Π. Αρμαμέντος/Β. Σωτηρόπουλος, Προσωπικά δεδομένα - Ερμηνεία κατ' άρθρο, 2008


Π. Αρμαμέντος/Β. Σωτηρόπουλος, Προσωπικά δεδομένα - Ερμηνεία κατ' άρθρο, 2008

Στο νέο έργο των Π. Αρμαμέντου και Β. Σωτηρόπουλου περιλαμβάνεται η κατ’ άρθρο ανάλυση των μεταρρυθμίσεων που επήλθαν στο βασικό νόμο για την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά το 2006 και 2007. Δέκα από τα εικοσιέξι άρθρα του ν. 2472/1997 τροποποιήθηκαν από τους ν. 3471/2006 και 3625/2007, με αποτέλεσμα ο βασικός νόμος να αποκτήσει μια νέα μορφή. Με το έργο αυτό συμπληρώνεται το αρχικό βιβλίο «Προσωπικά δεδομένα – Ερμηνεία ν. 2472/1997» που κυκλοφόρησε το 2005.

Ενώ οι βελτιώσεις του 2006 σκόπευαν στην καλύτερη εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/46, οι παρεμβάσεις του 2007 εισήγαγαν τρεις βαθιές τομές στο δίκαιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων: την εξαίρεση της εφαρμογής του από τις δικαστικές - εισαγγελικές αρχές και τις εποπτευόμενες από αυτές υπηρεσίες, την αρμοδιότητα του εισαγγελέα για δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων ποινικώς διωχθέντων προσώπων και την επιτρεπόμενη προληπτική λειτουργία των καμερών στο πλαίσιο των δημόσιων συναθροίσεων.

Κατά την ανάλυση των νέων διατάξεων, επιχειρήθηκε ερμηνεία σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων, το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και τη νομολογία των δικαστηρίων. Έτσι, οι ρυθμίσεις υποβάλλονται σε έλεγχο συμβατότητας προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών του 1981 (Σ. 108/1981), προς την Οδηγία 95/46, αλλά και προς τη Σύσταση R (15) 87 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χρήση προσωπικών δεδομένων στον αστυνομικό τομέα. Στο Παράρτημα του έργου δημοσιεύεται για πρώτη φορά μετάφραση της Σύστασης στα ελληνικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση της διασυνοριακής διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9, το οποίο υπέστη συνολική τροποποίηση. Ο αναγνώστης εισάγεται στους θεσμούς των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (binding corporate rules - BCRs) καθώς και των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών (standard contractual clauses) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εξελίξεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία στις καθημερινές εμπορικές συναλλαγές, καθώς η χρήση του Διαδικτύου έχει εντατικοποιήσει τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Το έργο έχει πρακτικό προσανατολισμό και εισηγείται λύσεις που συμπληρώνουν τις διατάξεις των τροποποιήσεων. Ιδίως προς τους εισαγγελείς και τις νέες αρμοδιότητές τους, που καθιερώνονται με τον ν. 3625/2007, παρέχονται οδηγίες για μια σύμφωνη προς το Σύνταγμα εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και προτείνεται η επιδίωξη της συνεργασίας τους με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να διασωθεί στην πράξη η συμβατότητα του Νόμου προς το άρθρο 9Α εδ. β΄ του Συντάγματος, το οποίο αναθέτει τη διασφάλιση της προστασίας σε «ανεξάρτητη αρχή», διορισμένη από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής (άρθρο 101 Σ.).

Στο Παράρτημα του έργου περιλαμβάνονται χρήσιμα κείμενα για την ερμηνεία του ν. 2472/1997 στη σημερινή του μορφή, όπως η εισήγηση της Συμβούλου του ΣτΕ στην πολύκροτη υπόθεση με τις κάμερες, καθώς και η γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη χρήση των καμερών κατά τις δημόσιες συναθροίσεις.

Το έργο προλογίζει ο κ. Σωτήριος Μπάγιας, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, Αντεισαγγελέας.

Δείτε επίσης: Προσωπικά δεδομένα (κυρίως έργο)

Edition info

Title
Προσωπικά δεδομένα - Ερμηνεία κατ' άρθρο
Οι τροποποιήσεις του Ν. 2472/1997 από τους Ν. 3471/2006 και 3625/2007
© 2008
Foreword
Authors
ISBN
978-960-445-340-5
Pages
246
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος κ. Μπάγια

Σημείωμα Συγγραφέων

Συντομογραφίες

Άρθρο 2: Ορισμοί

1. Αποχαρακτηρισμός κατηγοριών ευαίσθητων δεδομένων

1.1. Εισαγωγικά

1.2. Η σκοπιμότητα της τροποποίησης

1.3. Ειδικότερα, ως προς τη συμμετοχή σε ένωση προσώπων

1.4. Το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι προοπτικές εκ νέου επέμβασης στον κατάλογο των ευαίσθητων δεδομένων

2. Η δημοσιοποίηση ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν ποινικές διώξεις ή καταδίκες

2.1. Εισαγωγικά

2.2. Νομοτεχνικές επισημάνσεις

2.3. Δημοσιοποίηση δεδομένων επί συγκεκριμένων εγκλημάτων

2.4. Αρμοδιότητα εισαγγελέα

2.5. Ο σκοπός της δημοσιοποίησης

2.6. Ζητήματα αντισυνταγματικότητας

2.6.1. Γενικά η δημοσιοποίηση δεδομένων ποινικών διώξεων και καταδικών

2.6.2. Αναλογικότητα μέτρου – σκοπού

2.7. Κριτήρια για το περιεχόμενο της δημοσιοποίησης

2.8. Έλεγχος νομιμότητας της διάταξης για δημοσιοποίηση

2.9. Ο περιορισμός της αρμοδιότητας της Αρχής

2.10. Πρακτική εναρμόνιση της δημοσιοποίησης με το συνταγματικό δίκαιο

3. Ο ορισμός του «αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

3.1. Εισαγωγικά

3.2. Νομοτεχνικές παρατηρήσεις

3.3. Ο νέος ορισμός του αρχείου

3.4. Σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία από την Αρχή

3.5. Νομολογιακά στοιχεία

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

1. Ο αποκλεισμός εφαρμογής του Νόμου στο πεδίο της ποινικής Δικαιοσύνης

1.1. Εισαγωγικά

1.2. Το εύρος της εξαίρεσης

1.2.1. Οι υπηρεσίες και τα όργανα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής

1.2.2. Ποιες επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής

1.3. Συνταγματικότητα και συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο

2. Η λειτουργία συστημάτων καταγραφής εικόνας και ήχου σε υπαίθριες συναθροίσεις

2.1. Εισαγωγικά

2.2. Νομοτεχνικές παρατηρήσεις

2.3. Ιστορικό υπόβαθρο

2.4. Προϋποθέσεις εφαρμογής της επιτρεπόμενης λειτουργίας συσκευών καταγραφής εικόνας και ήχου

2.4.1. Περιπτώσεις άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι

2.4.2. «Απλή» λειτουργία συσκευών καταγραφής

2.4.3. Εντολή εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής

2.4.4. Σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια

2.4.5. Σκοπός επεξεργασίας

2.4.6. Αρχή της αναγκαιότητας της επεξεργασίας των δεδομένων

2.5. Πρακτική εναρμόνιση της διάταξης με το συνταγματικό δίκαιο

3. Εναρμόνιση του εδαφικού πεδίου εφαρμογής, αναφορικά με την

εγκατάσταση του υπεύθυνου επεξεργασίας, προς το κοινοτικό δίκαιο

4. Διεύρυνση της έννοιας της «τρίτης χώρας», κατά το άρθρο 3§3 στοιχείο γ΄

Άρθρο 4: Χαρακτηριστικά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Νομοτεχνική αναδιατύπωση της αρχής της υπευθυνότητας του υπεύθυνου επεξεργασίας

Άρθρο 6: Γνωστοποίηση αρχείων

Νομοτεχνική βελτίωση της υποχρέωσης γνωστοποίησης στην Αρχή

Άρθρο 7: Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων

1. Η αναπροσαρμογή του νομιμοποιητικού λόγου επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων

2. Η εξάλειψη της υποχρέωσης της Αρχής για κλήση σε ακρόαση πριν τη χορήγηση άδειας

3. Μια τροποποίηση που δεν έγινε: η προσαρμογή της προστασίας ευαίσθητων δεδομένων στην αρχή της ελευθερίας έκφρασης προκειμένου για δημόσια πρόσωπα

Άρθρο 7Α: Απαλλαγή υποχρέωσης γνωστοποίησης και λήψης άδειας

1. «Ιατρικά δεδομένα» και «δεδομένα υγείας»

2. Απαλλαγή υποχρεώσεων για τις εταιρίες των συλλειτουργών της δικαιοσύνης

3. Πλήρης απαλλαγή των υπηρεσιών της δικαιοσύνης

4. Μια τροποποίηση που δεν έγινε: η εισαγωγή του θεσμού των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Άρθρο 9: Διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Άμεση εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 95/46 για την διασυνοριακή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων – Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη επάρκεια του επιπέδου προστασίας σε τρίτη χώρα

2. Διαβίβαση αναγκαία στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης

3. Επαρκείς εγγυήσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας

(α) Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες

(β) Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες

(γ) Εγγυήσεις Ασφαλούς Λιμένα

4. Διεύρυνση της υποχρέωσης ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Αρχή

Άρθρο 10: Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας

1. Η αρμοδιότητα της Αρχής σε θέματα ασφάλειας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

2. Η διάκριση των κανονιστικών αρμοδιοτήτων ΑΠΔΠΧ – ΑΔΑΕ

3. Χρήση τεχνολογιών ενίσχυσης της ιδιωτικότητας

Άρθρο 12: Δικαίωμα πρόσβασης

1. Προσαρμογή του άρθρου 12 στις κοινοτικές διατάξεις

2. Τροποποιήσεις που δεν έγιναν: μη προσαρμογή λοιπών δικαιωμάτων του υποκειμένου προς τις κοινοτικές διατάξεις

(α) Δικαίωμα ενημέρωσης

(β) Δικαίωμα αντίρρησης

(γ) Δικαίωμα αντίταξης σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις

Άρθρο 19: Αρμοδιότητες, λειτουργία και αποφάσεις της Αρχής

1. Ελεγκτική αρμοδιότητα της Αρχής στα τεχνολογικά μέσα της επεξεργασίας δεδομένων

2. Έκταση της αρμοδιότητας εξέτασης παραπόνων και αιτήσεων

3. Η Αρχή ως εθνικός εποπτικός φορέας στο πλαίσιο πανευρωπαϊκών συστημάτων ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 21: Διοικητικές κυρώσεις

Προσθήκη περιπτώσεων κύρωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ R (87) 15

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΑΡΠ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 14/2007 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΔΠΧ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 14/2007 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΔΠΧ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ “ΚΑΙ” ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 2090/2003 ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Σ. Μαυρίδης, Το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2024
Το ζήτημα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό το πρίσμα των τελευταίων νομοθετικών αλλαγών και των σύγχρονων προκλήσεων
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία