Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023


Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023

Με την παρούσα 3η έκδοση παρουσιάζονται συστηματικά όλες οι συμβάσεις και οι θεσμοί που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Μέρος του Ενοχικού Δικαίου του ΑΚ, η τεράστια θεωρητική και πρακτική σημασία των οποίων είναι αδιαμφισβήτητη, ιδίως στη σύγχρονη τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και συναλλακτική πραγματικότητα. Τούτο, εξάλλου, προκύπτει και από την έντονη νομοθετική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση των δικαίων των κρατών-μελών της στο πεδίο των συναλλαγών.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάχθηκε στις αναπτύξεις της ανά χείρας έκδοσης μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση α) των ρυθμίσεων του πρόσφατου ν. 4967/2022, που ενσωματώνουν στο ελληνικό δίκαιο τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2019/771/ΕΚ τροποποιώντας τις διατάξεις του ΑΚ για την ελαττωματικότητα του πράγματος και τη συναφή ευθύνη του πωλητή, ιδίως σε πωλήσεις αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, και β) των ρυθμίσεων του ίδιου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/770/ΕΚ για τα αντίστοιχα ζητήματα σε συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών. Η ιδιαίτερη σημασία αυτών των νέων ρυθμίσεων έγκειται στον επιχειρούμενο προσανατολισμό του δικαίου της πώλησης και γενικότερα της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ενόψει τούτων, καταβλήθηκε προσπάθεια θεωρητικής αντιμετώπισης των πολυάριθμων σχετικών δογματικών ζητημάτων του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου του ΑΚ, αλλά πάντοτε με σαφή στόχευση στις ανάγκες της πρακτικής καθημερινής εφαρμογής του δικαίου. Έτσι, παρατίθενται μεγάλος αριθμός δικαστικών αποφάσεων αλλά και παραπομπές σε συναφείς θεωρητικές τοποθετήσεις. Παράλληλα, επανελέγχθηκε, βελτιώθηκε και εμπλουτίστηκε, με νέα υπό διαπραγμάτευση κεφάλαια αλλά και με τη νεότερη νομοθεσία, θεωρία και, κυρίως, νομολογία, το σύνολο των αναπτύξεων της προηγούμενης έκδοσης, καθιστώντας και αυτή την έκδοση ένα χρήσιμο εργαλείο για την ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή του δικαίου.

Edition info

Title
Ειδικό ενοχικό δίκαιο
© 2023
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-648-624-1
Pages
XC + 1890
Price
€ 150.00
In stock

Table of contents   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Γενικό και Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο

§ 2. Η ρύθμιση των επώνυμων συμβάσεων στον ΑΚ

§ 3. Εφαρμογές της αρχής της ελευθερίας των ενοχικών συμβάσεων

§ 4. Μικτές συμβάσεις

Α΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΔΩΡΕΑ

§ 5. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 6. Τα ουσιώδη στοιχεία της δωρεάς

§ 7. Η ευθύνη του δωρητή

§ 8. Το ευεργέτημα ευπορίας

§ 9. Οι λόγοι της ανάκλησης

§ 10. Η άσκηση του δικαιώματος και οι συνέπειές της

§ 11. Η απόσβεση του δικαιώματος

§ 12. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 13. Η εκτέλεση του τρόπου

§ 14. Η δωρεά από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας.

§ 15. Η μικτή δωρεά

§ 16. Η δωρεά περιοδικών παροχών

§ 17. Η δωρεά «αιτία θανάτου» και η δωρεά υπέρ τρίτου για την περίπτωση θανάτου

ΠΩΛΗΣΗ

§ 18. Γενικά

§ 19. Οικονομική και νομική λειτουργία

§ 20. Συνοπτική κριτική του δικαίου της πώλησης στον ΑΚ

§ 21. Οι Οδηγίες 1999/44/ΕΚ, 2019/771/ΕΚ και 2019/770/ΕΚ και η ενσωμάτωσή τους στο εθνικό μας δίκαιο

§ 22. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 23. Νομική φύση, πεδίο εφαρμογής και γενικές διατάξεις

§ 24. Η κατάρτιση της σύμβασης πώλησης

§ 25. Το εισαγόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο

§ 26. Τα παρεχόμενα δικαιώματα

§ 27. Η μετάσταση του κινδύνου

§ 28. Το αντικείμενο της πώλησης

§ 29. Το τίμημα

§ 30. Η συμφωνία των μερών

§ 31. Η εικονικότητα ως προς το τίμημα

§ 32. Η εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του αγοραστή ακινήτου

§ 33. Οι υποχρεώσεις του πωλητή

§ 34. Οι υποχρεώσεις του αγοραστή

§ 35. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του πωλητή

§ 36. Ειδικότερα η ευθύνη του πωλητή για νομικά ελαττώματα

§ 37. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του αγοραστή

§ 38. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 39. Χαρακτηριστικά και δικαιολογητικός λόγος της ευθύνης

§ 40. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

§ 41. Προϋποθέσεις για τη γέννηση της ευθύνης

§ 42. Αποκλεισμός της ευθύνης

§ 43. Το περιεχόμενο της ευθύνης του πωλητή

§ 44. Τα δικαιώματα διόρθωσης και αντικατάστασης

§ 45. Το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος

§ 46. Το δικαίωμα υπαναχώρησης

§ 47. Το δικαίωμα αποζημίωσης

§ 48. Ειδικά ζητήματα

§ 49. Παροχή εγγύησης

§ 50. Παραγραφές

§ 51. Οι συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας (άρθρα 3-32 ν. 4967/2022)

§ 52. Η συρροή των άρθρων 534 επ. με άλλες διατάξεις

§ 53. Γενικά

§ 54. Η βασική ρύθμιση

§ 55. Διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

§ 56. Περαιτέρω επιπτώσεις της μετάστασης του κινδύνου

§ 57. Η πώληση με τον όρο διατήρησης της κυριότητας

§ 58. Το σύμφωνο εξώνησης

§ 59. Η πώληση με δοκιμή

§ 60. Αρρύθμιστες μορφές πώλησης

§ 61. Η σύμβαση ανταλλαγής

Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

§ 62. Έννοια και νομική φύση - Διακρίσεις

§ 63. Οικονομική και κοινωνική λειτουργία

§ 64. Περιεχόμενο της σύμβασης

§ 65. Οι υποχρεώσεις του εκμισθωτή

§ 66. Οι υποχρεώσεις του μισθωτή

§ 67. Δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων από τη μισθωτική σύμβαση

§ 68. Η επιτρεπόμενη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε άλλον.

§ 69. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 70. Ευθύνη για μη εκπλήρωση

§ 71. Ευθύνη για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

§ 72. Η μη καταβολή του μισθώματος

§ 73. Η μη εκπλήρωση παρεπόμενων υποχρεώσεων

§ 74. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 75. Η καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

§ 76. Η καταγγελία για κίνδυνο υγείας του μισθωτή

§ 77. Η καταγγελία για καθυστέρηση του μισθώματος

§ 78. Η καταγγελία για κακή χρήση του μισθίου

§ 79. Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο

§ 80. Προστασία του μισθωτή ως κατόχου

§ 81. Προστασία του μισθωτή σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου κινητού

§ 82. Η εκποίηση του μισθίου ακινήτου

§ 83. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 84. Η ειδικότερη ρύθμιση του ενεχύρου

§ 85. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 86. Λήξη με καταγγελία

§ 87. Οι συνέπειες της λήξης της μίσθωσης

§ 88. Παράταση και ανανέωση της μίσθωσης (αναμίσθωση)

§ 89. Η επαγγελματική μίσθωση - η μίσθωση κατοικίας

§ 90. Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

§ 91. Η μίσθωση οικογενειακής στέγης

§ 92. Μίσθωση ακινήτων για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών ν.π.δ.δ.

§ 93. Η αγρομίσθωση

§ 94. Επίμορτη αγροληψία

§ 95. Η μίσθωση προσοδοφόρου αντικειμένου

§ 96. Η κτηνοληψία

ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ

§ 97. Το δάνειο

§ 98. Το χρησιδάνειο

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΠΟΡΙΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

§ 99. Έννοια και νομική φύση - Κατάρτιση - Διακρίσεις

§ 100. Οι υποχρεώσεις των μερών και οι συνέπειες της αθέτησής τους

§ 101. Η λήξη της σύμβασης εργασίας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

§ 102. Έννοια, νομική φύση και οικονομική σημασία

§ 103. Διάκριση από τις συμβάσεις εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

§ 104. Σύμβαση κατασκευής έργου - Ο κανόνας της ΑΚ

§ 105. Περιεχόμενο της σύμβασης

§ 106. Οι υποχρεώσεις του εργολάβου

§ 107. Η υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή της αμοιβής

§ 108. Ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση με την εργολαβική αμοιβή

§ 109. Η μεταβολή των τιμών του προϋπολογισμού

§ 110. Η υποχρέωση σύμπραξης κατά την εκτέλεση και την παραλαβή του έργου

§ 111. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 112. Ευθύνη για μη εκπλήρωση

§ 113. Ευθύνη του εργολάβου κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο

§ 114. Οι συμβατικές ρήτρες έκπτωσης του εργολάβου

§ 115. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 116. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

§ 117. Γέννηση και περιεχόμενο της ευθύνης

§ 118. Η αξίωση για διόρθωση των ελλείψεων (ΑΚ 688, 689)

§ 119. Το δικαίωμα μείωσης της αμοιβής

§ 120. Το δικαίωμα υπαναχώρησης

§ 121. Η αξίωση αποζημίωσης

§ 122. Αποκλεισμός της ευθύνης

§ 123. Αθέτηση κύριας υποχρέωσης

§ 124. Αθέτηση παρεπόμενων υποχρεώσεων

§ 125. Γενικά

§ 126. Η βασική ρύθμιση

§ 127. Διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

§ 128. Γενικά

§ 129. Λήξη με καταγγελία κατά την ΑΚ

§ 130. Ο θάνατος ενός από τους συμβαλλομένους

§ 131. Η πτώχευση ενός από τους συμβαλλομένους

§ 132. Κατασκευή οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής

§ 133. Πώληση διαιρετού χώρου υπό κατασκευή

ΕΝΤΟΛΗ

§ 134. Έννοια, σημασία, νομική φύση, τύπος

§ 135. Διάκριση από συγγενή νομικά μορφώματα

§ 136. Η κύρια υποχρέωση του εντολοδόχου

§ 137. Παρεπόμενες υποχρεώσεις του εντολοδόχου

§ 138. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του εντολοδόχου

§ 139. Οι υποχρεώσεις του εντολέα και οι συνέπειες της αθέτησής τους.

§ 140. Ανάκληση - Καταγγελία

§ 141. Άλλοι λόγοι λύσης

§ 142. Διεξαγωγή της υπόθεσης μετά τη λύση της εντολής (ΑΚ 728)

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ - ΜΕΣΙΤΕΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΞΕΝΙΑΣ

§ 143. Η παρακαταθήκη

§ 144. Η μεσιτεία

§ 145. Η προκήρυξη

§ 146. Η σύμβαση ξενίας

Δ΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΔΙΩΞΗ

ΚΟΙΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

§ 147. Έννοια, σύσταση, νομική φύση

§ 148. Σημασία, μορφές εμφάνισης, διακρίσεις

§ 149. Υποχρεώσεις και ευθύνη των εταίρων

§ 150. Δικαιώματα των εταίρων

§ 151. Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας

Ε΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΛΛΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

§ 152. Έννοια, οικονομική σημασία και νομική φύση

§ 153. Συγγενή συμβατικά μορφώματα

§ 154. Κατάρτιση και περιεχόμενο της σύμβασης

§ 155. Η ευθύνη του εγγυητή

§ 156. Οι σχέσεις του εγγυητή με τον πρωτοφειλέτη και τρίτους

§ 157. Η απόσβεση της εγγύησης

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

§ 158. Έννοια, μορφές και νομική φύση

§ 159. Προϋποθέσεις του συμβιβασμού - τύπος

§ 160. Συνέπειες του συμβιβασμού

§ 161. Ακυρωσία, ακυρότητα και διάρρηξη του συμβιβασμού

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

§ 162. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 163. Η αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους

ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ

ΤΥΧΗΡΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ - ΣΤΟΙΧΗΜΑ - ΛΑΧΕΙΟ

§ 164. Παίγνιο και Στοίχημα

§ 165. Το λαχείο

ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΣ

§ 166. Η ισόβια πρόσοδος

ΕΚΤΑΞΗ - ΑΝΩΝΥΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

§ 167. Έκταξη

§ 168. Ανώνυμα χρεόγραφα

Ζ΄ ΜΕΡΟΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

§ 169. Έννοια και διακρίσεις

§ 170. Εννοιολογικά στοιχεία

§ 171. Οι υποχρεώσεις του διοικητή

§ 172. Οι αξιώσεις του διοικητή

§ 173. Έννοια και προϋποθέσεις

§ 174. Έννομες συνέπειες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

§ 175. Έννοια και νομική φύση

§ 176. Τα δικαιώματα των κοινωνών

§ 177. Υποχρεώσεις και ευθύνη των κοινωνών

§ 178. Εννοιολογικά

§ 179. Διοίκηση με ομόφωνη απόφαση των κοινωνών (ΑΚ 788 § 1 εδ. α΄)

§ 180. Διοίκηση με απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών (ΑΚ 789).

§ 181. Κανονισμός της διοίκησης με δικαστική απόφαση (ΑΚ 790)

§ 182. Διοίκηση με ατομική λήψη μέτρων «συντήρησης» (ΑΚ 788 § 2).

§ 183. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 184. Η εξώδικη διανομή του κοινού αντικειμένου

§ 185. Η δικαστική διανομή του κοινού αντικειμένου - Εισαγωγή

§ 186. Η αυτούσια δικαστική διανομή

§ 187. Άλλες μορφές δικαστική διανομής

§ 188. Ειδικά ζητήματα

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Ή ΕΓΓΡΑΦΟΥ

§ 189. Η αξίωση επίδειξης πράγματος ή εγγράφου

§ 190. Η έννομη σχέση από την αποδοχή της αίτησης για επίδειξη

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

§ 191. Έννοια και σημασία

§ 192. Μορφή και χαρακτηριστικά της αξίωσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού

§ 193. Πλουτισμός του υποχρέου

§ 194. Πλουτισμός από την περιουσία ή με ζημία άλλου

§ 195. Αιτιώδης συνάφεια

§ 196. Έλλειψη νόμιμης αιτίας

§ 197. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού στις τριπρόσωπες σχέσεις.

§ 198. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 199. Το αντικείμενο της υποχρέωσης

§ 200. Περιορισμός στον σωζόμενο πλουτισμό

§ 201. Η αυξημένη ευθύνη του λήπτη μετά τον κρίσιμο χρόνο

§ 202. Γνώση της ανυπαρξίας του χρέους

§ 203. Καταβολή από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας

§ 204. Παροχή για ανήθικο σκοπό

§ 205. Η παραγραφή της αξίωσης

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

§ 206. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

§ 207. Τα κριτήρια καταλογισμού της ευθύνης

§ 208. Αδικοπρακτική, δικαιοπρακτική και ποινική ευθύνη

§ 209. Η συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης

§ 210. Οι θεμελιώδεις δικαιοπολιτικές επιλογές

§ 211. Οι λειτουργίες της εξωδικαιοπρακτικής ευθύνης σ’ ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου

§ 212. Γενικά

§ 213. Η παράνομη συμπεριφορά

§ 214. Περιπτώσεις παράνομης συμπεριφοράς

§ 215. Η ανήθικη πρόκληση βλάβης

§ 216. Άρση του παράνομου χαρακτήρα της συμπεριφοράς

§ 217. Η υπαιτιότητα

§ 218. Η ζημία

§ 219. Ο αιτιώδης σύνδεσμος

§ 220. Δυσφημιστικές διαδόσεις

§ 221. Η ευθύνη από την πρόστηση

§ 222. Η ευθύνη του εποπτεύοντος ανήλικο ή απαγορευμένο

§ 223. Η ευθύνη του κατόχου ζώου

§ 224. Η ευθύνη από την πτώση κτίσματος ή άλλου έργου

§ 225. Γενικές παρατηρήσεις

§ 226. Περιπτώσεις ευθύνης εις ολόκληρον

§ 227. Η κατά την ΑΚ 926 ευθύνη εις ολόκληρον

§ 228. Το δικαίωμα αναγωγής

§ 229. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 230. Βλάβη περιουσιακών έννομων αγαθών

§ 231. Παράνομη αφαίρεση πράγματος

§ 232. Θανάτωση προσώπου

§ 233. Βλάβη του σώματος ή της υγείας

§ 234. Τρόπος καταβολής της κατά τις ΑΚ 928 εδ. β΄ και 929 αποζημίωσης

§ 235. Παροχές τρίτων προς τον ζημιωθέντα (ΑΚ 930 § 3)

§ 236. Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης

§ 237. Η παραγραφή της αξίωσης

§ 238. Η αξίωση για παράλειψη ή/και για άρση της προσβολής

§ 239. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 240. Η ευθύνη από διακινδύνευση στα σύγχρονα δικαιικά συστήματα.

§ 241. Η «διακινδύνευση» ως κριτήριο καταλογισμού

§ 242. Η δογματική διάσταση της ευθύνης από διακινδύνευση

§ 243. Το πρόβλημα

§ 244. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης

§ 245. Κριτική προσέγγιση της ρύθμισης

Η ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 246. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 247. Προϋποθέσεις της αγωγής διάρρηξης

§ 248. Νομική φύση και άσκηση του δικαιώματος διάρρηξης

§ 249. Επιμέρους ζητήματα

§ 250. Αποτελέσματα της διάρρηξης

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚO ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

πινακασ περιεχομενων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Γενικό και Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο

Ι. Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 287-495 και 496-946 ΑΚ

ΙΙ. Απλή ενοχή και βασική ενοχική σχέση

ΙΙΙ. Διάκριση των ενοχών του Ειδικού Μέρους

1. Δικαιοπρακτικές ενοχές

2. Εξωδικαιοπρακτικές ενοχές

3. Σχέσεις φιλοφροσύνης

§ 2. Η ρύθμιση των επώνυμων συμβάσεων στον ΑΚ

Ι. Κατηγοριοποίηση

ΙΙ. Η σημασία της ρύθμισης

§ 3. Εφαρμογές της αρχής της ελευθερίας των ενοχικών συμβάσεων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ένωση συμβάσεων

ΙΙΙ. Ανώνυμες συμβάσεις

ΙV. Νέες μορφές συμβάσεων

V. Συμβάσεις-πλαίσιο

§ 4. Μικτές συμβάσεις

Ι. Έννοια

ΙΙ. Μορφολογία - αντιμετώπιση

1. Τυπικές συμβάσεις με παρεπόμενη παροχή διαφορετικού τύπου.

2. Δίδυμες συμβάσεις

3. Δίμορφες ή ερμαφρόδιτες συμβάσεις

4. Συμβάσεις ενιαίας μικτής παροχής

5. Μεριστικές συμβάσεις

6. Συμπέρασμα

Α΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΩΡΕΑ

Ι. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 5. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Έννοια

1. Νομική φύση

2. Δωρεά και ελευθεριότητα

3. Δωρεά υποσχετική και άμεσης εκπλήρωσης

4. Επίδοση προγενέστερη της συμφωνίας

ΙΙ. Διάκριση από συγγενείς συμβάσεις

§ 6. Τα ουσιώδη στοιχεία της δωρεάς

Ι. Παροχή ή υπόσχεση παροχής περιουσιακού αντικειμένου

ΙΙ. Συμφωνία για την έλλειψη ανταλλάγματος

1. Γενικά

2. Περιουσιακές επιδόσεις μεταξύ συζύγων ή συμβιούντων

ΙΙΙ. Τύπος

1. Η δωρεά ως τυπική σύμβαση

2. Η δωρεά ως καλυπτόμενη δικαιοπραξία

α. Η άποψη της νομολογίας

β. Κριτική

γ. Η πρακτική διάσταση

δ. Προτεινόμενες λύσεις

ε. Συμπέρασμα

3. Θεραπεία της ακυρότητας λόγω μη τήρησης τύπου

§ 7. Η ευθύνη του δωρητή

Ι. Για μη εκπλήρωση

1. Περιορισμός της ευθύνης

2. Έκταση του περιορισμού

ΙΙ. Για νομικά και πραγματικά ελαττώματα

1. Ο κανόνας

2. Η εξαίρεση

3. Περαιτέρω ζημίες του δωρεοδόχου

4. Συνομολογημένες ιδιότητες

§ 8. Το ευεργέτημα ευπορίας

IΙ. Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

§ 9. Οι λόγοι της ανάκλησης

Ι. Η αχαριστία του δωρεοδόχου

ΙΙ. Η θανάτωση του δωρητή ή η παρεμπόδισή του να ανακαλέσει τη δωρεά

ΙΙΙ. Η υπαίτια παράλειψη εκτέλεσης του τρόπου

IV. Η επιγέννηση τέκνου

V. Συμβατική δημιουργία λόγων ανάκλησης

§ 10. Η άσκηση του δικαιώματος και οι συνέπειές της

I. Η άσκηση του δικαιώματος

1. Τρόπος άσκησης

2. Αμφισβήτηση της συνδρομής λόγου ανάκλησης

ΙΙ. Οι συνέπειες της άσκησης

1. Ενοχική ενέργεια

2. Τρόπος απόδοσης

§ 11. Η απόσβεση του δικαιώματος

Ι. Συγγνώμη

ΙΙ. Πάροδος αποσβεστικής προθεσμίας

ΙΙΙ. Θάνατος του δωρεοδόχου

IV. Παραίτηση του δωρητή

ΙΙΙ. Η ΔΩΡΕΑ ΥΠΟ ΤΡΟΠΟ

§ 12. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Έννοια

ΙΙ. Τύπος

ΙΙΙ. Περιεχόμενο του τρόπου

ΙV. Παράνομος ή ανήθικος τρόπος

V. Ανήλικος δωρεοδόχος

VΙ. Αξία του τρόπου

VΙI. Διάκριση από τη δωρεά υπό αίρεση

VΙII. Διάκριση από τη δωρεά «επί σκοπώ»

ΙΧ. Διάκριση από τη δωρεά με σύσταση ή ευχή

Χ. Διάκριση από τη μικτή δωρεά

§ 13. Η εκτέλεση του τρόπου

ΙV. ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΩΡΕΩΝ

§ 14. Η δωρεά από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας

Ι. Έννοια

1. Το ιδιαίτερο ηθικό καθήκον

2. Η ανταποδοτική δωρεά

ΙΙ. Απαγόρευση ανάκλησης

§ 15. Η μικτή δωρεά

Ι. Έννοια

ΙΙ. Εφαρμοστέοι κανόνες

§ 16. Η δωρεά περιοδικών παροχών

§ 17. Η δωρεά «αιτία θανάτου» και η δωρεά υπέρ τρίτου για την περίπτωση θανάτου

Ι. Δωρεά «αιτία θανάτου»

ΙΙ. Δωρεά υπέρ τρίτου για την περίπτωση θανάτου

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΩΛΗΣΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 18. Γενικά

Ι. Έννοια και νομική φύση

1. Έννοια

2. Νομική φύση

ΙΙ. Διάκριση από συγγενείς συμβάσεις

1. Από τη μίσθωση πράγματος

2. Από τη σύμβαση έργου

§ 19. Οικονομική και νομική λειτουργία

Ι. Οικονομική λειτουργία

ΙΙ. Νομική λειτουργία - αρχές του διαχωρισμού και του αφηρημένου.

§ 20. Συνοπτική κριτική του δικαίου της πώλησης στον ΑΚ

§ 21. Οι Οδηγίες 1999/44/ΕΚ, 2019/771/ΕΚ και 2019/770/ΕΚ και η ενσωμάτωσή τους στο εθνικό μας δίκαιο

Ι. Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ

1. Γενικά

2. Η καθιερούμενη ρύθμιση

α. Η συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης

β. Η ευθύνη του πωλητή λόγω μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης

γ. Τα δικαιώματα του καταναλωτή-αγοραστή

δ. Χρονικός περιορισμός της ευθύνης - παραγραφή

ΙΙ. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο

1. Τροποποίηση του δικαίου της πώλησης

2. Καινοτομίες των νέων ρυθμίσεων

ΙΙΙ. Οι Οδηγίες 2019/771/ΕΚ και 2019/770/ΕΚ

1. Γενικά

2. Πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών

3. Αντικείμενο ρύθμισης των Οδηγιών - βασικές ρυθμίσεις - καινοτομίες

ΙV. Η ενσωμάτωση των Οδηγιών 2019/771/ΕΚ και 2019/770/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο

ΙΙ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

§ 22. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Προδιάθεση

ΙI. Η Σύμβαση

ΙΙI. Δομή και περιεχόμενο

§ 23. Νομική φύση, πεδίο εφαρμογής και γενικές διατάξεις

Ι. Νομική φύση

1. Άμεσα εκτελεστή Σύμβαση

2. Ενδοτικό δίκαιο

α. Ρητός αποκλεισμός

β. Σιωπηρός αποκλεισμός

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

1. Υποκειμενικό ή τοπικό κριτήριο

2. Αντικειμενικό ή πραγματικό κριτήριο

3. Εξαιρέσεις

α. Εξαιρούμενες συμβάσεις

β. Εξαιρούμενα θέματα

ΙΙΙ. Η ερμηνεία της Σύμβασης

IV. Η πλήρωση των κενών

V. Οι θεμελιώδεις αρχές της Σύμβασης

VI. Ειδικότερα η αρχή της καλής πίστης

VII. Ζητήματα τύπου

§ 24. Η κατάρτιση της σύμβασης πώλησης

Ι. Η πρόταση

1. Αναγκαίο περιεχόμενο

2. Ανάκληση της πρότασης

ΙΙ. Η αποδοχή της πρότασης

§ 25. Το εισαγόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο

Ι. Οι υποχρεώσεις του πωλητή

1. Κύριες υποχρεώσεις

2. Απαλλαγή από την ευθύνη

3. Κρίσιμος χρόνος

4. Δικαίωμα μετεκπλήρωσης

5. Πώληση με συμφωνία αποστολής

6. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙΙ. Οι υποχρεώσεις του αγοραστή

ΙΙΙ. Δικαιώματα άρνησης εκπλήρωσης

IV. Υποχρέωση τοκοδοσίας

V. Η ενιαία μορφή μη εκπλήρωσης

1. Έννοια της συμβατικής παράβασης

2. Αντικειμενική ευθύνη για συμβατικές παραβάσεις

VΙ. Οι συνέπειες της μη εκπλήρωσης

1. Γενικά

2. Σύνοψη των παρεχόμενων δικαιωμάτων

3. Προθεσμία για δήλωση της μη ανταπόκρισης

4. Παραγραφή

5. Επισημάνσεις σε σχέση με τις ρυθμίσεις του ΑΚ

§ 26. Τα παρεχόμενα δικαιώματα

Ι. Το δικαίωμα για αυτούσια και προσήκουσα εκπλήρωση

1. Ως ένδικο βοήθημα του αγοραστή

α. Τα παρεχόμενα δικαιώματα

β. Το δικαίωμα μετεκπλήρωσης του πωλητή

γ. Προθεσμίες

2. Ως ένδικο βοήθημα του πωλητή

3. Ο περιορισμός του άρθρου 28

ΙΙ. Το δικαίωμα αποζημίωσης

1. Γενικά

2. Αποκαταστατέες ζημίες

3. Υποχρέωση περιορισμού της ζημίας

4. Αποζημίωση και υπαναχώρηση

5. Απαλλαγή από την ευθύνη σε αποζημίωση

ΙΙΙ. Το δικαίωμα για μείωση του τιμήματος

IV. Το δικαίωμα υπαναχώρησης

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις παροχής του δικαιώματος υπαναχώρησης

Α. Η ουσιώδης συμβατική παράβαση

Β. Μη εκπλήρωση μέσα στην ταχθείσα πρόσθετη προθεσμία

Γ. Προβλεπόμενη ουσιώδης συμβατική παράβαση

Δ. Αθέτηση ως προς τμηματική παροχή

3. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

4. Τα αποτελέσματα της υπαναχώρησης

α. Οι αμφισβητήσεις

β. Οι σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης

γ. Ιδιόμορφη σχέση εκκαθάρισης

δ. Η σωρευτικά ασκούμενη αξίωση αποζημίωσης

§ 27. Η μετάσταση του κινδύνου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Πωλήσεις με συμφωνία αποστολής

ΙΙΙ. Πωλήσεις πραγμάτων υπό διαμετακόμιση (transit)

ΙV. Λοιπές πωλήσεις

ΙΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 28. Το αντικείμενο της πώλησης

Ι. Πράγμα

ΙΙ. Δικαίωμα - άυλα αγαθά

ΙΙΙ. Μελλοντικό πράγμα ή δικαίωμα

§ 29. Το τίμημα

§ 30. Η συμφωνία των μερών

Ι. Περιεχόμενο - συμβαλλόμενοι

ΙΙ. Προσύμφωνο

ΙΙΙ. Τύπος

§ 31. Η εικονικότητα ως προς το τίμημα

Ι. Απόλυτη και σχετική εικονικότητα

ΙΙ. Εικονικό τίμημα

§ 32. Η εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του αγοραστή ακινήτου.

I. Η συναλλακτική πρακτική

1. Άγνοια του πωλητή

2. Γνώση του πωλητή

II. Η νομολογιακή θέση

ΙΙΙ. Κριτική-προτεινόμενη λύση

1. Η δογματική διάσταση

2. Η πρακτική διάσταση

3. Η προτεινόμενη λύση

§ 33. Οι υποχρεώσεις του πωλητή

Ι. Μεταβίβαση της κυριότητας ή του δικαιώματος

1. Ενσώματο αντικείμενο

2. Ξένο πράγμα

3. Ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία

ΙΙ. Παράδοση του πράγματος

ΙΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

1. Από τον νόμο

2. Από σχετική συμφωνία των μερών ή την ΑΚ

§ 34. Οι υποχρεώσεις του αγοραστή

Ι. Καταβολή του τιμήματος

ΙΙ. Παραλαβή του πράγματος;

ΙΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙV. Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

§ 35. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του πωλητή

Ι. Δυνατή παροχή

ΙΙ. Αδύνατη παροχή

ΙΙΙ. Ειδικότερα τα δικαιώματα αποζημίωσης ή υπαναχώρησης

1. Πλημμελής εκπλήρωση

2. Πλήρης αποζημίωση ή υπαναχώρηση

IV. Ειδικά θέματα

§ 36. Ειδικότερα η ευθύνη του πωλητή για νομικά ελαττώματα

Ι. Εννοιολογικά

1. Έννοια του νομικού ελαττώματος

α. Στην ΑΚ 514

β. Στις νέες διατάξεις του ΑΚ και του ν. 4967/2022

2. Διάκριση από το πραγματικό ελάττωμα

ΙΙ. Γέννηση και περιεχόμενο της ευθύνης

1. Προϋποθέσεις γέννησης και είδος της ευθύνης

2. Επιμέρους ζητήματα

ΙΙΙ. Απαλλαγή από την ευθύνη

1. Γνώση του αγοραστή

2. Απαλλακτική ρήτρα - υπερημερία δανειστή

§ 37. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του αγοραστή

V. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

§ 38. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Οι νέες ρυθμίσεις - καινοτομίες

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής γενικών και ειδικών διατάξεων σε περίπτωση μη ανταπόκρισης

§ 39. Χαρακτηριστικά και δικαιολογητικός λόγος της ευθύνης

§ 40. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Υποκειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης

1. Γενικά

2. Ανταπόκριση στην περιγραφή, το είδος, την ποσότητα, την ποιότητα κτλ.

3. Καταλληλότητα για τη σκοπούμενη ειδική χρήση

4. Παράδοση εξαρτημάτων και οδηγιών

ΙΙΙ. Αντικειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης

1. Καταλληλότητα για τη συνήθη χρήση

2. Ανταπόκριση στο δείγμα ή υπόδειγμα

3. Παράδοση εξαρτημάτων και παροχή οδηγιών

4. Ανταπόκριση στις προσδοκίες ποιότητας και απόδοσης

5. Ειδικές υποχρεώσεις σε πώληση πράγματος με ψηφιακά στοιχεία.

6. Πλημμελής εγκατάσταση

α. Γενικά

β. Από τον πωλητή

γ. Από τον αγοραστή

7. Δικαίωμα τρίτου

8. Ελαττώματα ποσότητας - Ελαττώματα είδους ή κατηγορίας (aliud).

9. Υποχρέωση διάθεσης μόνο ασφαλών προϊόντων

ΙV. Συνομολογημένη ιδιότητα

1. Σχέση με πραγματικό ελάττωμα

2. Συνομολόγηση

3. Ελλιπής έκταση ακινήτου

§ 41. Προϋποθέσεις για τη γέννηση της ευθύνης

Ι. Έγκυρη πώληση

ΙΙ. Μη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σύμβασης και του νόμου

ΙΙΙ. Κρίσιμος χρόνος

IV. Τα τεκμήρια της ΑΚ 541

1. Μαχητά τεκμήρια

2. Μη ισχύς του τεκμηρίου της ΑΚ 541 εδ. α΄

V. Παροχή ενημερώσεων

VΙ. Βάρος απόδειξης

§ 42. Αποκλεισμός της ευθύνης

I. Γνώση του αγοραστή

II. Υλικά που χορήγησε ο αγοραστής

III. Έγκυρη απαλλακτική ρήτρα

IV. Μη εγκατάσταση ενημερώσεων

V. Αναγκαστικός πλειστηριασμός

VI. Πταίσμα ή υπερημερία του αγοραστή

§ 43. Το περιεχόμενο της ευθύνης του πωλητή

Ι. Γενικά

ΙΙ. Συρροή δικαιωμάτων και αξιώσεων

1. Ιεράρχηση των παρεχόμενων δικαιωμάτων

2. Ανάλωση του δικαιώματος επιλογής

3. Επικουρική σώρευση

4. Ακυρότητα ΓΟΣ

§ 44. Τα δικαιώματα διόρθωσης και αντικατάστασης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Εκλεκτική συρροή

ΙΙΙ. Αδυναμία ή δυσανάλογη απαιτούμενη δαπάνη

IV. Εύλογος χρόνος - μη ενόχληση αγοραστή

V. Το δικαίωμα διόρθωσης

VI. Το δικαίωμα αντικατάστασης

1. Άσκηση

2. Αποτελέσματα της άσκησης

3. Δικαίωμα του πωλητή;

4. Καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος

5. Επιμέρους ζητήματα

§ 45. Το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος

Ι. Νομική φύση - άσκηση

ΙΙ. Προσδιορισμός της μείωσης

ΙΙΙ. Η ρύθμιση της ΑΚ 551

IV. Αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος

V. Νέο ελάττωμα

VI. Καταστροφή κτλ. του πράγματος

§ 46. Το δικαίωμα υπαναχώρησης

Ι. Νομική φύση - άσκηση

1. Νομική φύση

2. Άσκηση

ΙΙ. Ενέργεια

1. Υποχρεώσεις του αγοραστή

2. Υποχρεώσεις του πωλητή

3. Αλληλεξάρτηση των αμοιβαίων υποχρεώσεων

4. Υπαναχώρηση και αποζημίωση

α. Δημιουργία σχέσης εκκαθάρισης

β. Έκταση της αποζημίωσης

ΙΙΙ. Αποκλεισμός της υπαναχώρησης

1. Επουσιώδης έλλειψη ανταπόκρισης

2. Τυχαία βλάβη ή καταστροφή, μεταποίηση ή εκποίηση του πράγματος

3. Επουσιώδης ελλιπής έκταση ακινήτου

§ 47. Το δικαίωμα αποζημίωσης

Ι. Προϋποθέσεις

ΙΙ. Έννοια και έκταση της αποζημίωσης

1. Διακράτηση του πράγματος

2. Επιστροφή του πράγματος

3. Επιστροφή του πράγματος και πλήρες διαφέρον

§ 48. Ειδικά ζητήματα

Ι. Κατάργηση της (παλαιάς) ΑΚ 542

ΙΙ. Πλειονότητα πωλητών ή αγοραστών

ΙΙΙ. Πλειονότητα πωληθέντων πραγμάτων

§ 49. Παροχή εγγύησης

Ι. Είδη εγγυήσεων

1. Αυτοτελής εγγυοδοτική σύμβαση

2. Μη αυτοτελής εγγυοδοτική σύμβαση

ΙΙ. Η ρύθμιση της ΑΚ 559

§ 50. Παραγραφές

Ι. Η βασική ρύθμιση

1. Γενικά

2. Έναρξη της παραγραφής

3. Απώτατος χρόνος άσκησης των δικαιωμάτων

4. Εξαιρούμενες αξιώσεις

5. Αναστολή, διακοπή, παραίτηση

ΙΙ. Αποκλίσεις από τη βασική ρύθμιση

1. Συμφωνία προθεσμίας ευθύνης

2. Δόλια απόκρυψη ή αποσιώπηση

3. Άσκηση δικαιωμάτων με ένσταση

ΙΙΙ. Παραγραφή αναγωγικών αξιώσεων

§ 51. Οι συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας (άρθρα 3-32 ν. 4967/2022)

Ι. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

1. Πεδίο εφαρμογής και αντικείμενο ρύθμισης

2. Ιδιαιτερότητες του ψηφιακού αντικειμένου της προμήθειας

ΙΙ. Η ανταπόκριση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας στις απαιτήσεις της σύμβασης και του νόμου

1. Εισαγωγικές επισημάνσεις

2. Υποκειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης

3. Αντικειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης

4. Περαιτέρω υποχρεώσεις του προμηθευτή

5. Πλημμελής ενσωμάτωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας

6. Δικαίωμα τρίτου

7. Αθέτηση της υποχρέωσης προμήθειας

8. Τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας

ΙΙΙ. Κρίσιμος χρόνος – τεκμήρια μη ανταπόκρισης

IV. Δικαιώματα του λήπτη σε περίπτωση έλλειψης ανταπόκρισης

1. Αποκατάσταση της ανταπόκρισης

2. Μείωση του ανταλλάγματος - λύση της σύμβασης

3. Αποζημίωση

V. Παραγραφή

1. Χρόνοι παραγραφής

2. Παραγραφή αναγωγικών αξιώσεων

§ 52. Η συρροή των άρθρων 534 επ. με άλλες διατάξεις

Ι. Πλάνη

1. Γενικά

2. Πλάνη του αγοραστή

3. Πλάνη του πωλητή

ΙΙ. Άλλες περιπτώσεις

1. Απάτη

2. Αδικοπραξία

3. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις

VΙ. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

§ 53. Γενικά

I. Εννοιολογικές διευκρινίσεις

II. Ενοχές γένους

III. Ενοχές είδους

§ 54. Η βασική ρύθμιση

Ι. Πώληση γένους

ΙΙ. Πώληση είδους

ΙΙΙ. Πώληση με επιφύλαξη κυριότητας

1. Γενικά

2. Βλάβη του πράγματος

3. Καταστροφή ή απώλεια του πράγματος

IV. Πώληση ακινήτου

V. Βλάβη ή καταστροφή μετά τη μετάσταση του κινδύνου

VI. Συνέπειες της μετάστασης του κινδύνου

§ 55. Διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

Ι. Η πώληση με συμφωνία αποστολής

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 524

ΙΙ. Άλλες διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

1. Πώληση με αίρεση

2. Πώληση κληρονομίας

3. Αναγκαστικός πλειστηριασμός

§ 56. Περαιτέρω επιπτώσεις της μετάστασης του κινδύνου

Ι. Βάρη και ωφελήματα

ΙΙ. Τόκοι

ΙΙΙ. Απόδοση δαπανών

IV. Κρίσιμος χρόνος

VIΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

§ 57. Η πώληση με τον όρο διατήρησης της κυριότητας

Ι. Έννοια και πρακτική σημασία

1. Έννοια

2. Πρακτική σημασία

3. Οι ειδικές ρυθμίσεις του ν. 2844/2000

ΙΙ. Η ρύθμιση του ΑΚ

1. Προϋποθέσεις

2. Μορφές του όρου

3. Οι ερμηνευτικοί κανόνες

ΙΙΙ. Η εμπράγματη ενέργεια του όρου

1. Όσο εκκρεμεί η αναβλητική αίρεση

2. Μετά την πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης

3. Ματαίωση της αναβλητικής αίρεσης

IV. Η ενοχική ενέργεια του όρου

1. Απαίτηση καταβολής του τιμήματος

2. Υπαναχώρηση

3. Αποζημίωση κατά την ΑΚ

V. Το ζήτημα του κινδύνου

VΙ. Η κατάργηση του όρου

VΙI. Παραλλαγές του όρου διατήρησης της κυριότητας

§ 58. Το σύμφωνο εξώνησης

Ι. Έννοια και σημασία

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Συντέλεση της εξώνησης

1. Ενέργεια

2. Υποχρεώσεις των μερών

§ 59. Η πώληση με δοκιμή

Ι. Έννοια-ενέργεια

ΙΙ. Συγγενείς μορφές

1. Η πώληση μετά από δοκιμή ή βάσει δείγματος

2. Η πώληση για δοκιμή

3. Η πώληση με δικαίωμα αλλαγής

§ 60. Αρρύθμιστες μορφές πώλησης

Ι. Σύμβαση μεταπρασίας

ΙΙ. Μίσθωση - πώληση

ΙΙΙ. Ανταλλαγή αυτοκινήτων

IV. Σύμφωνο προτίμησης

§ 61. Η σύμβαση ανταλλαγής

Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 62. Έννοια και νομική φύση - Διακρίσεις

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και νομική φύση

ΙΙΙ. Διάκριση από τη σύμβαση έργου

ΙV. Σύμβαση εγκατάστασης αυτόματων μηχανημάτων

§ 63. Οικονομική και κοινωνική λειτουργία

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 64. Περιεχόμενο της σύμβασης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Το μίσθιο

ΙΙΙ. Το μίσθωμα

ΙV. Το είδος και η διάρκεια της χρήσης

1. Το είδος της χρήσης

2. Η διάρκεια της μίσθωσης

V. Η συμφωνία των μερών

1. Γενικά - τύπος - προσύμφωνο

2. Περισσότεροι συμβαλλόμενοι

α. Περισσότεροι εκμισθωτές

β. Περισσότεροι μισθωτές

3. Περισσότερα μίσθια

§ 65. Οι υποχρεώσεις του εκμισθωτή

Ι. Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

1. Παράδοση του μισθίου

2. Κατάλειψη του μισθίου στον μισθωτή

3. Διατήρηση του μισθίου κατάλληλου για τη συμφωνημένη χρήση

ΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

1. Μη αυτοτελείς

2. Αυτοτελείς

α. Από συμφωνία των μερών

β. Από τον νόμο (ΑΚ 590-592)

§ 66. Οι υποχρεώσεις του μισθωτή

Ι. Καταβολή του μισθώματος

1. Χρόνος και τόπος καταβολής

2. Η «εγγύηση» (εγγυοδοσία)

3. Χρήση ή παραλαβή του μισθίου

4. Εγκατάλειψη του μισθίου

ΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

1. Παραλαβή και χρησιμοποίηση του μισθίου;

2. Καλή χρήση του μισθίου

3. Ανοχή επισκέψεων και εργασιών στο μίσθιο

4. Γνωστοποίηση ελαττωμάτων ή αντιποίησης δικαιωμάτων

5. Απόδοση του μισθίου κατά τη λήξη της μίσθωσης

§ 67. Δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων από τη μισθωτική σύμβαση

Ι. Εκχώρηση μισθωμάτων

ΙΙ. Εκχώρηση της απαίτησης για παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

ΙΙΙ. Μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης

1. Από τον εκμισθωτή

2. Από τον μισθωτή

§ 68. Η επιτρεπόμενη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε άλλον

Ι. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

1. Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

2. Υπομίσθωση

3. Εκχώρηση της απαίτησης για παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

4. Είσοδος νέου μισθωτή

5. Συμπερασματική παρατήρηση

ΙΙ. Λειτουργία της σύμβασης σε περίπτωση επιτρεπόμενης υπομίσθωσης

1. Σχέσεις υπεκμισθωτή-υπομισθωτή

2. Σχέσεις εκμισθωτή-μισθωτή (υπεκμισθωτή)

3. Σχέσεις (αρχικού) εκμισθωτή-υπομισθωτή

ΙΙΙ. ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ -

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

69. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Διάρθρωση της ευθύνης

§ 70. Ευθύνη για μη εκπλήρωση

Ι. Δυνατή παροχή

ΙΙ. Αδύνατη παροχή

ΙΙΙ. Πλημμελής εκπλήρωση

§ 71. Ευθύνη για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Ι. Εννοιολογικά

1. Πραγματικό ελάττωμα

2. Συνομολογημένη ιδιότητα

3. Νομικό ελάττωμα

ΙΙ. Γέννηση και περιεχόμενο της ευθύνης

ΙΙΙ. Η αξίωση για άρση του ελαττώματος κτλ.

IV. Το δικαίωμα για μείωση ή μη καταβολή του μισθώματος

1. Νομική φύση

2. Τρόπος άσκησης

3. Υπολογισμός της μείωσης

V. Η αξίωση αποζημίωσης

1. Προϋποθέσεις

2. Έκταση και περιεχόμενο

VI. Αποκλεισμός της ευθύνης του εκμισθωτή

1. Γνώση του μισθωτή

2. Άγνοια του πραγματικού ελαττώματος από βαριά αμέλεια του μισθωτή

3. Ανεπιφύλακτη παραλαβή

4. Απαλλακτική ρήτρα

IV. Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ

§ 72. Η μη καταβολή του μισθώματος

Ι. Γενικά

1. Αξίωση εκπλήρωσης

2. Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης

3. Υπερημερία του μισθωτή

ΙΙ. Η απόδοση του μισθίου λόγω δυστροπίας

1. Γενικά

2. Έννοια δυστροπίας

3. Δικονομικά - σώρευση αγωγών

§ 73. Η μη εκπλήρωση παρεπόμενων υποχρεώσεων

Ι. Μη παραλαβή του μισθίου

ΙΙ. Κακή χρήση του μισθίου

ΙΙΙ. Μη ανοχή επισκέψεων κτλ. στο μίσθιο

IV. Μη γνωστοποίηση ελαττωμάτων κτλ.

V. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΩΣ ΚΥΡΩΣΗ

ΤΗΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 74. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

1. Προδιάθεση

2. Τακτική και έκτακτη καταγγελία

3. Καταγγελία με προθεσμία και απρόθεσμη

4. Καταγγελία για παράβαση όρου της σύμβασης

ΙΙ. Έννοια, νομική φύση και άσκηση της καταγγελίας

ΙΙΙ. Οι γενικές προϋποθέσεις της καταγγελίας

1. Περιεχόμενο-τύπος

2. Αναφορά του λόγου;

3. Προθεσμία

4. Προσθήκη αιρέσεως;

5. Από (και σε) αντιπρόσωπο

IV. Η καταγγελία σε περίπτωση πλειονότητας εκμισθωτών ή μισθωτών

1. Γέννηση του δικαιώματος καταγγελίας

2. Άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας

α. Περισσότεροι εκμισθωτές

β. Περισσότεροι μισθωτές

V. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας

§ 75. Η καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

§ 76. Η καταγγελία για κίνδυνο υγείας του μισθωτή

§ 77. Η καταγγελία για καθυστέρηση του μισθώματος

Ι. Γενικά

1. Δικονομικά-άσκηση

2. Υπερημερία του μισθωτή

3. Καταγγελία και αποζημίωση

ΙΙ. Η επέλευση του αποσβεστικού αποτελέσματος της καταγγελίας

1. Αναβλητική προθεσμία

2. Χρόνος συμπλήρωσης των προθεσμιών

IΙΙ. Ανενέργεια της καταγγελίας

§ 78. Η καταγγελία για κακή χρήση του μισθίου

§ 79. Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο

Ι. Θεωρητική θεμελίωση

ΙΙ. Έννοια του σπουδαίου λόγου

VI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ

ΣΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

§ 80. Προστασία του μισθωτή ως κατόχου

§ 81. Προστασία του μισθωτή σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου κινητού

§ 82. Η εκποίηση του μισθίου ακινήτου

Ι. Γενικά

1. Η ανάγκη προστασίας του μισθωτή

2. Η ανάγκη προστασίας του νέου κτήτορα

3. Σύνοψη της ρύθμισης του ΑΚ

ΙΙ. Το ζήτημα της εφαρμογής ή μη των άρθρων 614-618 ΑΚ στις επαγγελματικές μισθώσεις

ΙΙΙ. Η εκποίηση ακινήτου μισθωμένου με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

1. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 614

α. Ύπαρξη έγκυρης μίσθωσης

β. Μίσθιο ακίνητο

γ. Μίσθωση με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

δ. Εκποίηση του μισθίου

2. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ΑΚ 614

3. Ισχύς της διάθεσης κτλ. μισθωμάτων απέναντι στον νέο κτήτορα

ΙV. Ισχύς της διάθεσης κτλ. μισθωμάτων σε περίπτωση ενυπόθηκου μισθίου

V. Η εκποίηση ακινήτου μισθωμένου χωρίς έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

1. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ

2. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ΑΚ

VΙ. Μισθώσεις με διάρκεια πάνω από εννέα έτη

VII. ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

§ 83. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η λειτουργία του ενεχύρου

ΙΙΙ. Το ζήτημα της αναλογικής εφαρμογής της ΑΚ 1237

§ 84. Η ειδικότερη ρύθμιση του ενεχύρου

Ι. Οι ασφαλιζόμενες αξιώσεις

ΙΙ. Το αντικείμενο του ενεχύρου

ΙΙΙ. Γέννηση και προστασία του ενεχύρου

IV. Απόσβεση του ενεχύρου

1. Γενικοί λόγοι

2. Ειδικοί λόγοι

VIII. Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

§ 85. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 86. Λήξη με καταγγελία

Ι. Η τακτική καταγγελία της μίσθωσης με αόριστη διάρκεια

II. Η καταγγελία λόγω παρέλευσης τριάντα ετών

III. Η καταγγελία λόγω θανάτου του μισθωτή

IV. Η καταγγελία λόγω μετάθεσης του μισθωτή δημόσιου υπαλλήλου.

§ 87. Οι συνέπειες της λήξης της μίσθωσης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η υποχρέωση για απόδοση του μισθίου ειδικότερα

1. Γενικά

2. Παρακράτηση του μισθίου μετά τη λήξη της μίσθωσης

α. Έννοια παρακράτησης

β. Συνέπειες

3. Η υποχρέωση του υπομισθωτή κτλ. για απόδοση του μισθίου

§ 88. Παράταση και ανανέωση της μίσθωσης (αναμίσθωση)

Ι. Παράταση της μίσθωσης

ΙΙ. Ανανέωση της μίσθωσης (αναμίσθωση)

1. Γενικά

2. Πλασματική αναμίσθωση

ΙΧ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

§ 89. Η επαγγελματική μίσθωση - η μίσθωση κατοικίας

Ι. Γενικά

1. Επαγγελματική μίσθωση

2. Μίσθωση κατοικίας

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995

ΙΙΙ. Νομοθετικό καθεστώς

1. Οι ρυθμίσεις του ν. 4242/2014

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

3. Διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

§ 90. Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

Ι. Έννοια και οικονομική σημασία

1. Έννοια

2. Οικονομική σημασία

ΙΙ. Νομική φύση

1. Ατελής η νομοθετική ρύθμιση της σύμβασης

2. Η αναζήτηση των εφαρμοστέων κανόνων με βάση τη νομική φύση της σύμβασης

3. Η νομική φύση της σύμβασης σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση

4. Η νομική φύση της σύμβασης σύμφωνα με τις συνηθισμένες στην πράξη συμφωνίες των μερών

III. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις του ν. 1665/1986

IV. Επιμέρους ζητήματα

1. Οι ιδιαιτερότητες της σχέσης προμηθευτή και εκμισθώτριας

2. Η συμβατική επίρριψη στον μισθωτή του κινδύνου τυχαίας βλάβης ή καταστροφής του μισθίου

3. Η ευθύνη για μη εκπλήρωση και ελαττωματικότητα του μισθίου

4. Η εκχώρηση των δικαιωμάτων της εκμισθώτριας

5. Η άσκηση των δικαιωμάτων μείωσης του τιμήματος ή υπαναχώρησης και οι συνέπειές της

6. Έκταση και περιεχόμενο της αξίωσης αποζημίωσης

7. Η άσκηση του δικαιώματος προαιρέσεως

8. Η παραίτηση του μισθωτή από το δικαίωμα καταγγελίας

9. Ακυρότητα ΓΟΣ βάσει των ΑΚ 178, 179 και 332

§ 91. Η μίσθωση οικογενειακής στέγης

Ι. Θάνατος του μισθωτή (ΑΚ 612 § 2)

ΙΙ. Διακοπή της συμβίωσης (ΑΚ 1393)

1. Φύση της παραχώρησης

2. Προστασία του παραχωρησιούχου συζύγου

3. Διαδικασία

4. Η ΑΚ 1393 εδ. γ΄

5. Ισχύς μόνο σε διακοπή της συμβίωσης

6. Λύση ή ακύρωση του γάμου

7. Επιπτώσεις στο ύψος της διατροφής

8. Εκποίηση του ακινήτου

ΙΙΙ. Κοινοποίηση της καταγγελίας στον σύζυγο του μισθωτή (ΑΚ 612Α)

§ 92. Μίσθωση ακινήτων για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών ν.π.δ.δ.

§ 93. Η αγρομίσθωση

Ι. Εισαγωγικά

1. Έννοια, ουσιώδη στοιχεία και νομική φύση

2. Τα επιμέρους στοιχεία της σύμβασης

ΙΙ. Οι υποχρεώσεις του εκμισθωτή

ΙΙΙ. Οι υποχρεώσεις του μισθωτή

1. Καταβολή του μισθώματος

α. Γενικά

β. Ελάττωση του μισθώματος

2. Παραλαβή και εκμετάλλευση του μισθίου

α. Υποχρέωση παραλαβής και εκμετάλλευσης

β. Υποχρέωση επιμελούς εκμετάλλευσης και διατήρησης της παραγωγικότητας

γ. Διατήρηση του τρόπου εκμετάλλευσης

δ. Δαπάνες

ε. Συνέπειες αθέτησης

3. Απαγόρευση υπεκμίσθωσης

4. Απόδοση του μισθίου και του εξοπλισμού

5. Κατάλειψη προϊόντων

IV. Η εξασφάλιση των απαιτήσεων του εκμισθωτή

V. Λήξη και παράταση ή ανανέωση της μίσθωσης

1. Λήξη

2. Σιωπηρή αναμίσθωση

§ 94. Επίμορτη αγροληψία

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διαφοροποιήσεις της ρύθμισης της επίμορτης αγροληψίας

1. Μίσθωμα

2. Κτήση καρπών

3. Διεύθυνση της εκμετάλλευσης - εποπτεία

4. Βάρη - φόροι - επισκευές - έξοδα

5. Λήξη - Καταγγελία

§ 95. Η μίσθωση προσοδοφόρου αντικειμένου

Ι. Έννοια

ΙΙ. Αντικείμενο

ΙΙΙ. Εφαρμοστέες διατάξεις

§ 96. Η κτηνοληψία

Ι. Έννοια - αντικείμενο

ΙΙ. Ιδιαιτερότητες της νομοθετικής ρύθμισης

1. Μίσθωμα

2. Ωφελήματα

3. Κίνδυνος

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ

§ 97. Το δάνειο

Ι. Έννοια και κατάρτιση

ΙΙ. Νομική φύση, τύπος

ΙΙΙ. Διακρίσεις

1. Δάνειο και σύμβαση ανοίγματος πίστωσης

2. Συμμετοχικό δάνειο και εταιρία

3. Προεξόφληση πιστωτικού τίτλου

4. Δάνειο και ενέγγυα πίστωση

5. Προκαταβολή

6. Μίσθωση, χρησιδάνειο, δωρεά, ανώμαλη παρακαταθήκη

7. Καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια

ΙV. Ουσιώδη στοιχεία

1. Αντικείμενο του δανείου

2. Μεταβίβαση (ή ανάληψη υποχρέωσης για μεταβίβαση) της κυριό­τητας

3. Σκοπός ανάλωσης ή εκποίησης του δανείσματος

4. Υποχρέωση απόδοσης του δανείσματος

V. Οι υποχρεώσεις του δανειοδότη

1. Μεταβίβαση της κυριότητας του δανείσματος

2. Συνέπειες μη εκπλήρωσης

3. Δικαίωμα άρνησης εκπλήρωσης

α. Γενικά

β. Το άρθρο 377 ΑΚ και η παροχή ασφάλειας

γ. Ακύρωση λόγω πλάνης;

VΙ. Οι υποχρεώσεις του δανειολήπτη

1. Απόδοση του δανείσματος

2. Το ζήτημα των δανείων σε ελβετικά φράγκα

α. Το πρόβλημα του κύρους των συμβατικών ρητρών

β. Η λύση της ολομέλειας του ΑΠ

3. Καταβολή τόκων

4. Συνέπειες μη εκπλήρωσης

VΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις των μερών - συνέπειες αθέτησης

§ 98. Το χρησιδάνειο

Ι. Έννοια, κατάρτιση και νομική φύση

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Ουσιώδη στοιχεία

α. Αντικείμενο του χρησιδανείου

β. Παραχώρηση της χρήσης πράγματος

γ. Έλλειψη ανταλλάγματος

δ. Απόδοση του πράγματος μετά τη λήξη της σύμβασης

3. Νομική φύση

4. Διακρίσεις

ΙΙ. Οι υποχρεώσεις του χρήστη

1. Παραχώρηση της χρήσης

α. Έννοια

β. Μη εκπλήρωση

2. Παράλειψη αναζήτησης

3. Αποζημίωση λόγω ελαττωμάτων

4. Απόδοση δαπανών

5. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙIΙ. Οι υποχρεώσεις του χρησαμένου

1. Σύμφωνη με τη σύμβαση χρήση του πράγματος

2. Επιβάρυνση με τις συνήθεις δαπάνες συντήρησης

3. Απόδοση του πράγματος

α. Γενικά

β. Μη εκπλήρωση

4. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙV. Η λήξη της σύμβασης

1. Σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου

2. Πρόωρη λήξη της σύμβασης

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΠΟΡΙΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 99. Έννοια και νομική φύση - Κατάρτιση - Διακρίσεις

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Έννοια και νομική φύση

1. Έννοια

2. Νομική φύση

ΙΙΙ. Κατάρτιση

1. Δικαιοπρακτική ικανότητα

2. Τύπος

3. Διαπραγματεύσεις

4. Κατάρτιση μετά από διαγωνισμό

5. Η αναγκαστική σύμβαση εργασίας

6. Σύμβαση με δοκιμή

7. Περιορισμοί στην ελευθερία διαμόρφωσης του περιεχομένου της σύμβασης

8. Πλασματική κατάρτιση

IV. Άκυρη και ακυρώσιμη σύμβαση εργασίας

1. Το πρόβλημα

2. Η υποστηριζόμενη αντιμετώπιση

3. Το περιεχόμενο της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού

V. Διακρίσεις

1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών

α. Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

i. Τα κριτήρια

ii. Ο χαρακτηρισμός των μερών

iii. Η θέση της νομολογίας

iv. Αποτίμηση

v. Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου

vi. Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

β. Η σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών

2. Διάκριση από τη σύμβαση έργου

3. Διάκριση από τη σύμβαση εταιρίας

4. Διάκριση από τη σύμβαση εντολής

5. Παροχή εργασίας μεταξύ συζύγων ή συμβιούντων

§ 100. Οι υποχρεώσεις των μερών και οι συνέπειες της αθέτησής τους

Ι. Οι υποχρεώσεις του εργαζομένου

1. Η υποχρέωση παροχής εργασίας και η ετοιμότητα για εργασία.

2. Η υποχρέωση αυτοπρόσωπης παροχής εργασίας

α. Απαγόρευση υποκατάστασης

β. Αμεταβίβαστη η αξίωση του εργοδότη για παροχή εργασίας.

i. Ο δανεισμός εργαζομένου

ii. Ο κατ’ επάγγελμα ή κατ’ επιχείρηση δανεισμός

iii. Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη

3. Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη

α. Έννοια και νομιμοποίηση

β. Τα όρια της άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος

γ. Καταχρηστική (και γενικότερα παράνομη) άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος

δ. Παροχή πρόσθετης εργασίας

4. Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργαζομένου

α. Γενικά

β. Υποχρεώσεις εξασφάλισης της παροχής

γ. Υποχρεώσεις προστασίας

5. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του εργαζομένου

α. Η αθέτηση της κύριας υποχρέωσης

i. Υπαίτια αδυναμία παροχής

ii. Ανυπαίτια αδυναμία παροχής

iii. Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του εργοδότη

iv. Αδυναμία παροχής στη διάρκεια της υπερημερίας του εργοδότη ως δανειστή

v. Πλημμελής εκπλήρωση - αθέτηση παρεπόμενων υποχρεώσεων

β. Η ευθύνη του εργαζομένου

i. Υποχρέωση αποζημίωσης

ii. Επιρρεπείς σε ζημία εργασίες

ΙΙ. Οι υποχρεώσεις του εργοδότη

1. Η υποχρέωση καταβολής του μισθού

α. Έννοια του μισθού

β. Τεκμήριο συμφωνίας για μισθό

γ. Είδη μισθού

i. Νόμιμος, συνηθισμένος και συμβατικός μισθός

ii. Μισθός χρηματικός και σε είδος

δ. Προσδιορισμός του μισθού

ε. Οικειοθελείς παροχές - φιλοδωρήματα

στ. Χρόνος, τόπος και τρόποι καταβολής του μισθού

i. Χρόνος καταβολής

ii. Τόπος καταβολής

iii. Τρόποι καταβολής

2. Προστασία του μισθού

α. Απέναντι στον εργοδότη

i. Απαγόρευση συμψηφισμού, κατάσχεσης, εκχώρησης και επίσχεσης του μισθού

ii. Κρατήσεις

iii. Απαγόρευση παραίτησης από τον μισθό και συμβιβασμού

iv. Μη εκπλήρωση

v. Παραγραφή

β. Απέναντι στους δανειστές του εργοδότη

γ. Απέναντι στους δανειστές του μισθωτού

3. Υποχρέωση καταβολής μισθού χωρίς παροχή εργασίας

α. Υπερημερία του εργοδότη ως δανειστή

i. Έγκυρη σύμβαση εργασίας

ii. Προσφορά της εργασίας από τον εργαζόμενο

iii. Δυνατότητα παροχής της εργασίας

iv. Μη αποδοχή της εργασίας από τον εργοδότη

v. Καταχρηστική άσκηση της αξίωσης για μισθούς υπερημερίας

β. Αδυναμία αποδοχής της εργασίας

i. Ανυπαίτια αδυναμία

ii. Ανώτερη βία

γ. Κώλυμα εργασίας από ανυπαίτιο σπουδαίο λόγο

4. Παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργοδότη

α. Γενικά

β. Υποχρέωση προστασίας της ζωής και της υγείας του εργαζομένου

i. Η γενική διάταξη ΑΚ

ii. Ειδικές δημοσίου δικαίου διατάξεις

γ. Υποχρέωση προστασίας της προσωπικότητας του εργαζομένου

i. Γενικά

ii. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων

δ. Υποχρέωση ίσης μεταχείρισης

ε. Υποχρέωση απασχόλησης

στ. Υποχρέωση πληροφόρησης

ζ. Λοιπές παρεπόμενες υποχρεώσεις

5. Συνέπειες της αθέτησης παρεπόμενων υποχρεώσεων

§ 101. Η λήξη της σύμβασης εργασίας

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Ορισμοί

2. Γενικοί τρόποι λήξης

ΙΙ. Ειδικότερα η καταγγελία της σύμβασης εργασίας

1. Γενικά

2. Ειδικές ρυθμίσεις

α. Περιεχόμενο-τύπος-αποζημίωση

i. Η νομοθετική ρύθμιση

ii. Αναφορά του λόγου;

β. Η σημασία της ανυπαρξίας «βάσιμου λόγου» καταγγελίας.

γ. Προσθήκη αιρέσεως;

δ. Αναγγελία της καταγγελίας

ε. Ανάκληση της καταγγελίας

στ. Σύμβαση εμπιστευτικών ελευθέριων εργασιών (ΑΚ 676)

ΙΙΙ. Η έκτακτη καταγγελία για σπουδαίο λόγο

1. Γενικά - πεδίο εφαρμογής

α. Γενικά

β. Πεδίο εφαρμογής

2. Η έννοια του σπουδαίου λόγου

α. Γενικά

β. Συνεκτιμώμενα στοιχεία

γ. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης

δ. Λόγοι καταγγελίας από τον εργοδότη

ε. Λόγοι καταγγελίας από τον εργαζόμενο

στ. Καταβολή αποζημίωσης

ζ. Ακυρότητα της καταγγελίας

IV. Η καταχρηστική καταγγελία

1. Η ευρωπαϊκή οπτική

2. Περιπτωσιολογία

α. Επίμεμπτα κίνητρα

β. Η αντικειμενικά αδικαιολόγητη καταγγελία

γ. Παράβαση της αρχής της αναλογικότητας

B΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 102. Έννοια, νομική φύση και οικονομική σημασία

Ι. Έννοια και νομική φύση

ΙΙ. Οικονομική σημασία

§ 103. Διάκριση από τις συμβάσεις εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

Ι. Διάκριση από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

1. Το κριτήριο του περιεχομένου της συμβατικής υποχρέωσης

2. Το κριτήριο της συμβατικής κατανομής των κινδύνων

3. Το κριτήριο της εξάρτησης

ΙΙ. Διάκριση από τη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

ΙΙΙ. Λοιπά κριτήρια διάκρισης

§ 104. Σύμβαση κατασκευής έργου - Ο κανόνας της ΑΚ 683

Ι. Ο χαρακτήρας του κανόνα της ΑΚ 683

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα

1. Σύμβαση κατασκευής έργου

2. Υποχρέωση για μεταβίβαση κυριότητας

3. Αμφιβολία ως προς την αληθινή βούληση των μερών

ΙΙΙ. Η δικονομική λειτουργία του κανόνα - η κατανομή του βάρους απόδειξης

1. Η εισαγόμενη ρύθμιση

2. Η δικονομική λειτουργία του κανόνα

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 105. Περιεχόμενο της σύμβασης

Ι. Το έργο

ΙΙ. Η αμοιβή του εργολάβου

1. Γενικά

2. Τεκμήριο συμφωνίας για αμοιβή

3. Τρόποι καθορισμού του ύψους της αμοιβής

α. Αμοιβή κατ’ αποκοπή

β. Αμοιβή κατά μονάδα

γ. Καθορισμός αμοιβής απολογιστικώς

δ. Χρονική αμοιβή

ε. Αμοιβή βάσει προϋπολογισμού

στ. Αμοιβή με ποσοστά

ζ. Αόριστη αμοιβή

4. Αναπροσαρμογή του ύψους της αμοιβής

ΙΙΙ. Η συμφωνία των μερών

1. Γενικά

2. Τεκμήριο συμφωνίας

3. Τύπος

4. Προσύμφωνο

§ 106. Οι υποχρεώσεις του εργολάβου

Ι. Η προσήκουσα εκτέλεση του έργου

1. Γενικά

α. Έννοια προσήκουσας εκτέλεσης

β. Τόπος παροχής

γ. Χρόνος παροχής

δ. Οδηγίες του εργοδότη

2. Υποκατάσταση του εργολάβου

α. Γενικά

β. Ο κανόνας

γ. Η εξαίρεση

δ. Συνέπειες ανεπίτρεπτης υποκατάστασης

ΙΙ. Η παράδοση του έργου

ΙΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

1. Υποχρέωση παροχής ύλης και βοηθητικών μέσων

2. Υποχρέωση επιμέλειας της ύλης του εργοδότη

3. Άλλες παρεπόμενες υποχρεώσεις

IV. Η παροχή του εργολάβου ως παροχή γένους ή είδους

§ 107. Η υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή της αμοιβής

Ι. Καταβολή της αμοιβής

1. Γενικά

2. Χρόνος καταβολής

3. Παραγραφή

ΙΙ. Δικονομικά - στοιχεία αγωγής εργολάβου

§ 108. Ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση με την εργολαβική αμοιβή

Ι. Απαγόρευση κατάσχεσης ή εκχώρησης εργολαβικών απαιτήσεων.

ΙΙ. Το νόμιμο ενέχυρο του εργολάβου

1. Γενικά

2. Ασφαλιζόμενες αξιώσεις

3. Το αντικείμενο του ενεχύρου

4. Καλόπιστη κτήση του ενεχύρου;

5. Το ζήτημα της αναλογικής εφαρμογής της ΑΚ 1237

6. Μεταβίβαση των αντικειμένων του ενεχύρου μετά τη σύστασή του

ΙΙΙ. Η υπέρ των εργατών δέσμευση της εργολαβικής αμοιβής

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις

3. Συνέπειες

4. Αναγκαστικός χαρακτήρας

5. Δικονομικά

§ 109. Η μεταβολή των τιμών του προϋπολογισμού

Ι. Εγγυημένος προϋπολογισμός

ΙΙ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

§ 110. Η υποχρέωση σύμπραξης κατά την εκτέλεση και την παραλαβή του έργου

Ι. Υποχρέωση σύμπραξης κατά την εκτέλεση του έργου

ΙΙ. Υποχρέωση σύμπραξης κατά την παραλαβή του έργου;

ΙΙΙ. Άλλες παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙΙΙ. Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

§ 111. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Διάρθρωση της ευθύνης

§ 112. Ευθύνη για μη εκπλήρωση

Ι. Αδυναμία παροχής

1. Περιπτώσεις

2. Συνέπειες

ΙΙ. Υπερημερία οφειλέτη

1. Περιπτώσεις

2. Συνέπειες

ΙΙΙ. Πλημμελής εκπλήρωση

§ 113. Ευθύνη του εργολάβου κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο

Ι. Ευθύνη για καθυστερήσεις (ΑΚ 686)

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 686 εδ. α΄

α. Μη έγκαιρη έναρξη εκτέλεσης

β. Επιβράδυνση της εκτέλεσης

γ. Έλλειψη υπαιτιότητας του εργοδότη

δ. Αντίθεση στην σύμβαση

ε. Αδυναμία έγκαιρης περάτωσης του έργου

3. Υπαναχώρηση ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του εργολάβου

4. Το παρεχόμενο δικαίωμα υπαναχώρησης

α. Άσκηση

β. Συνέπειες

5. Υπερημερία του εργολάβου (ΑΚ 686 εδ. β΄)

α. Πεδίο εφαρμογής

β. Συνέπειες

ΙΙ. Ευθύνη λόγω προβλεπόμενης ελαττωματικής ή αντισυμβατικής εκτέλεσης του έργου (ΑΚ 687)

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής

α. Πρόβλεψη ελαττωματικής ή αντίθετης προς τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου

β. Υπαιτιότητα του εργολάβου

3. Τα δικαιώματα του εργοδότη

α. Θέση προθεσμίας για διόρθωση

β. Αυτοπρόσωπη διόρθωση

§ 114. Οι συμβατικές ρήτρες έκπτωσης του εργολάβου

IV. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

§ 115. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Χαρακτηριστικά και δικαιολογητικός λόγος της ευθύνης

1. Χαρακτηριστικά

2. Δικαιολογητικός λόγος

3. Ενδοτικός χαρακτήρας

ΙΙ. Χρονική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 688 επ. ΑΚ

1. Η παράδοση του έργου ως αφετηρία της εφαρμογής των άρθρων 688 επ. ΑΚ

2. Αδικαιολόγητη άρνηση παραλαβής από τον εργοδότη

ΙΙΙ. Σχέση των άρθρων 688 επ. ΑΚ με τις γενικές διατάξεις

1. Οι υποστηριζόμενες απόψεις

2. Η προκρινόμενη θέση

α. Πριν την κατά την ΑΚ 349 αποδοχή του έργου

β. Μετά την κατά την ΑΚ 349 αποδοχή του έργου

i. Ένσταση μη προσήκουσας εκπλήρωσης της σύμβασης

ii. Εφαρμογή των άρθρων 380 επ. ΑΚ

iii. Κατασκευή οικοδομής με αντιπαροχή

§ 116. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ι. Πραγματικό ελάττωμα

1. Έννοια της «ιδιότητας»

2. Κριτήρια της ελαττωματικότητας

3. Περιπτώσεις ελαττωματικότητας

4. Ουσιώδη και επουσιώδη ελαττώματα

5. Ελαττώματα είδους ή κατηγορίας (aliud)

6. Ελαττώματα ποσότητας

ΙΙ. Συνομολογημένη ιδιότητα

1. Σχέση με πραγματικό ελάττωμα

2. Συνομολόγηση

ΙΙΙ. Νομικό ελάττωμα

§ 117. Γέννηση και περιεχόμενο της ευθύνης

Ι. Χρονική οριοθέτηση – Επισκόπηση των παρεχόμενων δικαιωμάτων

II. Διαζευκτική συρροή δικαιωμάτων

§ 118. Η αξίωση για διόρθωση των ελλείψεων (ΑΚ 688, 689)

I. Προϋποθέσεις παροχής της αξίωσης

II. Τρόπος και συνέπειες άσκησης της αξίωσης

§ 119. Το δικαίωμα μείωσης της αμοιβής

I. Νομική φύση - άσκηση

ΙΙ. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την πώληση

III. Μέθοδος υπολογισμού

IV. Έννομες συνέπειες

§ 120. Το δικαίωμα υπαναχώρησης

I. Νομική φύση - άσκηση

II. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την πώληση

IΙI. Έννομες συνέπειες

1. Γενικά

2. Αδυναμία ή ασύμφορο επιστροφής των παροχών

§ 121. Η αξίωση αποζημίωσης

Ι. Προϋποθέσεις

ΙΙ. Άσκηση

1. Γενικά - Στοιχεία αγωγής ή ένστασης

2. Κατανομή του βάρους απόδειξης

3. Αποκλειστική υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του εργοδότη

4. Δικαιούχος

ΙΙΙ. Έκταση και περιεχόμενο της αποζημίωσης

IV. Συρροή με ευθύνη από αδικοπραξία

§ 122. Αποκλεισμός της ευθύνης

Ι. Έγκυρη απαλλακτική ρήτρα

ΙΙ. Υπαιτιότητα του εργοδότη

ΙΙΙ. Η έγκριση του έργου

1. Έννοια και μορφές έγκρισης

2. Ευθύνη του εργολάβου παρά την έγκριση

3. Δικονομικά

IV. Παραγραφή

1. Γενικά

2. Χρόνος παραγραφής

3. Έναρξη της παραγραφής

4. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την πώληση

5. Δικονομικά

V. Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

§ 123. Αθέτηση κύριας υποχρέωσης

§ 124. Αθέτηση παρεπόμενων υποχρεώσεων

VΙ. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

§ 125. Γενικά

Ι. Κίνδυνος παροχής

ΙΙ. Κίνδυνος αντιπαροχής

§ 126. Η βασική ρύθμιση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έργο με χαρακτηριστικά παροχής γένους

ΙΙΙ. Έργο με χαρακτηριστικά παροχής είδους

§ 127. Διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

Ι. Υπερημερία του εργοδότη ως δανειστή

ΙΙ. Αποστολή του έργου

ΙΙΙ. Ο κίνδυνος της ύλης

ΙV. Ελαττωματικά υλικά, εσφαλμένες οδηγίες κτλ. του εργοδότη

1. Προϋποθέσεις

α. Ελαττωματικά υλικά

β. Οδηγίες του εργοδότη

γ. Ειδοποίηση του εργοδότη

δ. Υπαιτιότητα του εργολάβου

2. Συνέπειες

3. Αναλογική εφαρμογή

VII. Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

§ 128. Γενικά

Ι. Λόγοι λήξης

IΙ. Λήξη με την προσήκουσα εκπλήρωση της σύμβασης

IΙΙ. Λήξη με αντίθετη συμφωνία

§ 129. Λήξη με καταγγελία κατά την ΑΚ

Ι. Γενικά

1. Δικαιολογητικός λόγος

2. Ενδοτικός χαρακτήρας

α. Επιτρεπτές συμφωνίες

β. Η παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας

3. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο

4. Νομική φύση

ΙΙ. Άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας

1. Δικαιούχος

2. Τρόπος άσκησης - τύπος - περιεχόμενο

ΙΙΙ. Συνέπειες της καταγγελίας

1. Λήξη της σύμβασης έργου - παράδοση του έργου στον εργοδότη

2. Υποχρέωση καταβολής της αμοιβής

α. Η συμφωνημένη αμοιβή

β. Αμοιβή υπό αναβλητική αίρεση

γ. Αμοιβή σε ποσοστά συγκυριότητας οικοπέδου

δ. Καταγγελία λόγω ανώτερης βίας

3. Αφαιρούμενα ποσά

4. Τύχη των ήδη γεννημένων αξιώσεων μεταξύ των μερών

5. Δικονομικά

§ 130. Ο θάνατος ενός από τους συμβαλλομένους

Ι. Ο θάνατος του εργολάβου

1. Φύση και περιεχόμενο της ρύθμισης

2. Συνέπειες μη λύσης της σύμβασης

3. Συνέπειες λύσης της σύμβασης

ΙΙ. Ο θάνατος του εργοδότη

§ 131. Η πτώχευση ενός από τους συμβαλλομένους

VIII. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

§ 132. Κατασκευή οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Το περιεχόμενο της σύμβασης

2. Νομική φύση - τύπος

α. Νομική φύση

β. Τύπος

γ. Μη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου

ΙΙ. Η σχέση ανάμεσα στον οικοπεδούχο και τον εργολάβο

1. Δικαίωμα κατοχής του εργολάβου

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

3. Ανάκληση της ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας

4. Μείωση της αμοιβής του εργολάβου

5. Συνέπειες της υπαναχώρησης του εργοδότη ή της έκπτωσης του εργολάβου

α. Υπαναχώρηση βάσει των γενικών διατάξεων ή βάσει της ΑΚ 686 - Έκπτωση του εργολάβου

β. Υπαναχώρηση βάσει της ΑΚ

ΙΙΙ. Σχέση οικοπεδούχου και τρίτου

§ 133. Πώληση διαιρετού χώρου υπό κατασκευή

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΤΟΛΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 134. Έννοια, σημασία, νομική φύση, τύπος

Ι. Έννοια και σημασία

ΙΙ. Νομική φύση

ΙII. Τύπος

§ 135. Διάκριση από συγγενή νομικά μορφώματα

Ι. Από την έμμισθη εντολή

1. Νομιμότητα – εφαρμοστέες διατάξεις

2. Ρυθμισμένες μορφές έμμισθης εντολής

ΙΙ. Από τη σχέση φιλοφροσύνης

ΙΙΙ. Από την πληρεξουσιότητα

ΙV. Από τη συμβουλή ή τη σύσταση (ΑΚ 729)

V. Από τη δωρεά, το χρησιδάνειο και την άμισθη παρακαταθήκη

1. Από τη δωρεά

2. Από το χρησιδάνειο και την άμισθη παρακαταθήκη

ΙΙ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 136. Η κύρια υποχρέωση του εντολοδόχου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Αυτοπρόσωπη εκτέλεση της εντολής - Υποκατάσταση

1. Ο κανόνας

2. Η εξαίρεση

3. Επιτρεπτή υποκατάσταση

4. Ανεπίτρεπτη υποκατάσταση

ΙΙΙ. Τα όρια της υποχρέωσης για εκτέλεση της εντολής

1. Συμμόρφωση προς τις οδηγίες του εντολέα

2. Παρέκκλιση από τα όρια της εντολής

§ 137. Παρεπόμενες υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ι. Παροχή πληροφοριών και λογοδοσία (ΑΚ 718)

ΙΙ. Απόδοση όσων έλαβε ή απέκτησε ο εντολοδόχος κατά την εκτέλεση της εντολής (ΑΚ 719)

ΙΙΙ. Τοκοδοσία (ΑΚ 720)

ΙV. Υποχρέωση προστασίας (ΑΚ 288)

§ 138. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του εντολοδόχου

Ι. Η αθέτηση της κύριας υποχρέωσης

ΙΙ. Η αθέτηση παρεπόμενων υποχρεώσεων

§ 139. Οι υποχρεώσεις του εντολέα και οι συνέπειες της αθέτησής τους

Ι. Προκαταβολή δαπανών (ΑΚ 721)

ΙΙ. Απόδοση δαπανών (ΑΚ 722)

ΙΙΙ. Αποκατάσταση ζημιών (ΑΚ 723)

ΙΙΙ. Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 140. Ανάκληση - Καταγγελία

Ι. Ανάκληση

1. Γενικά

2. Ανάκληση ανέκκλητης εντολής για σπουδαίο λόγο

3. Ανάκληση ανέκκλητης εντολής χωρίς σπουδαίο λόγο

4. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης

ΙΙ. Καταγγελία

1. Γενικά

2. Παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας - σπουδαίος λόγος

3. Άκαιρη καταγγελία χωρίς σπουδαίο λόγο

§ 141. Άλλοι λόγοι λύσης

Ι. Θάνατος

ΙΙ. Δικαστική συμπαράσταση, πτώχευση, διάλυση νομικού προσώπου.

ΙΙΙ. Υποχρέωση συνέχισης της υπόθεσης (ΑΚ 727)

§ 142. Διεξαγωγή της υπόθεσης μετά τη λύση της εντολής (ΑΚ 728).

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ - ΜΕΣΙΤΕΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -

ΣΥΜΒΑΣΗ ΞΕΝΙΑΣ

§ 143. Η παρακαταθήκη

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Έννοια και σημασία

2. Νομική φύση

3. Διακρίσεις

α. Από τη μίσθωση πράγματος και το χρησιδάνειο

β. Από τη σύμβαση εντολής

γ. Από τη σχέση φιλοφροσύνης

ΙΙ. Κατάρτιση

1. Συμφωνία - παράδοση

2. Αντικείμενο της παρακαταθήκης

3. Τύπος

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις και ευθύνη του θεματοφύλακα

1. Φύλαξη του πράγματος

α. Περιεχόμενο της υποχρέωσης

β. Η ευθύνη του θεματοφύλακα

2. Χρήση του πράγματος

3. Κατάθεση του πράγματος σε τρίτο

α. Η ρύθμιση του ΑΚ

β. Υποκατάσταση του θεματοφύλακα

γ. Ευθύνη θεματοφύλακα

δ. Σχέσεις με τον τρίτο

4. Απόδοση του πράγματος

α. Φορέας της αξίωσης

β. Περιεχόμενο της υποχρέωσης απόδοσης

γ. Χρόνος απόδοσης

δ. Τόπος απόδοσης

ε. Μη ή μη προσήκουσα εκπλήρωση

IV. Οι υποχρεώσεις του παρακαταθέτη

1. Καταβολή της αμοιβής

2. Απόδοση δαπανών - αποζημίωση

V. Η ανώμαλη παρακαταθήκη

1. Γενικά

α. Έννοια

β. Διάκριση από το δάνειο

γ. Τραπεζικές καταθέσεις

2. Έννομες συνέπειες

3. Η παρακαταθήκη χρεογράφων

VΙ. Η μεσεγγύηση

1. Η συμβατική μεσεγγύηση

2. Η δικαστική μεσεγγύηση

§ 144. Η μεσιτεία

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Έννοια, σημασία και νομική φύση

2. Η αποκλειστική μεσιτεία

3. Η κατάρτιση της σύμβασης

α. Τύπος - διάρκεια

β. Συμφωνία για αμοιβή και το ύψος της

4. Η μεσιτεία ακινήτων

5. Διακρίσεις

α. Από τη σύμβαση εντολής

β. Από την εμπορική αντιπροσωπεία, την πρακτορεία και την παραγγελία

γ. Από τις συμβάσεις εργασίας και έργου

ΙΙ. Οι μεσιτικές υπηρεσίες

1. Μεσολάβηση

2. Υπόδειξη ευκαιρίας

3. Παρεπόμενες υποχρεώσεις των μερών

α. Του μεσίτη

β. Του μεσιτικού εντολέα

ΙΙΙ. Η μεσιτική αμοιβή

1. Κατάρτιση της κύριας σύμβασης

α. Έγκυρη κύρια σύμβαση

β. Κατάρτιση της σκοπούμενης σύμβασης

γ. Κατάρτιση προσυμφώνου

2. Αιτιώδης συνάφεια

3. Κατάρτιση της κύριας σύμβασης υπό αίρεση

α. Αναβλητική αίρεση

β. Διαλυτική αίρεση

4. Έκπτωση του μεσίτη από το δικαίωμα απόληψης αμοιβής – διπλή μεσιτεία

5. Υπέρμετρη αμοιβή

6. Απόδοση δαπανών

IV. Λύση της σύμβασης μεσιτείας

§ 145. Η προκήρυξη

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Έννοια

α. Κοινή προκήρυξη

i. Σκοπός

ii. Αμοιβή

iii. Γνωστοποίηση

β. Προκήρυξη επάθλου

2. Κατάρτιση και νομική φύση

ΙI. Εκτέλεση από περισσότερους

1. Αυτοτελής εκτέλεση

2. Συνεκτέλεση

ΙΙI. Ανάκληση της προκήρυξης

§ 146. Η σύμβαση ξενίας

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Έννοια και νομική φύση

2. Νομοθετικό πλαίσιο

ΙΙ. Οι υποχρεώσεις των μερών

1. Οι υποχρεώσεις του ξενοδόχου

α. Παραχώρηση της χρήσης του καταλύματος

β. Παροχή τυπικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών

γ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

2. Οι υποχρεώσεις του πελάτη

ΙΙΙ. Η αθέτηση των υποχρεώσεων των μερών

1. Αθέτηση των υποχρεώσεων του ξενοδόχου

2. Ειδικότερα η ευθύνη για τα εισκομισθέντα

α. Νομική βάση

β. Έννοια εισκομιδής

γ. Βλάβη κτλ. των εισκομισθέντων - έκταση της ευθύνης

δ. Απαλλαγή από την ευθύνη

3. Αθέτηση των υποχρεώσεων του πελάτη

α. Ως προς την καταβολή του αντιτίμου

β. Ως προς την καλή χρήση του καταλύματος

4. Ενέχυρο στα εισκομισθέντα

ΙV. Λύση της σύμβασης ξενίας

Δ΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΔΙΩΞΗ

ΚΟΙΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 147. Έννοια, σύσταση, νομική φύση

Ι. Έννοια

ΙΙ. Σύσταση

1. Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης

2. Τύπος

ΙΙΙ. Νομική φύση

1. Γενικά

2. Ελαττωματική εταιρική σύμβαση

§ 148. Σημασία, μορφές εμφάνισης, διακρίσεις

Ι. Σημασία

ΙΙ. Μορφές εμφάνισης

ΙΙΙ. Διακρίσεις

1. Από την εμπορική εταιρία

2. Από το σωματείο

3. Από την κοινωνία

4. Από τις μεριστικές συμβάσεις

IV. Η αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα (ΑΚ 784)

§ 149. Υποχρεώσεις και ευθύνη των εταίρων

Ι. Υποχρεώσεις των εταίρων

1. Εταιρική ιδιότητα - εταιρική μερίδα

2. Καταβολή της εισφοράς

α. Αντικείμενο και μέγεθος της εισφοράς

β. Συμπληρωματικές εισφορές

3. Υποχρέωση επιδίωξης του κοινού σκοπού

4. Υποχρέωση πίστης

α. Έννοια - περιεχόμενο

β. Διάρκεια

5. Υποχρέωση συμμετοχής στις ζημίες

ΙΙ. Ευθύνη των εταίρων

1. Μέτρο ευθύνης

2. Αθέτηση της υποχρέωσης καταβολής της εισφοράς

α. Η ρύθμιση της ΑΚ

β. Οι επιμέρους συνέπειες

3. Κίνδυνος της εισφοράς - ευθύνη για ελαττώματα

4. Αθέτηση της υποχρέωσης πίστης

5. Η actio pro socio

6. Η ευθύνη των εταίρων απέναντι σε τρίτους

§ 150. Δικαιώματα των εταίρων

Ι. Προσωπικά δικαιώματα

1. Το δικαίωμα διαχείρισης και εκπροσώπησης

α. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

β. Τα όρια των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης

γ. Η νόμιμη (συλλογική) διαχείριση

δ. Συμβατικές αποκλίσεις από τη νόμιμη διαχείριση

ε. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του διαχειριστή

στ. Λήξη της διαχειριστικής εξουσίας

ζ. Η ανάκληση του διαχειριστή

η. Η παραίτηση του διαχειριστή

2. Το δικαίωμα ενημέρωσης και ελέγχου (ΑΚ 755)

3. Το δικαίωμα ψήφου

4. Το δικαίωμα εναντίωσης

ΙΙ. Περιουσιακά δικαιώματα

1. Το δικαίωμα στην εταιρική περιουσία

α. Έννοια

β. Η απαγόρευση διάθεσης της εταιρικής μερίδας

2. Το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας

α. Διακρίσεις

β. Αναλογία συμμετοχής

γ. Γέννηση και άσκηση της αξίωσης

δ. Απολήψεις- αποθεματοποίηση κερδών

3. Το δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης

ΙΙΙ. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων

1. Απαγόρευση μεταβίβασης των εταιρικών δικαιωμάτων

2. Μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας

3. Είσοδος νέου εταίρου

4. Έξοδος εταίρου - απώλεια της εταιρικής ιδιότητας

α. Γενικά

β. Θάνατος

γ. Υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση ή κήρυξη σε πτώχευση

5. Αποκλεισμός εταίρου

α. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

β. Διαδικαστικές προϋποθέσεις

γ. Συνέπειες του αποκλεισμού

§ 151. Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας

Ι. Η λύση της εταιρίας

1. Λύση και περάτωση

2. Γενικοί λόγοι λύσης κάθε εταιρίας

α. Εισαγωγικά

β. Πραγματοποίηση ή ανέφικτο του σκοπού

γ. Θάνατος

δ. Υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση ή κήρυξη σε πτώχευση

3. Πάροδος του ορισμένου χρόνου (σε εταιρία ορισμένου χρόνου).

ΙΙ. Ειδικότερα η καταγγελία της εταιρικής σύμβασης

1. Γενικά

2. Η έκτακτη καταγγελία για σπουδαίο λόγο

α. Γενικά

β. Πεδίο εφαρμογής

γ. Ο σπουδαίος λόγος

i. Γενικά

ii. Η δήλωση της καταγγελίας

iii. Συνέπειες της έλλειψης σπουδαίου λόγου

δ. Υποχρέωση αποζημίωσης

3. Η τακτική καταγγελία

α. Γενικά

β. Η άκαιρη καταγγελία

γ. Υποχρέωση αποζημίωσης

ΙΙΙ. Η εκκαθάριση της εταιρίας

1. Έννοια και σκοπός

α. Έννοια

β. Σκοπός

2. Οι εκκαθαριστές

α. Τα πρόσωπα

β. Δικαστικοί εκκαθαριστές

i. Προϋποθέσεις διορισμού

ii. Διαδικασία-αρμοδιότητα

γ. Η εξουσία των εκκαθαριστών

3. Οι εργασίες εκκαθάρισης

α. Απογραφή-ισολογισμός

β. Περάτωση εκκρεμών σχέσεων

γ. Απόδοση κατά χρήση εισφορών

δ. Εξόφληση χρεών

i. Γενικά

ii. Απόδοση των εισφορών

iii. Ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας

iv. Ανεπάρκεια εταιρικής περιουσίας

v. Διανομή του καθαρού προϊόντος της εκκαθάρισης

IV. Η αναβίωση της εταιρίας

Ε΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΛΛΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 152. Έννοια, οικονομική σημασία και νομική φύση

Ι. Έννοια

ΙΙ. Οικονομική σημασία

ΙΙΙ. Νομική φύση

1. Ενοχική, υποσχετική και ετεροβαρής σύμβαση

2. Αφηρημένη σύμβαση;

3. Παρεπόμενος και επικουρικός χαρακτήρας της ευθύνης του εγγυητή

4. Ιδιαίτερα είδη εγγύησης

α. Μετεγγύηση

β. Αντεγγύηση

§ 153. Συγγενή συμβατικά μορφώματα

Ι. Η εγγυοδοτική σύμβαση

1. Έννοια - περιεχόμενο

2. Μορφές εγγυοδοτικών συμβάσεων

α. Εγγυοδοτικές συμβάσεις συμπεριφοράς

β. Εγγυοδοτικές συμβάσεις για εξασφάλιση απαίτησης

γ. Αυτοτελείς εγγυοδοτικές και μη αυτοτελείς εγγυοδοτικές συμβάσεις

IΙ. Η εγγυητική επιστολή ειδικότερα

1. Γενικά

2. Η εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση

ΙΙΙ. Διάκριση από την αναδοχή χρέους

IV. Παροχή ασφάλειας βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης

V. Η εντολή προς πίστωση τρίτου (ΑΚ 870)

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 154. Κατάρτιση και περιεχόμενο της σύμβασης

Ι. Κατάρτιση

1. Τα πρόσωπα

2. Αντικείμενο της εγγύησης

α. Οφειλή κάθε είδους

β. Μελλοντική ή υπό αίρεση οφειλή

γ. Έγκυρη κύρια οφειλή

δ. Οφειλή ανικάνου

3. Τήρηση τύπου

α. Έκταση της υποχρέωσης

β. Αναγκαίο περιεχόμενο

γ. «Λευκή εγγύηση»

δ. Συνέπειες της μη τήρησης τύπου

ε. Θεραπεία της ακυρότητας

II. Ακυρότητα και ακυρωσία της σύμβασης εγγύησης

1. Αντίθεση στα χρηστά ήθη

2. Ακυρωσία

α. Πλάνη

β. Απάτη

γ. Απειλή

§ 155. Η ευθύνη του εγγυητή

Ι. Χαρακτηριστικά και έκταση της ευθύνης

1. Συμφωνίες περιορισμού ή επέκτασης της εγγυητικής ευθύνης

2. Μη συμβατικές μεταβολές - ακυρότητα της κύριας οφειλής

α. Μη συμβατικές μεταβολές

β. Ακυρότητα της κύριας οφειλής

3. Ευθύνη σε περίπτωση συνεγγύησης

α. Έννοια.

β. Διακρίσεις

i. Η «κοινή συνεγγύηση»

ii. Οι ανεξάρτητες συνεγγυήσεις

γ. Η εις ολόκληρον ευθύνη των συνεγγυητών

ΙΙ. Ενστάσεις του εγγυητή κατά του δανειστή

1. Ενστάσεις του πρωτοφειλέτη

2. Ενστάσεις του ίδιου του εγγυητή - ένσταση διζήσεως

§ 156. Οι σχέσεις του εγγυητή με τον πρωτοφειλέτη και τρίτους

Ι. Η σχέση του εγγυητή με τον πρωτοφειλέτη

1. Το δικαίωμα αναγωγής

2. Η υποκατάσταση

α. Έννοια

β. Αποτελέσματα

ΙΙ. Η σχέση μεταξύ των συνεγγυητών

1. Έκταση του δικαιώματος αναγωγής

2. Έκταση της υποκατάστασης

3. Άφεση χρέους προς συνεγγυητή

4. Σχέση μεταξύ εγγυητών και παρόχων εμπράγματων ασφαλειών.

§ 157. Η απόσβεση της εγγύησης

Ι. Αδυναμία ικανοποίησης του δανειστή (ΑΚ 862)

ΙΙ. Παραίτηση του δανειστή από ασφάλειες (ΑΚ 863)

ΙΙΙ. Απόσβεσης της κύριας οφειλής (ΑΚ 864, 865)

ΙV. Πάροδος του συμφωνημένου χρόνου εγγύησης (ΑΚ 866)

V. Απόσβεση της εγγύησης αορίστου χρόνου (ΑΚ 867, 868)

VΙ. Εγγύηση υπέρ εργαζομένου ή εργολάβου (ΑΚ 869)

VΙΙ. Παραίτηση του εγγυητή-καταναλωτή από την προστασία των άρθρων 862-869 ΑΚ

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

§ 158. Έννοια, μορφές και νομική φύση

Ι. Έννοια και μορφές

1. Έννοια

2. Μορφές

ΙΙ. Νομική φύση

§ 159. Προϋποθέσεις του συμβιβασμού - τύπος

Ι. Έννομες σχέσεις ανεπίδεκτες συμβιβασμού

ΙΙ. Ειδικές προϋποθέσεις του συμβιβασμού

1. Φιλονικία ή αβεβαιότητα

2. Αμοιβαίες υποχωρήσεις

3. Συμφωνία

ΙΙΙ. Τύπος

§ 160. Συνέπειες του συμβιβασμού

Ι. Ως προς τους συμβαλλομένους

ΙΙ. Ως προς τους τρίτους

§ 161. Ακυρωσία, ακυρότητα και διάρρηξη του συμβιβασμού

Ι. Ακυρωσία και ακυρότητα

1. Ακυρωσία

2. Ακυρότητα

ΙΙ. Η διάρρηξη του συμβιβασμού

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

§ 162. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Εννοιολογικές επισημάνσεις

1. Αιτιώδεις και αναιτιώδεις δικαιοπραξίες

2. Αναιτιώδεις υποσχετικές δικαιοπραξίες

ΙΙ. Διακρίσεις των «αναγνωριστικών» συμβάσεων

1. Η αναγνωριστική (επιβεβαιωτική) σύμβαση

2. Η αιτιώδης υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους

§ 163. Η αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους

Ι. Έννοια και νομική φύση

1. Έννοια

2. Νομική φύση

ΙI. Κατάρτιση

1. Γενικά

2. Αντικείμενο - Σκοπός

3. Τύπος

4. Μετατροπή άκυρου αξιογράφου σε αφηρημένη υπόσχεση χρέους

ΙΙI. Αποτελέσματα

1. Γενικά

2. Ακυρότητα ή ακυρωσία της σύμβασης

3. Η σημασία των διατάξεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό

4. Ενστάσεις από τη βασική σχέση

IV. Η επίδραση της βασικής σχέσης στο κύρος της σύμβασης

ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ

ΤΥΧΗΡΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΑΙΓΝΙΟ - ΣΤΟΙΧΗΜΑ - ΛΑΧΕΙΟ

§ 164. Παίγνιο και Στοίχημα

Ι. Έννοιες

1. Παίγνιο

2. Στοίχημα

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες

1. Διακρίσεις

2. Ατελής ενοχή

3. Έννομες σχέσεις που συνδέονται με το παίγνιο ή το στοίχημα

α. Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους

β. Έκδοση, αποδοχή κτλ. αξιογράφου

γ. Άλλες, συνδεόμενες με το παίγνιο κτλ. συμβάσεις

§ 165. Το λαχείο

Ι. Έννοια και νομική φύση

1. Έννοια

2. Νομική φύση

ΙΙ. Έννομες συνέπειες

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΣ

§ 166. Η ισόβια πρόσοδος

Ι. Έννοια και διακρίσεις, σημασία

1. Έννοια και ουσιώδη στοιχεία

2. Διάκριση από τη σύμβαση διατροφής

3. Σημασία

ΙΙ. Σύσταση, νομική φύση, παραγραφές

1. Σύσταση, τύπος

2. Νομική φύση

3. Παραγραφές

ΙΙΙ. Η εκπλήρωση των παροχών της ισόβιας προσόδου

1. Το ποσό της προσόδου

2. Τρόπος καταβολής της προσόδου

3. Η εφαρμογή της ΑΚ

ΙV. Η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής

1. Ευθύνη του υποχρέου σε στιγμιαία αντιπαροχή

2. Ευθύνη του οφειλέτη της ισόβιας προσόδου

α. Σε περίπτωση επαχθούς αιτίας

i. Γενικά

ii. Μερική αδυναμία

iii. Υπαίτια αδυναμία ή υπερημερία

β. Σε περίπτωση χαριστικής αιτίας

V. Εκχώρηση και κατάσχεση της ισόβιας προσόδου

1. Εκχώρηση

2. Κατάσχεση

VI. Λήξη της ισόβιας προσόδου

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΚΤΑΞΗ - ΑΝΩΝΥΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

§ 167. Έκταξη

Ι. Έννοια-κατάρτιση, οικονομική λειτουργία και νομική φύση

1. Έννοια-κατάρτιση

α. Έννοια

β. Κατάρτιση

2. Οικονομική λειτουργία

3. Νομική φύση

ΙΙ. Σχέσεις μεταξύ των μερών

1. «Εξωτερικές» και «εσωτερικές» σχέσεις

2. Η αποδοχή της έκταξης

3. Η σχέση εκτάσσοντος και λήπτη

4. Η σχέση εκτάσσοντος και εκτασσομένου

5. Η σχέση εκτασσομένου και λήπτη

6. Η αντίστροφη πορεία ελέγχου: αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού

ΙΙΙ. Μεταβίβαση της έκταξης

1. Προϋποθέσεις

α. Σύμβαση του λήπτη με τον αποκτώντα

β. Μη αποκλεισμός της μεταβίβασης

2. Έννομες συνέπειες

α. Μεταβίβαση πριν την αποδοχή

β. Μεταβίβαση μετά την αποδοχή

ΙV. Απόσβεση της έκταξης

1. Γενικά

2. Η ανάκληση της έκταξης

§ 168. Ανώνυμα χρεόγραφα

Ι. Έννοια, οικονομική λειτουργία και νομική φύση

1. Έννοια και οικονομική λειτουργία

α. Αξιογραφικός χαρακτήρας

β. Οικονομική λειτουργία - ακινητοποίηση, αποϋλοποίηση

γ. Αναγκαία στοιχεία

i. Έγγραφο

ii. Υπόσχεση παροχής

iii. Δικαιούχος ο κομιστής

iv. Νομιμοποιητική λειτουργία

δ. Ειδικές μορφές ανώνυμων χρεογράφων

i. Ομολογίες ανώνυμων εταιριών

ii. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου

iii. Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου

iv. Τοκομερίδια και μερισματόγραφα

v. Λαχείο

vi. Τραπεζογραμμάτια

ε. Διατάξεις για τα ανώνυμα χρεόγραφα

2. Νομική φύση

ΙΙ. Άμυνα του εκδότη κατά του κομιστή

1. Ακυρότητα του τίτλου

2. Ακυρωσία του τίτλου

3. Δικαιωματική άρνηση εκπλήρωσης

4. Ενστάσεις από το σώμα του τίτλου

5. Προσωπικές ενστάσεις

6. Ένσταση παραγραφής

ΙΙΙ. Αντικατάσταση του τίτλου λόγω φθοράς ή αλλοίωσης

ΙV. Κήρυξη του ανώνυμου χρεογράφου ως ανίσχυρου

1. Προϋποθέσεις

α. Γενικά

β. Ενεργητική νομιμοποίηση

γ. Κλοπή, απώλεια ή καταστροφή του τίτλου

δ. Ανυπαρξία αντίθετης ρήτρας στον τίτλο

2. Διαδικασία

3. Συνέπειες

V. Παρεπόμενοι τίτλοι

1. Τοκομερίδια

2. Μερισματόγραφα

3. Ειδικό στέλεχος ανανέωσης

VΙ. Μετατροπή ανώνυμου χρεογράφου σε ονομαστικό

Ζ΄ ΜΕΡΟΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 169. Έννοια και διακρίσεις

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις

1. Γνήσια διοίκηση αλλοτρίων

2. Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων

3. Κατά πλάνη διοίκηση αλλοτρίων

§ 170. Εννοιολογικά στοιχεία

Ι. Τα πρόσωπα

1. Ο κύριος της υπόθεσης

2. Ο διοικητής αλλοτρίων

ΙΙ. Η διεξαγωγή της υπόθεσης

ΙΙΙ. «Ξένη» υπόθεση

IV. Διοίκηση χωρίς εντολή

V. Η κατά πλάνη διοίκηση αλλοτρίων

ΙΙ. Η ΓΝΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

§ 171. Οι υποχρεώσεις του διοικητή

Ι. Βασική υποχρέωση

1. Διεξαγωγή της υπόθεσης προς το συμφέρον του κυρίου

2. Διεξαγωγή της υπόθεσης σύμφωνα με την πραγματική ή την εικαζόμενη θέληση του κυρίου

α. Πραγματική θέληση του κυρίου

β. Εικαζόμενη θέληση του κυρίου

3. Αντίθετη θέληση του κυρίου

4. Υπαίτια αθέτηση

ΙΙ. Δευτερεύουσες υποχρεώσεις

1. Αναγγελία ανάληψης της διοίκησης - αναμονή οδηγιών (ΑΚ 733)

2. Λογοδοσία, τοκοδοσία, απόδοση κτηθέντων (ΑΚ 734)

ΙΙΙ. Το μέτρο ευθύνης του διοικητή

1. Ο κανόνας: ευθύνη για κάθε πταίσμα (ΑΚ 731 εδ. α΄)

2. Διαφοροποιημένες ρυθμίσεις (ΑΚ 731 εδ. β΄, 732, 735)

§ 172. Οι αξιώσεις του διοικητή

Ι. Αξίωση καταβολής δαπανών ή/και αποζημίωσης (ΑΚ 736)

1. Αξίωση καταβολής δαπανών

2. Αξίωση αποζημίωσης

3. Παραγραφή - επίσχεση

4. (Γνήσια) αθέμιτη διοίκηση αλλοτρίων (ΑΚ 737)

ΙΙ. Απαλλαγή του κυρίου (ΑΚ 738)

ΙΙΙ. Η ΜΗ ΓΝΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

§ 173. Έννοια και προϋποθέσεις

Ι. Έννοια

ΙΙ. Προϋποθέσεις

§ 174. Έννομες συνέπειες

1. Γενικά

ΙΙ. Υποχρεώσεις και ευθύνη του διοικητή

1. Ειδικότερα η απόδοση των κτηθέντων

2. Αδικοπρακτική ευθύνη του διοικητή

ΙΙΙ. Η απόδοση των δαπανών του διοικητή

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 175. Έννοια και νομική φύση

Ι. Έννοια

ΙΙ. Νομική φύση

1. Εμπράγματη και ενοχική πλευρά

2. Τρόποι σύστασης

ΙΙΙ. Ειδικές μορφές κοινωνίας

1. Διακοινωνία

2. «Κοινωνία» ετεροειδών δικαιωμάτων

3. Αναγκαστική κοινωνία

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΩΝ

§ 176. Τα δικαιώματα των κοινωνών

Ι. Κάρπωση του κοινού αντικειμένου

ΙΙ. Χρήση του κοινού αντικειμένου

1. Γενικά

2. Αποκλειστική χρήση από έναν κοινωνό

3. Χρησικτησία του κοινού αντικειμένου

ΙΙΙ. Διάθεση της ιδανικής μερίδας και του κοινού αντικειμένου

1. Διάθεση της ιδανικής μερίδας

2. Διάθεση του κοινού αντικειμένου

§ 177. Υποχρεώσεις και ευθύνη των κοινωνών

Ι. Συνεισφορά στις δαπάνες

ΙΙ. Σχέσεις των κοινωνών

1. Μεταξύ τους

2. Με τρίτους

ΙΙΙ. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

§ 178. Εννοιολογικά

§ 179. Διοίκηση με ομόφωνη απόφαση των κοινωνών (ΑΚ 788 § 1 εδ. α΄)

Ι. Νομική φύση - περιεχόμενο

1. Νομική φύση

2. Περιεχόμενο

ΙΙ. Τροποποίηση

§ 180. Διοίκηση με απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών (ΑΚ 789)

ΙΙ. Αρμοδιότητα της πλειοψηφίας

ΙΙ. Διαδικασία λήψης της απόφασης

ΙΙΙ. Δεσμευτικότητα, τροποποίηση και ελαττωματικότητα της απόφασης

1. Δεσμευτικότητα

2. Τροποποίηση

3. Ελαττωματικότητα

§ 181. Κανονισμός της διοίκησης με δικαστική απόφαση (ΑΚ 790)

Ι. Προϋποθέσεις της δικαστικής παρέμβασης

ΙΙ. Δικονομικά ζητήματα

ΙΙΙ. Περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης

1. Η εξουσία του δικαστηρίου

2. Ο διορισμός διαχειριστή

§ 182. Διοίκηση με ατομική λήψη μέτρων «συντήρησης» (ΑΚ 788 § 2)

ΙV. Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

§ 183. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Το δικαίωμα για λύση της κοινωνίας

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις - άσκηση

ΙΙ. Αποκλεισμός της άσκησης του δικαιώματος

1. Με δικαιοπραξία

2. Από τον προορισμό του κοινού πράγματος για διαρκή σκοπό.

§ 184. Η εξώδικη διανομή του κοινού αντικειμένου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομική φύση

§ 185. Η δικαστική διανομή του κοινού αντικειμένου - Εισαγωγή

Ι. Το δικαίωμα για δικαστική διανομή

ΙΙ. Το αντικείμενο της δίκης

ΙΙΙ. Νομιμοποίηση

IV. Αναγκαίο περιεχόμενο της αγωγής

V. Απόφαση - δεδικασμένο

§ 186. Η αυτούσια δικαστική διανομή

Ι. Έννοια - προϋποθέσεις

ΙΙ. Μορφές αυτούσιας διανομής

1. Με φυσική διαίρεση του κοινού (ΚΠολΔ 480 § 1)

2. Χωρίς φυσική διαίρεση του κοινού (ΚΠολΔ 480 § 2)

3. Με δημιουργία κοινής μερίδας (ΚΠολΔ 480 § 3)

4. Με σύσταση διαιρεμένων ιδιοκτησιών (ΚΠολΔ 480Α)

ΙΙΙ. Κανόνες για την αυτούσια διανομή

§ 187. Άλλες μορφές δικαστική διανομής

Ι. Η διανομή με πλειστηριασμό

ΙΙ. Η επιδίκαση επιχείρησης και οικογενειακής στέγης

1. Επιδίκαση επιχείρησης (ΚΠολΔ 483)

2. Επιδίκαση οικογενειακής στέγης (ΑΚ 1889)

§ 188. Ειδικά ζητήματα

Ι. Εκκαθάριση αμοιβαίων απαιτήσεων από την κοινωνία

ΙΙ. Ευθύνη των κοινωνών για ελαττώματα

ΙΙΙ. Η τύχη των εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων στο κοινό

1. Εκούσια (εξώδικη) διανομή

2. Αυτούσια δικαστική διανομή

3. Δικαστική διανομή με πλειστηριασμό

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Ή ΕΓΓΡΑΦΟΥ

§ 189. Η αξίωση επίδειξης πράγματος ή εγγράφου

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Το ρυθμιστικό πλέγμα

2. Η συνταγματική διάσταση

3. Λειτουργία

ΙΙ. Η επίδειξη πράγματος κατά τον ΑΚ

1. Προϋποθέσεις

α. Πράγμα

β. Αξίωση σχετιζόμενη με το προς επίδειξη πράγμα

γ. Κατοχή του πράγματος

δ. Αναγκαιότητα της επίδειξης για την άσκηση της αξίωσης

2. Δικονομικά

ΙΙΙ. Η επίδειξη εγγράφου κατά τον ΑΚ και τον ΚΠολΔ

1. Προϋποθέσεις κατά τον ΑΚ

α. Έγγραφο

β. Έννομο συμφέρον

γ. Κατοχή του εγγράφου

2. Προϋποθέσεις κατά τον ΚΠολΔ

α. Γενικά

β. Έννομο συμφέρον

γ. Κατοχή του εγγράφου

δ. Άρνηση επίδειξης

3. Δικονομικά

α. Τρόπος άσκησης της αξίωσης

β. Αναγκαία στοιχεία της αίτησης

γ. Προσωρινή δικαστική προστασία

§ 190. Η έννομη σχέση από την αποδοχή της αίτησης για επίδειξη

Ι. Διεξαγωγή της επίδειξης

ΙΙ. Κίνδυνος και δαπάνες της επίδειξης - άρνηση επίδειξης

1. Κίνδυνος και δαπάνες της επίδειξης

α. Κίνδυνος

β. Δαπάνες

2. Άρνηση επίδειξης

ΙΙΙ. Αθέτηση της υποχρέωσης για επίδειξη

1. Συνέπειες της αθέτησης

2. Αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 191. Έννοια και σημασία

Ι. Έννοια - περιπτώσεις

ΙΙ. Σημασία

§ 192. Μορφή και χαρακτηριστικά της αξίωσης του αδικαιολόγητου πλου­τισμού

Ι. Γενικός και ενιαίος χαρακτήρας

ΙΙ. Ενοχική αξίωση

1. Ιδιόρρυθμη προσωπική και ενοχική αξίωση

2. Μεταβλητό το πρόσωπο του υποχρέου

3. Η περίπτωση της ΑΚ

ΙΙΙ. Το αντικείμενο της αξίωσης

1. Απόδοση της ωφέλειας

2. Διάκριση από την αξίωση αποζημίωσης

IV. Σχέση με άλλες αξιώσεις - αυτοτέλεια της αξίωσης

1. Με αξίωση από σύμβαση

2. Με αξίωση από αδικοπραξία

3. Με εμπράγματη αξίωση

4. Ουσιαστική και δικονομική επικουρικότητα

V. Νομοθετικές παραπομπές στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ

§ 193. Πλουτισμός του υποχρέου

Ι. Έννοια

ΙΙ. Τρόποι πλουτισμού

ΙΙΙ. Η περίπτωση της ακύρωσης πλειστηριασμού

§ 194. Πλουτισμός από την περιουσία ή με ζημία άλλου

§ 195. Αιτιώδης συνάφεια

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η αμεσότητα της περιουσιακής μετακίνησης

§ 196. Έλλειψη νόμιμης αιτίας

Ι. Γενικά

1. Διάκριση από την αιτία των δικαιοπραξιών

2. Έννοια της νόμιμης αιτίας

ΙΙ. Η βούληση του δότη ως νόμιμη αιτία του πλουτισμού

1. Ανυπαρξία ή ανατροπή του ενοχικού υποβάθρου της περιουσιακής μετακίνησης

2. Ματαίωση του σκοπού της παροχής

3. Παροχή για σκοπό παράνομο ή ανήθικο

ΙΙΙ. Το αντάλλαγμα ως νόμιμη αιτία του πλουτισμού

1. Γενικά

2. Άκυρη αμφοτεροβαρής σύμβαση

3. Εικονικό τίμημα πώλησης ακινήτου

4. Πραγματικές (de facto) συμβατικές σχέσεις

IV. Η βούληση του νομοθέτη ως νόμιμη αιτία του πλουτισμού

§ 197. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού στις τριπρόσωπες σχέσεις

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ

§ 198. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 199. Το αντικείμενο της υποχρέωσης

Ι. Αυτούσια απόδοση του αντικειμένου του πλουτισμού

ΙΙ. Απόδοση υποκαταστάτων

1. Έννοια υποκαταστάτων

2. Αντάλλαγμα μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας

ΙΙΙ. Απόδοση ωφελημάτων

IV. Ωφέλεια ανεπίδεκτη αυτούσιας απόδοσης

1. Απόδοση της αξίας του πλουτισμού

2. Απόδοση σε περίπτωση άκυρης σύμβασης εργασίας

V. Το ζήτημα του «επιβαλλόμενου πλουτισμού»

§ 200. Περιορισμός στον σωζόμενο πλουτισμό

I. Ο κρίσιμος χρόνος και η σημασία του

1. Γενικά

2. Περιπτώσεις νομοθετικού προσδιορισμού του κρίσιμου χρόνου.

3. Γενική αναγωγή στον χρόνο που ο λήπτης γίνεται κακόπιστος.

4. Η σημασία του κρίσιμου χρόνου

ΙΙ. Προσδιορισμός του σωζόμενου πλουτισμού

ΙΙΙ. Απώλεια ή χειροτέρευση του αντικειμένου του πλουτισμού

IV. Αφαιρούμενες δαπάνες ή ζημίες

§ 201. Η αυξημένη ευθύνη του λήπτη μετά τον κρίσιμο χρόνο

IV. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ

§ 202. Γνώση της ανυπαρξίας του χρέους

Ι. Έννοια αχρεωστήτου

ΙΙ. Δικαιολογία της ρύθμισης

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις αποκλεισμού της αξίωσης

IV. Αναλογική εφαρμογή της ρύθμισης

V. Εφαρμογή σε περίπτωση ακυρότητας για μη τήρηση τύπου

§ 203. Καταβολή από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας

§ 204. Παροχή για ανήθικο σκοπό

Ι. Δικαιολογία και προϋποθέσεις του αποκλεισμού

1. Παροχή για ανήθικο σκοπό

2. Συμμετοχή του δότη στην ανηθικότητα

3. Συνείδηση της ανηθικότητας

4. Συρροή με διεκδικητική αγωγή

ΙΙ. Η εξαίρεση από τον κανόνα

ΙΙΙ. Κατανομή του βάρους απόδειξης

§ 205. Η παραγραφή της αξίωσης

Ε΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 206. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

Ι. Δικαιοπρακτική και εξωδικαιοπρακτική ευθύνη

ΙΙ. Αδικοπρακτική ευθύνη

§ 207. Τα κριτήρια καταλογισμού της ευθύνης

Ι. Το νομοθετικό δίλημμα

ΙΙ. Υπαιτιότητα και διακινδύνευση ως κριτήρια καταλογισμού

ΙΙΙ. Συστήματα ασφαλιστικής προστασίας

§ 208. Αδικοπρακτική, δικαιοπρακτική και ποινική ευθύνη

I. Διαφορές αδικοπρακτικής και δικαιοπρακτικής ευθύνης

ΙΙ. Διαφορές αδικοπρακτικής και ποινικής ευθύνης

§ 209. Η συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης

Ι. Το ζήτημα

ΙΙ. Η αντιμετώπιση του ζητήματος

1. Ελεύθερη συρροή

2. «Επενεργούσα» συρροή

3. Ενιαία αξίωση με περισσότερες νομικές βάσεις

ΙΙ. ΘΕΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

§ 210. Οι θεμελιώδεις δικαιοπολιτικές επιλογές

Ι. Η τεχνική των γενικών ρητρών

ΙΙ. Υποκειμενική και αντικειμενική ευθύνη

1. Υποκειμενική ευθύνη - Ιστορικό και ιδεολογικό υπόβαθρο

2. Ανεπιεικείς συνέπειες της υποκειμενικής ευθύνης

3. Η υπαιτιότητα ως κριτήριο καταλογισμού

§ 211. Οι λειτουργίες της εξωδικαιοπρακτικής ευθύνης σ’ ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου

I. Αποκατάσταση των ζημιών

II. Διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων

III. Πρόληψη των ζημιών

IV. Κατανομή των ζημιών

ΙΙΙ. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

§ 212. Γενικά

§ 213. Η παράνομη συμπεριφορά

Ι. Έννοια της «παρανομίας»

1. Αντικειμενική και υποκειμενική θεωρία

2. Διεύρυνση της αντικειμενικής θεωρίας

ΙΙ. Η συμπεριφορά ως αντικείμενο της παρανομίας

ΙΙΙ. Η «αμέλεια» ως μορφή παράνομης συμπεριφοράς

§ 214. Περιπτώσεις παράνομης συμπεριφοράς

Ι. Προσβολή δικαιώματος

1. Προσβολή απόλυτου δικαιώματος

2. Προσβολή σχετικού δικαιώματος

α. Γενικά

β. Αθέτηση της υποχρέωσης συζυγικής πίστης;

ΙΙ. Παράβαση «προστατευτικού» νόμου

ΙΙΙ. Παράβαση της ΑΚ

IV. Παράβαση της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας

V. Η παράνομη παράλειψη

VΙ. Η άδικη εκτέλεση

§ 215. Η ανήθικη πρόκληση βλάβης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Περιπτωσιολογία

1. Προσβολή ενοχικού δικαιώματος από τρίτον

2. Δόλια παραπλάνηση για ίδιο όφελος

3. Εξαπάτηση δανειστών

4. Παράβαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας

5. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης

6. Δόλια κτήση δεδικασμένου

7. Άλλες περιπτώσεις

§ 216. Άρση του παράνομου χαρακτήρα της συμπεριφοράς

Ι. Συναίνεση του παθόντος

ΙΙ. Αποδοχή κινδύνων

ΙΙΙ. Επιτρεπόμενη διοίκηση αλλοτρίων

ΙV. Θεμιτή αυτοδικία, νόμιμη άμυνα, κατάσταση ανάγκης κτλ.

V. Το άρθρο 367 ΠΚ

§ 217. Η υπαιτιότητα

Ι. Έννοια και διαβαθμίσεις

1. Γενικά

2. Δόλος

3. Αμέλεια

ΙΙ. Λόγοι που αίρουν την υπαιτιότητα - Η δεκτικότητα καταλογισμού.

1. Γενικά

2. Τα μη δεκτικά καταλογισμού πρόσωπα

3. Η κατ’ ΑΚ 918 ευθύνη

§ 218. Η ζημία

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις της ζημίας

1. Θετική και αποθετική ζημία

2. Συγκεκριμένη (ή υποκειμενική) και αφηρημένη (ή αντικειμενική) ζημία

3. Άμεση και έμμεση ζημία

4. Παρούσα και μέλλουσα ζημία

5. Περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη

§ 219. Ο αιτιώδης σύνδεσμος

Ι. Η πρόσφορη αιτιότητα

ΙΙ. Ο σκοπός του κανόνα δικαίου

IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

§ 220. Δυσφημιστικές διαδόσεις

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Δυσφημιστικές διαδόσεις μέσω του τύπου

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ

§ 221. Η ευθύνη από την πρόστηση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη γέννηση της ευθύνης

1. Σχέση πρόστησης

α. Έννοια

β. Σχέση εξάρτησης;

2. Νόμιμος λόγος ευθύνης

3. Συνάφεια με την ανατεθειμένη υπηρεσία

ΙΙΙ. Συνέπειες της ευθύνης του προστήσαντος

IV. Σχέση των άρθρων 334 και 922 ΑΚ

§ 222. Η ευθύνη του εποπτεύοντος ανήλικο ή απαγορευμένο

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις της ευθύνης του εποπτεύοντος

1. Υποχρέωση εποπτείας

2. Υπαίτια παραμέληση της εποπτείας

3. Παράνομη πρόκληση ζημίας σε τρίτον

4. Αιτιώδης σύνδεσμος

ΙΙΙ. Συνέπειες

§ 223. Η ευθύνη του κατόχου ζώου

Ι. Φύση και δικαιολογία της ευθύνης

ΙΙ. Η ευθύνη κατά την ΑΚ 924 §

1. Έννοια του ζώου

2. Πρόκληση ζημίας από το ζώο

3. Έννοια του κατόχου

ΙΙΙ. Η ευθύνη κατά την ΑΚ 924 §

§ 224. Η ευθύνη από την πτώση κτίσματος ή άλλου έργου

Ι. Δικαιολογία και νομική φύση της ευθύνης

1. Δικαιολογία της ευθύνης

2. Νομική φύση της ευθύνης

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ

1. Κτίσμα ή άλλο έργο

2. Ολική ή μερική πτώση του κτίσματος ή του έργου

3. Ελαττωματική κατασκευή ή πλημμελής συντήρηση

4. Πρόκληση ζημίας

ΙΙΙ. Συνέπειες της εφαρμογής της ΑΚ

V. ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

§ 225. Γενικές παρατηρήσεις

§ 226. Περιπτώσεις ευθύνης εις ολόκληρον

Ι. Κοινή πράξη

1. Συναυτουργία

2. Λοιπές μορφές συμμετοχής

3. Παραυτουργία

4. Επιγενόμενη συμμετοχή

ΙΙ. Παράλληλη ευθύνη

ΙΙΙ. Πιθανή αιτιότητα

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις της εις ολόκληρον ευθύνης

3. Συνέργεια με χρονικά απέχουσες πράξεις

4. Αναλογική εφαρμογή σε συμβατικές παραβάσεις

§ 227. Η κατά την ΑΚ 926 ευθύνη εις ολόκληρον

I. Έκταση της εις ολόκληρον ευθύνης

II. Συνυπαιτιότητα του ζημιωθέντος

III. Ζητήματα επιμερισμού της ευθύνης

§ 228. Το δικαίωμα αναγωγής

Ι. Τα κριτήρια επιμερισμού της ευθύνης

1. Γενικά

2. Αιτιότητα και υπαιτιότητα

ΙΙ. Το δικαίωμα της αναγωγής ειδικότερα

VI. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

§ 229. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Υπόχρεος και δικαιούχος

§ 230. Βλάβη περιουσιακών έννομων αγαθών

Ι. Καταστροφή ή βλάβη πράγματος

1. Ολική καταστροφή

2. Μερική καταστροφή ή βλάβη

α. Δαπάνη επισκευής

β. Εμπορική υπαξία

γ. Στέρηση χρήσης

II. Χρόνος υπολογισμού της αποζημίωσης

III. Δικαιούχος της αποζημίωσης

§ 231. Παράνομη αφαίρεση πράγματος

§ 232. Θανάτωση προσώπου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Νοσήλια και έξοδα κηδείας

ΙΙΙ. Αποζημίωση για στέρηση διατροφής

1. Γενικά

2. Δικαιούχοι

3. Έκταση της αποζημίωσης

4. Συνυπολογισμός ωφελειών

5. Διατροφή και συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες

IV. Αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιών

§ 233. Βλάβη του σώματος ή της υγείας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έκταση και περιεχόμενο της αποζημίωσης

1. Νοσήλια

2. Ζημία που ήδη επήλθε

3. Μελλοντική αποθετική ζημία

4. Μελλοντική θετική ζημία

5. Αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιών

6. Δεδικασμένο

ΙΙΙ. Το ζήτημα της ΑΚ 931 - Παροχή αυτοτελούς αξίωσης;

1. Η αρχική θέση της νομολογίας

2. Κριτική

3. Νεότερες απόψεις νομολογίας και θεωρίας

4. Κριτική - συμπέρασμα

5. Καμία διάκριση λόγω φύλου του θύματος

§ 234. Τρόπος καταβολής της κατά τις ΑΚ 928 εδ. β΄ και 929 αποζημίωσης

Ι. Μηνιαίες χρηματικές δόσεις

ΙΙ. Κεφάλαιο εφάπαξ

ΙΙΙ. Μεταβολή συνθηκών

§ 235. Παροχές τρίτων προς τον ζημιωθέντα (ΑΚ 930 § 3)

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Επιμέρους επισημάνσεις

1. Μη απαλλαγή του δράστη

2. Υποχρεωτικές παροχές τρίτων

α. Σωρευτική ή μη απόληψη της παροχής του τρίτου και της αποζημίωσης

β. Σχέσεις δράστη-τρίτου-θύματος

3. Περιπτώσεις επιτρεπτής σώρευσης

§ 236. Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Νομική φύση

3. Υποχρεωτική επιδίκαση

4. Η αρχή της αναλογικότητας

ΙΙ. Δικαιούχοι-υπόχρεος

1. Γενικά

2. Έννοια της «οικογένειας» στην ΑΚ 932 εδ. γ΄

3. Κυοφορούμενα και νήπια

4. Διανοητικά ασθενείς

5. Αθροιστική επιδίκαση

ΙΙΙ. Κριτήρια προσδιορισμού

IV. Άσκηση της αξίωσης στο ποινικό δικαστήριο

§ 237. Η παραγραφή της αξίωσης

Ι. Η πενταετής παραγραφή

ΙΙ. Η εικοσαετής παραγραφή

ΙΙΙ. Η ποινική παραγραφή

IV. Η υποχρέωση για απόδοση του «περιελθόντος»

§ 238. Η αξίωση για παράλειψη ή/και για άρση της προσβολής

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η αξίωση για παράλειψη

ΙΙΙ. Η αξίωση για άρση της προσβολής

VII. Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ

§ 239. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 240. Η ευθύνη από διακινδύνευση στα σύγχρονα δικαιικά συστήματα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Περιορισμός του πεδίου της υποκειμενικής ευθύνης

1. Συγκεκαλυμμένος

2. Φανερός

3. Η επιλογή του ελληνικού δικαίου

§ 241. Η «διακινδύνευση» ως κριτήριο καταλογισμού

§ 242. Η δογματική διάσταση της ευθύνης από διακινδύνευση

Ι. Νομική φύση

ΙΙ. Αιτιώδης σύνδεσμος

ΙΙΙ. Υπόχρεος σε αποζημίωση

IV. Συντρέχον πταίσμα - ενέργεια «επί ιδίω κινδύνω»

V. Ανώτερη βία

VΙ. Επιμέρους ζητήματα

VIΙI. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

§ 243. Το πρόβλημα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το δημιουργούμενο ζήτημα

§ 244. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης

Ι. Συμβατικές και αδικοπρακτικές θεωρίες

1. Συμβατικές θεωρίες

2. Αδικοπρακτικές θεωρίες

ΙΙ. Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ και η προσαρμογή του ελληνικού δικαίου.

1. Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ

2. Η προσαρμογή του ελληνικού δικαίου

§ 245. Κριτική προσέγγιση της ρύθμισης

Ι. Το είδος της καθιερούμενης ευθύνης

ΙΙ. Το «ελάττωμα» ως προϋπόθεση της ευθύνης

ΙΙΙ. Η προϋπόθεση της ζημίας

1. Περιουσιακή ζημία

2. Μη περιουσιακή ζημία

IV. Αιτιώδης σύνδεσμος

V. Απαλλαγή από την ευθύνη

VΙ. Ειδικότερα ζητήματα

ΣΤ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 246. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Άλλες διατάξεις για την προστασία των δανειστών

1. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης (ΑΚ 479)

2. Εικονικότητα (ΑΚ 138)

3. Πτωχευτική ανάκληση (116 επ. ΠτωχΚ)

4. Αδικοπραξία (ΑΚ 914 επ.)

§ 247. Προϋποθέσεις της αγωγής διάρρηξης

Ι. Η αξίωση του δανειστή

1. Παροχή ορισμένη κατ’ είδος

2. Αξίωση προγενέστερη της απαλλοτρίωσης;

3. Αξίωση υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία

4. Αξίωση προγενέστερη της μεταγραφής της εκποιητικής δικαιοπραξίας

ΙΙ. Απαλλοτρίωση εκ μέρους του οφειλέτη

1. Έννοια της απαλλοτρίωσης

2. Εξαιρέσεις

ΙΙΙ. Ανεπάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη

IV. Δόλος του οφειλέτη

1. Έννοια του δόλου

2. Βάρος απόδειξης

3. Απαλλοτρίωση μέσω αντιπροσώπου

4. Ενοχή είδους

V. Γνώση του τρίτου

1. Επαχθής απαλλοτρίωση από τον οφειλέτη

2. Απαλλοτρίωση προς συγγενή

3. Απαλλοτρίωση από χαριστική αιτία

4. Επαχθής απαλλοτρίωση εκ μέρους του τρίτου

5. Χαριστική απαλλοτρίωση εκ μέρους του τρίτου

§ 248. Νομική φύση και άσκηση του δικαιώματος διάρρηξης

Ι. Νομική φύση

ΙΙ. Άσκηση

1. Παθητική νομιμοποίηση

2. Αναγκαίο περιεχόμενο της αγωγής

3. Απαλλοτριώσεις πριν από την ύποπτη περίοδο

§ 249. Επιμέρους ζητήματα

Ι. Προσωρινή δικαστική προστασία

ΙΙ. Εκπλήρωση από τον τρίτο

ΙΙΙ. Ευθύνη του οφειλέτη απέναντι στον τρίτο

IV. Ευθύνη του τρίτου

V. Εγγραφή υποθήκης

VΙ. Παραγραφή

§ 250. Αποτελέσματα της διάρρηξης

Ι. Άμεση διαπλαστική ενέργεια της διάρρηξης

1. Αποτελέσματα ως προς τον δανειστή και τον τρίτο

2. Ειδικά σε απαλλοτρίωση ακινήτου

3. Μη χρηματική απαίτηση

4. Κριτική της νέας ρύθμισης

ΙΙ. Προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων

ΙΙΙ. Συνέπειες ως προς τους δανειστές του οφειλέτη και του τρίτου

1. Ως προς τους δανειστές του οφειλέτη

2. Ως προς τους δανειστές του τρίτου

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Κ. Λέων, Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #14
Ανάλυση των περιπτώσεων επιδείνωσης στο μέλλον της ήδη επελθούσας ζημίας και της δικαστικής της επιδίωξης
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά