Ελληνικά English
| | | |

Books


Π. Γιαννόπουλος, Ερμηνευτικά προβλήματα και αλληλεπίδραση της νέας τακτικής διαδικασίας με τον Κανονισμό 1393/2007, 2018

Edition info

Title
Ερμηνευτικά προβλήματα και αλληλεπίδραση της νέας τακτικής διαδικασίας με τον Κανονισμό 1393/2007
© 2018
Author
ISBN
978-960-568-915-5
Pages
XII + 83
Price
€ 15.00
In stock

Π. Γιαννόπουλος, Ερμηνευτικά προβλήματα και αλληλεπίδραση της νέας τακτικής διαδικασίας με τον Κανονισμό 1393/2007, 2018


Π. Γιαννόπουλος, Ερμηνευτικά προβλήματα και αλληλεπίδραση της νέας τακτικής διαδικασίας με τον Κανονισμό 1393/2007, 2018

Η εφαρμογή της δικονομικής μεταρρύθμισης του Ν. 4335/2015 στη δικαστηριακή πρακτική συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς προβληματισμούς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τα ερμηνευτικά προβλήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την εμπρόθεσμη άσκηση της αγωγής στο πλαίσιο της νέας τακτικής διαδικασίας όταν ο εναγόμενος είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί την προσέγγιση των ερμηνευτικών ζητημάτων που ανακύπτουν αφενός λόγω των δυσχερειών έγκαιρης ολοκλήρωσης της πραγματικής επίδοσης μέσα στην προθεσμία του άρθρου 215.2 ΚΠολΔ και αφετέρου από την ερμηνεία του συνδέσμου της διαμονής του εναγόμενου στην αλλοδαπή που προκρίνει η εν λόγω διάταξη

Edition info

Title
Ερμηνευτικά προβλήματα και αλληλεπίδραση της νέας τακτικής διαδικασίας με τον Κανονισμό 1393/2007
© 2018
Author
ISBN
978-960-568-915-5
Pages
XII + 83
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Πίνακας κυριότερων συντομογραφιών

1. Εισαγωγή

2. Η έννοια του «διαμένοντος στο εξωτερικό» κατά το άρθρο 215 § 2 ΚΠολΔ

2.1 Γενικά

2.2 Οι κατ’ ιδίαν ρυθμίσεις των άρθρων 215 § 2, 237 § 1 και 238 εδ. γ΄ ΚΠολΔ

2.3 Ο σύνδεσμός της «διαμονής στο εξωτερικό» στα άρθρα

§ 2, 237 § 1 και 238 εδ. τελ. ΚΠολΔ

3. Ειδικότερα προβλήματα από την εφαρμογή του συνδέσμου της διαμονής του φυσικού προσώπου και της έδρας του νομικού προσώπου κατά την παρέκταση των προθεσμιών των άρθρων 215 § 2, 237 § 1 και 238 ΚΠολΔ

4. Κρίσιμος χρόνος για την εμπρόθεσμη συντέλεση της επί­δο­σης για τις ανάγκες υπολογισμού των προθεσμιών των άρ­θρων 215, 237, 238 ΚΠολΔ υπό το πρίσμα του Καν 1393/2007

5. Εναλλακτικές μέθοδοι επίδοσης κατά τον Κανονισμό 1393/ 2007 και σημασία τους για την έγκαιρη διενέργεια της επίδο­σης του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης

5.1 Η θέση της ταχυδρομικής επίδοσης (14 Καν 1393/2007) και της απευθείας επίδοσης (15 Καν 1393/2007) στο σύστημα του Κανονισμού 1393/2007

5.2 Η ταχυδρομική επίδοση κατά το άρθρο 14 Καν 1393/

5.2.1 Εισαγωγή

5.2.2 Η επίδοση που πιστοποιείται με έγγραφο «ισοδύναμο της συστημένης επί αποδείξει ταχυδρομικής επιστολής»

6. Τρόπος διενέργειας της ταχυδρομικής επίδοσης

6.1 Εισαγωγή

6.2 Έννοια ταχυδρομικών υπηρεσιών

6.3 Πρόσωπα που νομιμοποιούνται στην επίσπευση της επίδο­σης και στην παραλαβή του επιδοτέου εγγράφου

6.4 Διαδικαστικά θέματα ολοκλήρωσης της ταχυδρομικής επίδο­σης

6.5 Λοιπά ζητήματα

7. Η απευθείας επίδοση (15 Καν 1393/2007)

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account