπράγματη ενέργεια του όρου

ΙV. Η ενοχική ενέργεια του όρου

V. Το ζήτημα του κινδύνου

VΙ. Η κατάργηση του όρου

§ 50. Το σύμφωνο εξώνησης

Ι. Έννοια και σημασία

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Συντέλεση της εξώνησης

§ 51. Η πώληση με δοκιμή

§ 52. Αρρύθμιστες μορφές πώλησης

Ι. Σύμβαση μεταπρασίας

ΙΙ. Μίσθωση - πώληση

ΙΙΙ. Ανταλλαγή αυτοκινήτων

IV. Σύμφωνο προτίμησης

§ 53. Η σύμβαση ανταλλαγής

Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 54. Έννοια και νομική φύση

§ 55. Οικονομική και κοινωνική λειτουργία

§ 56. Η προστασία της οικογενειακής στέγης

Ι. Θάνατος του μισθωτή (612 § 2)

ΙΙ. Διακοπή της συμβίωσης (1393)

ΙΙΙ. Κοινοποίηση της καταγγελίας στον σύζυγο του μισθωτή (612Α)

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 57. Περιεχόμενο της σύμβασης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Το μίσθιο

ΙΙΙ. Το μίσθωμα

ΙV. Το είδος και η διάρκεια της χρήσης

V. Η συμφωνία των μερών

VΙ. Περισσότεροι συμβαλλόμενοι

§ 58. Οι υποχρεώσεις του εκμισθωτή

Ι. Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

ΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

§ 59. Οι υποχρεώσεις του μισθωτή

Ι. Καταβολή του μισθώματος

ΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

§ 60. Δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων από τη μισθωτική σύμβαση

Ι. Εκχώρηση των απαιτήσεων

ΙΙ. Μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης

§ 61. Η επιτρεπόμενη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε άλλον

Ι. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

ΙΙ. Λειτουργία της σύμβασης σε περίπτωση επιτρεπόμενης υπομί-

σθωσης

ΙΙΙ. ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ -

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

§ 62. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 63. Ευθύνη για μη εκπλήρωση γενικώς

Ι. Δυνατή παροχή

ΙΙ. Αδύνατη παροχή

ΙΙΙ. Πλημμελής εκπλήρωση

§ 64. Ευθύνη για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Ι. Εννοιολογικά

ΙΙ. Γέννηση και περιεχόμενο της ευθύνης

ΙΙΙ. Η αξίωση για άρση της ελαττωματικότητας

IV. Το δικαίωμα για μείωση ή μη καταβολή του μισθώματος

V. Η αξίωση αποζημίωσης

VI. Αποκλεισμός της ευθύνης του εκμισθωτή

IV. ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ

§ 65. Η μη καταβολή του μισθώματος

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η απόδοση του μισθίου λόγω δυστροπίας

§ 66. Η μη εκπλήρωση παρεπόμενων υποχρεώσεων

Ι. Μη παραλαβή του μισθίου

ΙΙ. Κακή χρήση του μισθίου

ΙΙΙ. Μη ανοχή επισκέψεων κτλ. στο μίσθιο

IV. Μη γνωστοποίηση ελαττωμάτων κτλ.

V. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΩΣ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 67. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έννοια, νομική φύση και άσκηση της καταγγελίας

ΙΙΙ. Οι γενικές προϋποθέσεις της καταγγελίας

ΙV. Η καταγγελία σε περίπτωση πλειονότητας εκμισθωτών ή μισθωτών.

V. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας

§ 68. Η καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

§ 69. Η καταγγελία για κίνδυνο υγείας του μισθωτή

§ 70. Η καταγγελία για καθυστέρηση του μισθώματος

Ι. Προϋποθέσεις

ΙΙ. Η επέλευση του αποσβεστικού αποτελέσματος

ΙΙΙ. Η άσκηση αγωγής ως καταγγελία

IV. Ανενέργεια της καταγγελίας

§ 71. Η καταγγελία για κακή χρήση του μισθίου

§ 72. Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο

VI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

§ 73. Προστασία του μισθωτή ως κατόχου

§ 74. Προστασία του μισθωτή σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου κινητου

§ 75. Η εκποίηση του μισθίου ακινήτου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η εκποίηση ακινήτου, μισθωμένου με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

ΙΙΙ. Ισχύς της διάθεσης κτλ. μισθωμάτων σε περίπτωση ενυπόθηκου

μισθίου

ΙV. Η εκποίηση ακινήτου, μισθωμένου χωρίς έγγραφο βέβαιης χρο-

νολογίας

V. Μισθώσεις με διάρκεια πάνω από εννέα έτη

VII. ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

§ 76. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 77. Η ειδικότερη ρύθμιση του ενεχύρου

Ι. Οι ασφαλιζόμενες αξιώσεις

ΙΙ. Το αντικείμενο του ενεχύρου

ΙΙΙ. Γέννηση και προστασία

IV. Απόσβεση

VIII. Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

§ 78. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 79. Λήξη με καταγγελία

Ι. Η (τακτική) καταγγελία της μίσθωσης με αόριστη διάρκεια

II. Η καταγγελία λόγω παρέλευσης τριάντα ετών

III. Η καταγγελία λόγω θανάτου του μισθωτή

IV. Η καταγγελία λόγω μετάθεσης του μισθωτή δημόσιου υπαλλήλου

§ 80. Οι συνέπειες της λήξης της μίσθωσης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η υποχρέωση για απόδοση του μισθίου ειδικότερα

§ 81. Παράταση και ανανέωση της μίσθωσης (αναμίσθωση)

Ι. Παράταση της μίσθωσης

ΙΙ. Ανανέωση της μίσθωσης (αναμίσθωση)

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ

§ 82. Το δάνειο

Ι. Έννοια, κατάρτιση και νομική φύση

ΙΙ. Ουσιώδη στοιχεία

ΙΙΙ. Οι υποχρεώσεις των μερών

§ 83. Το χρησιδάνειο.

Ι. Έννοια, κατάρτιση και νομική φύση

ΙΙ. Οι υποχρεώσεις του χρήστη

ΙIΙ. Οι υποχρεώσεις του χρησάμενου

ΙV. Η λήξη της σύμβασης

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΠΟΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 84. Βασικές επισημάνσεις

Ι. Έννοια και νομική φύση

ΙΙ. Η παροχή του εργολάβου

§ 85. Διάκριση από τις συμβάσεις εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υ­πη­­ρεσιών

Ι. Διάκριση από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

ΙΙ. Διάκριση από τη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

ΙΙΙ. Λοιπά κριτήρια διάκρισης

§ 86. Σύμβαση κατασκευής έργου - Ο κανόνας του

Ι. Ο χαρακτήρας του κανόνα του

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα

ΙΙΙ. Η δικονομική λειτουργία του κανόνα - η κατανομή του βάρους απόδειξης

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 87. Περιεχόμενο της σύμβασης

Ι. Το έργο

ΙΙ. Η αμοιβή του εργολάβου

ΙΙΙ. Η συμφωνία των μερών

§ 88. Οι υποχρεώσεις του εργολάβου

Ι. Η προσήκουσα εκτέλεση του έργου

1. Γενικά

2. Υποκατάσταση του εργολάβου

ΙΙ. Η παράδοση του έργου

ΙΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

IV. Η παροχή του εργολάβου ως παροχή γένους ή είδους

§ 89. Η υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή της αμοιβής

Ι. Γενικά

ΙΙ. Χρόνος καταβολής

ΙΙΙ. Παραγραφή

IV. Δικονομικά - στοιχεία της αγωγής του εργολάβου

§ 90. Ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση με την εργολαβική αμοιβή

Ι. Απαγόρευση κατάσχεσης ή εκχώρησης εργολαβικών απαιτήσεων.

ΙΙ. Το νόμιμο ενέχυρο του εργολάβου

ΙΙΙ. Η υπέρ των εργατών δέσμευση της εργολαβικής αμοιβής

§ 91. Η μεταβολή των τιμών του προϋπολογισμού

Ι. Εγγυημένος προϋπολογισμός

ΙΙ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

§ 92. Η υποχρέωση σύμπραξης κατά την εκτέλεση και την παραλαβή του έργου κτλ.

I. Υποχρέωση σύμπραξης κατά την εκτέλεση του έργου

II. Υποχρέωση σύμπραξης κατά την παραλαβή του έργου;

ΙΙΙ. Άλλες παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙΙΙ. Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

§ 93. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Διάρθρωση της ευθύνης

§ 94. Ευθύνη για μη εκπλήρωση γενικώς

Ι. Αδυναμία παροχής

ΙΙ. Υπερημερία οφειλέτη

ΙΙΙ. Πλημμελής εκπλήρωση

§ 95. Ευθύνη του εργολάβου κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο

Ι. Ευθύνη για καθυστερήσεις (686)

ΙΙ. Ευθύνη λόγω προβλεπόμενης ελαττωματικής ή αντισυμβατικής εκτέ­λεσης του έργου (687) 380.

§ 96. Οι συμβατικές ρήτρες έκπτωσης του εργολάβου

IV. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩ­ΜΑ­ΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

§ 97. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Χαρακτηριστικά και δικαιολογητικός λόγος της ευθύνης

ΙΙ. Χρονική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 688 επ

ΙΙΙ. Σχέση των άρθρων 688 επ. με τις γενικές διατάξεις

IV. Επισκόπηση των παρεχόμενων δικαιωμάτων

§ 98. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ι. Πραγματικό ελάττωμα

ΙΙ. Συνομολογημένη ιδιότητα

ΙΙΙ. Νομικό ελάττωμα

§ 99. Η αξίωση για διόρθωση των ελλείψεων

Ι. Προϋποθέσεις παροχής της αξίωσης

ΙI. Τρόπος και συνέπειες άσκησης της αξίωσης

§ 100. Το δικαίωμα μείωσης της αμοιβής

§ 101. Το δικαίωμα υπαναχώρησης

Ι. Νομική φύση - άσκηση

ΙΙ. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την πώληση

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες

§ 102. Η αξίωση αποζημίωσης

Ι. Προϋποθέσεις

ΙΙ. Άσκηση

ΙΙΙ. Έκταση και περιεχόμενο της αποζημίωσης

§ 103. Αποκλεισμός της ευθύνης

Ι. Έγκυρη απαλλακτική ρήτρα

ΙΙ. Υπαιτιότητα του εργοδότη

ΙΙΙ. Η έγκριση του έργου

ΙV. Παραγραφή

V. Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

§ 104. Αθέτηση κύριας υποχρέωσης

§ 105. Αθέτηση παρεπόμενων υποχρεώσεων

VΙ. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

§ 106. Γενικά

Ι. Κίνδυνος παροχής

ΙΙ. Κίνδυνος αντιπαροχής

§ 107. Η βασική ρύθμιση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έργο με χαρακτηριστικά παροχής γένους

ΙΙΙ. Έργο με χαρακτηριστικά παροχής είδους

§ 108. Διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

Ι. Υπερημερία του εργοδότη ως δανειστή

ΙΙ. Αποστολή του έργου

ΙΙΙ. Ο κίνδυνος της ύλης

ΙV. Ελαττωματικά υλικά, εσφαλμένες οδηγίες κτλ. του εργοδότη

VII. Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

§ 109. Γενικά

Ι. Λόγοι λήξης

IΙ. Λήξη με την προσήκουσα εκπλήρωση της σύμβασης

IΙΙ. Λήξη με αντίθετη συμφωνία

§ 110. Λήξη με καταγγελία κατά το

Ι. Γενικά

ΙΙ. Άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας

ΙΙΙ. Συνέπειες της καταγγελίας

§ 111. Ο θάνατος ενός από τους συμβαλλομένους

Ι. Ο θάνατος του εργολάβου

ΙΙ. Ο θάνατος του εργοδότη

§ 112. Η πτώχευση ενός από τους συμβαλλομένους

VIII. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

§ 113. Κατασκευή οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η σχέση οικοπεδούχου - εργολάβου

ΙΙΙ. Η σχέση οικοπεδούχου - τρίτου

§ 114. Πώληση διαιρετού χώρου υπό κατασκευή

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΤΟΛΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 115. Έννοια, σημασία, νομική φύση, τύπος

Ι. Έννοια και σημασία

ΙΙ. Νομική φύση

ΙII. Τύπος

§ 116. Διάκριση από συγγενή νομικά μορφώματα

Ι. Από την έμμισθη εντολή

ΙΙ. Από τη σχέση φιλοφροσύνης

ΙΙΙ. Από την πληρεξουσιότητα

ΙV. Από τη συμβουλή ή τη σύσταση (729)

V. Από τη δωρεά, το χρησιδάνειο και την άμισθη παρακαταθήκη

ΙΙ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 117. Η κύρια υποχρέωση του εντολοδόχου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Αυτοπρόσωπη εκτέλεση της εντολής - Υποκατάσταση

ΙΙΙ. Τα όρια της υποχρέωσης για εκτέλεση της εντολής

§ 118. Παρεπόμενες υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ι. Παροχή πληροφοριών και λογοδοσία (718)

ΙΙ. Απόδοση όσων έλαβε ή απέκτησε ο εντολοδόχος κατά την εκτέλεση της εντολής (719) 453.

ΙΙΙ. Τοκοδοσία (720)

ΙV. Υποχρέωση προστασίας (288)

§ 119. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του εντολοδόχου

Ι. Η αθέτηση της κύριας υποχρέωσης

ΙΙ. Η αθέτηση παρεπόμενων υποχρεώσεων

§ 120. Οι υποχρεώσεις του εντολέα και οι συνέπειες της αθέτησής τους

Ι. Προκαταβολή δαπανών (721)

ΙΙ. Απόδοση δαπανών (722)

ΙΙΙ. Αποκατάσταση ζημιών (723)

ΙΙΙ. Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 121. Ανάκληση - Καταγγελία

Ι. Ανάκληση

ΙΙ. Καταγγελία

§ 122. Άλλοι λόγοι λύσης

Ι. Θάνατος

ΙΙ. Δικαστική συμπαράσταση, πτώχευση, διάλυση νομικού προσώπου.

ΙΙΙ. Υποχρέωση συνέχισης της υπόθεσης (727)

§ 123. Διεξαγωγή της υπόθεσης μετά τη λύση της εντολής (728)

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ - ΜΕΣΙΤΕΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΞΕΝΙΑΣ

§ 124. Η παρακαταθήκη

Ι. Έννοια και νομική φύση

ΙΙ. Κατάρτιση

ΙΙΙ. Οι υποχρεώσεις του θεματοφύλακα

IV. Οι υποχρεώσεις του παρακαταθέτη

V. Η ανώμαλη παρακαταθήκη

VΙ. Η μεσεγγύηση

§ 125. Η μεσιτεία

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Οι μεσιτικές υπηρεσίες

ΙΙΙ. Η μεσιτική αμοιβή

IV. Λύση της σύμβασης μεσιτείας

§ 126. Η προκήρυξη

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙI. Εκτέλεση από περισσότερους

ΙΙI. Ανάκληση της προκήρυξης

§ 127. Η σύμβαση ξενίας

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Οι υποχρεώσεις των μερών

ΙΙΙ. Η αθέτηση των υποχρεώσεων των μερών

Δ΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 128. Έννοια, οικονομική σημασία και νομική φύση

Ι. Έννοια

ΙΙ. Οικονομική σημασία

ΙΙΙ. Νομική φύση

§ 129. Διακρίσεις και συγγενή μορφώματα

Ι. Διάκριση από την εγγυοδοτική σύμβαση

IΙ. Η εγγυητική επιστολή ειδικότερα

ΙΙΙ. Διάκριση από την αναδοχή χρέους

IV. Παροχή ασφάλειας βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης

V. Η εντολή προς πίστωση τρίτου (870)

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 130. Κατάρτιση και περιεχόμενο της σύμβασης

Ι. Κατάρτιση

II. Ακυρότητα και ακυρωσία της σύμβασης εγγύησης

§ 131. Η ευθύνη του εγγυητή

Ι. Χαρακτηριστικά και έκταση της ευθύνης

ΙΙ. Ενστάσεις του εγγυητή κατά του δανειστή

§ 132. Οι σχέσεις του εγγυητή με τον πρωτοφειλέτη και τρίτους

Ι. Η σχέση του εγγυητή με τον πρωτοφειλέτη

ΙΙ. Η σχέση μεταξύ των συνεγγυητών

§ 133. Η απόσβεση της εγγύησης

Ι. Αδυναμία ικανοποίησης του δανειστή (862)

ΙΙ. Παραίτηση του δανειστή από ασφάλειες (863)

ΙΙΙ. Απόσβεσης της κύριας οφειλής (864, 865)

ΙV. Πάροδος του συμφωνημένου χρόνου εγγύησης (866)

V. Απόσβεση της εγγύησης αορίστου χρόνου (867, 868)

VΙ. Εγγύηση υπέρ εργαζομένου ή εργολάβου (869)

VΙΙ. Παραίτηση του εγγυητή-καταναλωτή από την προστασία

των άρθρων 862-869

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

§ 134. Έννοια, μορφές και νομική φύση

Ι. Έννοια και μορφές

ΙΙ. Νομική φύση

§ 135. Προϋποθέσεις του συμβιβασμού - τύπος

Ι. Έννομες σχέσεις ανεπίδεκτες συμβιβασμού

ΙΙ. Ειδικές προϋποθέσεις του συμβιβασμού

ΙΙΙ. Τύπος

§ 136. Συνέπειες του συμβιβασμού

Ι. Ως προς τους συμβαλλομένους

ΙΙ. Ως προς τους τρίτους

§ 137. Ακυρωσία, ακυρότητα και διάρρηξη του συμβιβασμού

Ι. Ακυρωσία και ακυρότητα

ΙΙ. Η διάρρηξη του συμβιβασμού

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

§ 138. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Εννοιολογικές επισημάνσεις

II. Διακρίσεις των «αναγνωστικών» συμβάσεων

§ 139. Η αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους

Ι. Έννοια και νομική φύση

ΙI. Κατάρτιση

ΙΙI. Αποτελέσματα

IV. Η επίδραση της βασικής στο κύρος της σύμβασης

Ε΄ ΜΕΡΟΣ

ΤΥΧΗΡΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ - ΣΤΟΙΧΗΜΑ - ΛΑΧΕΙΟ - ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΣ

§ 140. Παίγνιο και Στοίχημα

Ι. Έννοιες

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες

§ 141. Το λαχείο

Ι. Έννοια και νομική φύση

ΙΙ. Έννομες συνέπειες

§ 142. Η ισόβια πρόσοδος

Ι. Έννοια, σύσταση, νομική φύση, παραγραφές

ΙΙ. Η εκπλήρωση των παροχών της ισόβιας προσόδου

ΙΙΙ. Η ευθύνη του οφειλέτη

ΙV. Εκχώρηση και κατάσχεση της ισόβιας προσόδου

V. Λήξη της ισόβιας προσόδου

ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 143. Έννοια και διακρίσεις

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις

§ 144. Εννοιολογικά στοιχεία

Ι. Τα πρόσωπα

ΙΙ. Η διεξαγωγή της υπόθεσης

ΙΙΙ. «Ξένη» υπόθεση

IV. Διοίκηση χωρίς εντολή

V. Η κατά πλάνη διοίκηση αλλοτρίων

ΙΙ. Η ΓΝΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

§ 145. Οι υποχρεώσεις του διοικητή

Ι. Βασική υποχρέωση

ΙΙ. Δευτερεύουσες υποχρεώσεις

ΙΙΙ. Το μέτρο ευθύνης του διοικητή

§ 146. Οι αξιώσεις του διοικητή

Ι. Αξίωση καταβολής δαπανών ή/και αποζημίωσης (736)

ΙΙ. Απαλλαγή του κυρίου (738)

ΙΙΙ. Η ΜΗ ΓΝΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

§ 147. Έννοια και προϋποθέσεις

Ι. Έννοια

ΙΙ. Προϋποθέσεις

§ 148. Έννομες συνέπειες

I. Γενικά

ΙΙ. Υποχρεώσεις και ευθύνη του διοικητή

ΙΙΙ. Η απόδοση των δαπανών του διοικητή

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 149. Έννοια και νομική φύση

Ι. Έννοια

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Ειδικές μορφές κοινωνίας

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΩΝ

§ 150. Τα δικαιώματα των κοινωνών

Ι. Κάρπωση του κοινού αντικειμένου

ΙΙ. Χρήση του κοινού αντικειμένου

ΙΙΙ. Διάθεση της ιδανικής μερίδας και του κοινού αντικειμένου

§ 151. Υποχρεώσεις και ευθύνη των κοινωνών

Ι. Συνεισφορά στις δαπάνες

ΙΙ. Σχέσεις των κοινωνών

ΙΙΙ. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

§ 152. Εννοιολογικά

§ 153. Διοίκηση με ομόφωνη απόφαση των κοινωνών (788 § 1 εδ. α΄)

Ι. Νομική φύση - περιεχόμενο

ΙΙ. Τροποποίηση

§ 154. Διοίκηση με απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών (789)

Ι. Αρμοδιότητα της πλειοψηφίας

ΙΙ. Διαδικασία λήψης της απόφασης

ΙΙΙ. Δεσμευτικότητα, τροποποίηση και ελαττωματικότητα

της απόφασης

§ 155. Κανονισμός της διοίκησης με δικαστική απόφαση (790)

Ι. Προϋποθέσεις της δικαστικής παρέμβασης

ΙΙ. Δικονομικά ζητήματα

ΙΙΙ. Περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης

§ 156. Διοίκηση με ατομική λήψη μέτρων «συντήρησης» (788 § 2)

ΙV. Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

§ 157. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Το δικαίωμα για λύση της κοινωνίας

ΙΙ. Αποκλεισμός της άσκησης του δικαιώματος

§ 158. Η εξώδικη διανομή του κοινού αντικειμένου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομική φύση

§ 159. Η δικαστική διανομή του κοινού αντικειμένου - Εισαγωγή

Ι. Το δικαίωμα για δικαστική διανομή

ΙΙ. Το αντικείμενο της δίκης

ΙΙΙ. Νομιμοποίηση

IV. Αναγκαίο περιεχόμενο της αγωγής

V. Δεδικασμένο

§ 160. Η αυτούσια δικαστική διανομή

Ι. Έννοια - προϋποθέσεις

ΙΙ. Μορφές αυτούσιας διανομής

ΙΙΙ. Κανόνες για την αυτούσια διανομή

§ 161. Άλλες μορφές δικαστική διανομής

Ι. Η διανομή με πλειστηριασμό

ΙΙ. Η επιδίκαση επιχείρησης και οικογενειακής στέγης

§ 162. Ειδικά ζητήματα

Ι. Εκκαθάριση αμοιβαίων απαιτήσεων από την κοινωνία

ΙΙ. Ευθύνη των κοινωνών για ελαττώματα

ΙΙΙ. Η τύχη των εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων στο κοινό

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 163. Έννοια και σημασία

§ 164. Μορφή και χαρακτηριστικά της αξίωσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού

Ι. Γενικός και ενιαίος χαρακτήρας

ΙΙ. Ενοχική αξίωση

ΙΙΙ. Το αντικείμενο της αξίωσης

ΙV. Σχέση με άλλες αξιώσεις - αυτοτέλεια της αξίωσης

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ

§ 165. Πλουτισμός του υποχρέου

Ι. Έννοια

ΙΙ. Τρόποι πλουτισμού

ΙΙΙ. Η περίπτωση της ακύρωσης πλειστηριασμού

§ 166. Πλουτισμός από την περιουσία ή με ζημία άλλου

§ 167. Αιτιώδης συνάφεια

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η αμεσότητα της περιουσιακής μετακίνησης

§ 168. Έλλειψη νόμιμης αιτίας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η βούληση του δότη ως νόμιμη αιτία του πλουτισμού

ΙΙΙ. Το αντάλλαγμα ως νόμιμη αιτία του πλουτισμού

ΙV. Η βούληση του νομοθέτη ως νόμιμη αιτία του πλουτισμού

§ 169. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού στις τριπρόσωπες σχέσεις

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ

§ 170. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 171. Αντικείμενο της υποχρέωσης

Ι. Αυτούσια απόδοση του αντικειμένου του πλουτισμού

ΙΙ. Απόδοση υποκαταστάτων

ΙΙΙ. Απόδοση ωφελημάτων

ΙV. Ωφέλεια ανεπίδεκτη αυτούσιας απόδοσης

V. Το ζήτημα του επιβαλλόμενου πλουτισμού

§ 172. Περιορισμός στον σωζόμενο πλουτισμό

Ι. Ο κρίσιμος χρόνος και η σημασία του

ΙΙ. Προσδιορισμός του σωζόμενου πλουτισμού

ΙΙΙ. Απώλεια ή χειροτέρευση του αντικειμένου του πλουτισμού

IV. Αφαιρούμενες δαπάνες ή ζημίες

§ 173. Η αυξημένη ευθύνη του λήπτη μετά τον κρίσιμο χρόνο

IV. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ

§ 174. Γνώση της ανυπαρξίας του χρέους

Ι. Έννοια αχρεωστήτου

ΙΙ. Δικαιολογία της ρύθμισης

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις αποκλεισμού της αξίωσης

IV. Αναλογική εφαρμογή της ρύθμισης

§ 175. Καταβολή από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας

§ 176. Παροχή για ανήθικο σκοπό

Ι. Δικαιολογία και προϋποθέσεις του αποκλεισμού

ΙΙ. Η εξαίρεση από τον κανόνα

§ 177. Η παραγραφή της αξίωσης

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 178. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

Ι. Δικαιοπρακτική και εξωδικαιοπρακτική ευθύνη

ΙΙ. Αδικοπρακτική ευθύνη

§ 179. Τα κριτήρια καταλογισμού της ευθύνης

Ι. Το νομοθετικό δίλημμα

ΙΙ. Υπαιτιότητα και διακινδύνευση ως κριτήρια καταλογισμού

ΙΙΙ. Συστήματα ασφαλιστικής προστασίας

§ 180. Διαφορές αδικοπρακτικής και δικαιοπρακτικής ευθύνης

§ 181. Η συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης

Ι. Το ζήτημα

ΙΙ. Η αντιμετώπιση του ζητήματος

§ 182. Οι θεμελιώδεις δικαιοπολιτικές επιλογές

Ι. Η τεχνική των γενικών ρητρών

ΙΙ. Υποκειμενική και αντικειμενική ευθύνη

ΙΙ. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

§ 183. Γενικά

§ 184. Η παράνομη συμπεριφορά

Ι. Έννοια της «παρανομίας»

ΙΙ. Η συμπεριφορά ως αντικείμενο της παρανομίας

ΙΙΙ. Η «αμέλεια» ως μορφή παράνομης συμπεριφοράς

§ 185. Περιπτώσεις παράνομης συμπεριφοράς

Ι. Προσβολή δικαιώματος

ΙΙ. Παράβαση «προστατευτικού» νόμου

ΙΙΙ. Παράβαση του

IV. Παράβαση της «γενικής υποχρέωσης πρόνοιας»

V. Η παράνομη παράλειψη

§ 186. Η ανήθικη πρόκληση βλάβης (919)

Ι. Γενικά

ΙΙ. Περιπτωσιολογία

§ 187. Άρση του παράνομου χαρακτήρα της συμπεριφοράς

Ι. Συναίνεση του παθόντος

ΙΙ. Αποδοχή κινδύνων

ΙΙΙ. Επιτρεπόμενη διοίκηση αλλοτρίων

ΙV. Θεμιτή αυτοδικία, νόμιμη άμυνα, κατάσταση ανάγκης κτλ.

§ 188. Η υπαιτιότητα

Ι. Έννοια και διαβαθμίσεις

ΙΙ. Λόγοι που αίρουν την υπαιτιότητα - Η δεκτικότητα καταλογισμού

§ 189. Η ζημία

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις της ζημίας

§ 190. Ο αιτιώδης σύνδεσμος

Ι. Η πρόσφορη αιτιότητα

ΙΙ. Ο σκοπός του κανόνα δικαίου

IΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

§ 191. Δυσφημιστικές διαδόσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής του

ΙΙΙ. Αγωγή για παράλειψη και για άρση της προσβολής

§ 192. Η ευθύνη από την πρόστηση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη γέννηση της ευθύνης

ΙΙΙ. Συνέπειες της ευθύνης του προστήσαντος

IV. Σχέση των άρθρων 334 και 922

§ 193. Η ευθύνη του εποπτεύοντος ανήλικο ή πρόσωπο υπό δικαστική συμπαράσταση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις της ευθύνης του εποπτεύοντος

ΙΙΙ. Συνέπειες

§ 194. Η ευθύνη του κατόχου ζώου

Ι. Φύση και δικαιολογία της ευθύνης

ΙΙ. Η ευθύνη κατά την 924 §

ΙΙΙ. Η ευθύνη κατά την 924 §

§ 195. Η ευθύνη από την πτώση κτίσματος ή άλλου έργου

Ι. Φύση και δικαιολογία της ευθύνης

ΙΙ. Προϋποθέσεις και συνέπειες εφαρμογής του

ΙV. ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

§ 196. Γενικές παρατηρήσεις

§ 197. Περιπτώσεις ευθύνης εις ολόκληρον

Ι. Κοινή πράξη

ΙΙ. Παράλληλη ευθύνη

ΙΙΙ. Πιθανή αιτιότητα

§ 198. Η κατά το 926 ευθύνη εις ολόκληρον

I. Έκταση της εις ολόκληρον ευθύνης

II. Συνυπαιτιότητα του ζημιωθέντος

III. Ζητήματα επιμερισμού της ευθύνης

§ 199. Το δικαίωμα αναγωγής

Ι. Τα κριτήρια επιμερισμού της ευθύνης

ΙΙ. Το δικαίωμα της αναγωγής ειδικότερα

V. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

§ 200. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Υπόχρεος και δικαιούχος

§ 201. Βλάβη περιουσιακών έννομων αγαθών

Ι. Καταστροφή ή βλάβη πράγματος

ΙΙ. Δικαιούχος

ΙΙΙ. Χρόνος υπολογισμού της ζημίας

§ 202. Παράνομη αφαίρεση πράγματος

§ 203. Θανάτωση προσώπου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Νοσήλια και έξοδα κηδείας

ΙΙΙ. Αποζημίωση για στέρηση διατροφής

ΙV. Αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιών

§ 204. Βλάβη του σώματος ή της υγείας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έκταση και περιεχόμενο της αποζημίωσης

ΙΙΙ. Το ζήτημα του 931 - Παροχή αυτοτελούς αξίωσης;

§ 205. Τρόπος καταβολής της κατά τα άρθρα 928 εδ. β΄ και 929 αποζημίω­σης

§ 206. Παροχές τρίτων προς τον ζημιωθέντα (930 § 3)

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Επιμέρους επισημάνσεις

§ 207. Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Δικαιούχοι-υπόχρεος

ΙΙΙ. Κριτήρια προσδιορισμού

ΙV. Άσκηση της αξίωσης στο ποινικό δικαστήριο

§ 208. Η παραγραφή της αξίωσης

Ι. Η πενταετής παραγραφή

ΙΙ. Η εικοσαετής παραγραφή

ΙΙΙ. Η ποινική παραγραφή

IV. Η υποχρέωση για απόδοση του «περιελθόντος»

§ 209. Η αξίωση για παράλειψη και για άρση της προσβολής

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η αξίωση για παράλειψη

ΙΙΙ. Η αξίωση για άρση της προσβολής

VI. Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ

§ 210. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 211. Η «διακινδύνευση» ως κριτήριο καταλογισμού

§ 212. Η δογματική διάσταση της ευθύνης από διακινδύνευση

Ι. Νομική φύση

ΙΙ. Αιτιώδης σύνδεσμος

ΙΙΙ. Υπόχρεος σε αποζημίωση

IV. Επιμέρους ζητήματα

VIΙ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

§ 213. Το πρόβλημα και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ και η προσαρμογή του ελληνικού δικαίου

§ 214. Η νομοθετική ρύθμιση

Ι. Το είδος της καθιερούμενης ευθύνης

ΙΙ. Η έννοια του ελαττώματος

ΙΙΙ. Η προϋπόθεση της ζημίας

IV. Αιτιώδης σύνδεσμος

V. Απαλλαγή από την ευθύνη

VΙ. Ειδικότερα ζητήματα

Ε΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 215. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Άλλες διατάξεις για την προστασία των δανειστών

§ 216. Προϋποθέσεις της αγωγής διάρρηξης

Ι. Η αξίωση του δανειστή

ΙΙ. Απαλλοτρίωση εκ μέρους του οφειλέτη

ΙΙΙ. Ανεπάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη

ΙV. Δόλος του οφειλέτη

V. Γνώση του τρίτου

§ 217. Νομική φύση και άσκηση του δικαιώματος διάρρηξης

Ι. Νομική φύση

ΙΙ. Άσκηση

§ 218. Επιμέρους ζητήματα

Ι. Προσωρινή δικαστική προστασία

ΙΙ. Εκπλήρωση από τον τρίτο

ΙΙΙ. Ευθύνη του οφειλέτη απέναντι στον τρίτο

IV. Ευθύνη του τρίτου

V. Εγγραφή υποθήκης

VΙ. Παραγραφή

§ 219. Αποτελέσματα της διάρρηξης

Ι. Άμεση διαπλαστική ενέργεια της διάρρηξης

ΙΙ. Προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων

ΙΙΙ. Συνέπειες ως προς τους δανειστές του οφειλέτη και του τρίτου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Ε. Γκουντέλα, Οι όμιλοι επιχειρήσεων ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και τη νομική δογματική, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #15
Διερεύνηση της φύσης και της λειτουργίας των ομίλων επιχειρήσεων με έμφαση στα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά τους
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Κ. Λέων, Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #14
Ανάλυση των περιπτώσεων επιδείνωσης στο μέλλον της ήδη επελθούσας ζημίας και της δικαστικής της επιδίωξης