Ελληνικά English
| | | |

Books


Π. Αρμαμέντος/Β. Σωτηρόπουλος, Προσωπικά δεδομένα - Ερμηνεία Ν. 2472/1997, 2005

Edition info

Title
Προσωπικά δεδομένα - Ερμηνεία Ν. 2472/1997
Με τις τροποποιήσεις των νόμων 2623/1998, 2703/1999, 2819/2000, 2915/2001, 3051/2002, 3090/2002 και 3156/2003. Πρόλογος Κ. Δαφέρμος
© 2005
Authors
ISBN
978-960-301-948-8
Pages
598
Price
€ 58.00
Out of print

Π. Αρμαμέντος/Β. Σωτηρόπουλος, Προσωπικά δεδομένα - Ερμηνεία Ν. 2472/1997, 2005


Π. Αρμαμέντος/Β. Σωτηρόπουλος, Προσωπικά δεδομένα - Ερμηνεία Ν. 2472/1997, 2005

Με την έκδοση του έργου καλύπτεται ένα σημαντικό βιβλιογραφικό κενό: η κατ’ άρθρο ερμηνεία του περίφημου Ν. 2472/1997, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Το βιβλίο περιέχει εκτενέστατο σχολιασμό των 26 άρθρων του Νόμου, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις 7 τροποποιήσεις στις οποίες υποβλήθηκε (ως το 2003). Στην ανάλυση κάθε άρθρου παρατίθεται όλη η σημαντική νομολογία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των δικαστηρίων της χώρας, ως το 2004, καθώς και σχετικές βιβλιογραφικές και αρθρογραφικές παραπομπές.

Η χρησιμότητα του βιβλίου είναι τεράστια για το νομικό της «πράξης», καθώς παντού υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς στον πρόλογό τους. Το έργο απευθύνεται επίσης και στον θεωρητικό, καθώς ο κατ’ άρθρο σχολιασμός κατατείνει στην κριτική θεμελίωση των επιλογών του Έλληνα (συνταγματικού και κοινού), καθώς και του κοινοτικού (ενόψει της σχέσης του Νόμου προς την Οδηγία 95/46/ΕΚ και το άρθρο 286 ΣυνθΕΚ) νομοθέτη.

Καινοτομίες του βιβλίου αποτελούν η ρητή και εκτεταμένη εφαρμογή της ερμηνευτικής αρχής «εν αμφιβολία, υπέρ του υποκειμένου των δεδομένων», η υποβολή του Ν. 2472/1997 σε σύμφωνη προς το αναθεωρημένο Σύνταγμα και το κοινοτικό κεκτημένο ερμηνεία, η παράθεση των έντυπων φορμών γνωστοποίησης επεξεργασιών και αρχείων που υποβάλλονται ενώπιον της Αρχής, καθώς και των φορμών αιτήσεων έκδοσης των αδειών, με τις οποίες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ένα αναλυτικό ευρετήριο όρων συμπληρώνει το έργο, καθιστώντας άμεσο τον εντοπισμό κάθε ζητήματος που διέπεται από το Νόμο, με την αντίστοιχη λέξη-κλειδί. Το βιβλίο προλογίζει ο κ. Κώστας Δαφέρμος, πρώτος Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και τ. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

Δείτε επίσης: Προσωπικά δεδομένα (συμπλήρωμα ερμηνείας με τις νομοθετικές τροποποιήσεις των ετών 2006 και 2007)

Edition info

Title
Προσωπικά δεδομένα - Ερμηνεία Ν. 2472/1997
Με τις τροποποιήσεις των νόμων 2623/1998, 2703/1999, 2819/2000, 2915/2001, 3051/2002, 3090/2002 και 3156/2003. Πρόλογος Κ. Δαφέρμος
© 2005
Authors
ISBN
978-960-301-948-8
Pages
598
Price
€ 58.00
Out of print

Table of contents   +

Πρόλογος κ. Κ. Δαφέρμου

Πρόλογος Συγγραφέων

Συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1: Αντικείμενο

1. Γενικά - το εισαγωγικό άρθρο

2. Ο προστατευτικός χαρακτήρας του Νόμου

2.1. Θέσπιση προϋποθέσεων για την επεξεργασία

2.2. Προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων

2.3. «Ιδίως» η ιδιωτική ζωή

3. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής

4. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

1. Γενικά–η δεσμευτικότητα του νομοθετικού ορισμού

2. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»

2.1 Πληροφορία αναφερόμενη στο πρόσωπο του υποκειμένου

2.2. Μη προστατευόμενα στατιστικά στοιχεία

2.3. Προστατευόμενα στατιστικά στοιχεία

3. «Ευαίσθητα δεδομένα»

3.1. Ο κλειστός αριθμός κατηγοριών ευαίσθητων δεδομένων

3.2. Φυλετική ή εθνική προέλευση

3.3. Πολιτικά φρονήματα

3.4. Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις

3.5. Συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση

3.6. Υγεία

3.7. Κοινωνική πρόνοια

3.8. Ερωτική ζωή

3.9. Ποινικές διώξεις ή καταδίκες

4. «Υποκείμενο των δεδομένων»

5. «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

5.1. Οι πραγματοποιούντες την επεξεργασία

5.2. Η ενδεικτική απαρίθμηση των εργασιών

5.3. Συλλογή

5.4. Καταχώριση

5.5. Οργάνωση

5.6. Διατήρηση ή αποθήκευση

5.7. Τροποποίηση

5.8. Εξαγωγή

5.9. Χρήση

5.10. Διαβίβαση

5.11. Διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση

5.12. Συσχέτιση ή συνδυασμός

5.13. Διασύνδεση

5.14. Δέσμευση (κλείδωμα)

5.15. Διαγραφή

5.16. Καταστροφή

6. «Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

6.1. Η έννοια του Αρχείου

6.2. Ο τηρών το αρχείο

6.3. Η νομική σημασία της ύπαρξης αρχείου

7. «Διασύνδεση»

7.1. Ειδικότερος προσδιορισμός μιας μορφής επεξεργασίας

7.2. Πλειονότητα αρχείων

7.3. Ετερότητα προσώπων ή ετερότητα σκοπού τήρησης των αρχείων

7.4. Δυνατότητα συσχέτισης των προσωπικών δεδομένων

8. «Υπεύθυνος επεξεργασίας»

8.1. Κύκλος προσώπων

8.2. Καθορισμός σκοπού και τρόπου επεξεργασίας

8.3. Καθορισμός/προσδιορισμός του υπεύθυνου επεξεργασίας κατ’ απόκλιση του ορισμού

9. «Εκτελών την επεξεργασία»

10. «Τρίτος»

10.1. Άμεση εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας

10.2. Ενέργεια για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας

11. «Αποδέκτης»

11.1. Ανακοίνωση ή μετάδοση δεδομένων

11.2. Δυνατότητα να είναι και τρίτος

12. «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων

12.1. Προϋπόθεση η ενημέρωση

12.2. Δήλωση βούλησης

12.3. Ελεύθερη ανάκληση

13. «Αρχή»

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Ι. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής

1. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία

2. Μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία

3. Εξαίρεση από το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής

3.1. Αποκλειστικά προσωπικές δραστηριότητες

3.2. Οικιακές δραστηριότητες

ΙΙ. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία εγκατεστημένος στην Ελληνική Επικράτεια ή σε τόπο που εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο

2. Υποκείμενο δεδομένων εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικρά-

τεια

3. Εξωκοινοτικός υπεύθυνος επεξεργασίας που προσφεύγει σε

μέσα ευρισκόμενα στην Ελληνική Επικράτεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 4: Χαρακτηριστικά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Γενικά. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων

2. Γενικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία

2.1. Αρχή του νόμιμου τρόπου συλλογής

2.2. Αρχή του σκοπού

2.2.1. Αρχή του εκ των προτέρων καθορισμένου σκοπού

2.2.2. Αρχή της σαφήνειας του σκοπού

2.2.3. Αρχή της νομιμότητας του σκοπού

2.3. Αρχή της αναγκαιότητας της επεξεργασίας

2.3.1. Αρχή της συνάφειας των δεδομένων προς τους σκοπούς

της επεξεργασίας.

2.3.2. Αρχή της προσφορότητας των δεδομένων προς τους σκοπούς της επεξεργασίας.

2.3.3. Αρχή της ποσοτικής ισορροπίας των δεδομένων προς τους σκοπούς της επεξεργασίας

2.4. Αρχή της ακρίβειας των δεδομένων

2.5. Αρχή της χρονικά πεπερασμένης διατήρησης

3. Έννομες συνέπειες από την παράβαση της τήρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών

3.1. Ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας

3.2. Επιβολή διακοπής συλλογής ή επεξεργασίας και καταστροφής των δεδομένων από την Αρχή

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις επεξεργασίας

Ι. Γενικά

1. Η συγκατάθεση στο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων

2. Σχετικές αποφάσεις της Αρχής

ΙΙ. Πότε δεν αρκεί η συγκατάθεση ως προϋπόθεση νομιμότητας της επεξεργασίας

1. Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων

2. Διασύνδεση αρχείων

3. Διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΙΙΙ. Οι εξαιρέσεις από την αρχή της συγκατάθεσης που θεμελιώνουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας

1. Εκτέλεση σύμβασης/προσυμβατικό στάδιο (5§2 περ. α)

α) Σύμβαση ή προσυμβατικό στάδιο.

β) Υποκείμενο των δεδομένων που θα τύχουν επεξεργασίας: συμβαλλόμενο μέρος ή αιτών τη λήψη μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο

γ) Επεξεργασία αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης ή τη λήψη μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο

2. Εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης υπεύθυνου επεξεργασίας (5§2 περ. β)

α) Νόμος που επιβάλει υποχρέωση στον υπεύθυνο επεξεργασίας

β) Επεξεργασία αναγκαία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης

3. Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος υποκειμένου (5§2 περ. γ)

α) Ζωτικό συμφέρον του υποκειμένου

β) Φυσική ή νομική αδυναμία του υποκειμένου για παροχή συγκατάθεσης

γ) Επεξεργασία αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου

4. Εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος/έργου ενάσκησης δημόσιας εξουσίας (5§2 περ. δ)

α) Έργο δημόσιου συμφέροντος/έργο που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας

β) Εκτέλεση έργου από δημόσια αρχή ή από υπεύθυνο επεξεργασίας/αποδέκτη, κατόπιν ανάθεσης από την αρχή

γ) Επεξεργασία αναγκαία για την εκτέλεση του έργου

5. Ικανοποίηση έννομου συμφέροντος (5§2 περ. ε)

α) Έννομο συμφέρον

β) Έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας/τρίτου/ αποδέκτη

γ) Επεξεργασία απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος

δ) Προφανής υπεροχή του εννόμου συμφέροντος σε σχέση με τα δικαιώματα του υποκειμένου

ε) Διασφάλιση θεμελιωδών ελευθεριών του υποκειμένου.

ΙV. Ειδική κανονιστική αρμοδιότητα της Αρχής

1. Συνήθεις κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων

2. Προσδιορισμός με κανονισμό της Αρχής

3. Κύρωση με προεδρικά διατάγματα

Άρθρο 6: Γνωστοποίηση αρχείων

1. Γενικά – Η πρώτη διοικητική υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας

2. Στοιχεία της γνωστοποίησης

2.1. Τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας

2.2. Η έδρα του αρχείου ή της επεξεργασίας

2.3. Περιγραφή του σκοπού επεξεργασίας

2.4. Το είδος των προσωπικών δεδομένων

2.5. Η χρονική έκταση της επεξεργασίας

2.6. Οι αποδέκτες των δεδομένων

2.7. Οι διαβιβάσεις των δεδομένων σε τρίτες χώρες

2.8. Η ασφάλεια της επεξεργασίας

3. Έντυπες φόρμες γνωστοποίησης

4. Καταχώρηση των στοιχείων στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών της Αρχής

5. Μεταβολές των στοιχείων

Άρθρο 7: Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων

1. Γενικά – Η απαγόρευση της συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων

2. Εξαιρέσεις από την απαγόρευση

2.1. Γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου

2.2 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου

2.3. Δημοσιοποίηση από το υποκείμενο

2.4. Αναγνώριση/άσκηση/υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου

2.4. Υπηρεσίες υγείας

2.5. Αρμοδιότητες ενάσκησης δημόσιας εξουσίας

2.6. Ερευνητικοί και επιστημονικοί σκοποί

2.7. Δημόσια πρόσωπα

3. Άδεια της Αρχής

3.1. Στοιχεία της άδειας

3.2. Καταχώρηση στο Μητρώο Αδειών

3.3. Μεταβολή των στοιχείων

Άρθρο 7Α: Απαλλαγή υποχρέωσης γνωστοποίησης και λήψης άδειας

1. Γενικά–σκοπιμότητα της διάταξης

2. Περιπτωσιολογία

2.1. Επεξεργασία δεδομένων στον εργασιακό τομέα

2.2. Επεξεργασία που αφορά πελάτες ή προμηθευτές

2.3. Δεδομένα μελών σωματείων, εταιριών, ενώσεων προσώπων και πολιτικών κομμάτων

2.4. Επεξεργασία ιατρικών δεδομένων από αρμόδιους

2.5. Λειτουργοί της δικαιοσύνης

3. Ειδικότητα της απαλλαγής

4. Παράταση προθεσμιών γνωστοποίησης αρχείων και λήψης άδειας επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων

Άρθρο 8: Διασύνδεση αρχείων

1. Γενικά– Ο κανόνας της απαγόρευσης της διασύνδεσης

2. Απλή διασύνδεση

3. Ιδιαίτερη διασύνδεση

3.1. Στοιχεία άδειας διασύνδεσης

3.2. Ανανέωση άδειας διασύνδεσης

4. Μητρώο διασυνδέσεων

5. Το έντυπο 4.0 γνωστοποίησης διασύνδεσης

Άρθρο 9: Διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Γενικά– Η ελεύθερη ροή προσωπικών δεδομένων εντός της Ε.Ε.

2. Κατηγορίες χωρών διαβίβασης

3. Άδεια διαβίβασης

3.1. Άδεια διαβίβασης προς χώρες που εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας

3.2. Άδεια διαβίβασης προς χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας

3.2.1. Συγκατάθεση υποκειμένου

3.2.2. Ζωτικό συμφέρον του υποκειμένου

3.2.3. Σύμβαση/ μέτρα προσυμβατικού σταδίου

3.2.3. Διαφύλαξη υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος

3.2.4. Αναγνώριση/άσκηση/υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου

3.2.5. Μετάδοση από δημόσιο μητρώο

4. Ενημέρωση εκ μέρους της Αρχής

Άρθρο 10: Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας

1. Γενικά. Οι αρχές του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας

2. Υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας

2.1. Επιλογή κατάλληλων προσώπων

2.2. Μέτρα ασφάλειας

3. Ανάθεση επεξεργασίας σε ανεξάρτητο εργολήπτη (Οutsourcing)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Άρθρο 11: Δικαίωμα ενημέρωσης

Ι. Γενικά

1. Το δικαίωμα ενημέρωσης στο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων

2. Υποχρέωση για έγγραφη ενημέρωση

3. Σχετικές αποφάσεις της Αρχής

ΙΙ. Άρση της υποχρέωσης προηγούμενης ενημέρωσης του υποκειμένου

1. Απαιτούμενη απόφαση της Αρχής

α) Λόγοι εθνικής ασφάλειας

β) Διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.

2. Απόφαση του Προέδρου της Αρχής

3. Δημοσιογραφικός σκοπός και δημόσιο πρόσωπο

ΙΙΙ. Ενημέρωση διά του τύπου

Άρθρο 12: Δικαίωμα πρόσβασης

1. Γενικά– Περιεχόμενο του δικαιώματος

2. Υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας

α) Όλα τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος υποκειμένου, καθώς και την προέλευσή τους

β) Οι σκοποί της επεξεργασίας, οι αποδέκτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών

γ) Η εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του

δ) Η λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

3. Διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης

4. Προθεσμία πληροφόρησης

5. Προσφυγή ενώπιον της Αρχής για παράβαση του άρθρου

6. Άρση της υποχρέωσης πληροφόρησης

7. Δεδομένα που αφορούν την υγεία

Άρθρο 13: Δικαίωμα αντίρρησης

1. Γενικά

2. Περιεχόμενο του δικαιώματος

3. Τύπος άσκησης του δικαιώματος

4. Υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας

5. Προσφυγή ενώπιον της Αρχής για παράβαση του άρθρου

6. Ειδικό δικαίωμα αντίρρησης– επεξεργασία για λόγους προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών εξ αποστάσεως

Άρθρο 14: Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις γέννησης του δικαιώματος

α) έκδοση πράξης ή απόφασης που θίγει το υποκείμενο των δεδομένων, η οποία πράξη ή απόφαση παρήχθη αποκλειστικά με αυτοματοποιημένη επεξεργασία στοιχείων,

β) η αυτοματοποιημένη επεξεργασία βάσει της οποίας εκδόθηκε η πράξη ή απόφαση αποβλέπει στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του και ιδίως της αποδοτικότητάς του στην εργασία, της οικονομικής φερεγγυότητάς του, της αξιοπιστίας του και της εν γένει συμπεριφοράς του

γ) την απόφαση ή πράξη να έχει λάβει διοικητική αρχή, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο

3. Περιεχόμενο του δικαιώματος

4. Παράκαμψη των ουσιαστικών προϋποθέσεων της προσωρινής δικαστικής προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 15 Σύσταση – αποστολή – νομική φύση

1. Γενικά – Η Αρχή

2. Αποστολή της Αρχής

2.1. Εποπτεία εφαρμογής των νομοθετικών επιταγών

2.1.1. Διεθνείς Συμβάσεις

2.1.2. Κοινοτικές Οδηγίες

2.1.3. Κοινοτικές συστάσεις

2.1.4. Νόμοι

2.1.5. Προεδρικά Διατάγματα

2.1.6. Υπουργικές Αποφάσεις

2.1.7. Κανονισμοί

2.2. Ενάσκηση ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων

3. Ανεξαρτησία της Αρχής

3.1. Λειτουργική ανεξαρτησία.

3.1.1. Διατάξεις που κατοχυρώνουν την λειτουργική ανεξαρτησία της Αρχής.

3.1.2. Επιτρεπόμενες μορφές ελέγχου της Αρχής

3.1.2.1. Κοινοβουλευτικός έλεγχος

3.1.2.2. Δικαστικός έλεγχος.

3.2. Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών της Αρχής

3.3. Δημοσιονομική ανεξαρτησία

Άρθρο 16: Συγκρότηση της Αρχής

1. Ο Πρόεδρος της Αρχής

1.1. Προσόντα

1.2. Διορισμός

1.3. Θητεία

2. Τα μέλη της Αρχής

2.1. Προσόντα

2.2. Διορισμός

2.3. Θητεία

3. Αναπληρωτές

3.1. Προσόντα

3.2. Διορισμός

3.3. Θητεία

3.4. Συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Αρχής

3.5. Ειδικά καθήκοντα

Άρθρο 17: Κωλύματα – ασυμβίβαστα μελών της Αρχής

1. Γενικά

2. Κωλύματα

α) Κωλύματα που συνδέονται με την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας.

β) Κωλύματα που συνδέονται με ενάσκηση ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας συνδεόμενης με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

3. Ασυμβίβαστα

4. Διαπίστωση ασυμβιβάστων

5. Απώλεια θετικής προϋπόθεσης διορισμού

Άρθρο 18: Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών της Αρχής

1. Γενικά – Η προσωπική ανεξαρτησία των μελών και τα όριά της

2. Το καθήκον εχεμύθειας των μελών

3. Οι αποδοχές

4. Πειθαρχική Ευθύνη

5. Ποινική ευθύνη από την παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας

5.1. Αντικειμενική υπόσταση

5.2. Υποκειμενική υπόσταση

5.3. Διακεκριμένη περίπτωση

5.4. Ποινές

Άρθρο 19: Αρμοδιότητες, λειτουργία και αποφάσεις της Αρχής

1. Γενικά– η δημόσια εξουσία που ασκεί η Αρχή

1.1. Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες

1.2. Συμβουλευτικές αρμοδιότητες

1.3. Αποφασιστικές αρμοδιότητες

1.4. Κανονιστικές αρμοδιότητες

1.5. Ελεγκτικές αρμοδιότητες

1.6. Κυρωτικές αρμοδιότητες

2. Λειτουργία της Αρχής

2.1. Συνεδριάσεις

2.2. Κανονισμός Λειτουργίας

3. Μητρώα που τηρούνται από την Αρχή

3.1. Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών

3.2. Μητρώο αδειών για τα αρχεία ευαίσθητων δεδομένων

3.3. Μητρώο Διασυνδέσεων

3.4. Μητρώο προσώπων που δεν επιθυμούν να περιλαμβάνονται σε Αρχεία, τα οποία έχουν ως σκοπό την προώθηση προμήθειας αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως

3.5. Μητρώο Αδειών Διαβίβασης

3.6. Μητρώο Απορρήτων Αρχείων

4. Δυνατότητα πρόσβασης στα Μητρώα

5. Αρμοδιότητες του Προέδρου

5.1. Εκπροσώπηση

5.2. Ευθύνη της λειτουργίας της Αρχής και της λειτουργίας της Γραμματείας.

5.3. Έκδοση προσωρινής διαταγής για αναστολή επεξεργασίας ή λειτουργίας αρχείου

6. Ισχύς αποφάσεων της Αρχής

7. Ένδικα βοηθήματα κατά της Αρχής

8. Συνδρομή δημόσιων αρχών στην Αρχή

Άρθρο 20: Γραμματεία της Αρχής

1. Γενικά–Αποστολή της Γραμματείας

2. Υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων της Γραμματείας

3. Οργάνωση της Γραμματείας

3.1. Οργάνωση με Προεδρικό Διάταγμα

3.2. Ρυθμιστικό αντικείμενο του Προεδρικού Διατάγματος

4. Πλήρωση θέσεων της Γραμματείας

5. Υπηρεσιακό συμβούλιο

5.1. Συγκρότηση

5.2. Αρμοδιότητες

6. Ασφάλιση υπαλλήλων της Γραμματείας

7. Ποινική ευθύνη του προσωπικού της Γραμματείας

8. Πρόσθετη αμοιβή του προσωπικού της Γραμματείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Κυρώσεις

Άρθρο 21: Διοικητικές κυρώσεις

1. Γενικά– Η κυρωτική αρμοδιότητα της Αρχής

2. Οι επιμέρους κυρώσεις

2.1. Προειδοποίηση με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης

2.2. Πρόστιμο

2.3. Ανάκληση άδειας

2.4. Καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων

3. Αρχές που διέπουν την κυρωτική λειτουργία

3.1. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

3.2. Αναλογικότητα της βαρύτητας της κύρωσης

3.3. Σωρευτική επιβολή κυρώσεων

4. Αναπροσαρμογή των ποσών των προστίμων

5. Εκτέλεση της κυρωτικής απόφασης

Άρθρο 22: Ποινικές κυρώσεις

1. Γενικά– Προσωπικά δεδομένα και ποινικός κολασμός

2. Τα επί μέρους εγκλήματα

2.1. Παράλειψη γνωστοποίησης

2.1.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.1.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.1.3. Ποινές

2.2. Διατήρηση αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χωρίς άδεια

2.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.2.3. Ποινές

2.3. Παράνομη διασύνδεση αρχείων

2.3.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.3.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.3.3. Ποινές

2.4. Παράνομη επέμβαση σε προσωπικά δεδομένα

2.4.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.4.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.4.3. Ποινές

2.5. Μη συμμόρφωση σε απόφαση της Αρχής

2.5.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.5.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.5.3. Ποινές

2.6. Μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση προσωρινής προστασίας

2.6.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.6.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.6.3. Ποινές

2.7. Επιβαρυντικές περιστάσεις

2.7.1. Παράνομο περιουσιακό όφελος ή βλάβη τρίτου

2.7.2. Κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή για την εθνική ασφάλεια

3. Ποινικώς υπεύθυνο πρόσωπο

4. Ειδική ανακριτική ιδιότητα του Προέδρου, των μελών και ελεγκτών της Αρχής

5. Ανακοίνωση στον Εισαγγελέα

6. Δικονομικές προθεσμίες

7. Απαγόρευση αναβολής δίκης

8. Αρμοδιότητα για τα κακουργήματα

Άρθρο 23: Αστική ευθύνη

1. Γενικά

2. Νομική φύση της αστικής ευθύνης από παράβαση του Νόμου

3. Δικαιούχος αποζημίωσης

4. Υπόχρεος σε αποζημίωση

4.1. Φυσικά πρόσωπα

4.2. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

4.3. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου

5. Σχέση αστικής ευθύνης άρθρου 23 και αστικής ευθύνης κατ’ ΑΚ

5.1. Τα άρθρα 914 επ. ΑΚ

5.2. Τα άρθρα 57 επ. ΑΚ

5.3. Ενδοσυμβατική ευθύνη

5.4. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις- 197,198 ΑΚ

6. Προϋποθέσεις ευθύνης κατ’ άρθρο

6.1. Παράβαση διάταξης ν. 2472/1997- περιπτωσιολογία

6.2. Ζημία

6.2.1. Περιουσιακή ζημία

6.2.2. Ηθική βλάβη

6.3. Αιτιώδης συνάφεια

6.4. Γνώση (ή υπαίτια άγνοια) της πιθανότητας να επέλθει ζημία

7. Έκταση αποζημίωσης

7.1. Πλήρης αποζημίωση

7.2. Ειδικά ως προς τη θέσπιση κατώτατου ποσού χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης

8. Παραγραφή

9. Δικονομικά

9.1. Εφαρμοζόμενη διαδικασία

9.2. Ενάγων

9.3. Εναγόμενος.

9.4. Ενστάσεις

9.4.1. Αοριστία της αγωγής

9.4.2. Καταχρηστικότητα της αγωγής.

9.4.3. Αντισυνταγματικότητα του κατώτατου ορίου χρηματικής ικανοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Τελικές - Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 24: Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας

1. Γενικά- προθεσμίες εκπλήρωσης

2. Οι επιμέρους υποχρεώσεις

2.1. Υποχρέωση γνωστοποίησης και αίτησης για λήψη άδειας

2.2. Υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων

3. Η εξαίρεση του ποινικού μητρώου και των αρχείων των δικαστικών αρχών της ποινικής δικαιοσύνης

Άρθρο 25: Έναρξη λειτουργίας της Αρχής

1. Συγκρότηση, πρώτη σύνθεση και έναρξη λειτουργίας της Αρχής

2. Σημερινή σύνθεση της Αρχής

Άρθρο 26: Έναρξη ισχύος

Αλφαβητικό ευρετήριο όρων

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία

Content type

Categories

Purchase

Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account