Ν. Ελευθεριάδης, Η προστασία των δανειστών κεφαλαιουχικής εταιρίας ως πρόβλημα ευθύνης των εταίρων, 2012


Ν. Ελευθεριάδης, Η προστασία των δανειστών κεφαλαιουχικής εταιρίας ως πρόβλημα ευθύνης των εταίρων, 2012 Επιμέρους αδυναμίες στο σύστημα προστασίας των δανειστών κεφαλαιουχικών εταιριών έχουν οδηγήσει τη νομολογία – σε συνέχεια σχετικών αναζητήσεων της αλλοδαπής νομολογίας και της επιστήμης – στη διάπλαση επιμέρους πραγματικών ευθύνης εταίρων ή μετόχων κατά παραμερισμό της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας. Η βαθμιαία επέκταση αυτών των πραγματικών ευθύνης, σε συνδυασμό με την όχι επαρκώς διευκρινισμένη δογματική βάση της οικείας θεωρητικής κατασκευής, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά και τείνει να κλονίσει την ασφάλεια δικαίου. Ο συγγραφέας προσεγγίζει την παραπάνω κρατούσα θέση με κριτική διάθεση και από μηδενική βάση, επιχειρώντας κατ’ αρχάς μια αδρομερή παρουσίαση των μηχανισμών ευθύνης του εταιρικού, του πτωχευτικού αλλά και του γενικού ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι συγκροτούν τον κορμό του συστήματος προστασίας των δανειστών. Στο πλαίσιο αυτό αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ερμηνεία των νέων διατάξεων του άρθρ. 98 του Πτωχευτικού Κώδικα, που καθιερώνουν ευθύνη των διοικούντων για παρέλκυση ή πρόκληση της πτώχευσης. Περαιτέρω σημεία έμφασης αποτελούν η αστική ευθύνη εταίρου λόγω αξιόποινων συμπεριφορών – ιδίως στα εγκλήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας, καταδολίευσης δανειστών, καθώς και στα πτωχευτικά εγκλήματα - , η παυλιανή αγωγή, η κατ’ άρθρ. 919 ΑΚ ευθύνη και η ευθύνη αποκτώντος επιχείρηση. Επί τη βάσει των παραπάνω αναπτύξεων εντοπίζει και περιγράφει επακριβώς τα κενά προστασίας του συστήματος και προσδιορίζει τις μεθοδολογικές παραμέτρους πλήρωσής τους. Ο συγγραφέας ερευνά στη συνέχεια τις περιουσιακές συνέπειες της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου και την τελολογία του περιορισμού της ευθύνης των εταίρων στην κεφαλαιουχική εταιρία, αναδεικνύοντας τα σχετικά πλεονεκτήματα και τους ελλοχεύοντες κινδύνους. Ακολούθως προσεγγίζει λεπτομερειακά – και σε εντατικό πάντοτε διάλογο με τη νομολογία και επιστήμη - την κατασκευή της ευθύνης εταίρου/μετόχου κατ’ άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της εταιρίας, τα πιθανά ερείσματά της στο θετικό δίκαιο, τα επιμέρους πραγματικά ευθύνης (ενδεικτικά: περιουσιακή σύγχυση, εξωτερική σύγχυση σφαιρών, ουσιαστική υποκεφαλαιοδότηση) και τις έννομες συνέπειες. Τέλος, διαπιστώνει τις ανεπάρκειες και τα αδιέξοδα της παραπάνω κατασκευής, εξετάζει επισταμένως τις προταθείσες στην αλλοδαπή νομολογία και επιστήμη εναλλακτικές προσεγγίσεις και διαπιστώνει τη δυνατότητα νομολογιακής περαιτέρω διάπλασης του δικαίου – προς πλήρωση του σχετικού κενού προστασίας – δια της αναγνώρισης ενός νέου, εναλλακτικού πραγματικού ευθύνης, συμβατού με το εσωτερικό σύστημα του εταιρικού και του γενικού ιδιωτικού δικαίου.
Με τη μονογραφική αυτή παρουσίαση ο συγγραφέας επαναφέρει στο προσκήνιο της επιστημονικής συζήτησης ένα από τα κλασικά και πλέον ακανθώδη και αμφισβητούμενα στην πράξη θέματα του δικαίου των κεφαλαιουχικών εταιριών. Τεκμηριώνει εξαντλητικά – σε νομολογιακό και θεωρητικό επίπεδο – την κρατούσα περί άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου θεωρία, και επιχειρεί ακολούθως την ανασκευή της, διαλεγόμενος εντατικά με τις νεότερες τάσεις της αλλοδαπής και ελληνικής επιστήμης και νομολογίας, και καταθέτοντας στο τέλος συστηματικά επεξεργασμένη πρόταση πλήρωσης του διαπιστούμενου κενού.

Edition info

Title
Η προστασία των δανειστών κεφαλαιουχικής εταιρίας ως πρόβλημα ευθύνης των εταίρων
© 2012
Author
ISBN
978-960-445-818-9
Pages
ΧΧΙΙ + 392
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ελληνικές

Αλλοδαπές

§ 1. Εισαγωγή: Αντικείμενο και μέθοδος της εργασίας

Κ ΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

§ 2. Βάσεις ευθύνης κατά το εταιρικό δίκαιο

Α. Ευθύνη εταίρου από παράνομες διανομές εταιρικής περιου-σίας (Άρθρο 44α σε συνδ. με 46α Ν. 2190/1920 και άρθρο 35 παρ. 2 Ν. 3190/1955)

Β. Ευθύνη εταίρου από παράβαση των διατάξεων περί υπο-χρεωτικής σύγκλησης Γ.Σ./συνέλευσης των εταίρων προς αντιμετώπιση κρίσης λόγω απομείωσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας (άρθρο 47 ΚΝ 2190/1920 και άρθρο 45 παρ. 1 & 2 Ν 3190/1955);

Γ. Ευθύνη Δ.Σ. και διαχειριστών

Δ. Ευθύνη εκκαθαριστών, ιδίως έναντι εταιρικών δανειστών (άρθρ. 75 ΑΚ) και ευθύνη εταίρων από διανομές του προϊόντος της εκκαθάρισης κατ’ άρθρ. 904 ΑΚ

§ 3. Βάσεις ευθύνης κατά το πτωχευτικό δίκαιο

Α. Πτωχευτική ανάκληση

Β. Ευθύνη εταίρου για παρέλκυση της πτώχευσης (άρθρο 98 παρ. 1 ΠτΚ)

Γ. Ευθύνη εταίρου για πρόκληση της πτώχευσης (άρθρο 98 παρ. 2 ΠτΚ)

Ι. Γενικά - Δικαιοσυγκριτικές παρατηρήσεις

II. Πεδίο εφαρμογής του κανόνα

ΙΙI. Πραγματικό ευθύνης και αποκαταστατέα ζημία

1. Οι συμπεριφορές που θεμελιώνουν την ευθύνη

2. Εφαρμογή του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσεως;

3. Η αποκαταστατέα ζημία

4. Excursus: Η κατ’ άρθρ. 98 παρ. 2 ΠτΚ ευθύνη για πρόκληση της πτώχευσης ως εσωτερική ευθύνη

ΙV. Το ζήτημα της επικουρικότητας

V. Παραγραφή

VI. Ενεργητική νομιμοποίηση

VII. Επιμέρους πόρισμα

§ 4. Βάσεις ευθύνης κατά το γενικό ιδιωτικό δίκαιο

Α. Ευθύνη εταίρου δυνάμει σχέσεως εμπιστοσύνης

Ι. Ευθύνη εταίρου από πταίσμα κατά τις διαπραγματεύσεις

1. Ευθύνη εταίρου από πταίσμα κατά τις διαπραγματεύσεις έναντι εν δυνάμει αντισυμβαλλομένου της εταιρίας ή εταιρικού δανειστή

2. Ευθύνη εταίρου από πταίσμα κατά τις διαπραγματεύσεις έναντι της ίδιας της εταιρίας

ΙΙ. Venire contra factum proprium

ΙII. Καταγγελία πίστωσης

Β. Αδικοπρακτική ευθύνη του εταίρου από αξιόποινες συμπερι-φορές

Ι. Απάτη

ΙΙ. Κλοπή και υπεξαίρεση

IΙΙ. Απιστία

1. Γενικά - Εξειδίκευση της αντικειμενικής υπόστασης

2. Δυνητικοί δράστες σε πλαίσιο κεφαλαιουχικής εταιρίας

3. Ειδικότερα: Πράξεις του συνόλου των εταίρων ως διαχει-ριστικές αυτοζημιωτικές πράξεις;

