Π. Φίλιος, Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος, 6η έκδ., 2011


Π. Φίλιος, Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος, 6η έκδ., 2011 Η έκτη έκδοση έχει πλήρως αναθεωρηθεί και ενημερωθεί με τη νεότερη θεωρία και τη νομολογία.

Edition info

Title
Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος
Πλήρως αναθεωρημένη
© 2011
Author
Edition
6th ed.
ISBN
978-960-568-663-5
Pages
ΧΧΧΙΧ + 546
Price
€ 55.00
In stock

Table of contents   +

Βιβλιογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Γενικά

§ 2. Χαρακτηριστικά - ιδεολογία – αρχές

§ 3. Αναθεώρηση

§ 3α. Προστασία καταναλωτή

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΟΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ

§ 4. Έννοια - υποχρεώσεις – ορολογία

§ 5. Στοιχεία - σκοπός – σχετικότητα

§ 6. Απαίτηση

§ 7. Υποχρέωση – ευθύνη

§ 8. Βάρος

§ 9. Ατελής (φυσικά) ενοχή

§ 10. Οφειλέτης – δανειστής

§ 11. Παροχή (γενικά)

§ 12. Περαιτέρω συμπεριφορά

§ 13. Γενεσιουργοί λόγοι

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ - ΦΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 14. Γενικά

§ 15. Έννοια κ.λ.π. – φύση

§ 16. Σχέσης με άλλους θεσμούς

§ 17. Δικονομικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

§ 18. Εισαγωγικά

§ 19. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

§ 20. Μεταβολή συνθηκών

§ 21. Σχέση προστασίας

§ 22. Κοινωνική ή συναλλακτική επαφή

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΡΟΧΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ - ΔΙΑΡΚΗΣ - ΕΙΔΟΥΣ - ΔΙΑΙΡΕΤΗ - ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ - ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ

§ 23. Στιγμιαία – τμηματική

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΑΡΚΗΣ

§ 24. Έννοια – λειτουργία

§ 25. Διαρκής προμήθεια

§ 26. Επαναλαμβανόμενη ενοχή

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΙΔΟΥΣ

§27. Είδους

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΑΙΡΕΤΗ - ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ

§ 28. Διαιρετή – αδιαίρετη

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΓΕΝΟΥΣ

§ 29. Γενικά

§ 30. Επιλογή

§ 31. Συγκέντρωση

§ 32. Περιορισμένο (καταχρηστικό) γένος – απόθεμα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗ

§ 33. Γενικά

§ 34. Επιλογή

§ 35. Αδυναμία παροχής – συγκέντρωση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ

§ 36. Διαζευκτική ευχέρεια

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΤΟΚΟΣ

§ 37. Γενικά

§38. Είδη

§39. Ύψος

§ 40. Χρόνος καταβολής

§ 41. Ανατοκισμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΔΟΣ - ΔΑΠΑΝΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ) -

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΔΕΙΞΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

§ 42. Πρόσοδος

§ 43. Δαπάνη - κατασκεύασμα (αφαίρεση)

§ 44. Λογοδοσία - κατάλογος – επίδειξη

§ 45. Ασφάλεια

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

§ 46. Χρήμα (γενικά)

§ 47. Νομισματικό σύστημα

§ 48. Νομική φύση

§ 49. Ειδικότερη ρύθμιση

§ 50. Πληθωρισμός

§ 51. Ξένο νόμισμα – χρυσός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ - ΜΕΡΙΚΗ - ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ

§ 52. Καλόπιστη

§ 53. Μερική

§ 54. Από τρίτον

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΤΟΠΟΣ

§ 55. Γενικά

§ 56. Καθορισμός

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

§ 57. Γενικά

§ 58. Καθορισμός

§ 59. Ταυτόχρονη εκπλήρωση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

§ 60. Γενικά

§ 61. Προϋποθέσεις

§ 62. Αποκλεισμός

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΟΣΒΗΣΗ ΕΝΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΔΟΣΗ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

§ 63. Γενικά

§ 64. Νομική φύση

§ 65. Περισσότερα χρέη (καταλογισμός)

§ 66. Παροχή σε τρίτον

§ 67. Εξοφλητική απόδειξη

§ 68. Χρεωστικό έγγραφο

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΟΣΗ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

§ 69. Δόση

§ 70. Υπόσχεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ Κ.Λ.Π.-

ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ

§ 71. Δημόσια κατάθεση

§ 72. Πώληση κ.λ.π.

§ 73. Μεσεγγύηση

§ 74. Ανανέωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

§ 75. Γενικά

§ 76. Προϋποθέσεις

§ 77. Αποκλεισμός

§ 78. Άσκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΓΧΥΣΗ - ΑΦΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ - ΑΝΤΙΣΥΜΦΩΝΙΑ

§ 79. Σύγχυση

§ 80. Άφεση χρέους

§ 81. Αρνητική αναγνώριση χρέους

§ 82. Αντισυμφωνία

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΙΡΕΤΗ ΕΝΟΧΗ

§ 83. Περισσότεροι οφειλέτες

§ 84. Περισσότεροι δανειστές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ ΕΝΟΧΗ

§ 85. Περισσότεροι οφειλέτες

§ 86. Περισσότεροι δανειστές

§ 87. Απαιτήσεις κοινωνίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΝΟΧΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ

§ 88. Γενικά

§ 89. Σχέσης δανειστή και οφειλετών

§ 90. Σχέσης οφειλετών

§ 91. Αδιαίρετη παροχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΝΟΧΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ

§ 92. Γενικά

§ 93. Σχέσης δανειστών και οφειλέτη

§ 94. Σχέσης δανειστών

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

§ 95. Γενικά

§ 96. Σύσταση

§ 97. Νομική φύση (αιτία)

§ 98. Απαίτηση

§ 99. Έκταση

§ 100. Υποχρεώσεις και ευθύνη εκχωρητή

§ 101. Προστασία οφειλέτη

§ 102. Αμφοτεροβαρής σύμβαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 103. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ

§ 104. Γενικά

§ 105. Έκταση

§ 106. Δικαιώματα εκδοχέα

§ 107. Εκποίηση ενυπόθηκου

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ

§ 108. Σύσταση - φύση – συνέπειες

§ 109. Συγγενείς σχέσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

§ 110. Γενικά

§ 111. Προϋποθέσεις

§ 112. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΧΗΣ

§ 113. Γενικά

§ 114. Στερητική

§ 115. Σωρευτική

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 116. Εισαγωγικά

§ 117. Έννοια

§ 118. Παροχή σε παράλειψη

§ 119. Δικονομικά κ.λ.π.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΙΔΗ

§ 120. Αρχική - μεταγενέστερη - απαγορευμένη παροχή

§ 121. Ολική - μερική

§ 122. Αντικειμενική - υποκειμενική χρηματική δυσχέρεια

§ 123. Οριστική - παροδική - χρονικό πλαίσιο

§ 124. Υπαίτια - ανυπαίτια

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

§ 125. Ανυπαίτια

§ 126. Υπαίτια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

§ 127. Εισαγωγικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

§ 128. Έγκυρη υποχρέωση - παροχή δυνατή

§ 129. Παροχή ληξιπρόθεσμη - υπαίτια καθυστέρηση

§ 130. Όχληση

§ 131. Υπερημερία χωρίς όχληση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

§ 132. Γενικά

§ 133. Εκπλήρωση – αποζημίωση

§ 134. Χρηματική παροχή

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΛΗΞΗ

§ 135. Λήξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΕΝΟΧΗΣ

§ 136. Γενικά

§ 137. Περιπτώσεις

§ 138. Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

§ 139. Επίδοση αγωγής

§ 140. Επιδίκαση παροχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 141. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

§ 142. Δυνατότητα εκπλήρωσης

§ 143. Προσφορά ή πρόσκληση (γενικά)

§ 144. Προσφορά

§ 145. Πρόσκληση για σύμπραξη

§ 146. Μη αποδοχή - μη σύμπραξη

§ 147. Μη προσφορά αντιπαροχής

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΛΗΞΗ

§ 148. Συνέπειες

§ 149. Λήξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΥ

§ 150. Διατάραξη σκοπού

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ

ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΗ

§ 151. Είδη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΤΑΙΣΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 152. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΟΛΟΣ

§ 153. Δόλος

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΜΕΛΕΙΑ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ - ΜΟΡΦΕΣ

§ 154. Έννοια

§ 155. Μορφές

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΦΥΣΗ

§ 156. Ψυχική στάση

§ 157. Αδόκιμοι όροι

§ 158. Άλλες απόψεις

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

§ 159. Ικανότητα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

§ 160. Αντίθετες συμφωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΞΕΝΟ ΠΤΑΙΣΜΑ

§ 161. Νόμιμος αντιπρόσωπος

§ 162. Βοηθός εκπλήρωσης

§ 163. Προστηθείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΥΧΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

§ 164. Τυχαίο γεγονός

§ 165. Ανώτερη βία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ

§ 166. Γενικά – πράξη

§ 167. Παρανομία

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 168. Αποζημίωση

§ 169. Ζημία

§ 170. Εποπτεία ύλης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 171. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΜΟΡΦΕΣ

§ 172. Θετική - αποθετική (διαφυγόν κέρδος)

§ 173. Παρούσα – μελλοντική

§ 174. Θετικό και αρνητικό διαφέρον (διαφέρον εμπιστοσύνης)

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

§ 175. Υποκειμενικός (συγκεκριμένος)

§ 176. Αποζημίωση κατ’ αποκοπή

§ 177. Εύλογη αποζημίωση

§ 178. Περιορισμοί

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

§ 179. Εισαγωγικά

§ 180. Προορισμός η χρήση

§ 181. Προορισμός η εκποίηση

§ 182. Στέρηση χρήσης

§ 182α. Υποτίμηση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

§ 183. Δαπάνες

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

§ 184. Προσβολή προσώπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΖΗΜΙΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ (ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ)

§ 185. Ζημία μη περιουσιακή (ηθική βλάβη)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΜΟΡΦΕΣ

§ 186. Μορφές

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ

§ 187. Ισοδύναμοι όροι

§ 188. Πρόσφορη αιτιότητα

§ 189. Πρόσφορη αιτιότητα και σκοπός νόμου ή σύμβασης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

§ 190. Ευπάθεια ζημιωθέντος

§ 191. Συμβολή τρίτων

§ 192. Συμβολή ζημιωθέντος

§ 193. Διακοπή αιτιώδους συνάφειας

§ 194. Ευθύνη ανεξάρτητη από πρόσφορη αιτιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΣΚΟΠΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

§ 195. Σκοπός νόμου ή σύμβασης

§ 196. Συνάφεια παρανομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ - ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

§ 197. Προλαμβάνουσα αιτιότητα

§ 198. Νόμιμη διαζευκτική συμπεριφορά

§ 199. Γενικός βιοτικός κίνδυνος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΟΣ

§ 200. Λόγοι

§ 201. Προϋποθέσεις

§ 202. Ξένο πταίσμα

§ 203. Συνέπειες - εξουσία δικαστήριου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΩΦΕΛΕΙΩΝ

(ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΥΣ)

§ 204. Ωφέλεια – αφαίρεση

§ 205. Ομάδες περιπτώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ - ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ - ΤΡΙΤΟΣ

§ 206. Δανειστής – οφειλέτης

§ 207. Ζημία τρίτου

§ 208. Εκκαθάριση ζημίας τρίτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

§ 209. Γενικά

§ 210. Χρηματική ικανοποίηση

§ 211. Φυσική αποκατάσταση

§ 212. Ικανοποίηση

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ

§ 213. Έννοια – αντικείμενο

§ 214. Φύση – τύπος

§ 215. Αντίθετες συμφωνίες

§ 216. Τύχη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

§ 217. Γενικά

§ 218. Ύψος

§ 219. Κατάπτωση

§ 220. Συνέπειες

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 221. Αρχή σύμβασης

§ 222. Συμβατική ελευθερία

§ 223. Έκταση ελευθερίας

§ 224. Αιτία

§ 225. Προστασία καταναλωτή (όροι συναλλαγών)

§ 226. Συγγενείς σχέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΥΣΗ

§ 227. Προσυμβατικό στάδιο

§ 228. Τροποποίηση (αλλοίωση)

§ 229. Λύση (λήξη)

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

§ 230. Υποσχετική – εκποιητική

§ 231. Αιτιώδης - αναιτιώδης - με άμεση εκπλήρωση

§ 232. Συναινετική – παραδοτική

§ 233. Επαχθής - χαριστική αμφοτεροβαρής – ετεροβαρής

§ 234. Σιγμιαία - διαρκής – μεριστική

§ 235. Υπέρ τρίτου - σε βάρος τρίτου

§ 236. Επώνυμη - ανώνυμη - μικτή – σύνθετη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

§ 237. Αδύνατη ή απαγορευμένη παροχή

§ 238. Υφιστάμενη περιουσία

§ 239. Μελλοντική περιουσία

§ 240. Κληρονομία προσώπου που ζει

§ 241. Ακίνητο – παράρτημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

§ 242. Γενικά

§ 243. Προσδιορισμός από τον ένα συμβαλλόμενο

§ 244. Προσδιορισμός από τρίτον

§ 245. Αοριστία αντιπαροχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

§ 246. Σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος

§ 247. Σύμβαση από απόσταση

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ Κ.Λ.Π.

§ 248. Έννοια - προϋποθέσεις - ρύθμιση κ.λ.π.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 249. Γενικά

§ 250. Λειτουργία

§ 251. Υποχρέωση προεκπλήρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ

§ 252. Ανυπαίτια

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΥΠΑΙΤΙΑ

§ 253. Δικαιώματα δανειστή (γενικά)

§ 254. Αποχή από τη σύμβαση κ.λ.π. (άρθρ. 380)

§ 255. Αποζημίωση

§ 256. Υπαναχώρηση και εύλογη αποζημίωση

§ 257. Μερική αδυναμία

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΤΑΙΣΜΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

§ 258. Πταίσμα δανειστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

§ 259. Γενικά

§ 260. Θέση προθεσμίας - τήρηση υποχρεώσεων

§ 261. Δικαιώματα δανειστή

§ 262. Μερική υπερημερία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

§ 263. Γενικά

§ 264. Υπαίτια αδυναμία – υπερημερία

§ 265. Ανυπαίτια αδυναμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΕΝΟΧΗΣ

§ 266. Θετική παράβαση ενοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ -

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΥ

§ 267. Επίδοση αγωγής - επιδίκαση παροχής - διατάραξη σκοπού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

§ 268. Υπερημερία δανειστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 269. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

§ 270. Εισαγωγικά

§ 271. Θεμελιώδη περιστατικά – μεταβολή

§ 272. Επάχθεια παροχής

§ 273. Μη εκπλήρωση

§ 274. Έλλειψη άλλης ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

§ 275. Αναπροσαρμογή – λύση

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 276. Έννοια – διακρίσεις

§ 277. Συγγενείς περιπτώσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

§ 278. Εισαγωγικά

§ 279. Υποσχόμενος - δέκτης υπόσχεσης

§ 280. Υποσχόμενος - τρίτος

§ 281. Δέκτης υπόσχεσης - τρίτος

§ 282. Τρίτος - δέκτης υπόσχεσης - υποσχόμενος

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

§ 283. Ανώμαλη εξέλιξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥ

§ 284. Σύμβαση σε βάρος τρίτου

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

§ 285. Γενικά

§ 286. Άσκηση - αποκλεισμός - ματαίωση – απόσβηση

§ 287. Συνέπειες

§ 288. Ειδικές συμφωνίες (ρήτρες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

§ 289. Έννοια – είδη

§ 290. Άσκηση – συνέπειες

Ευρετήριο νόμων

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά
Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Ν. Τριανταφύλλου, Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #5
Πλήρης ανάλυση όλων των ζητημάτων της δίκης του τροχαίου ατυχήματος από την σκοπιά των υποκειμένων της
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση