Ν. Ελευθεριάδης, Καταχρηστική κατάπτωση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής και προσωρινή δικαστική προστασία, 2002


Ν. Ελευθεριάδης, Καταχρηστική κατάπτωση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής και προσωρινή δικαστική προστασία, 2002

Προσωρινά εξαντλημένη έκδοση.

Το ζήτημα, κατά πόσον η τράπεζα μπορεί να αρνηθεί την καταβολή του ποσού εγγυητικής επιστολής "σε πρώτη ζήτηση" σε περίπτωση που το σχετικό αίτημα του λήπτη έχει καταχρηστικό χαρακτήρα, παραμένει εριζόμενο στη νομολογία και αποτελεί συχνά παράγοντα ανασφάλειας στις συναλλαγές. Ταυτόχρονα όμως δεν αμφισβητείται ότι η εξασφαλιστική αξία των εγγυητικών επιστολών αυτού του είδους έγκειται ακριβώς στην αποσύνδεση της υποχρέωσης της τράπεζας από τη βασική σχέση μεταξύ των μερών με τον αποκλεισμό των σχετικών ενστάσεων. Το ακανθώδες στην πράξη ζήτημα συνδέεται και με περαιτέρω ερωτήματα: Υπάρχουν ειδικότερες προϋποθέσεις ή περιορισμοί του δικαιώματος επίκλησης της κατάχρησης δικαιώματος; Μπορεί ο πρωτοφειλέτης - ως θιγόμενος σε τελική ανάλυση - να παρεμποδίσει με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων την πληρωμή; Ποια είναι τα πρόσφορα για το σκοπό αυτό ασφαλιστικά μέτρα;

Απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα σε διάλογο με τη νομολογία και την επιστήμη επιχειρεί η μελέτη του Ν. Ελευθεριάδη, της οποίας το περιεχόμενο διαιρείται σε τέσσερα κύρια μέρη. Στο πρώτο από αυτά ο συγγραφέας ερευνά την οικονομική σημασία της σύμβασης και επιχειρεί να φωτίσει την τυπική για τη σύμβαση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής κατάσταση συμφερόντων, ιδίως τη θέση της τράπεζας στο μέσο της σύγκρουσης συμφερόντων δανειστή και πρωτοφειλέτη.

Αντικείμενο του δεύτερου μέρους της μονογραφίας είναι η νομική φύση της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής σε πρώτη ζήτηση, με έμφαση στη διερεύνηση των σχέσεων των μερών σε περίπτωση μεσολάβησης δεύτερης τράπεζας.

Στο τρίτο μέρος προσδιορίζονται οι κατ' αρχήν επιτρεπτές ενστάσεις της τράπεζας και ακολούθως επιχειρείται η δογματική θεμελίωση της ένστασης καταχρηστικής κατάπτωσης.

Τέλος το τέταρτο μέρος, που είναι και το κέντρο βάρους της μελέτης, έχει ως αντικείμενο τη δυνατότητα παρεμπόδισης της πληρωμής της επιστολής με ασφαλιστικά μέτρα.

Edition info

Title
Καταχρηστική κατάπτωση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής και προσωρινή δικαστική προστασία
© 2002
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-641-1
Pages
116
Out of print

Table of contents   +

Πρόλογος

Πίνακας περιεχομένων

Κυριότερες συντομογραφίες

§ 1. Οικονομική σημασία της σύμβασης και στάθμιση των συμφερό-ντων των μερών

§ 2. Νομική φύση της εγγυητικής επιστολής σε πρώτη ζήτηση

Ι. Επιμέρους έννομες σχέσεις και υποχρεώσεις των μερών

ΙΙ. Αυτονομία και αιτιώδες της τραπεζικής εγγυητικής επιστο-λής, ιδίως σε σχέση με την εγγύηση και την αφηρημένη υπό-σχεση χρέους

III. Ειδικότερα: Έννομες σχέσεις των μερών σε περιπτώσεις με-σολάβησης δεύτερης τράπεζας

§ 3. Άρνηση πληρωμής της τράπεζας σε περίπτωση καταχρηστικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής

Ι. Οι κατ' αρχήν επιτρεπτές ενστάσεις της τράπεζας έναντι του λήπτη

ΙΙ. Θεμελίωση της ένστασης καταχρηστικής κατάπτωσης εγγυη-τικής επιστολής.

IΙI. Οριοθέτηση της ένστασης. Τα στοιχεία του "προφανούς" και του "ευαπόδεικτου" της κατάχρησης

§ 4 Επιτρεπτό μέτρων προσωρινής δικαστικής προστασίας του πρω-τοφειλέτη κατά της τράπεζας και του λήπτη της επιστολής

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Δικαστική μεσεγγύηση του εγγράφου της εγγυητικής επιστο-λής

III. Απαγόρευση πληρωμής της εγγυητικής επιστολής ως μέτρο προσωρινής ρύθμισης κατάστασης κατ' άρθρο 731 ΚΠολΔ

1. Ασφαλιστέο δικαίωμα

2. Επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος

3. Δίκη πρωτοφειλέτη - τράπεζας και θέση του λήπτη

4. Ειδικότερα: Επιφυλάξεις από το άρθρο 692 § 5 ΚΠολΔ

5. Προσωρινή διαταγή - Συζήτηση χωρίς κλήτευση της τράπεζας

6. Ιδιαιτερότητες στις "έμμεσες" εγγυητικές επιστολές

IV. Απαγόρευση είσπραξης της εγγυητικής επιστολής ως μέτρο προσωρινής ρύθμισης κατάστασης κατ' άρθρο 731 ΚΠολΔ

1. Ασφαλιστέο δικαίωμα - Επείγουσα περίπτωση ή επικεί-μενος κίνδυνος

2. Επιφυλάξεις από το άρθρο 692 § 4 ΚΠολΔ

3. Συνέπειες

V. Συντηρητική κατάσχεση της αξίωσης του λήπτη από την επι-στολή στα χέρια της εγγυήτριας τράπεζας

VI. Το πρόβλημα του μέτρου της απόδειξης: Απλή πιθανολόγη-ση της κατάχρησης;

1. Θέση του προβλήματος

2. Επιτρεπτή αποδεικτική σύμβαση

3. Δικαστική διάπλαση του δικαίου

Βιβλιογραφία

Α. Ελληνική

Β. Ξενόγλωσση

Λημματικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Ι. Μάρκου, Δίκαιο επιταγής, 6η έκδ., 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία των άρθρων 1-82 του ν. 5960/1933 με ανάλυση όλης της ύλης του δικαίου της επιταγής
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το πρώτο ενιαίο εγχειρίδιο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου, με παραστατική και ευσύνοπτη δομή