4. Παράβαση κανόνων επιμελούς διαχείρισης

5. Ειδικότερο ζήτημα: Ποινική ευθύνη εταίρου για «εξοντωτική επέμβαση» στην εταιρική περιουσία;

6. Πολιτική αγωγή - Πορίσματα

IV. Καταδολίευση δανειστών (ΠΚ 397)

V. Πτωχευτικά εγκλήματα

Γ. Ευθύνη για ανήθικη πρόκληση βλάβης με δόλια συμπεριφορά (άρθρ. 919 ΑΚ)

Δ. Διάρρηξη καταδολιευτικών απαλλοτριώσεων (άρθρ. 939 επ. ΑΚ)

Ε. Ευθύνη αποκτώντος επιχείρηση (άρθρ. 479 επ. ΑΚ)

§ 5. Επιμέρους πόρισμα: Αξιολόγηση του πλέγματος των κανόνων προστασίας της υπέγγυας έναντι των δανειστών εταιρικής περιουσίας - Ελλείμματα προστασίας - Κενό νόμου ή νομοϋπερβατική περαιτέρω διάπλαση του δικαίου δικαιολογούμενη από αναπόδραστη ανάγκη των συναλλαγών;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Η ΤΕΛΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΠΕΡΙ ΑΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΘΕΣΗ

§ 6. Περιουσιακές συνέπειες της αυτοτέλειας του νομικού προσώ-που και τελολογία της περιορισμένης ευθύνης

Α. Νομική και περιουσιακή αυτοτέλεια του νομικού προσώπου και περιορισμός ευθύνης του μέλους. Υποκείμενο του συμφέροντος και υποκείμενο της περιουσίας στα νομικά πρόσωπα

Β. Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι της περιορισμένης ευθύνης, ιδίως υπό την οπτική της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου

Ι. Μεθοδολογικά προλεγόμενα στην οικονομική ανάλυση του δικαίου

ΙΙ. Πλεονεκτήματα

ΙΙΙ. Κίνδυνοι

§ 7. Η κρατούσα περί άρσεως της αυτοτέλειας του νομικού προ-σώπου θεωρία

Α. Γενικά. Επισκόπηση της εξέλιξης της ελληνικής νομολογίας

Β. Οριοθέτηση σε σχέση με το ζήτημα της άσκησης εμπορίας με παρένθετο πρόσωπο

Γ. Οριοθέτηση σε σχέση με το ζήτημα της αναγνώρισης αλλοδαπού νομικού προσώπου

Δ. Οι επιμέρους προταθείσες προσεγγίσεις θεμελίωσης της ευθύνης και οι αδυναμίες τους

Ι. Κατάχρηση δικαιώματος

1. Συνιστά η επίκληση της περιορισμένης ευθύνης άσκηση δικαιώματος;

2. Η θέση περί «απονομής των δικαιωμάτων από το δίκαιο προς συγκεκριμένους σκοπούς»

II. Κατάχρηση της συμβατικής ελευθερίας

III. Κατάχρηση θεσμού

IV. Η προσέγγιση της αυτοτέλειας ως καταστρατήγησης νόμου

Ε. Τα προτεινόμενα πραγματικά ευθύνης

I. Η ιδιότητα της εταιρίας ως μονοπρόσωπης ή ο έλεγχος της εταιρίας καθαυτόν ως πραγματικό ευθύνης εταίρου

IΙ. Σύγχυση περιουσιακών στοιχείων

IIΙ. Εξωτερική σύγχυση σφαιρών

IV. Κατάχρηση της οργανωτικής ελευθερίας

V. Ουσιαστική υποκεφαλαιοδότηση

ΣΤ. Η έννομη συνέπεια

Ι. Γενικά

ΙΙ. Καταλογισμός της δικαιοπραξίας στο πρόσωπο του εταίρου

ΙΙΙ. Ευθύνη όλων των εταίρων εις ολόκληρον, ως επί αδημοσίευτης ομόρρυθμης εταιρίας;

IV. Ευθύνη εταίρου εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο της εταιρίας;

V. Eπικουρικότητα της ευθύνης του εταίρου

Ζ. Αποτίμηση της περί άρσεως της αυτοτέλειας θεωρίας

I. Έχει δικαιοπλαστικό χαρακτήρα η στοιχειοθέτηση ευθύνης μετόχων δια παραμερισμού νομικής προσωπικότητας κατ’ επίκληση γενικών ρητρών, ιδίως της καλής πίστης;

II. Το ζήτημα της δεσμευτικότητας των πορισμάτων της νομο-λογίας στην περίπτωση της ευθύνης κατά παραμερισμό νομικής προσωπικότητας

III. Τελική αποτίμηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

§ 8. Ευθύνη του ασκήσαντος διοίκηση εταίρου ως διαχειριστή αλλοτρίας υποθέσεως (ή εν τοις πράγμασι οργάνου)

§ 9. Ευθύνη εταίρου από παράβαση υποχρεώσεων σε σχέση με την εταιρική περιουσία στο στάδιο συρρίκνωσης του ενεργητικού της σε ποσό μικρότερο του αθροίσματος του μετοχικού κεφαλαίου και των μη διανεμόμενων απο-θεματικών

§ 10. Το πραγματικό της ευθύνης από «εξοντωτική επέμβαση» στον εταιρικό οργανισμό ως ειδική περίπτωση αδικοπρακτικής (ΑΚ 919, § 826 BGB) ευθύνης κατά τη νεότερη νομολογία του Γερμανικού Ακυρωτικού

§ 11. Δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής της διάταξης του άρθρ. 98 παρ. 2 ΠτΚ;

§ 12. Η ίδρυση πραγματικού ευθύνης λόγω παράβασης της υπο-χρέωσης επιδίωξης του εταιρικού σκοπού και υποχρεώσεων πίστεως έναντι της εταιρίας

A. Η θεμελίωση στο θετικό δίκαιο στο παράδειγμα των προσωπικών εταιριών

Β. Υποχρέωση επιδίωξης του εταιρικού σκοπού και υποχρεώσεις πίστεως στις κεφαλαιουχικές εταιρίες

Ι. Η εφαρμογή των περί προσωπικών εταιριών διατάξεων - η εταιρική σύμβαση ως σύμβαση οργανωτικού χαρακτήρα - η έννοια της εταιρικής συμμετοχής

ΙΙ. Υποχρέωση πίστεως και στη μονοπρόσωπη εταιρία; - Το ζήτημα του εταιρικού συμφέροντος - Η σημασία της υποχρέωσης «αποκεντρωμένης» επιδίωξης του κέρδους

ΙΙΙ. Η εξειδίκευση του περιεχομένου της υποχρέωσης πίστης

§ 13. Η πρόταση νομολογιακής περαιτέρω διάπλασης ευθύνης εταίρου από περιουσιακή αποψίλωση της εταιρίας

Α. Το πραγματικό ευθύνης και τα υπόχρεα πρόσωπα

Ι. Οι θεμελιωτικές της ευθύνης συμπεριφορές

1. Η πράξη ή παράλειψη

2. Το ζημιογόνο αποτέλεσμα - Η εταιρική αφερεγγυότητα ως «ειδικό στοιχείο» του πραγματικού της ευθύνης από περιουσιακή αποψίλωση της εταιρίας

ΙΙ. Υπόχρεα πρόσωπα

Β. Περιεχόμενο της αξίωσης - Η αποκαταστατέα ζημία

Γ. Δικαιούχος της αξίωσης

Δ. Ζητήματα επικουρικότητας και σχέση με άλλες αξιώσεις της εταιρίας

E. Παραίτηση της εταιρίας από την αξίωσή της;

ΣΤ. Η προτεινόμενη λύση υπό το πρίσμα του πρωτογενούς και παραγώγου δικαίου της Ε.Ε.

I. Το ζήτημα της συμβατότητας με το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο

ΙΙ. Το ζήτημα της εφαρμογής της προτεινόμενης ευθύνης σε αλλοδαπές ή ψευδοαλλοδαπές κοινοτικές εταιρίες υπό το πρίσμα της ελευθερίας εγκατάστασης

§ 14. Σύνοψη των κυριότερων πορισμάτων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την οικογενειακή ΑΕ με προτάσεις για επίλυση πρακτικών προβλημάτων
Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5055/2023 και ενημερωμένο ένθετο μέχρι και τον Ν. 5076/2023