Π. Γιαννόπουλος, Ερμηνευτικά προβλήματα και αλληλεπίδραση της νέας τακτικής διαδικασίας με τον Κανονισμό 1393/2007, 2018


Π. Γιαννόπουλος, Ερμηνευτικά προβλήματα και αλληλεπίδραση της νέας τακτικής διαδικασίας με τον Κανονισμό 1393/2007, 2018

Η εφαρμογή της δικονομικής μεταρρύθμισης του Ν. 4335/2015 στη δικαστηριακή πρακτική συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς προβληματισμούς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τα ερμηνευτικά προβλήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την εμπρόθεσμη άσκηση της αγωγής στο πλαίσιο της νέας τακτικής διαδικασίας όταν ο εναγόμενος είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί την προσέγγιση των ερμηνευτικών ζητημάτων που ανακύπτουν αφενός λόγω των δυσχερειών έγκαιρης ολοκλήρωσης της πραγματικής επίδοσης μέσα στην προθεσμία του άρθρου 215.2 ΚΠολΔ και αφετέρου από την ερμηνεία του συνδέσμου της διαμονής του εναγόμενου στην αλλοδαπή που προκρίνει η εν λόγω διάταξη

Edition info

Title
Ερμηνευτικά προβλήματα και αλληλεπίδραση της νέας τακτικής διαδικασίας με τον Κανονισμό 1393/2007
© 2018
Author
ISBN
978-960-568-915-5
Pages
XII + 83
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Πίνακας κυριότερων συντομογραφιών

1. Εισαγωγή

2. Η έννοια του «διαμένοντος στο εξωτερικό» κατά το άρθρο 215 § 2 ΚΠολΔ

2.1 Γενικά

2.2 Οι κατ’ ιδίαν ρυθμίσεις των άρθρων 215 § 2, 237 § 1 και 238 εδ. γ΄ ΚΠολΔ

2.3 Ο σύνδεσμός της «διαμονής στο εξωτερικό» στα άρθρα

§ 2, 237 § 1 και 238 εδ. τελ. ΚΠολΔ

3. Ειδικότερα προβλήματα από την εφαρμογή του συνδέσμου της διαμονής του φυσικού προσώπου και της έδρας του νομικού προσώπου κατά την παρέκταση των προθεσμιών των άρθρων 215 § 2, 237 § 1 και 238 ΚΠολΔ

4. Κρίσιμος χρόνος για την εμπρόθεσμη συντέλεση της επί­δο­σης για τις ανάγκες υπολογισμού των προθεσμιών των άρ­θρων 215, 237, 238 ΚΠολΔ υπό το πρίσμα του Καν 1393/2007

5. Εναλλακτικές μέθοδοι επίδοσης κατά τον Κανονισμό 1393/ 2007 και σημασία τους για την έγκαιρη διενέργεια της επίδο­σης του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης

5.1 Η θέση της ταχυδρομικής επίδοσης (14 Καν 1393/2007) και της απευθείας επίδοσης (15 Καν 1393/2007) στο σύστημα του Κανονισμού 1393/2007

5.2 Η ταχυδρομική επίδοση κατά το άρθρο 14 Καν 1393/

5.2.1 Εισαγωγή

5.2.2 Η επίδοση που πιστοποιείται με έγγραφο «ισοδύναμο της συστημένης επί αποδείξει ταχυδρομικής επιστολής»

6. Τρόπος διενέργειας της ταχυδρομικής επίδοσης

6.1 Εισαγωγή

6.2 Έννοια ταχυδρομικών υπηρεσιών

6.3 Πρόσωπα που νομιμοποιούνται στην επίσπευση της επίδο­σης και στην παραλαβή του επιδοτέου εγγράφου

6.4 Διαδικαστικά θέματα ολοκλήρωσης της ταχυδρομικής επίδο­σης

6.5 Λοιπά ζητήματα

7. Η απευθείας επίδοση (15 Καν 1393/2007)

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Σεπτέμβριος 2022, 15η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄...
Π. Κολοτούρος, Η αναγνώρισις της αγωγής, 2021
Λέγεται συχνά και επαναλαμβάνεται ότι ο αυστηρός διαχωρισμός του δικονομικού από του ουσιαστικού δικαίου και ο εντεύθεν προκύπτων δυϊσμός της εννόμου τάξεως υπαγορεύεται εκ...
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ο δεύτερος επιβλητικός τόμος της Πολιτικής Δικονομίας του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νικολάου Θ. Νίκα, ανατέμνει συστηματικά και σε βάθος τη διαδικασία,...
Δ. Πηλαβάκη, Τα προβλήματα διαπίστωσης της γνησιότητας της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η ευθύνη των παρόχων των υπηρεσιών της, 2021
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #26
Ο έγγραφος ηλεκτρονικός τύπος στις συναλλαγές αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η εκτίμηση της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου ακολουθεί ιδιαίτερη μέθοδο σε σχέση με...
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #21
Βραβείο Βιβλίου The Cyprus Review Κατηγορία Νομική: Βραβείο Νέου Ερευνητή Η παρούσα μονογραφία αφορά σε μία συγκριτική επισκόπηση ζητημάτων της αποδεικτικής διαδικασίας στην...