Π. Φίλιος, Ενοχικό δίκαιο - Ειδικό μέρος, τόμ. 2, 7η έκδ., 2011


Π. Φίλιος, Ενοχικό δίκαιο - Ειδικό μέρος, τόμ. 2, 7η έκδ., 2011

Αξιόπιστη ενημέρωση για όλα τα ζητήματα Ειδικού Ενοχικού Δικαίου.

Με το έργο αυτό αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δίδονται λύσεις για όλα τα θέματα Ειδικού Ενοχικού Δικαίου. Στόχος του είναι να κατατοπίσει γρήγορα και αξιόπιστα τον ώριμο νομικό της πράξης αλλά και να είναι κατανοητό και χρήσιμο και στον σπουδαστή του δικαίου.
Η νέα, ένατη έκδοση που μόλις κυκλοφόρησε είναι πλήρως ενημερωμένη με τις τελευταίες νομολογιακές εξελίξεις και τις απόψεις της θεωρίας, ελληνικής και ξένης.
Στον πρώτο τόμο εξετάζονται οι συμβάσεις εκποίησης (πώληση πράγματος, πώληση δικαιώματος, διεθνής πώληση, ανταλλαγή και ανταλλακτικές συμβάσεις, δωρεά), οι συμβάσεις παραχώρησης χρήσης (μίσθωση πράγματος, επαγγελματική μίσθωση, μίσθωση κατοικίας και οικογενειακής στέγης, αγρομίσθωση, επίμορτη αγροληψία, μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος, κτηνοληψία, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), χρησιδάνειο, δάνειο) και οι ενοχές παροχής υπηρεσιών (σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, μεσιτεία, προκήρυξη, εντολή, διοίκηση αλλοτρίων, παρακαταθήκη, ανώμαλη παρακαταθήκη - μεσεγγύηση, ευθύνη ξενοδόχων κ.ά. επιχειρηματιών, ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών).
Στον δεύτερο τόμο αναλύονται οι διατάξεις για την εταιρεία και την κοινωνία, για τις βοηθητικές συμβάσεις και ενοχές (εγγύηση, συμβιβασμός, υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, αλληλόχρεος λογαριασμός, έκταξη, ανώνυμα χρεόγραφα, επίδειξη πράγματος ή εγγράφου) για την ισόβια πρόσοδο, για τις τυχερές και μικτές συμβάσεις, για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, για τις αδικοπραξίες, για την ευθύνη από διακινδύνευση, για τις ειδικές ευθύνες (ευθύνη παραγωγού, από εργατικά ατυχήματα, από εκτέλεση δικαστικής απόφασης, από επιτρεπόμενες επεμβάσεις), για την προστασία των δανειστών.

Edition info

Title
Ενοχικό δίκαιο - Ειδικό μέρος
© 2011
Author
Volume
vol. 2
Edition
7th ed.
ISBN
978-960-445-642-0
Pages
ΧΧΧ + 561
Price
€ 60.00
In stock

Table of contents   +

Βιβλιογραφία

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 109. Έννοια κ.λ.π. - μορφές - διακρίσεις

§ 109α. Κατάρτιση - τύπος - ακυρότητα

§ 109β. Νομική φύση

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ

§ 110. Γενικά

§ 110α. Αξιώσεις και υποχρεώσεις (είδη)

§ 110β. Εισφορά - πίστη

§ 110γ. Κέρδη

§ 110δ. Ζημίες

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

§ 111. Διαχείριση

§ 111α. Διαχειριστής

§ 111β. Αντιπροσώπευση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΧΡΕΗ

§ 112. Περιουσία

§ 112α. Χρέη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

§ 113. Έξοδος εταίρου

§ 113α. Είσοδος εταίρου

§ 113β. Μεταβίβαση μερίδας εν ζωή

§ 113γ. Μεταβίβαση μερίδας αιτία θανάτου (ρήτρα διαδοχής)

§ 113δ. Ρήτρα συνέχισης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ

§ 114. Γενικά - λόγοι

§ 114α. Καταγγελία

§ 115. Γενικά

§ 115α. Εκκαθαριστής

§ 115β. Εργασίες

§ 115γ. Διανομή

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΑΝΑΒΙΩΣΗ

§ 116. Παράταση - ανανέωση - αναβίωση

ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

§ 117. Νομικό πρόσωπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 118. Έννοια - νομική φύση

§ 118α. Γένεση - αντικείμενο

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

§ 119. Καρποί - χρήση

§ 119α. Διάθεση μερίδας

§ 119β. Υποχρεώσεις

§ 119γ. Σχέσεις με τρίτους

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

§ 120. Γενικά

§ 120α. Τακτική

§ 120β. Δικαστικός κανονισμός

§ 120γ. Μέτρα συντήρησης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΛΥΣΗ (ΓΕΝΙΚΑ)

§ 121. Λύση (γενικά)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΛΥΣΗ

§ 122. Εισαγωγικά

§ 122α. Έννοια - τύπος

§ 122β. Νομική φύση

§ 122γ. Ελαττώματα κ.λ.π. - δικαιώματα τρίτων

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

§ 123. Εισαγωγικά

§ 123α. Τρόπος - αντικείμενα

§ 123β. Αποκλεισμός

§ 123γ. Νομική φύση - διατυπώσεις κ.λ.π.

§ 123δ. Απαιτήσεις από την κοινωνία

§ 124. Γενικά

§ 124α. Μορφές σύνθεσης μερών

§ 124β. Σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας

§ 124γ. Περιέλευση μερών

§ 125. Πλειστηριασμός

§ 125α. Επιδίκαση επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 126. Έννοια κ.λ.π. – αντικείμενο

§ 126α. Νομική φύση - τύπος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

§ 126β. Αναδοχή χρέους - εγγυοδοσία - εγγυητική σύμβαση

§ 126γ. Παροχική και αναδοχική εγγύηση

§ 126δ. Πατρωνική δήλωση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΗ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

§ 127. Περιεχόμενο ενοχής

§ 127α. Ενστάσεις εγγυητή - δίζηση

§ 127β. Ενστάσεις πρωτοφειλέτη

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΕΙΛΕΤΗ

§ 128. Γενικά

§ 128α. Αναγωγή

§ 128β. Υποκατάσταση

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΑΠΟΣΒΗΣΗ

§ 129. Εισαγωγικά - λόγοι

§ 129α. Εγγύηση για ορισμένο χρόνο

§ 129β. Εγγύηση για αόριστο χρόνο

§ 129γ. Εγγύηση για εργαζόμενο ή εργολάβο

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

§ 130. Αντεγγύηση

§ 130α. Μετεγγύηση

§ 130β. Εντολή για πίστωση τρίτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

§ 131. Γενικά

§ 131α. Νομική φύση - συνέπειες

§ 131β. Ακυρότητα ή ακύρωση - διάρρηξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ

§ 132. Γενικά

§ 132α. Κατάρτιση

§ 132β. Ανεξάρτητη ενοχή

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΩΔΗΣ

§ 132γ. Αιτιώδης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

§ 133. Γενικά

§ 133α. Είσοδος στο λογαριασμό

§ 133β. Κλείσιμο - συμψηφισμός

§ 133γ. Κατάλοιπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΚΤΑΞΗ

§ 134. Γενικά

§ 134α. Σχέσεις μερών

§ 134β. Μεταβίβαση - απόσβηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΝΩΝΥΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

§ 135. Γενικά

§ 135α. Γένεση (θεωρίες)

§ 135β. Πρόσωπα

§ 135γ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα οφειλέτη

§ 135δ. Κήρυξη ανίσχυρων για κλοπή, απώλεια κ.λ.π

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

§ 136. Παρεπόμενοι τίτλοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Ή ΕΓΓΡΑΦΟΥ

§ 137. Επίδειξη πράγματος ή εγγράφου

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΣ

§ 138. Γενικά

§ 138α. Λειτουργία

§ 138β. Νομική φύση σύμβασης

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

ΤΥΧΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

§ 139. Εισαγωγικά

§ 139α. Παίγνιο

§ 139β. Βοηθητικές και παρεπόμενες ενοχές

§ 139γ. Στοίχημα

§ 139δ. Λαχείο

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ

ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

§ 140. Γενικά

§ 140α. Συνδυασμός τύπων (δίδυμη σύμβαση)

§ 140β. Αντιπαροχή άλλου τύπου

§ 140γ. Συγχώνευση τύπων

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 141. Έννοια - σκοπός - υποκείμενα - σχέση με αδικοπραξία

§ 141α. Απαίτηση από παροχή και απαίτηση χωρίς παροχή

§ 141β. Νομική φύση

§ 141γ. Παραγραφή

§ 141δ. Νομοθετικές παραπομπές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 142. Εισαγωγικά

§ 142α. Παροχή

§ 142β. Έλλειψη νόμιμης αιτίας

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

§ 143. Απαίτηση αχρεωστήτου

§ 143α. Αποκλεισμός αναζήτησης

§ 144. Απαίτηση για αιτία που δεν επακολούθησε

§ 145. Απαίτηση για αιτία που έληξε

§ 146. Απαίτηση για αιτία παράνομη

§ 147. Απαίτηση για αιτία ανήθικη

§ 147α. Αποκλεισμός αναζήτησης

§ 148. Απαίτηση για έλλειψη αιτίας γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

§ 149. Γραμμικές

§ 149α. Έννοια - λειτουργία

§ 149β. Παροχή σε τρίτον - έκταξη

§ 149γ. Σύμβαση υπέρ τρίτου - εκχώρηση

§ 149δ. Εκπλήρωση με πρωτοβουλία τρίτου (317, 319)

§ 149ε. Πλάνη κατά την παροχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ

§ 150. Εισαγωγικά

§ 151. Απαίτηση από επέμβαση

§ 151α. Περιπτωσιολογία

§ 152. Απαίτηση από δαπάνες

§ 153. Απαίτηση από αναγωγή

§ 154. Απαίτηση από κτήση με διάταξη νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΡΡΟΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ

§ 155. Συρροή απαίτησης από παροχή με απαίτηση χωρίς παροχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ - ΕΥΘΥΝΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 156. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΚΑΛΟΠΙΣΤΟΣ ΜΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ ΛΗΠΤΗΣ

§ 157. Εισαγωγικά

§ 157α. Αντικείμενο - αξία

§ 157β. Αντάλλαγμα

§ 157γ. Ωφελήματα - περιελθόν

§ 157δ. Έλλειψη ή έκλειψη πλουτισμού

§ 157ε. Περιπτωσιολογία

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ Η΄ ΚΑΚΟΠΙΣΤΟΣ ΛΗΠΤΗΣ

§ 158. Γενικά - περιπτώσεις

§ 158α. Έκταση ευθύνης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

§ 159. Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΟΥ

§ 160. Ευθύνη τρίτου

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 161. Υποστάσεις - γένεση - ορολογία

§ 161α. Νομοθετικές απόψεις

§ 161β. Θεμελίωση - περιπτώσεις

§ 161γ. Σχέση με αθέτηση ενοχής

§ 161δ. Βάρος επίκλησης και απόδειξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΛΑΒΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΥΠΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ

§ 162. Υποστασιακή δομή

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΑΞΗ

§ 163. Πράξη

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ

§ 164. Έννοια – διακρίσεις

§ 164α. Θεωρία αποτελέσματος

§ 164β. Θεωρία πράξης

§ 164γ. Συναλλακτικές ρυθμίσεις

§ 165. Απόλυτα δικαιώματα

§ 165α. Σχετικά δικαιώματα

§ 165β. Προστατευτικός νόμος (έννομα συμφέροντα)

§ 166. Παράλειψη

§ 167. Λόγοι αποκλεισμού

§ 167α. Γενικοί λόγοι

§ 167β. Ειδικοί λόγοι

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΠΤΑΙΣΜΑ

§ 168. Ρύθμιση

§ 169. Είδη

§ 170. Ικανότητα

§ 170α. Ευθύνη από επιείκεια

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΖΗΜΙΑ – ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ Κ.Λ.Π.

§ 171. Ζημία - αιτιώδης συνάφεια κ.λ.π

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΝΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

§ 172. Έννοια - νομική φύση - συρροή

§ 172α. Ουσιώδη στοιχεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ - ΕΞΥΒΡΙΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΔΥΣΦΗΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ

§ 173. Δυσφημητικές διαδόσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΞΥΒΡΙΣΗ Κ.Λ.Π. ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ή ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

§ 174. Ρύθμιση

§ 174α. Αποκλεισμός παρανομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΛΛΟΥ

§ 175. Γενικά

§ 175α. Ουσιώδη στοιχεία

§ 175β. Ζημία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΖΩΟΥ

§ 176. Γενικά

§ 176α. Ουσιώδη στοιχεία

§ 176β. Ζημία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 177. Εισαγωγικά

§ 178. Νομικά πρόσωπα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Κ.Λ.Π.

§ 179. Δημόσιο κ.λ.π. στις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου κ.λ.π.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

§ 180. Γενικά

§ 180α. Ουσιώδη στοιχεία

§ 180β. Ευθύνη οργάνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΗΣΗ

§ 181. Γενικά

§ 181α. Πρόστηση

§ 181β. Αδικοπραξία προστηθέντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

§ 182. Κοινή πράξη - παράλληλη ευθύνη

§ 182α. Πιθανή αιτιότητα

§ 183. Ενοχή εις ολόκληρον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 184. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

§ 185. Γενικά

§ 185α. Νοσήλια - έξοδα κηδείας

§ 185β. Δικαίωμα διατροφής

§ 185γ. Δικαίωμα υπηρεσιών

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΒΛΑΒΗ ΣΩΜΑΤΟΣ Ή ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

§ 186. Γενικά

§ 186α. Παρούσα και μελλοντική ζημία

§ 186β. Νοσήλια

§ 186γ. Αναπηρία ή παραμόρφωση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

§ 187. Μελλοντική αποζημίωση - ασφάλεια

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΤΡΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

§ 188. Γενικά

§ 188α. Καταβολή

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ή ΒΛΑΒΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

§ 189. Αφαίρεση ή βλάβη πράγματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

§ 190. Γενικά

§ 190α. Προϋποθέσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ

§ 190β. Γενικά

§ 190γ. Οικογένεια θύματος

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

§ 190δ. Υπολογισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

§ 191. Γενικά - χρόνος

§ 191α. Κολάσιμη πράξη

§ 191β. Περιελθόν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ

§ 192. Παράλειψη και άρση προσβολής

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 193. Έννοια - δικαιολογία - νομική φύση

§ 193α. Δικαιώματα - συναιτιότητα – συνυπεύθυνοι - απαλλακτικές ρήτρες - συρροή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

§ 194. Ρυθμισμένες

§ 195. Αρρύθμιστες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΖΩΟΥ

§ 196. Ευθύνη από κατοχή ζώου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΕΡΓΟΥ

§ 197. Γενικά - συρροή - υπεύθυνοι

§ 197α. Προϋποθέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 198. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΤΥΧΗΜΑ

§ 199. Ατύχημα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ

§ 200. Υπεύθυνοι

§ 201. Περιεχόμενο - έκταση

§ 201α. Λόγοι απαλλαγής

§ 201β. Οικείο πταίσμα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

§ 202. Κοινές ζημίες - σύγκρουση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

§ 203. Γενικά

§ 203α. Μεταφορά προσώπων

§ 203β. Μεταφορά πραγμάτων και αποσκευών

§ 203γ. Καθυστέρηση

§ 203δ. Ζημίες τρίτων στην επιφάνεια

§ 203ε. Σύγκρουση

§ 203στ. Προστηθέντες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

§ 204. Ευθύνη από πυρηνική ενέργεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΡΥΠΑΝΣΗ Ή ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

§ 205. Ευθύνη από ρύπανση ή υποβάθμιση περιβάλλοντος

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Κ.Λ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

§ 206. Ευθύνη κατά τον αστικό κώδικα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 2251/1994

§ 207. Γενικά

§ 208. Υπεύθυνοι

§ 209. Προϊόν - ασφάλεια - ζημία-αποζημίωση

§ 210. Νομική φύση - προϋποθέσεις - απαλλαγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

§ 211. Γενικά

§ 212. Ανασφάλιστοι στο Ι.Κ.Α

§ 213. Ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

§ 214. Ευθύνη από εκτέλεση δικαστικής απόφασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ 215. Ευθύνη από επιτρεπόμενες επεμβάσεις

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 216. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ (ΕΝΑΓΟΝΤΑΣ - ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ)

§ 217. Υποκείμενα (ενάγοντας - εναγόμενος)

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΗ

§ 218. Απαλλοτρίωση - δόλος οφειλέτη - γνώση τρίτου

§ 218α. Βλάβη δανειστών - εκτελεστός τίτλος

§ 218β. Δικαστική άσκηση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΑΡΡΗΞΗ – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΕΥΘΥΝΗ

§ 219. Διάρρηξη - αναγκαστική εκτέλεση – ευθύνη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

§ 220. Περισσότεροι δανειστές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

§ 221. Γενικά

§ 222. Δανειστής - οφειλέτης

§ 223. Δικαιώματα - συνέπειες (σχέσεις μερών)

Ευρετήριο νόμων

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά
Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Ν. Τριανταφύλλου, Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #5
Πλήρης ανάλυση όλων των ζητημάτων της δίκης του τροχαίου ατυχήματος από την σκοπιά των υποκειμένων της
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση