Π. Φίλιος, Εμπράγματο δίκαιο, 4η έκδ., 2011


Π. Φίλιος, Εμπράγματο δίκαιο, 4η έκδ., 2011 Η τέταρτη έκδοση έχει πλήρως αναθεωρηθεί. Η νομολογία και η θεωρία έχουν ενημερωθεί και επαναξιολογηθεί.

Edition info

Title
Εμπράγματο δίκαιο
Πλήρως αναθεωρημένη
© 2011
Collaborator
Author
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-568-662-8
Pages
ΧΧΧΙ + 483
Price
€ 48.00
In stock

Table of contents   +

Βιβλιογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 1. Ρύθμιση – περιεχόμενο

§ 2. Θέση - προέλευση.

§ 3. Ιδεολογία - χαρακτηριστικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

§ 4. Τυποποίηση

§ 4α. Δημοσιότητα

§ 5. Ειδικότητα - μεταβιβασιμότητα

§ 6. Συνύπαρξη - συσσωμάτωση

§ 7. Προτεραιότητα - αποχωρισμός - παρακολούθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

§ 8. Έννοια κ.λ.π. - στοιχεία

§ 9. Αμεσότητα

§ 10. Απολυτότητα

§ 11. Διάκριση από άλλες σχέσεις

§ 12. Αξίωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

§ 13. Γενικά

§ 14. Συμφωνία

§ 15. Μονομερής δήλωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΛΗ Ή ΚΑΚΗ ΠΙΣΤΗ

§ 15α. Γενικά

§ 15β. Περιπτωσιολογία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

§ 16. Έννοια

§ 17. Κινητά - ακίνητα

§ 18. Αντικαταστατά - αναλωτά - διαιρετά

§ 16. Απλά - σύνθετα - ομάδες

§ 20. Κύρια - παρεπόμενα - εμπορεύματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

§ 21. Εισαγωγικά

§ 22. Συστατικά (ουσιώδη - επουσιώδη)

§ 23. Ουσιώδη συστατικά ακίνητου

§ 24. Φαινομενικά συστατικά

§ 25. Παραρτήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΡΠΟΙ - ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ - ΒΑΡΗ

§ 26. Καρποί

§ 27. Ωφελήματα - βάρη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

§ 28. Γενικά

§ 29. Κοινόχρηστα

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 30. Έννοια - μορφολογία

§ 30α. Λειτουργία - δικαιολογητική βάση

§ 31. Νομική φύση

§ 32. Καταγωγή διατάξεων - ζητήματα - γερμΑΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΟΜΗ ΜΕ ΚΑΤΟΧΗ

§ 33. Έννοια

§ 34. Κτήση

§ 35. Άσκηση - διατήρηση - απώλεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΝΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΟΧΗ

§ 36. Εισαγωγικά

§ 37. Κτήση

§ 38. Άσκηση - διατήρηση

§ 39. Απώλεια - αντιποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

§ 40. Νομή δικαιώματος (οιονεί νομή)

§ 41. Συννομή

§ 42. Κληρονομική κ.λ.π. νομή

§ 43. Βοηθούμενη νομή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 44. Εισαγωγικά

§ 45. Παράνομη προσβολή

§ 46. Επιλήψιμη νομή

§ 47. Αδικοπραξία - αδικαιολόγητος πλουτισμός - ανακοπή

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

§ 48. Αυτοδύναμη

§ 49. Αναζήτηση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΒΟΛΗ Ή ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ

§ 50. Γενικά

§ 51. Αποβολή

§ 52. Διατάραξη

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ (ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ) ΚΑΤΟΧΗ

§ 53. Γενικά

§ 54. Έννοια κ.λ.π.

§ 55. Μορφές

§ 56. Κτήση - άσκηση - διατήρηση - απώλεια

§ 57. Μεταβίβαση - κλιμάκωση

§ 58. Προστασία

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 59. Εισαγωγικά

§ 60. Αντικείμενο

§ 61. Εξουσία

§ 62. Νομική φύση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 63. Εισαγωγικά

§ 64. Νομική φύση

§ 65. Γειτονική κοινωνία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΟΙ

§ 66. Εκπομπές κ.λ.π.

§ 67. Επιβλαβείς εγκαταστάσεις

§ 68. Επισκευή κ.λ.π. κτιρίου

§ 69. Πτώση οικοδομής κ.λ.π.

§ 70. Ανόρυξη κοντά στα θεμέλια

§ 71. Ρίζες - κλαδιά

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

§ 72. Γενικά

§ 73. Προϋποθέσεις

§ 74. Συνέπειες

§ 74α. Εμπράγματοι δικαιούχοι

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

§ 75. Δίοδος

§ 76. Σωλήνες - καλώδια

§ 77. Διοχέτευση νερού

§ 78. Πτώση καρπών

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΟΡΙΑΚΟΙ

§ 79. Κανονισμός ορίων

§ 80. Διαχωρίσματα

§ 81. Ορόσημα - δέντρο στο όριο

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ

§ 82. Γενικά

§ 83. Ροή

§ 84. Χρήση χωριού - χορήγηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΤΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 85. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

§ 85α. Γενικά

§ 86. Συμφωνία

§ 87. Μεταγραφή

§ 88. Κτήση από μη κύριο

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΑΠΟ ΚΥΡΙΟ

§ 89. Γενικά

§ 90. Συμφωνία

§ 91. Παράδοση

§ 92. Έλλειψη νομής - νομή τρίτου

§ 93. Δικαιώματα τρίτων

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΡΙΟ

§ 94. Γενικά

§ 95. Προϋποθέσεις

§ 96. Πράγματα από κλοπή ή απώλεια

§ 97. Συνέπειες

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 98. Γενικά

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

§ 99. Εισαγωγικά

§ 100. Επιδεκτικότητα πράγματος

§ 101. Χρόνος νομής

§ 102. Καλή πίστη

§ 103. Νόμιμος τίτλος

§ 104. Νομιζόμενος τίτλος

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ

§ 105. Αναστολή - Διακοπή

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

§ 106. Συνέπειες

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ

§ 107. Γενικά

§ 108. Σχέδιο πόλης - οικισμός

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΝΩΣΗ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ - ΑΝΑΜΙΞΗ - ΕΙΔΟΠΟΙΙΑ

§ 109. Γενικά

§ 110. Ένωση

§ 111. Συνάφεια

§ 112. Ανάμιξη (σύμμιξη - σύγχυση)

§ 113. Ειδοποιία

§ 114. «Αποζημίωση» πρώην κυρίου κ.λ.π.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π. Ή ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΡΠΩΝ

§ 115. Γενικά

§ 116. Νομέας

§ 117. Εμπράγματος δικαιούχος - κύριος

§ 118. Ενοχικός δικαιούχος

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ - ΖΩΑ Κ.Λ.Π.

§ 119. Γενικά

§ 120. Ζώα

§ 121. Σμήνος από μέλισσες

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΑΠΟΛΩΛΟΤΩΝ

§ 122. Γενικά

§ 123. Νομική κατάσταση

§ 124. Κτήση κυριότητας

ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

§ 125. Ανακάλυψη θησαυρού

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ

§ 126. Γενικά

§ 127. Πρόσχωση - πρόσκλυση

§ 128. Προβολή νησιού

§ 129. Εγκατάλειψη κοίτης

§ 130. Περιβολή από βραχύονα - κατάκλυση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΩΛΕΙΑ

§ 131. Απώλεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 132. Εισαγωγικά

§ 133. Κατάσταση διεκδίκησης

§ 134. Καλή πίστη

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΞΙΩΣΗ (ΑΓΩΓΗ)

§ 135. Γενικά

§ 136. Υποκείμενα - περιεχόμενο

§ 137. Δικονομικά

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

§ 138. Γενικά

§ 139. Νομείς

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

§ 140. Γενικά

§ 141. Νομείς

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

§ 142. Γενικά

§ 143. Μεταβολή μορφής

§ 144. Δικαίωμα - δικαιούχοι

§ 145. Δικαίωμα αφαίρεσης

§ 146. Δικαίωμα επίσχεσης

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟ

§ 147. Κατάσταση διεκδίκησης

§ 148. Αποζημίωση - ωφελήματα - δαπάνες

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕ ΝΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

§ 149. Σχέσεις κυρίου με νομέα δικαιώματος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 150. Γενικά

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΒΟΛΗ

§ 151. Παράνομη

§ 152. Προσβολέας

§ 153. Άρση - παράλειψη

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΟΥΒΛΙΚΙΑΝΗ ΑΓΩΓΗ

§ 154. Γενικά

§ 155. Διεκδικητική

§ 156. Αρνητική

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

§ 157. Δικαίωμα αναζήτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

§ 158. Γενικά

§ 159. Πραγματική δουλεία

§ 160. Δέσμευση διάδοχων

§ 161. Αξιώσεις απέναντι σε τρίτους

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

§ 162. Γενικά

§ 163. Σύσταση

§ 164. Νομική κατάσταση

§ 165. Κανονισμός

§ 166. Λήξη

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

§ 167. Χρονομεριστική κυριότητα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΟΥΛΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

§ 168. Γενικά

§ 169. Σύσταση

§ 170. Περιεχόμενο

§ 171. Διαίρεση ακίνητων

§ 172. Άσκηση

§ 173. Προστασία

§ 174. Απόσβηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 175. Έννοια κ.λ.π. - περιεχόμενο

§ 176. Αντικείμενο

§ 177. Νομική φύση - προστασία

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ

§ 178. Σύσταση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

§ 179. Γενικά

§ 180. Κατάσταση - απογραφή - ασφάλιση

§ 181. Προορισμός - μεταχείριση - ειδοποίηση

§ 182. Ευθύνη - ασφάλεια - εκμίσθωση - ανάθεση σε διαχειριστή

§ 183. Καρποί - θησαυρός

§ 184. Βάρη - δαπάνες - κατασκεύασμα

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΑΠΟΣΒΗΣΗ

§ 185. Μεταβίβαση άσκησης

§ 186. Μετατροπή

§ 187. Απόσβηση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

§ 188. Επικαρπία δικαιώματος

§ 189. Επικαρπία απαίτησης

§ 190. Επικαρπία περιουσίας

§ 191. Επικαρπία ανώνυμων τίτλων

§ 192. Επικαρπία αναλωτών (ανώμαλη επικαρπία)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΟΙΚΗΣΗ

§ 193. Γενικά

§ 194. Ειδικές περιπτώσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

§ 195. Περιορισμένες προσωπικές δουλείες

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 196. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΕΧΥΡΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΝΕΧΥΡΟ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 197. Έννοια κ.λ.π. - φύση

§ 198. Πρόσωπα - αντικείμενο

§ 199. Απαίτηση - προστασία

§ 200. Προνόμιο

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ

§ 201. Γενικά

§ 202. Ενεχυρική συμφωνία

§ 202α. Σύμβαση ενεχύρασης (νόμιμη αιτία)

§ 203. Παράδοση

§ 204. Κτήση από μη κύριο

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

§ 205. Γενικά

§ 206. Φύλαξη - χρήση - μετενεχύραση

§ 207. Ωφελήματα - δαπάνες - κατασκεύασμα

§ 208. Προσβολή από το δανειστή

§ 209. Κίνδυνος ασφάλειας - επωφελής πώληση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΑΠΟΣΒΗΣΗ

§ 210. Μετατροπή

§ 211. Απόσβηση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

§ 212. Γενικά

§ 213. Πλειστηριασμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

§ 214. Ενέχυρο δικαιώματος

§ 215. Ενέχυρο απαίτησης

§ 216. Ενέχυρο ανώνυμων τίτλων

§ 217. Ενέχυρο τίτλων σε διαταγή

§ 218. Ενέχυρο αναλωτών (ανώμαλο ενέχυρο

§ 219. Νόμιμο ενέχυρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΒΙΒΛΙΑΚΑ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ) ΕΝΕΧΥΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΑΚΟ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟ) ΕΝΕΧΥΡΟ

§ 220. Γενικά

§ 221. Αντικείμενο

§ 222. Σύσταση

§ 223. Νομική κατάσταση

§ 224. Προτεραιότητα

§ 225. Απόσβηση - εξάλειψη

§ 226. Εκποίηση πράγματος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΝΕΧΥΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

§ 227. Ενέχυρο επιχειρηματικών απαιτήσεων

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΝΕΧΥΡΟ

§ 228. Κυμαινόμενο ενέχυρο

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΟΙΟΝΕΙ ΕΝΕΧΥΡΑ

§ 229. Πώληση με τον όρο διατήρησης κυριότητας

§ 230. Καταπιστευματικές μεταβιβάσεις κ.λ.π.

§ 230α. Εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΥΠΟΘΗΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 231. Έννοια - πρόσωπα - πρακτική αξία

§ 232. Νομική φύση

§ 233. Αντικείμενο

§ 234. Προστασία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

§ 235. Γενικά

§ 236. Έκταση ασφάλισης

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

§ 237. Νόμος

§ 238. Δικαστική κ.λ.π. απόφαση

§ 239. Ιδιωτική βούληση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ

§ 240. Γενικά

§ 241. Δικαιούχοι

§ 242. Διαδικασία

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΕΝΑΛΛΑΓΗ

§ 243. Προτεραιότητα

§ 244. Εναλλαγή

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

§ 245. Ασφάλιση

§ 246. Απαλλοτρίωση

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΑΠΟΣΒΗΣΗ - ΕΞΑΛΕΙΨΗ

§ 247. Απόσβηση

§ 248. Εξάλειψη

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ

§ 249. Γενικά

§ 250. Κατακύρωση κ.λ.π.

§ 251. Πλειστηρίασμα

§ 252. Τρίτος κύριος ή νομέας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

§ 253. Γενικά

§ 254. Τροπή σε υποθήκη

§ 255. Απόσβηση - εξάλειψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

§ 256. Γενικά

§ 256α. Ασφαλιστική σύμβαση (νόμιμη αιτία)

§ 257. Κριτήρια κύρους

§ 257α. Ακυρότητα μεταβίβασης

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 258. Μορφή

§ 259. Υποθηκοφυλακείο

§ 260. Βιβλία

§ 261. Διαδικασία καταχώρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

§ 262. Γενικά - πράξεις - ακυρότητα

§ 263. Διαδικασία κ.λ.π.

§ 264. Ενέργεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΟΘΗΚΩΝ

§ 265. Βιβλίο υποθηκών

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 266. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

§ 267. Στοιχεία

§ 268. Κτηματογράφηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ

§ 269. Πρώτες εγγραφές

§ 270. Πράξεις που εγγράφονται

§ 271. Διαδικασία - διορθώσεις

§ 272. Χρόνος καταχώρισης - προτεραιότητα - δημοσιότητα

§ 273. Ενέργεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

§ 274. Τεκμήριο ακρίβειας

§ 275. Κτήση από μη δικαιούχο

§ 276. Χρησικτησία

Ευρετήριο νόμων

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της διατάραξης
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Πλήθος ζητημάτων και απόψεων από τη νομολογία και τη θεωρία του Εμπραγμάτου Δικαίου σε ένα απαραίτητο βοήθημα για τον δικηγόρο της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021
Μια συστηματική παρουσίαση της ύλης του Εμπράγματου Δικαίου προσιτή και κατανοητή σε κάθε αναγνώστη