Π. Φίλιος, Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος, 6η έκδ., 2011


Π. Φίλιος, Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος, 6η έκδ., 2011 Η έκτη έκδοση έχει πλήρως αναθεωρηθεί και ενημερωθεί με τη νεότερη θεωρία και τη νομολογία.

Edition info

Title
Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος
Πλήρως αναθεωρημένη
© 2011
Author
Edition
6th ed.
ISBN
978-960-568-663-5
Pages
ΧΧΧΙΧ + 546
Price
€ 55.00
In stock

Table of contents   +

Βιβλιογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Γενικά

§ 2. Χαρακτηριστικά - ιδεολογία – αρχές

§ 3. Αναθεώρηση

§ 3α. Προστασία καταναλωτή

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΟΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ

§ 4. Έννοια - υποχρεώσεις – ορολογία

§ 5. Στοιχεία - σκοπός – σχετικότητα

§ 6. Απαίτηση

§ 7. Υποχρέωση – ευθύνη

§ 8. Βάρος

§ 9. Ατελής (φυσικά) ενοχή

§ 10. Οφειλέτης – δανειστής

§ 11. Παροχή (γενικά)

§ 12. Περαιτέρω συμπεριφορά

§ 13. Γενεσιουργοί λόγοι

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ - ΦΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 14. Γενικά

§ 15. Έννοια κ.λ.π. – φύση

§ 16. Σχέσης με άλλους θεσμούς

§ 17. Δικονομικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

§ 18. Εισαγωγικά

§ 19. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

§ 20. Μεταβολή συνθηκών

§ 21. Σχέση προστασίας

§ 22. Κοινωνική ή συναλλακτική επαφή

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΡΟΧΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ - ΔΙΑΡΚΗΣ - ΕΙΔΟΥΣ - ΔΙΑΙΡΕΤΗ - ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ - ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ

§ 23. Στιγμιαία – τμηματική

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΑΡΚΗΣ

§ 24. Έννοια – λειτουργία

§ 25. Διαρκής προμήθεια

§ 26. Επαναλαμβανόμενη ενοχή

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΙΔΟΥΣ

§27. Είδους

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΑΙΡΕΤΗ - ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ

§ 28. Διαιρετή – αδιαίρετη

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΓΕΝΟΥΣ

§ 29. Γενικά

§ 30. Επιλογή

§ 31. Συγκέντρωση

§ 32. Περιορισμένο (καταχρηστικό) γένος – απόθεμα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗ

§ 33. Γενικά

§ 34. Επιλογή

§ 35. Αδυναμία παροχής – συγκέντρωση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ

§ 36. Διαζευκτική ευχέρεια

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΤΟΚΟΣ

§ 37. Γενικά

§38. Είδη

§39. Ύψος

§ 40. Χρόνος καταβολής

§ 41. Ανατοκισμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΔΟΣ - ΔΑΠΑΝΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ) -

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΔΕΙΞΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

§ 42. Πρόσοδος

§ 43. Δαπάνη - κατασκεύασμα (αφαίρεση)

§ 44. Λογοδοσία - κατάλογος – επίδειξη

§ 45. Ασφάλεια

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

§ 46. Χρήμα (γενικά)

§ 47. Νομισματικό σύστημα

§ 48. Νομική φύση

§ 49. Ειδικότερη ρύθμιση

§ 50. Πληθωρισμός

§ 51. Ξένο νόμισμα – χρυσός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ - ΜΕΡΙΚΗ - ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ

§ 52. Καλόπιστη

§ 53. Μερική

§ 54. Από τρίτον

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΤΟΠΟΣ

§ 55. Γενικά

§ 56. Καθορισμός

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

§ 57. Γενικά

§ 58. Καθορισμός

§ 59. Ταυτόχρονη εκπλήρωση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

§ 60. Γενικά

§ 61. Προϋποθέσεις

§ 62. Αποκλεισμός

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΟΣΒΗΣΗ ΕΝΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΔΟΣΗ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

§ 63. Γενικά

§ 64. Νομική φύση

§ 65. Περισσότερα χρέη (καταλογισμός)

§ 66. Παροχή σε τρίτον

§ 67. Εξοφλητική απόδειξη

§ 68. Χρεωστικό έγγραφο

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΟΣΗ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

§ 69. Δόση

§ 70. Υπόσχεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ Κ.Λ.Π.-

ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ

§ 71. Δημόσια κατάθεση

§ 72. Πώληση κ.λ.π.

§ 73. Μεσεγγύηση

§ 74. Ανανέωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

§ 75. Γενικά

§ 76. Προϋποθέσεις

§ 77. Αποκλεισμός

§ 78. Άσκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΓΧΥΣΗ - ΑΦΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ - ΑΝΤΙΣΥΜΦΩΝΙΑ

§ 79. Σύγχυση

§ 80. Άφεση χρέους

§ 81. Αρνητική αναγνώριση χρέους

§ 82. Αντισυμφωνία

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΙΡΕΤΗ ΕΝΟΧΗ

§ 83. Περισσότεροι οφειλέτες

§ 84. Περισσότεροι δανειστές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ ΕΝΟΧΗ

§ 85. Περισσότεροι οφειλέτες

§ 86. Περισσότεροι δανειστές

§ 87. Απαιτήσεις κοινωνίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΝΟΧΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ

§ 88. Γενικά

§ 89. Σχέσης δανειστή και οφειλετών

§ 90. Σχέσης οφειλετών

§ 91. Αδιαίρετη παροχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΝΟΧΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ

§ 92. Γενικά

§ 93. Σχέσης δανειστών και οφειλέτη

§ 94. Σχέσης δανειστών

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

§ 95. Γενικά

§ 96. Σύσταση

§ 97. Νομική φύση (αιτία)

§ 98. Απαίτηση

§ 99. Έκταση

§ 100. Υποχρεώσεις και ευθύνη εκχωρητή

§ 101. Προστασία οφειλέτη

§ 102. Αμφοτεροβαρής σύμβαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 103. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ

§ 104. Γενικά

§ 105. Έκταση

§ 106. Δικαιώματα εκδοχέα

§ 107. Εκποίηση ενυπόθηκου

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ

§ 108. Σύσταση - φύση – συνέπειες

§ 109. Συγγενείς σχέσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

§ 110. Γενικά

§ 111. Προϋποθέσεις

§ 112. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΧΗΣ

§ 113. Γενικά

§ 114. Στερητική

§ 115. Σωρευτική

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 116. Εισαγωγικά

§ 117. Έννοια

§ 118. Παροχή σε παράλειψη

§ 119. Δικονομικά κ.λ.π.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΙΔΗ

§ 120. Αρχική - μεταγενέστερη - απαγορευμένη παροχή

§ 121. Ολική - μερική

§ 122. Αντικειμενική - υποκειμενική χρηματική δυσχέρεια

§ 123. Οριστική - παροδική - χρονικό πλαίσιο

§ 124. Υπαίτια - ανυπαίτια

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

§ 125. Ανυπαίτια

§ 126. Υπαίτια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

§ 127. Εισαγωγικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

§ 128. Έγκυρη υποχρέωση - παροχή δυνατή

§ 129. Παροχή ληξιπρόθεσμη - υπαίτια καθυστέρηση

§ 130. Όχληση

§ 131. Υπερημερία χωρίς όχληση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

§ 132. Γενικά

§ 133. Εκπλήρωση – αποζημίωση

§ 134. Χρηματική παροχή

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΛΗΞΗ

§ 135. Λήξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΕΝΟΧΗΣ

§ 136. Γενικά

§ 137. Περιπτώσεις

§ 138. Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

§ 139. Επίδοση αγωγής

§ 140. Επιδίκαση παροχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 141. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

§ 142. Δυνατότητα εκπλήρωσης

§ 143. Προσφορά ή πρόσκληση (γενικά)

§ 144. Προσφορά

§ 145. Πρόσκληση για σύμπραξη

§ 146. Μη αποδοχή - μη σύμπραξη

§ 147. Μη προσφορά αντιπαροχής

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΛΗΞΗ

§ 148. Συνέπειες

§ 149. Λήξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΥ

§ 150. Διατάραξη σκοπού

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ

ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΗ

§ 151. Είδη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΤΑΙΣΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 152. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΟΛΟΣ

§ 153. Δόλος

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΜΕΛΕΙΑ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ - ΜΟΡΦΕΣ

§ 154. Έννοια

§ 155. Μορφές

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΦΥΣΗ

§ 156. Ψυχική στάση

§ 157. Αδόκιμοι όροι

§ 158. Άλλες απόψεις

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

§ 159. Ικανότητα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

§ 160. Αντίθετες συμφωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΞΕΝΟ ΠΤΑΙΣΜΑ

§ 161. Νόμιμος αντιπρόσωπος

§ 162. Βοηθός εκπλήρωσης

§ 163. Προστηθείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΥΧΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

§ 164. Τυχαίο γεγονός

§ 165. Ανώτερη βία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ

§ 166. Γενικά – πράξη

§ 167. Παρανομία

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 168. Αποζημίωση

§ 169. Ζημία

§ 170. Εποπτεία ύλης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 171. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΜΟΡΦΕΣ

§ 172. Θετική - αποθετική (διαφυγόν κέρδος)

§ 173. Παρούσα – μελλοντική

§ 174. Θετικό και αρνητικό διαφέρον (διαφέρον εμπιστοσύνης)

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

§ 175. Υποκειμενικός (συγκεκριμένος)

§ 176. Αποζημίωση κατ’ αποκοπή

§ 177. Εύλογη αποζημίωση

§ 178. Περιορισμοί

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

§ 179. Εισαγωγικά

§ 180. Προορισμός η χρήση

§ 181. Προορισμός η εκποίηση

§ 182. Στέρηση χρήσης

§ 182α. Υποτίμηση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

§ 183. Δαπάνες

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

§ 184. Προσβολή προσώπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΖΗΜΙΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ (ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ)

§ 185. Ζημία μη περιουσιακή (ηθική βλάβη)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΜΟΡΦΕΣ

§ 186. Μορφές

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ

§ 187. Ισοδύναμοι όροι

§ 188. Πρόσφορη αιτιότητα

§ 189. Πρόσφορη αιτιότητα και σκοπός νόμου ή σύμβασης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

§ 190. Ευπάθεια ζημιωθέντος

§ 191. Συμβολή τρίτων

§ 192. Συμβολή ζημιωθέντος

§ 193. Διακοπή αιτιώδους συνάφειας

§ 194. Ευθύνη ανεξάρτητη από πρόσφορη αιτιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΣΚΟΠΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

§ 195. Σκοπός νόμου ή σύμβασης

§ 196. Συνάφεια παρανομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ - ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

§ 197. Προλαμβάνουσα αιτιότητα

§ 198. Νόμιμη διαζευκτική συμπεριφορά

§ 199. Γενικός βιοτικός κίνδυνος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΟΣ

§ 200. Λόγοι

§ 201. Προϋποθέσεις

§ 202. Ξένο πταίσμα

§ 203. Συνέπειες - εξουσία δικαστήριου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΩΦΕΛΕΙΩΝ

(ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΥΣ)

§ 204. Ωφέλεια – αφαίρεση

§ 205. Ομάδες περιπτώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ - ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ - ΤΡΙΤΟΣ

§ 206. Δανειστής – οφειλέτης

§ 207. Ζημία τρίτου

§ 208. Εκκαθάριση ζημίας τρίτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

§ 209. Γενικά

§ 210. Χρηματική ικανοποίηση

§ 211. Φυσική αποκατάσταση

§ 212. Ικανοποίηση

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ

§ 213. Έννοια – αντικείμενο

§ 214. Φύση – τύπος

§ 215. Αντίθετες συμφωνίες

§ 216. Τύχη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

§ 217. Γενικά

§ 218. Ύψος

§ 219. Κατάπτωση

§ 220. Συνέπειες

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 221. Αρχή σύμβασης

§ 222. Συμβατική ελευθερία

§ 223. Έκταση ελευθερίας

§ 224. Αιτία

§ 225. Προστασία καταναλωτή (όροι συναλλαγών)

§ 226. Συγγενείς σχέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΥΣΗ

§ 227. Προσυμβατικό στάδιο

§ 228. Τροποποίηση (αλλοίωση)

§ 229. Λύση (λήξη)

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

§ 230. Υποσχετική – εκποιητική

§ 231. Αιτιώδης - αναιτιώδης - με άμεση εκπλήρωση

§ 232. Συναινετική – παραδοτική

§ 233. Επαχθής - χαριστική αμφοτεροβαρής – ετεροβαρής

§ 234. Σιγμιαία - διαρκής – μεριστική

§ 235. Υπέρ τρίτου - σε βάρος τρίτου

§ 236. Επώνυμη - ανώνυμη - μικτή – σύνθετη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

§ 237. Αδύνατη ή απαγορευμένη παροχή

§ 238. Υφιστάμενη περιουσία

§ 239. Μελλοντική περιουσία

§ 240. Κληρονομία προσώπου που ζει

§ 241. Ακίνητο – παράρτημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

§ 242. Γενικά

§ 243. Προσδιορισμός από τον ένα συμβαλλόμενο

§ 244. Προσδιορισμός από τρίτον

§ 245. Αοριστία αντιπαροχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

§ 246. Σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος

§ 247. Σύμβαση από απόσταση

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ Κ.Λ.Π.

§ 248. Έννοια - προϋποθέσεις - ρύθμιση κ.λ.π.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 249. Γενικά

§ 250. Λειτουργία

§ 251. Υποχρέωση προεκπλήρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ

§ 252. Ανυπαίτια

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΥΠΑΙΤΙΑ

§ 253. Δικαιώματα δανειστή (γενικά)

§ 254. Αποχή από τη σύμβαση κ.λ.π. (άρθρ. 380)

§ 255. Αποζημίωση

§ 256. Υπαναχώρηση και εύλογη αποζημίωση

§ 257. Μερική αδυναμία

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΤΑΙΣΜΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

§ 258. Πταίσμα δανειστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

§ 259. Γενικά

§ 260. Θέση προθεσμίας - τήρηση υποχρεώσεων

§ 261. Δικαιώματα δανειστή

§ 262. Μερική υπερημερία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

§ 263. Γενικά

§ 264. Υπαίτια αδυναμία – υπερημερία

§ 265. Ανυπαίτια αδυναμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΕΝΟΧΗΣ

§ 266. Θετική παράβαση ενοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ -

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΥ

§ 267. Επίδοση αγωγής - επιδίκαση παροχής - διατάραξη σκοπού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

§ 268. Υπερημερία δανειστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 269. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

§ 270. Εισαγωγικά

§ 271. Θεμελιώδη περιστατικά – μεταβολή

§ 272. Επάχθεια παροχής

§ 273. Μη εκπλήρωση

§ 274. Έλλειψη άλλης ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

§ 275. Αναπροσαρμογή – λύση

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 276. Έννοια – διακρίσεις

§ 277. Συγγενείς περιπτώσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

§ 278. Εισαγωγικά

§ 279. Υποσχόμενος - δέκτης υπόσχεσης

§ 280. Υποσχόμενος - τρίτος

§ 281. Δέκτης υπόσχεσης - τρίτος

§ 282. Τρίτος - δέκτης υπόσχεσης - υποσχόμενος

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

§ 283. Ανώμαλη εξέλιξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥ

§ 284. Σύμβαση σε βάρος τρίτου

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

§ 285. Γενικά

§ 286. Άσκηση - αποκλεισμός - ματαίωση – απόσβηση

§ 287. Συνέπειες

§ 288. Ειδικές συμφωνίες (ρήτρες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

§ 289. Έννοια – είδη

§ 290. Άσκηση – συνέπειες

Ευρετήριο νόμων

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά
Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Όλη η απαραίτητη ύλη για το Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο