Ν. Σιάμκουρης, Πρακτική αστικών υποθέσεων, τόμ. 1, 2η έκδ., 2000


Ν. Σιάμκουρης, Πρακτική αστικών υποθέσεων, τόμ. 1, 2η έκδ., 2000 Αξιόπιστες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα της δικηγορικής πρακτικής, με υλικό παρμένο από τη ζωή, με πραγματικά περιστατικά της καθημερινής πρακτικής νομολογιακά - στατιστικά στοιχειοθετημένα.

Συνοπτική παρουσίαση των θεμελιωδών αρχών και βασικών κανόνων της αστικής δίκης. Πλήρη υποδείγματα δικογράφων, τόσο του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όσο και των κυριοτέρων διαδικαστικών αλλά και εξωδίκων πράξεων και ενεργειών.

Νέα έκδοση, με νέα αντικείμενα:
· Ασφαλιστικά μέτρα
· Αυτοκινητιστικά
· Διαταγή απόδοσης μισθίου
· Διαταγή πληρωμής
· Εκούσια δικαιοδοσία
· Κτηματολόγιο
· Υιοθεσία

· Προσθήκη νέων υποδειγμάτων
· Επισήμανση των τελευταίων νομοθετικών μεταβολών
· Ενημέρωση νομολογίας μέχρι των Ιούνιο του 2000-10-18
· Αναμορφωμένα ευρετήρια και περιεχόμενα

Edition info

Title
Πρακτική αστικών υποθέσεων
Νέα έκδοση, πλήρως αναθεωρημένη
Δικαστικές και εξώδικες πράξεις και ενέργειες του ΑΚ και του ΚΠολΔ
© 2000
Author
Volume
vol. 1
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-301-503-2
Pages
1402
Out of print

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος 2ης έκδοσης

Πρόλογος 1ης έκδοσης

Προεπισκόπηση Ύλης

Eισαγωγή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ι. Δικονομική προδιάθεση - Ισχυρισμοί, ενστάσεις ΙΙ. Τα δικόγραφα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Θεματολογία κατ' αλφαβητικό λήμμα

1. ΑΓΩΓΗ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

2. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

1. Αγωγή απόδοσης ωφέλειας (Ι)

1α. Προτάσεις ενάγοντος

1β. Προτάσεις εναγομένου

2. Αγωγή απόδοσης ωφέλειας (ΙΙ)

2α. Προτάσεις ενάγοντος

2β. Προτάσεις εναγομένου

3. Αγωγή απόδοσης ωφέλειας (ΙΙΙ)

3α. Προτάσεις ενάγοντος

3β. Προτάσεις εναγομένου

4. Αγωγή απόδοσης ωφέλειας (IV)

4α. Προτάσεις ενάγοντος

4β. Προτάσεις εναγομένου

5. Αγωγή απόδοσης ωφέλειας (V)

5α. Προτάσεις ενάγοντος

5β. Προτάσεις εναγομένου

6. Αγωγή απόδοσης αχρεωστήτως καταβληθέντος

6α. Προτάσεις ενάγοντος

6β. Προτάσεις εναγομένου

7. Αγωγή απόδοσης του πλουτισμού επί αναγωγής

7α. Προτάσεις ενάγοντος

7β. Προτάσεις εναγομένου

3. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

8. Αγωγή αποζημίωσης για βλάβη πράγματος (Ι)

8α. Προτάσεις ενάγοντος

8β. Προτάσεις εναγομένης

9. Αγωγή αποζημίωσης για βλάβη πράγματος (ΙΙ)

9α. Προτάσεις ενάγοντος

9β. Προτάσεις εναγομένου

10. Αγωγή αποζημίωσης για ενέργεια εναντίον των χρηστών ηθών

10α. Προτάσεις ενάγοντος

10β. Προτάσεις εναγομένου

11. Αγωγή αποζημίωσης για δυσφήμηση προϊόντων άλλου

11α. Προτάσεις ενάγοντος

11β. Προτάσεις εναγομένου

12. Αγωγή αποζημίωσης για ζημία από ανήλικο

12α. Προτάσεις ενάγοντος

12β. Προτάσεις εναγομένου

13. Αγωγή αποζημίωσης για έλλειψη εποπτείας ζώου

13α. Προτάσεις ενάγοντος

13β. Προτάσεις εναγομένου

14. Αγωγή αποζημίωσης για ζημία από πτώση κτίσματος

14α. Προτάσεις ενάγοντος

14β. Προτάσεις εναγομένου

15. Αγωγή αποζημίωσης για θανάτωση προσώπου

15α. Προτάσεις ενάγοντος

15β. Προτάσεις εναγομένου

16. Αγωγή αποζημίωσης για αφαίρεση πράγματος

16α. Προτάσεις ενάγοντος

16β. Προτάσεις εναγομένου

4. ΑΝΩΝΥΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

17. Αγωγή πληρωμής αξίας ανωνύμου χρεογράφου

17α. Προτάσεις ενάγοντος

17β. Προτάσεις εναγομένης

18. Αίτηση κήρυξης ανων. χρεογράφου ως ανίσχυρου λόγω απώλειας

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

19. Αίτηση παροχής εγγυοδοσίας

19α. Προτάσεις αιτούντος

19β. Προτάσεις καθ' ου η αίτηση

20. Αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης (συναινετική)

21. Υπόδειγμα απόφασης διατάσσουσας προσημείωση (συναινετική)

22. Αίτηση εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης (συναινετική)

23. Αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης (αντιδικία)

23α. Προτάσεις αιτούντος

23β. Προτάσεις καθ' ου

24. Αίτηση εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης (αντιδικία)

24α. Προτάσεις αιτούντος

24β. Προτάσεις της καθ' ης η αίτηση

25. Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης

25α. Προτάσεις αιτούντος

25β. Προτάσεις καθ' ου η αίτηση

26. Αίτηση δικαστικής μεσεγγύησης

26α. Προτάσεις αιτούντος

26β. Προτάσεις καθ' ου

27. Αίτηση αντικατάστασης μεσεγγυούχου

27α. Προτάσεις αιτούσας

27β. Προτάσεις καθ' ης

28. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης κηρυχθείσης προσωρινά εκτελεστής

28α. Προτάσεις αιτούντος

28β. Προτάσεις καθ' ης η αίτηση

29. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά διαταγής πληρωμής

29α. Προτάσεις αιτούντος

29β. Προτάσεις του καθ' ου

30. Αίτηση αναστολής επί ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης

30α. Προτάσεις αιτούντος

30β. Προτάσεις καθ' ου η αίτηση

31. Αίτηση ανατροπής της κατάσχεσης

31α. Προτάσεις αιτούντος

31β. Προτάσεις καθ' ων η αίτηση

32. Αίτηση έκδοσης Β΄ απογράφου εκτελεστού

33. Αίτηση προσωρινής ρύθμισης επί διατάραξης της νομής

33α. Προτάσεις αιτούντος

33β. Προτάσεις καθ' ου

34. Αίτηση προσωρινής ρύθμισης επί αποβολής από τη νομή

34α. Προτάσεις αιτούντος

34β. Προτάσεις καθ' ου

35. Αίτηση προσωρινής επιδίκασης διατροφής

35α. Προτάσεις αιτούσης

35β. Προτάσεις καθ' ου

36. Αίτηση προσωρινής ρύθμισης της οικογενειακής στέγης

36α. Προτάσεις αιτούσης

36β. Προτάσεις καθ' ου η αίτηση

37. Αίτηση σφράγισης κινητών πραγμάτων

37α. Προτάσεις αιτούντος

37β. Προτάσεις καθ' ης η αίτηση

38. Αίτηση για την άδεια εκποίησης εμπορευμάτων (Ι) Λόγω παύσης των εργασιών της επιχείρησης

38α. Προτάσεις αιτούντος

38β. Κλήση για την β' συζήτηση

38γ. Προτάσεις αιτούντος

39. Αίτηση για την άδεια εκποίησης εμπορευμάτων υπό έκπτωση τιμών (ΙΙ) Λόγω παρόδου της εποχής

39α. Προτάσεις αιτούντος

40. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης Σω-ματείου

40α. Προτάσεις αιτούντος

40β. Προτάσεις καθ' ου η αίτηση

41. Αίτηση αντικατάστασης πραγματογνώμονα

42. Προσφυγή αποβληθέντος μέλους Σωματείου

42α. Προτάσεις αιτούντος

42β. Προτάσεις καθ' ου η αίτηση

6. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Εισαγωγή

Νομολογία

Υποδείγματα

43. Αγωγή αποζημίωσης (υλικές ζημίες - ηθική βλάβη)

43α. Προτάσεις εναγούσης

43β. Προτάσεις εναγομένων

44. Αγωγή αποζημίωσης (για υλικές ζημίες, μείωση αγοραίας αξίας, ζημία από τη στέρηση χρήσης)

44α. Προτάσεις εναγούσης

44β. Προτάσεις εναγομένων

45. Αγωγή αποζημίωσης (για υλικές ζημίες επί ολικής καταστροφής, έξοδα μεταφοράς, σωματικές βλάβες, ηθική βλάβη)

45α. Προτάσεις ενάγοντος

45β. Προτάσεις εναγομένων

46. Αγωγή αποζημίωσης (και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης)

46α. Προτάσεις εναγόντων

46β. Προτάσεις εναγομένων

47. Αγωγή αποζημίωσης κατά του Δημοσίου

47α. Προτάσεις ενάγοντος

47β. Προτάσεις εναγομένου

48. Προσεπίκληση και παρεμπίπτουσα αγωγή

7. ΑΦΑΝΕΙΑ

Εισαγωγικά

Νομολογία

48. Αίτηση κήρυξης κατάστασης αφάνειας

49. Αίτηση μεταβολής χρόνου έναρξης αφάνειας

50. Αίτηση άρσης της αφάνειας

8. ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

51. Ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους

52. Αγωγή εκπλήρωσης αφηρημένης υπόσχεσης χρέους

52α. Προτάσεις ενάγοντος

52β. Προτάσεις εναγομένου

9. ΓΑΜΟΣ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

53. Αίτηση συναινετικού διαζυγίου

54. Αίτηση ρύθμισης της οικογενειακής στέγης

55. Αγωγή ακύρωσης γάμου (λόγω ανηλικότητας)

55α. Προτάσεις εναγούσης

55β. Προτάσεις εναγομένου

56. Αγωγή ακύρωσης γάμου (προϋπάρχοντος άλλου)

56α. Προτάσεις εναγούσης

56β. Προτάσεις εναγομένου

57. Αγωγή ακύρωσης γάμου (λόγω συγγένειας εξ αίματος)

57α. Προτάσεις εναγούσης

57β. Προτάσεις εναγομένου

58. Αγωγή ακύρωσης γάμου (λόγω απειλής)

58α. Προτάσεις εναγούσης

58β. Προτάσεις εναγομένου

59. Αγωγή διαζυγίου για ισχυρό κλονισμό (Ι)

59α. Προτάσεις εναγούσης

59β. Προτάσεις εναγομένου

60. Αγωγή διαζυγίου για ισχυρό κλονισμό (ΙΙ)

60α. Προτάσεις εναγούσης

60β. Προτάσεις εναγομένου

61. Αγωγή διαζυγίου για ισχυρό κλονισμό (ΙΙΙ)

61α. Προτάσεις εναγούσης

61β. Προτάσεις εναγομένου

62. Αγωγή διαζυγίου για ισχυρό κλονισμό (IV)

62α. Προτάσεις εναγούσης

62β. Προτάσεις εναγομένου

63. Αγωγή διαζυγίου λόγω 4ετούς διάστασης

63α. Προτάσεις εναγούσης

63β. Προτάσεις εναγομένου

64. Αγωγή διαζυγίου λόγω αφάνειας

64α. Προτάσεις εναγούσης

65. Αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα

65α. Προτάσεις εναγούσης

65β. Προτάσεις εναγομένου

66. Αγωγή συζύγου για ανάθεση της γονικής μέριμνας τέκνου

66α. Προτάσεις εναγούσης

66β. Προτάσεις εναγομένου

67. Αγωγή επικοινωνίας με το τέκνο

67α. Προτάσεις ενάγοντος

67β. Προτάσεις εναγομένης

10. ΔΑΝΕΙΟ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

68. Σύμβαση δανείου

69. Αγωγή απόδοσης δανείου

69α. Προτάσεις ενάγοντος

69β. Προτάσεις εναγομένου

11. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

70. Αίτηση διαταγής πληρωμής, για απαίτηση από συναλλαγματικές

71. Απόφαση διαταγής πληρωμής, για απαίτηση από συναλλαγματικές

72. Αίτηση διαταγής πληρωμής, για απαίτηση από επιταγές

73. Απόφαση διαταγής πληρωμής, για απαίτηση από επιταγές

74. Αίτηση διαταγής πληρωμής, για απαίτηση από αναγνώριση χρέους

75. Απόφαση διαταγής πληρωμής, για απαίτηση από αναγνώριση χρέους

76. Αίτηση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων

77. Απόφαση Διαταγής Πληρωμής μισθωμάτων

78. Αίτηση διαταγής απόδοσης μισθίου

79. Απόφαση διαταγής απόδοσης μισθίου

80. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής

80α. Προτάσεις ανακόπτοντος

80β. Προτάσεις καθ' ου η ανακοπή

81. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής

12. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

82. Αγωγή διατροφής πατρός

82α. Προτάσεις ενάγοντος

82β. Προτάσεις εναγομένου

83. Αγωγή διατροφής τέκνου

83α. Προτάσεις ενάγοντος

83β. Προτάσεις εναγομένου

84. Αγωγή διατροφής αδελφού

84α. Προτάσεις ενάγοντος

84β. Προτάσεις εναγομένου

85. Αγωγή διατροφής κυοφορούσης μητέρας

85α. Προτάσεις εναγούσης

85β. Προτάσεις εναγομένου

86. Αγωγή διατροφής συζύγου επί διακοπής της συμβίωσης

86α. Προτάσεις εναγούσης

86β. Προτάσεις εναγομένου

87. Αγωγή διατροφής λόγω διαζυγίου

87α. Προτάσεις εναγούσης

87β. Προτάσεις εναγομένου

88. Αγωγή προσδιορισμού του ποσού διατροφής

88α. Προτάσεις ενάγοντος

88β. Προτάσεις εναγομένου

89. Αίτηση προσωρινής επιδίκασης διατροφής

13. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

90. Αγωγή απόδοσης καρπών

90α. Προτάσεις ενάγοντος

90β. Προτάσεις εναγομένου

91. Αγωγή καταβολής δαπανών

91α. Προτάσεις ενάγοντος

91β. Προτάσεις εναγομένου

14. ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

92. Αγωγή επί προσβολής της δουλείας (Ι)

92α. Προτάσεις ενάγοντος

92β. Προτάσεις εναγομένου

93. Αγωγή επί προσβολής της δουλείας (ΙΙ)

93α. Προτάσεις ενάγοντος

93β. Προτάσεις εναγομένου

94. Αγωγή επί προσβολής της επικαρπίας

94α. Προτάσεις εναγούσης

94β. Προτάσεις εναγομένου

95. Αγωγή επί προσβολής της οίκησης

95α. Προτάσεις εναγούσης

95β. Προτάσεις εναγομένου

96. Αγωγή απόδοσης της νομής μετά τη λήξη της επικαρπίας

96α. Προτάσεις ενάγοντος

96β. Προτάσεις εναγομένου

97. Αγωγή απόδοσης της νομής μετά τη λήξη της οίκησης

97α. Προτάσεις ενάγοντος

97β. Προτάσεις εναγομένου

15. ΔΩΡΕΑ - ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

98. Αγωγή για παράδοση του δωρηθέντος

98α. Προτάσεις ενάγοντος

98β. Προτάσεις εναγομένου

99. Αγωγή αποζημίωσης δωρεοδόχου

99α. Προτάσεις ενάγοντος

99β. Προτάσεις εναγομένου

100. Αγωγή εκπλήρωσης του τρόπου δωρεάς

100α. Προτάσεις ενάγοντος

100β. Προτάσεις εναγομένου

101. Αγωγή ανάκλησης της δωρεάς (λόγω αχαριστίας)

101α. Προτάσεις ενάγοντος

101β. Προτάσεις εναγομένου

102. Αγωγή ανάκλησης της δωρεάς (για αθέτηση της υποχρέωσης δια-τροφής)

102α. Προτάσεις ενάγοντος

102β. Προτάσεις εναγομένου

103. Αγωγή ακύρωσης δωρεάς, λόγω ανάκλησης

103α. Προτάσεις ενάγοντος

103β. Προτάσεις εναγομένου

16. ΕΓΓΥΗΣΗ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

104. Αγωγή κατά του εγγυητή (Ι)

104α. Προτάσεις ενάγοντος

104β. Προτάσεις εναγομένου

105. Αγωγή κατά του εγγυητή (ΙΙ)

105α. Προτάσεις ενάγοντος

105β. Προτάσεις εναγομένης

106. Αναγωγή εγγυητή

106α. Προτάσεις ενάγοντος

106β. Προτάσεις εναγομένου

17. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

107. Αίτηση συναινετικού διαζυγίου

107α. Προτάσεις α΄ συζήτησης

107β. Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης της επιμέλειας και της επι-κοινωνίας των τέκνων

107γ. Προτάσεις β΄ συζήτησης

108. Αίτηση κήρυξης κατάστασης αφάνειας

108α. Προτάσεις αιτούσης

109. Αίτηση μεταβολής χρόνου έναρξης αφάνειας

109α. Προτάσεις αιτούσης

110. Αίτηση άρσης της αφάνειας

110α. Προτάσεις αιτούσης

110β. Προτάσεις καθ' ης

111. Αίτηση κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης κύριας

111α. Προτάσεις αιτούσης

112. Αίτηση παροχής πιστοποιητικού κληρονομητηρίου

112α. Προτάσεις αιτούντος

113. Αίτηση κήρυξης ανακριβούς κληρονομητηρίου ως ανίσχυρου

113α. Προτάσεις αιτούντος

114. Αίτηση κήρυξης ανωνύμου χρεογράφου ως ανίσχυρου

114α. Προτάσεις αιτούντος

114β. κλήση για την β΄ συζήτηση

114γ. Προτάσεις της β΄ συζήτησης

115. Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης

115α. Προτάσεις αιτούντος

116. Αίτηση καταχώρησης σε δημόσια βιβλία (Υποθήκης)

116α. Προτάσεις αιτούντος

117. Αίτηση διαγραφής αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων

117α. Προτάσεις αιτούντος

118. Αίτηση χορήγησης άδειας εκποίησης ενεχυρασθέντος

118α. Προτάσεις αιτούντος

118β. Προτάσεις καθ' ου

119. Αίτηση για άδεια εκποίησης ακινήτου ανηλίκου

119α. Προτάσεις αιτούντων

120. Αίτηση για άδεια συμμετοχής ανηλίκου σε εταιρία

120α. Προτάσεις αιτούσης

121. Αίτηση για υιοθεσία (Ι)

121α. Προτάσεις αιτούντων

122. Αίτηση για υιοθεσία (ΙΙ)

122α. Προτάσεις αιτούντων

123. Αίτηση για αναδοχή ανηλίκου

123α. Προτάσεις αιτούντων

124. Αίτηση δικαστικής συμπαράστασης

124α. Προτάσεις αιτούντος

125. Αίτηση σφράγισης πραγμάτων

125α. Προτάσεις αιτούντος

126. Αίτηση διορισμού μεσεγγυούχου

126α. Προτάσεις αιτούντος

126β. Προτάσεις καθ' ου

127. Αίτηση διορισμού διοίκησης νομικού προσώπου

127α. Προτάσεις αιτούντος

128. Αίτηση διορισμού εκκαθαριστή νομικού προσώπου

128α. Προτάσεις αιτούντος

129. Αίτηση αντικατάστασης εκκαθαριστή νομικού προσώπου

129α. Προτάσεις αιτούντων

130. Αίτηση αναγνώρισης ίδρυσης Σωματείου

130α. Προτάσεις αιτούντων

131. Αίτηση εγγραφής τροποποίησης καταστατικού Σωματείου

131α. Προτάσεις αιτούντος

132. Αίτηση διάλυσης Σωματείου

132α. Προτάσεις αιτούντων

133. Αίτηση διορισμού εκκαθαριστή διαλυθέντος Σωματείου

133α. Προτάσεις αιτούντος

134. Αίτηση αντικατάστασης εκκαθαριστή Σωματείου

135. Αίτηση κήρυξης εκτελεστής αλλοδαπής απόφασης (Ι)

135α. Προτάσεις αιτούντος

136. Αίτηση κήρυξης εκτελεστής αλλοδαπής απόφασης (ΙΙ)

136α. Προτάσεις αιτούντος

137. Αίτηση διορισμού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας

137α. Προτάσεις αιτούντος

138. Αίτηση τερματισμού του έργου του κηδεμόνα

138α. Προτάσεις αιτούντος

139. Αίτηση ανάκλησης ιδρυτικής πράξης Ιδρύματος

139α. Προτάσεις αιτούντος

140. Τριτανακοπή οριστικής απόφασης

140α. Προτάσεις αιτούντων

18. ΕΝΕΧΥΡΟ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

141. Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ενεχύρου

142. Αίτηση διορισμού μεσεγγυούχου

143. Αγωγή απόδοσης ενεχυρασθέντος

143α. Προτάσεις ενάγοντος

143β. Προτάσεις εναγομένου

144. Αίτηση χορήγησης άδειας εκποίησης ενεχυρασθέντος

19. ΕΝΤΟΛΗ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

145. Αγωγή κατά εντολοδόχου (Ι)

145α. Προτάσεις ενάγοντος

145β. Προτάσεις εναγομένου

146. Αγωγή κατά εντολοδόχου(ΙΙ)

146α. Προτάσεις ενάγοντος

146β. Προτάσεις εναγομένου

147. Αγωγή κατά εντολοδόχου (ΙΙΙ)

147α. Προτάσεις ενάγοντος

147β. Προτάσεις εναγομένου

148. Αγωγή εντολοδόχου κατά εντολέως

148α. Προτάσεις ενάγοντος

148β. Προτάσεις εναγομένου

20. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ - ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

149. Αγωγή επίδειξης εγγράφου

149α Προτάσεις ενάγοντος

149β. Προτάσεις εναγομένης

150. Αγωγή επίδειξης πράγματος

150α. Προτάσεις ενάγοντος

150β. Προτάσεις εναγομένου

21. ΕΤΑΙΡΙΑ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

151. Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρίας

152. Αγωγή αναγνωριστική σπουδαίου λόγου καταγγελίας

152α. Προτάσεις ενάγοντος

152β. Προτάσεις εναγομένου

153. Αγωγή αποζημίωσης εταίρου (Ι)

153α. Προτάσεις ενάγοντος

153β. Προτάσεις εναγομένου

154. Αγωγή αποζημίωσης εταίρου (ΙΙ)

154α. Προτάσεις ενάγοντος

154β. Προτάσεις εναγομένου

155. Αίτηση διορισμού εκκαθαριστή

156. Αίτηση αντικατάστασης εκκαθαριστή

22. ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΣ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

157. Αγωγή καταβολής ισόβιας προσόδου

157α. Προτάσεις ενάγοντος

157β. Προτάσεις εναγομένου

23. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

158. Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας (Ι)

158α. Προτάσεις ενάγοντος

158β. Προτάσεις εναγομένων

159. Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας (ΙΙ)

159α. Προτάσεις ενάγοντος

159β. Προτάσεις εναγομένων

24. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

160. Αγωγή κληρονομικής αναξιότητας

160α. Προτάσεις ενάγοντος

160β. Προτάσεις εναγομένου

161. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας αποκλήρωσης

161α. Προτάσεις ενάγοντος

161β. Προτάσεις εναγομένου

162. Αγωγή ακύρωσης αποποίησης κληρονομίας

162α. Προτάσεις ενάγοντος

162β. Προτάσεις εναγομένου

163. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης (Ι)

163α. Προτάσεις ενάγοντος

163β. Προτάσεις εναγομένου

164. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης (ΙΙ)

164α. Προτάσεις ενάγοντος

164β. Προτάσεις εναγομένης

165. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης (ΙΙΙ)

166α. Προτάσεις ενάγοντος

166β. Προτάσεις εναγομένου

167. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης (IV)

167α. Προτάσεις ενάγοντος

167β. Προτάσεις εναγομένου

168. Αγωγή αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος Ι (κληρονό-μοι 1ης τάξης)

168α. Προτάσεις ενάγοντος

168β. Προτάσεις εναγομένων

169. Αγωγή αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος ΙΙ (κληρονό-μοι 2ης τάξης)

169α. Προτάσεις ενάγοντος

169β. Προτάσεις εναγομένου

170. Αγωγή αναγνώρισης κληρονομικού δικαιώματος ΙΙΙ (κληρονόμοι 3ης τάξης)

170α. Προτάσεις ενάγοντος

170β. Προτάσεις εναγομένου

171. Αγωγή αναγνώρισης κληρονομικού δικαιώματος IV (κληρονόμου 5ης τάξης)

171α. Προτάσεις εναγούσης

171β. Προτάσεις εναγομένου

172. Αγωγή κληροδόχου (Ι)

172α. Προτάσεις ενάγοντος

172β. Προτάσεις εναγομένης

173. Αγωγή κληροδόχου (ΙΙ)

173α. Προτάσεις ενάγοντος

173β. Προτάσεις εναγομένου

174. Αίτηση κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας

175. Αίτηση παροχής πιστοποιητικού κληρονομητηρίου

176. Αίτηση κήρυξης ανακριβούς κληρονομητηρίου ως ανίσχυρου

177. Αγωγή ανατροπής άστοργης δωρεάς

177α. Προτάσεις ενάγοντος

177β. Προτάσεις εναγομένου

178. Αγωγή αναγνώρισης και απόδοσης νόμιμης μοίρας (Ι)

178α. Προτάσεις εναγόντων

178β. Προτάσεις εναγομένης

179. Αγωγή αναγνώρισης και απόδοσης νόμιμης μοίρας (ΙΙ)

179α. Προτάσεις ενάγοντος

179β. Προτάσεις εναγομένου

180. Αγωγή αναγνώρισης και απόδοσης νόμιμης μοίρας (ΙΙΙ)

180α. Προτάσεις ενάγοντος

180β. Προτάσεις εναγομένου

181. Αγωγή αναγνώρισης νόμιμης μοίρας και ακύρωσης διαθήκης

181α. Προτάσεις ενάγοντος

181β. Προτάσεις εναγομένων

182. Αγωγή συμπλήρωσης και απόδοσης της νόμιμης μοίρας

182α. Προτάσεις εναγούσης

182β. Προτάσεις εναγομένου

183. Αγωγή περί κλήρου

183α. Προτάσεις ενάγοντος

183β. Προτάσεις εναγομένου

184. Αίτηση διορισμού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας

185. Αίτηση τερματισμού του έργου του κηδεμόνα

25. ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

186. Αγωγή διανομής ακινήτου

186α. Προτάσεις ενάγοντος

186β. Προτάσεις εναγομένου

187. Αγωγή αυτούσιας διανομής κληρονομιαίων ακινήτων

187α. Προτάσεις ενάγοντος

187β. Προτάσεις εναγομένου

188. Αγωγή διανομής και επιδίκασης της οικογενειακής στέγης

188α. Προτάσεις εναγούσης

188β. Προτάσεις εναγομένων

26. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

27. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ -ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

189. Διεκδικητική αγωγή (Ι)

189α. Προτάσεις ενάγοντος

189β. Προτάσεις εναγομένου

190. Διεκδικητική αγωγή (ΙΙ)

190α. Προτάσεις ενάγοντος

190β. Προτάσεις εναγομένου

191. Διεκδικητική αγωγή (ΙΙΙ)

191α. Προτάσεις ενάγοντος

191β. Προτάσεις εναγομένου

192. Αρνητική αγωγή (Ι)

192α. Προτάσεις εναγόντων

192β. Προτάσεις εναγομένου

193. Αρνητική αγωγή (ΙΙ)

193α. Προτάσεις ενάγοντα

193β. Προτάσεις εναγομένου

194. Αρνητική αγωγή (ΙΙΙ)

194α. Προτάσεις ενάγοντος

194β. Προτάσεις εναγομένου

195. Πουβλικιανή αγωγή

195α. Προτάσεις ενάγοντος

195β. Προτάσεις εναγομένου

196. Αρνητική πουβλικιανή αγωγή

196α. Προτάσεις εναγόντων

196β. Προτάσεις εναγομένου

197. Αγωγή κανονισμού διοίκησης και χρησιμοποίησης κοινού

197α. Προτάσεις εναγόντων

197β. Προτάσεις εναγομένων

198. Αγωγή για παράβαση του κανονισμού πολυκατοικίας

198α. Προτάσεις ενάγοντος

198β. Προτάσεις εναγομένου

199. Αγωγή αποζημίωσης από διαφορά μεταξύ ιδιοκτητών οριζόντιας ιδιοκτησίας

199α. Προτάσεις ενάγοντος

199β. Προτάσεις εναγομένου

200. Αγωγή καταβολής κοινοχρήστων δαπανών οικοδομής

200α. Προτάσεις ενάγοντος

200β. Προτάσεις εναγομένου

201. Αγωγή συνιδιοκτήτη για προσβολή της συγκατοχής

201α. Προτάσεις ενάγοντος

201β. Προτάσεις εναγομένου

202. Αγωγή οροσήμου όμορων ακινήτων

202α. Προτάσεις ενάγοντος

202β. Προτάσεις εναγομένου

203. Aaua? eaiiieoiiy in?ui aeei?oui

203α. Προτάσεις ενάγοντος

203β. Προτάσεις εναγομένου

204. Αγωγή παραχώρησης διόδου

204α. Προτάσεις ενάγοντος

204β. Προτάσεις εναγομένου

205. Αγωγή παροχής ύδατος από ξένο ακίνητο

205α. Προτάσεις ενάγοντος

205β. Προτάσεις εναγομένου

206. Αγωγή διοχέτευσης ύδατος από ξένο ακίνητο

206α. Προτάσεις ενάγοντος

206β. Προτάσεις εναγομένου

207. Αγωγή διέλευσης καλωδίου από ξένο ακίνητο

207α. Προτάσεις ενάγοντος

207β. Προτάσεις εναγομένου

28. ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

208. Αγωγή απόδοσης μεσεγγυημένου πράγματος

208α. Προτάσεις ενάγοντος

208β. Προτάσεις εναγομένων

209. Αίτηση δικαστικής μεσεγγύησης

210. A?ococ Aντικατάστασης iaoaaaoiy?io

29. ΜΕΣΙΤΕΙΑ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

211. Αγωγή καταβολής αμοιβής μεσίτη

211α. Προτάσεις ενάγοντος

211β. Προτάσεις εναγομένου

30. ΜΙΣΘΩΣΗ (πράγματος - προσοδοφόρου - αγροτικού κτήματος)

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

212. Ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, λύσης μίσθωσης και εξώδικες πράξεις

213. Αγωγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων Ι (για απλή καθυστέρηση)

213α. Προτάσεις ενάγοντος

213β. Προτάσεις εναγομένου

214. Αγωγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων ΙΙ (για κα-θυστέρηση από δυστροπία)

214α. Προτάσεις ενάγοντος

214β. Προτάσεις εναγομένου

215. Αγωγή απόδοσης μισθίου ΙΙΙ (για καθυστέρηση των κοινοχρήστων δαπανών)

215α. Προτάσεις ενάγοντος

215β. Προτάσεις εναγομένου

216. Αίτηση διαταγής απόδοσης μισθίου

217. Αγωγή απόδοσης του μισθίου IV (για παράβαση όρου της σύμβα-σης από το μισθωτή)

217α. Προτάσεις ενάγοντος

217β. Προτάσεις εναγομένου

218. Αγωγή απόδοσης του μισθίου V (για κακή χρήση)

218α. Προτάσεις ενάγοντος

218β. Προτάσεις εναγομένου

219. Αγωγή απόδοσης του μισθίου VI (για απαγορευμένη υπεκμίσθωση του μισθωτή)

219α. Προτάσεις ενάγοντος

219β. Προτάσεις εναγομένου

220. Αγωγή απόδοσης του μισθίου VII (για απαγορευμένη παραχώρηση της χρήσης από το μισθωτή)

220α. Προτάσεις ενάγοντος

220β. Προτάσεις εναγομένης

221. Αγωγή απόδοσης μισθίου VIII (για ανοικοδόμηση)

221α. Προτάσεις ενάγοντος

221β. Προτάσεις εναγομένου

222. Αγωγή απόδοσης μισθίου IX για ιδιόχρηση

222α. Προτάσεις ενάγοντος

222β. Προτάσεις εναγομένου

223. Αγωγή απόδοσης μισθίου X (για λήξη εμπορικής μίσθωσης Ι)

223. α. Προτάσεις ενάγοντος

223β. Προτάσεις εναγομένου

224. Αγωγή απόδοσης μισθίου XI (για λήξη εμπορικής μίσθωσης ΙΙ)

224α. Προτάσεις ενάγοντος

224β. Προτάσεις εναγομένου

225. Αγωγή απόδοσης του μισθίου XII (για λήξη της μίσθωσης κατοικί-ας)

225α. Προτάσεις ενάγοντος

225β. Προτάσεις εναγομένου

226. Αγωγή καταβολής καθυστερούμενων μισθωμάτων

226α. Προτάσεις ενάγοντος

226β. Προτάσεις εναγομένου

227. Αίτηση διαταγής πληρωμής για απαίτηση από μισθώματα

228. Αγωγή αποζημίωσης χρήσης

228α. Προτάσεις ενάγοντος

228β. Προτάσεις εναγομένου

229. Αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος I (κατ' άρθρο 388 Α.Κ.)

229α. Προτάσεις ενάγοντος

229β. Προτάσεις εναγομένου

230. Αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος II (κατ' άρθρο 288 Α.Κ.)

230α. Προτάσεις ενάγοντος

230β. Προτάσεις εναγομένου

231. Αγωγή αποζημίωσης μισθωτή Ι (για πραγματικό ελάττωμα του μισθίου)

231α. Προτάσεις ενάγοντος

231β. Προτάσεις εναγομένου

232. Αγωγή αποζημίωσης μισθωτή ΙΙ (για έλλειψη συνομολογηθείσης ιδιότητας του μισθίου)

232α. Προτάσεις ενάγοντος

232β. Προτάσεις εναγομένου

233. Αγωγή μισθωτή ΙΙΙ (για μη παράδοση της χρήσης του μισθίου)

233α. Προτάσεις ενάγοντος

233β. Προτάσεις εναγομένου

234. Αγωγή αποζημίωσης μισθωτή IV (για καθυστέρηση παράδοσης της χρήσης του μισθίου)

234α. Προτάσεις ενάγοντος

234β. Προτάσεις εναγομένου

235. Αγωγή αποζημίωσης μισθωτή V (για αφαίρεση της χρήσης του μισθίο

235α. Προτάσεις ενάγοντος

235β. Προτάσεις εναγομένου

31. ΜΝΗΣΤΕΙΑ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

236. Αγωγή αποζημίωσης για υπαίτια διάλυση της μνηστείας

236α. Προτάσεις εναγούσης

236β. Προτάσεις εναγομένου

237. Αγωγή επιστροφής δώρων ματαιωθέντος γάμου

237α. Προτάσεις ενάγοντος

237β. Προτάσεις εναγομένης

32. ΝΟΜΗ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

238. Αγωγή αποβολής από τη νομή (Ι)

238α. Προτάσεις ενάγοντος

238β. Προτάσεις εναγομένου

239. Αγωγή αποβολής από τη νομή (ΙΙ)

239α. Προτάσεις ενάγοντος

239β. Προτάσεις εναγομένου

240. Αγωγή αποβολής από τη νομή μέρους πράγματος

240α. Προτάσεις εναγόντων

240β. Προτάσεις εναγομένου

241. Αγωγή αποβολής από τη συννομή

241α. Προτάσεις ενάγοντος

241β. Προτάσεις εναγομένου

242. Αγωγή αποβολής κατόχου

242α. Προτάσεις ενάγοντος

242β. Προτάσεις εναγομένου

243. Αγωγή διατάραξης της νομής

243α. Προτάσεις ενάγοντος

243β. Προτάσεις εναγομένου

244. Αγωγή προσβολής της οιονεί νομής

244α. Προτάσεις ενάγοντος

244β. Προτάσεις εναγομένου

245. Αγωγή προσβολής της νομής από τον κάτοχο

245α. Προτάσεις ενάγοντος

245β. Προτάσεις εναγομένου

246. Αγωγή βεβαίωσης παράβασης δικαστικής απόφασης

33. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

247. Αγωγή ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης Σωματείου

247α. Προτάσεις ενάγοντος

247β. Προτάσεις εναγομένου

248. Αγωγή δικαιούχου κατά Ιδρύματος

248α. Προτάσεις ενάγοντος

248β. Προτάσεις εναγομένου

249. Αίτηση αναγνώρισης ίδρυσης Σωματείου

250. Αίτηση διορισμού διοίκησης Σωματείου

251. Αίτηση εγγραφής τροποποίησης καταστατικού Σωματείου

252. Προσφυγή αποβληθέντος μέλους Σωματείου

253. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης Σω-ματείου

254. Αίτηση διάλυσης Σωματείου

255. Αίτηση διορισμού εκκαθαριστή διαλυθέντος Σωματείου

256. Αίτηση αντικατάστασης εκκαθαριστή Σωματείου

257. Αίτηση ανάκλησης ιδρυτικής πράξης Ιδρύματος

34. ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗ

Εισαγωγικά

258. Αγωγή αποζημίωσης πελάτη ξενοδοχείου

258α. Προτάσεις ενάγοντος

258β. Προτάσεις εναγομένης

35. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

36. ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

259. Αγωγή καταβολής αξίας λαχνού

259α. Προτάσεις ενάγοντος

259β. Προτάσεις εναγομένου

260. Αγωγή απόδοσης δανείου (κερδίσαντος παίγνιο)

260α. Προτάσεις ενάγοντος

260β. Προτάσεις εναγομένου

37. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

261. Αγωγή απόδοσης του παρακαtaτεθέντος πράγματος

261α. Προτάσεις ενάγοντος

261β. Προτάσεις εναγομένου

262. Αγωγή αποζημίωσης του παρακαταθέτη

262α. Προτάσεις ενάγοντος

262β. Προτάσεις εναγομένου

263. Αγωγή αποζημίωσης του θεματοφύλακα

263α. Προτάσεις ενάγοντος

263β. Προτάσεις εναγομένου

38. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

264. Αγωγή καταβολής αμοιβής

264α. Προτάσεις ενάγοντος

264β. Προτάσεις εναγομένου

265. Αγωγή καταβολής χρηματικού επάθλου

265α. Προτάσεις ενάγοντος

265β. Προτάσεις εναγομένης

39. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

266. Αγωγή άρσης προσβολής της τιμής

266α. Προτάσεις ενάγοντος

266β. Προτάσεις εναγομένου

267. Αγωγή άρσης εμποδίων χρήσης κοινόχρηστων πραγμάτων

267α. Προτάσεις ενάγοντος

267β. Προτάσεις εναγομένου

268. Αγωγή αναγνωριστική χρήσης επωνύμου (πρώην συζύγου)

268α. Προτάσεις εναγούσης

268β. Προτάσεις εναγομένου

269. Αγωγή παύσης χρησιμοποίησης επωνύμου

269α. Προτάσεις ενάγοντος

269β. Προτάσεις εναγομένης

270. Αγωγή απαγόρευσης χρήσης επωνυμίας σωματείου

270α. Προτάσεις ενάγοντος

270β. Προτάσεις εναγομένου

271. Αγωγή απαγόρευσης κυκλοφορίας βιβλίου

271α. Προτάσεις ενάγοντος

271β. Προτάσεις εναγομένου

272. Αγωγή απαγόρευσης κυκλοφορίας ξένου έργου και αποζημίωσης

272α. Προτάσεις ενάγοντος

272β. Προτάσεις εναγομένου

40. ΠΩΛΗΣΗ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

273. Αγωγή παράδοσης του πωληθέντος

273α. Προτάσεις ενάγοντος

273β. Προτάσεις εναγομένου

274. Αγωγή καταβολής του τιμήματος

274α. Προτάσεις ενάγοντος

274β. Προτάσεις εναγομένου

275. Αγωγή αποζημίωσης αγοραστή για υπερημερία του πωλητή

275α. Προτάσεις ενάγοντος

275β. Προτάσεις εναγομένου

276. Αγωγή καταβολής του πιστωθέντος τιμήματος

276α. Προτάσεις ενάγοντος

276β. Προτάσεις εναγομένου

277. Αγωγή αποζημίωσης αγοραστή για νομικό ελάττωμα του πωληθέ-ντος (κινητού)

277α. Προτάσεις ενάγοντος

277β. Προτάσεις εναγομένου

278. Aγωγή αποζημίωσης αγοραστή για νομικό ελάττωμα του πωληθέ-ντος (ακινήτου)

278α. Προτάσεις ενάγοντος

278β. Προτάσεις εναγομένου

279.Aγωγή άρσης νομικού ελαττώματος του πωληθέντος

279α. Προτάσεις ενάγοντος

279β. Προτάσεις εναγομένου

280. Αγωγή μείωσης του τιμήματος

280α. Προτάσεις ενάγοντος

280β. Προτάσεις εναγομένου

281. Αγωγή αναστροφής της πώλησης

281α. Προτάσεις ενάγοντος

281β. Προτάσεις εναγομένου

282. Αγωγή εξωνήσεως

282α. Προτάσεις ενάγοντος

282β. Προτάσεις εναγομένου

41. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

283. Αγωγή παροχής της οφειλόμενης εργασίας

283α. Προτάσεις ενάγοντος

283β. Προτάσεις εναγομένου

284. Αγωγή καταβολής του μισθού

284α. Προτάσεις ενάγοντος

284β. Προτάσεις εναγομένου

285. Αγωγή καταβολής αποζημίωσης (ηθικής βλάβης) για εργατικό ατύχημα

285α. Προτάσεις ενάγοντος

285β. Προτάσεις εναγομένου

286. Αγωγή επί μη αποδοχής προσφερομένων υπηρεσιών

286α. Προτάσεις ενάγοντος

286β. Προτάσεις εναγομένου

287. Αγωγή για μη καταβολή οικειοθελούς παροχής

287α. Προτάσεις ενάγοντος

287β. Προτάσεις εναγομένου

288. Αγωγή καταβολής του αδικαιολόγητου πλουτισμού (λόγω ακυρό-τητας της σύμβασης)

288α. Προτάσεις ενάγοντος

288β. Προτάσεις εναγομένου

289. Αγωγή καταβολής αποζημίωσης του αδίκως μηνυθέντος

289α. Προτάσεις ενάγοντος

289β. Προτάσεις εναγομένου

290. Αγωγή καταβολής αποδοχών για καταστρατήγηση του νόμου 2112/20

290α. Προτάσεις ενάγοντος

290β. Προτάσεις εναγομένου

291. Αγωγή καταβολής αποζημίωσης για μονομερή βλαπτική μεταβολή

291α. Προτάσεις εναγούσης

291β. Προτάσεις εναγομένου

292. Αγωγή καταβολής αποδοχών υπερεργασίας, υπερωρίας

292α. Προτάσεις ενάγοντος

292β. Προτάσεις εναγομένου

293. Αγωγή ακύρως απολυθέντος συνδικαλιστικού στελέχους

293α. Προτάσεις ενάγοντος

293β. Προτάσεις εναγομένης

294. Αγωγή καταβολής των αποδοχών για μη χορήγηση της ετήσιας άδειας

294α. Προτάσεις ενάγοντος

294β. Προτάσεις εναγομένου

295. Αγωγή καταβολής μισθού υπερημερίας (επί καταχρηστικής καταγ-γελίας)

295α. Προτάσεις εναγούσης

295β. Προτάσεις εναγομένου

296. Αγωγή καταβολής αποζημίωσης για απροειδοποίητη καταγγελία

296α. Προτάσεις ενάγοντος

296β. Προτάσεις εναγομένου

42. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

297. Αγωγή εκτέλεσης του έργου

297α. Προτάσεις ενάγοντος

297β. Προτάσεις εναγομένου

298. Αγωγή αποζημίωσης για μη έγκαιρη εκτέλεση του έργου

298α. Προτάσεις ενάγοντος

298β. Προτάσεις εναγομένου

299. Αγωγή διόρθωσης ελαττωμάτων του έργου

299α. Προτάσεις εναγόντων

299β. Προτάσεις εναγομένης

300. Αγωγή μείωσης της αμοιβής του εργολάβου

300α. Προτάσεις ενάγοντος

300β. Προτάσεις εναγομένου

301. Αγωγή αναστροφής και επιστροφής αμοιβής του εργολάβου

301α. Προτάσεις ενάγοντος

301β. Προτάσεις εναγομένου

302. Αγωγή καταβολής της αμοιβής του εργολάβου

302α. Προτάσεις ενάγοντος

302β. Προτάσεις εναγομένου

43. ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

303. Αγωγή διάρρηξης συμβιβασμού

303α. Προτάσεις ενάγοντος

303β. Προτάσεις εναγομένου

44. ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

304. Αίτηση για υιοθεσία (Ι)

305. Αίτηση για υιοθεσία (ΙΙ)

45. ΥΠΟΘΗΚΗ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

306. Αγωγή χειροτέρευσης του ενυποθήκου

306α. Προτάσεις ενάγοντος

306β. Προτάσεις εναγομένου

307. Αίτηση καταχώρησης υποθήκης στα βιβλία υποθηκών

308. Αγωγή για εξάλειψη υποθήκης

308α. Προτάσεις ενάγοντος

308β. Προτάσεις εναγομένου

309. Αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης (συναινετική)

310. Υπόδειγμα απόφασης διατάσσουσας προσημείωση (συναινετική)

311. Αίτηση εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης (συναινετική)

312. Αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης (αντιδικία)

313. Αίτηση εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης (αντιδικία)

46. ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ

Εισαγωγικά

Νομολογία

Υποδείγματα

314. Σύμβαση χρησιδανείου

315. Αγωγή απόδοσης χρησιδανεισθέντος πράγματος

315α. Προτάσεις ενάγοντος

315β. Προτάσεις εναγομένου

316. Αγωγή αποζημίωσης για φθορές χρησιδανεισθέντος

316α. Προτάσεις ενάγοντος

316β. Προτάσεις εναγομένου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Υποδείγματα δικογράφων Διαδικαστικών πράξεων, ενδίκων μέσων & βοηθημάτων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Υποδείγματα

317. Αναγνωριστική αγωγή

318. Πλαγιαστική αγωγή

319. Παρεμπίπτουσα αγωγή

320. Ανταγωγή Ι (αυτοτελής)

321. Ανταγωγή ΙΙ (ασκούμενη με τις προτάσεις)

322. Ανακοίνωση δίκης

323. Προσεπίκληση

324. Παρέμβαση Ι (κύρια)

325. Παρέμβαση ΙΙ (πρόσθετη)

326. Παρέμβαση ΙΙΙ (πρόσθετη ασκούμενη με τις προτάσεις)

327. Αγωγή βεβαίωσης παράβασης δικαστικής απόφασης

327α. Προτάσεις ενάγοντος

327β. Προτάσεις εναγομένου

328. Αίτηση διαγραφής αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων

329. Ανακοπή ερημοδικίας

330. Ανακοπή κατά εκτέλεσης

331. Ανακοπή τρίτου

332. Τριτανακοπή

332α. Προτάσεις τριτανακόπτοντος

332β. Προτάσεις καθ' ων η τριτανακοπή

333. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής

334. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης

335. Αίτηση αντικατάστασης πραγματογνώμονα

336. Αίτηση έκδοσης Β΄ απογράφου

337. Έφεση

338. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης

339. Αντέφεση Ι (αυτοτελής)

340. Αντέφεση EE (ασκούμενη με τις προτάσεις)

341. Αίτηση αναψηλάφησης

342. Αίτηση αναίρεσης

343. Δήλωση παράστασης κατ' άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.

344. Δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο

345. Δήλωση γνωστοποίησης βίαιης διακοπής δίκης

346. Δήλωση εκούσιας επανάληψης διακοπείσης δίκης

347. Κλήση ματαιωθείσης συζήτησης

348. Κλήση για μετ' απόδειξη συζήτηση

349. Ee?oc iUnoona eao' Uneni 398 E.?ie.A.

350. Αίτηση προς τον Εισηγητή Δικαστή

351. Εξώδικη γνωστοποίηση μαρτύρων

352. Εξώδικη πρόσκληση σε ένορκη βεβαίωση

353. Αίτηση για ένορκη βεβαίωση

354. Ένορκη βεβαίωση

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Υποδείγματα εξωδίκων πράξεων και ενεργειών

354. Σύμβαση δανείου

355. Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ενεχύρου

356. Σύμβαση χρησιδανείου

357. Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρίας

358. Ιδιωτικό συμφωνητικό εμπορικής μίσθωσης

359. Ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης εμπορικής μίσθωσης

360. Ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους

361. Ιδιωτικό συμφωνητικό εξώδικης επίλυσης διαφοράς

362. Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης της επιμέλειας και επικοινωνίας με τα τέκνα (επί συναινετικού διαζυγίου)

363. Αίτηση προς τον Υποθηκοφύλακα

364. Περίληψη εγγραφής προσημείωσης υποθήκης

365. Δήλωση - γνωστοποίηση βίαιης διακοπής δίκης

366. Eaoao?ao?nei

367. Aiaaaae?a aaiaeoo? oa ?eaeoocneaoiu

368. Εξώδικη γνωστοποίηση μαρτύρων

369. Ai?aeec ?nuoeecoc oa Yiinec aaaa?uoc

370. Κλήση μάρτυρα κατ' άρθρο 398 Κ.Πολ.Δ.

371. Εξώδικο έγγραφο (καταγγελία εταιρικής σχέσης)

372. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση) αγοραστή κινητού

373. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση) πωλητή κινητού

374. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία- πρόσκληση- δήλωση) πωλητή κινητού

375. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση - δήλωση) αγοραστή κινητού

376. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση) αγοραστή ακινήτου

377. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση) αγοραστή ακινήτου

378. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση) αγοραστή ακινήτου

379. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση) αγοραστή κινητού

380. Εξώδικο έγγραφο (δήλωση - πρόσκληση) αναστροφής πώλησης

381. Εξώδικο έγγραφο (δήλωση - πρόσκληση) υπαναχώρησης πωλητή

382. Εξώδικο έγγραφο (δήλωση - πρόσκληση) ματαίωσης σύμβασης

383. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση) εκμισθωτή ακινήτου

384. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση) μισθωτή ακινήτου

385. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση) μισθωτή ακινήτου

386. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση) μισθωτή ακινήτου

387. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση) όχληση πιστωτή

388. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση) απόκρουση παροχής

389. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση) συνεταίρου Ο.Ε.

390. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση) μέλους ασφαλιστικού ταμείου

391. Εξώδικο έγγραφο - πρόσκληση παράδοσης ακινήτου

392. Εξώδικο έγγραφο - πρόσκληση ενώπιον συμβολαιογράφου

393. Εξώδικο έγγραφο (δήλωση-πρόσκληση) μισθωτή ακινήτου I ακι-νήτου

394. Εξώδικο έγγραφο - καταγγελία με δήλωση κατάπτωσης αρραβώνα

395. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία και καταγγελία) μίσθωσης από εκμισθωτή ακινήτου

396. Εξώδικο έγγραφο (διαμαρτυρία και καταγγελία) μίσθωσης από εκμισθωτή ακινήτου

397. Εξώδικο έγγραφο - πρόσκληση παραλαβής μισθίου

397. Εξώδικο έγγραφο - αναγγελία μεταβίβασης μίσθωσης

398. Εξώδικο έγγραφο - καταγγελία μίσθωσης για ιδιόχρηση

399. Εξώδικο έγγραφο - καταγγελία μίσθωσης για ανοικοδόμηση

400. Εξώδικο έγγραφο - καταγγελία μισθωτή ακινήτου

401. Εξώδικο έγγραφο-δήλωση αναπροσαρμογής μισθώματος με όχληση και πρόσκληση

402. Εξώδικο έγγραφο (δήλωση-πρόσκληση) καταγγελία σύμβασης εργασίας


Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5055/2023 και ενημερωμένο ένθετο μέχρι και τον Ν. 5076/2023
Ν. Τριανταφύλλου, Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #5
Πλήρης ανάλυση όλων των ζητημάτων της δίκης του τροχαίου ατυχήματος από την σκοπιά των υποκειμένων της
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021