Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2η έκδ., 2023


Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2η έκδ., 2023

Οι διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα ήδη αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα, επέφεραν σημαντικές αλλαγές σε όλο σχεδόν το φάσμα των εγκλημάτων του Ειδικού Μέρους του ΠΚ, και ασφαλώς στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. Κατέστησαν ως εκ τούτου αναγκαία τη –μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα– επανέκδοση του βιβλίου, με ανανεωμένη και συμπληρωμένη την ύλη του μέχρι και τον ν. 4947/2022.

Επόμενο ήταν η ευκαιρία αυτή να αποτελέσει πρόκληση για να συζητηθούν και παλαιά γνωστά ζητήματα από τον χώρο των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας και να εμπλουτιστούν ενδεχομένως και με νέες απόψεις. Έτσι, άλλωστε, διατηρείται ζωντανός και επίκαιρος ο επιστημονικός λόγος. Και σε αυτή την έκδοση, βασικά αντικείμενα μελέτης αποτελούν τα εγκλήματα της κλοπής, της αυθαίρετης χρήσης μεταφορικού μέσου, της υπεξαίρεσης, της ληστείας και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και ο τρόπος δίωξης των ανωτέρω εγκλημάτων και η ικανοποίηση του παθόντος.

Edition info

Title
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
© 2023
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-627-2
Pages
XVIII + 378
Price
€ 38.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος Β΄ έκδοσης

Πρόλογος Α΄ έκδοσης

Κυριότερες συντομογραφίες

§ 1. Εισαγωγή

I. Το προστατευόμενο αγαθό

1. Οι έννοιες ιδιοκτησία και περιουσία

2. Η κατοχή ως προστατευόμενο αγαθό

3. Τα εγκληματολογικά δεδομένα

II. Η ταξινόμηση των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας

§ 2. Κλοπή (άρθρο 372 § 1 α΄ ΠΚ)

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αντικειμενική υπόσταση

1.

Το αντικείμενο της αξιόποινης πράξης (ξένο, κινητό, πράγμα)

1.1. Πράγμα

1.2. Κινητό

1.3. Ξένο

2. Η αφαίρεση από την κατοχή άλλου

2.1. Έννοια της κατοχής

2.2. Πράξη αφαίρεσης

ΙΙΙ. Υποκειμενική υπόσταση

1. Δόλος του εγκλήματος

2. Σκοπός παράνομης ιδιοποίησης

IV. Απόπειρα

V. Συμμετοχή

VI. Ζητήματα συρροής

VII. Η κατ’ εξακολούθηση κλοπή

VIII. Ποινική κύρωση: Το νέο πλαίσιο ποινής

IX. Παράσταση προς υπεράσπιση της κατηγορίας

§ 3.

Διακεκριμένες και προνομιούχες μορφές κλοπής (άρθρα 372 § 1 β΄, 374, 377 ΠΚ)

I. Απλώς διακεκριμένες μορφές

1.

Κλοπή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (άρθρο 372 § 1 εδ. β΄ περ. α΄ ΠΚ)

2.

Κλοπή μέσων πληρωμής πλην μετρητών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 379Α ΠΚ)

IΙ. Ιδιαιτέρως διακεκριμένες μορφές

1.

Κλοπή πράγματος θρησκευτικής λατρείας (άρθρο 374 § 1 α΄ ΠΚ)

2.

Κλοπή πράγματος επιστημονικής ή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας (άρθρο 374 § 1 β΄ ΠΚ)

3.

Κλοπή πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ (άρθρο 374 § 1 γ΄ ΠΚ)

4.

Κλοπή τελούμενη από δύο ή περισσότερους οργανωμένους με σκοπό την τέλεση κλοπών (άρθρο 374 § 1 δ΄ ΠΚ)

5.

Κλοπή πραγμάτων σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ (άρθρα 374 § 2 ΠΚ & 26 § 3 ν. 4689/2020)

6.

Διακεκριμένη κλοπή με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος (άρθρο 33 ν. 4689/2020)

III. Άλλες διακεκριμένες μορφές κλοπής

1. Ζωοκλοπή, ιχθυοκλοπή (ν. 1300/1982 και ν. 4039/2012)

2. Κλοπή ζώου συντροφιάς (άρθρο 34 § 4 ν. 4830/2021)

3. Κλοπή μνημείων (άρθρο 53 ν. 4858/2021)

4. Κλοπή στρατιωτικών πραγμάτων (άρθρο 147 ΣΠΚ)

5. Κλοπή φορτίου ή εξοπλισμού πλοίου (άρθρο 217 § 1 ΚΔΝΔ).

IV. Προνομιούχες μορφές κλοπής

1. Κλοπή πράγματος μικρής αξίας (άρθρο 377 εδ. α΄ ΠΚ)

2.

Κλοπή πράγματος μικρής αξίας για άμεση χρήση (άρθρο 377 εδ. β΄ ΠΚ)

V. Θέματα συρροής

§ 4.

Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου (άρθρο 374Α ΠΚ)

I. Φύση και χαρακτήρας του εγκλήματος

ΙΙ. Αντικειμενική υπόσταση

1. Το αντικείμενο του εγκλήματος

2. Η αυθαίρετη χρήση

IIΙ. Υποκειμενική υπόσταση

ΙV. Ζητήματα συρροής

V. Ποινή - Ποινική δίωξη

§ 5. Υπεξαίρεση (άρθρο 375 § 1 α΄ ΠΚ)

Ι. Φύση του εγκλήματος

ΙΙ. Αντικειμενική υπόσταση

1. Το ξένο πράγμα

2. Ύπαρξη κατοχής στον δράστη

3. Πράξη παράνομης ιδιοποίησης

ΙΙΙ. Υποκειμενική υπόσταση

ΙV. Απόπειρα - Συμμετοχή

V. Θέματα συρροής

VI. Ποινική κύρωση

§ 6.

Διακεκριμένες και προνομιούχες μορφές υπεξαίρεσης (άρθρα 375 §§ 1, 2, 3, 377 ΠΚ)

I. Διακεκριμένες πλημμεληματικές μορφές

1.

Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (άρθρο 375 § 1 εδ. α΄ περ. β΄ ΠΚ)

2.

Υπεξαίρεση μέσων πληρωμής πλην μετρητών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 379Α ΠΚ)

3.

Υπεξαίρεση με κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης (άρθρο 375 § 1 εδ. β΄ ΠΚ)

II. Διακεκριμένες μορφές σε βαθμό κακουργήματος

1.

Υπεξαίρεση αντικειμένου συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ (άρθρο 375 § 2 ΠΚ)

2.

Υπεξαίρεση σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξίας άνω των 120.000 ευρώ (άρθρο 375 § 3 και 26 § 3 ν. 4689/2020)

III. Ειδικές διακεκριμένες μορφές υπεξαίρεσης

1. Υπεξαίρεση μνημείων (άρθρο 54 ν. 4858/2021)

2. Υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων (άρθρο 147 ΣΠΚ)

3. Μη έγκαιρη απόδοση εργατικών εισφορών

4.

Υπεξαίρεση σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας (άρθρο 200 ΠτΚ)

IV. Προνομιούχες μορφές υπεξαίρεσης (άρθρο 377 ΠΚ)

§ 7. Ληστεία (άρθρο 380 §§ 1, 3 ΠΚ)

I. Φύση και μορφές του εγκλήματος

II. Αντικειμενική υπόσταση

1. Ληστεία με τη στενή έννοια

1.1. Έννοια της βίας

1.2. Έννοια της απειλής

1.3. Η βία ως μέσο για την αφαίρεση

1.4. Η αφαίρεση

1.5. Πλειονότητα θυμάτων

2. Άλλες μορφές ληστείας

2.1. Ληστρική εκβίαση

2.2. Ληστρική κλοπή

III. Υποκειμενική υπόσταση

IV. Απόπειρα

V. Συμμετοχή

VI. Ποινή

§ 8.

Διακεκριμένες μορφές ληστείας (άρθρο 380 § 2 ΠΚ)

Ι. Το νέο νομοθετικό καθεστώς

ΙΙ.

Ληστεία διακρινόμενη εκ του αποτελέσματος (άρθρο 380 § 2 περ. α΄ ΠΚ)

1. Μορφές του εγκλήματος

2. Δομή του εγκλήματος

3. Προβλήματα συρροής στη διακεκριμένη ληστεία

4.

Απόπειρα στην εκ του αποτελέσματος διακεκριμένη ληστεία

5.

Συμμετοχή στην εκ του αποτελέσματος διακεκριμένη ληστεία ή στην απόπειρά της

ΙΙΙ.

Ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα (άρθρο 380 § 2 περ. β΄ ΠΚ)

1. Ο λόγος επιβάρυνσης του εγκλήματος

2. Περιπτώσεις ιδιαίτερης σκληρότητας

§ 9.

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 378 § 1 εδ. α΄ περ. α΄ ΠΚ)

I. Φύση του εγκλήματος

ΙΙ. Αντικειμενική υπόσταση

1. Το αντικείμενο φθοράς

2. Η αξιόποινη συμπεριφορά

ΙΙΙ. Υποκειμενική υπόσταση

ΙV. Απόπειρα

V. Θέματα συρροής

VI. Ποινή

§ 10.

Διακεκριμένες και προνομιούχες μορφές φθοράς (άρθρο 378 § 1, 2 ΠΚ)

I. Οι κατ’ άρθρο 378 ΠΚ διακεκριμένες περιπτώσεις

1. Οι διαβαθμίσεις

2.

Φθορά ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (άρθρο 378 § 1 εδ. α΄ περ. β΄ ΠΚ)

3.

Φθορά πράγματος τοποθετημένου σε δημόσιο χώρο (άρθρο 378 § 1 εδ. α΄ περ. γ΄ ΠΚ)

4.

Φθορά πράγματος κοινού οφέλους (άρθρο 378 § 2 περ. α΄ ΠΚ)

5.

Φθορά καλλιτεχνικού ή ιστορικού μνημείου (άρθρο 378 § 2 περ. β΄ ΠΚ)

6.

Φθορά με φωτιά ή με εκρηκτικές ύλες (άρθρο 378 § 2 περ. γ΄ ΠΚ)

IΙ. Ειδικές διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς

1. Φθορά μνημείου (άρθρο 56 ν. 4858/2021)

2.

Φθορές για παρεμπόδιση έκδοσης εφημερίδων ή περιοδικών (άρθρο 334 § 2 ΠΚ)

3.

Ζωοκτονία, ιχθυοκτονία και κακομεταχείριση ζώων (ν. 1300/1982 και ν. 4830/2021)

4. Φθορά φορτίου ή εξοπλισμού πλοίου (άρθρο 217 § 2 ΚΔΝΔ)

III. Προνομιούχα μορφή φθοράς (άρθρο 378 § 1 εδ. β΄ ΠΚ)

§ 11. Φθορά ψηφιακών δεδομένων (άρθρο 379 ΠΚ)

I. Το βασικό αδίκημα της § 1 άρθρου 379 ΠΚ

1.

Προστατευόμενο έννομο αγαθό και ψηφιακά δεδομένα. Ειδικότερα η σχέση των άρθρων 378 και 379 ΠΚ

2. Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση

3. Ζητήματα συρροής

ΙΙ. Διακεκριμένες μορφές της § 2 άρθρου 379 ΠΚ

1. Με βάση το μέγεθος της ψηφιακής επέμβασης

2. Με βάση το ύψος της ζημίας

3.

Με βάση το είδος των πληροφοριακών συστημάτων

4.

Φθορά ψηφιακών δεδομένων στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης (379Α ΠΚ)

ΙΙΙ.

Προπαρασκευαστικές πράξεις φθοράς ψηφιακών δεδομένων (άρθρο 379 § 3 ΠΚ)

§ 12.

Τρόπος δίωξης των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας και η ικανοποίηση του παθόντος (άρθρο 381 ΠΚ)

I. «Ιδιωτικοποίηση» της ποινικής δίκης

ΙΙ. Ποινική δίωξη

IIΙ. Ικανοποίηση του παθόντος

1. Εισαγωγή

2. Η γνήσια έμπρακτη μετάνοια (άρθρο 381 § 2 ΠΚ)

3. Η καταχρηστική έμπρακτη μετάνοια (άρθρο 381 § 3, 4 ΠΚ)

4. Η δικαστική άφεση της ποινής (άρθρο 104Β ΠΚ)

5. Ο θεσμός της ποινικής συνδιαλλαγής (άρθρα 301, 302 ΚΠΔ).

Κυριότερη βιβλιογραφία

Κατάλογος βασικών λημμάτων

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 16η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...