Μ. Περτσελάκη, Πρωτόκολλα και Δημόσια Κτήματα, 2020


Μ. Περτσελάκη, Πρωτόκολλα και Δημόσια Κτήματα, 2020

Η παρούσα μονογραφία της Μαρίας Περτσελάκη, Δ.Ν. Πρωτοδίκη παρουσιάζει το πλήρες φάσμα των πράξεων της Διοίκησης - Πρωτοκόλλων που σκοπούν στη διοικητική προστασία των δημοσίων κτημάτων. Το έργο δομείται σε οκτώ κεφάλαια, προβαίνοντας αρχικά σε σύντομες εισαγωγικές παρατηρήσεις αναφορικά με τα κτήματα επί των οποίων εκδίδονται Πρωτόκολλα, ενώ αναλύεται η οριοθέτηση της δικαιοδοσίας, ο σκοπός και η νομική τους φύση. Η ύλη διαρθρώνεται στη συστηματική κατηγοριοποίηση των εκδιδόμενων, από τη Διοίκηση, Πρωτοκόλλων εν γένει και τις προϋποθέσεις έκδοσης αυτών, με τις επιμέρους διακρίσεις κάθε κατηγορίας. Ειδικότερα, αναλύονται τα Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής (δημόσιας δασικής έκτασης, δημοσίων κτημάτων, ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, χώρων αρχαιολογικού-σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος, μοναστηριακής περιουσίας, παραπηγματούχων-αστών προσφύγων, εποικιστικής νομοθεσίας, Ο.Τ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ., αιγιαλού). Παράλληλα, εξετάζεται η έτερη Πράξη απομάκρυνσης και το ένδικο βοήθημα που βάλλει κατά αυτής. Εν συνεχεία, αναλύονται τα Πρωτόκολλα Αποζημίωσης λόγω αυθαίρετης χρήσης (δημοσίων κτημάτων, ανταλλάξιμων ακινήτων, ακινήτων Ο.Τ.Α., εγκαταστάσεων επί αιγιαλού, επί βραχυχρόνιας κατάληψης, βλάβης δημοσίων έργων), λόγω προκληθείσας βλάβης εξ εκσκαφών και ειδικής αποζημίωσης λόγω αυθαίρετων κατασκευών σε δασική έκταση. Η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στα Πρωτόκολλα Κατεδάφισης (δασικής έκτασης και αιγιαλού) και η τέταρτη στα Πρωτόκολλα Κατάληψης με την επιμέρους ανάλυση του περιεχομένου αυτών, ενώ συγχρόνως αναλύονται και λοιπά είδη. Η προσέγγιση εκτείνεται και στην προστασία του καθ’ ού. Ειδικότερα, παρατίθενται ο αμυντικός μηχανισμός που βάλλει κατά της έκδοσης και όλα τα συναφή, ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που διέπουν τη διαδικασία άσκησης και εκδίκασης του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής (προϋποθέσεις παραδεκτού και λόγοι), αλλά και της έκδοσης δικαστικής απόφασης (περιεχόμενο, προσδιορισμός δικαστικής δαπάνης, χρήση αποδεικτικών μέσων, δυνατότητα ανάκλησης, δεδικασμένο και δυνατότητα προσβολής με ένδικα μέσα).

Τέλος, αναπτύσσονται επιμέρους ζητήματα εκτέλεσης των πρωτοκόλλων και η άμυνα κατά αυτής, ενώ γίνεται ειδικότερη μνεία σε ζητήματα μίσθωσης και αλληλεπίδρασης με το Κτηματολόγιο. Μέσω της έρευνας, θεωρίας και νομολογίας εξάγονται κρίσιμα συμπεράσματα αναφορικά με όλα τα ζητήματα που απασχολούν την πράξη και συγχρόνως παρατίθεται η νεότερη νομολογιακή εξέλιξη. Το έργο επιχειρεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αναφυόμενων ζητημάτων σε δογματικό και πρακτικό επίπεδο για το δικαστή, το δικηγόρο, τη διοίκηση, το φοιτητή και γενικώς κάθε κοινωνό δικαίου.

Edition info

Title
Πρωτόκολλα και Δημόσια Κτήματα
© 2020
Director
Author
Series
ISBN
978-960-648-245-8
Pages
XXIV + 339
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η έννοια της κτήσης του Δημοσίου

Ι. Η διάκριση της περιουσίας του Δημοσίου

1. Δημόσια περιουσία

2. Ιδιωτική περιουσία

ΙΙ. Η έννοια των δημοσίων κτημάτων

ΙΙΙ. Η διαχείριση των δημοσίων κτημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η έκδοση του πρωτόκολλου ως πράξη της Διοίκησης

Ι. Σκοπός

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Η οριοθέτηση της δικαιοδοσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Τα είδη του πρωτόκολλου

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής

1. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δημόσια δασική έκταση

α. Προϋποθέσεις έκδοσης

2. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δημόσια κτήματα

α. Προϋποθέσεις έκδοσης.

3. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής για τα ακίνητα διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

α. Προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής

β. Αρμόδιο όργανο έκδοσης

γ. Προϋποθέσεις επιβολής προστίμου

δ. Προϋποθέσεις έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του άρθρ. 19 ν. 4061/2012

ε. Προϋποθέσεις έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής των άρθρ. 23 και 24 ν. 4061/2012

4. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από χώρους αρχαιολογικού-σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος

5. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από τη μοναστηριακή περιουσία

6. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από ακίνητο παραπηγματούχων-αστών προσφύγων

7. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής με βάση την εποικιστική νομοθεσία

8. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από ακίνητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

α. Προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής

β. Προϋποθέσεις έκδοσης

9. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής λόγω αυθαίρετης χρήσης της ακίνητης περιουσίας του Ο.Α.Ε.Δ.

10. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής λόγω αυθαίρετης χρήσης της ακίνητης περιουσίας του ΟΕΚ

11. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής λόγω αυθαίρετης χρήσης και δημιουργίας εγκαταστάσεων επί του αιγιαλού

α. Περιεχόμενο

β. Άσκηση ανακοπής

12. Η έτερη πράξη της απομάκρυνσης

α. Η άσκηση ανακοπής

ΙΙΙ. Πρωτόκολλα επιβολής αποζημίωσης

1. Πρωτόκολλο αποζημίωσης λόγω αυθαίρετης χρήσης δημοσίων κτημάτων

α. Προϋποθέσεις έκδοσης

β. Έννοια και προσδιορισμός της αποζημίωσης

γ. Η επιβολή αποζημίωσης επί δασικού κτήματος

2. Πρωτόκολλο αποζημίωσης λόγω αυθαίρετης χρήσης ανταλλάξιμου ακινήτου

α. Πεδίο εφαρμογής

β. Προϋποθέσεις έκδοσης

γ. Η άσκηση ανακοπής

δ. Το ύψος της αποζημίωσης

3. Πρωτόκολλο αποζημίωσης λόγω αυθαίρετης χρήσης ακινήτου ΟΤΑ

4. Πρωτόκολλο αποζημίωσης λόγω αυθαίρετης χρήσης και δημιουργίας εγκαταστάσεων επί του αιγιαλού

α. Περιεχόμενο και προσδιορισμός

β. Η άσκηση ανακοπής

5. Πρωτόκολλο αποζημίωσης επί βραχυχρόνιας κατάληψης

6. Πρωτόκολλο αποζημιώσεως λόγω βλάβης δημοσίων έργων

α. Η προσβολή του πρωτοκόλλου

7. Πρωτόκολλο αποζημίωσης λόγω προκληθείσας βλάβης εξ εκσκαφών

8. Πρωτόκολλο ειδικής αποζημίωσης λόγω αυθαίρετων κατασκευών σε δασική έκταση

IV. Πρωτόκολλα κατεδάφισης

1. Πρωτόκολλο κατεδάφισης και απομάκρυνσης αυθαίρετων κατασκευών από δασική έκταση

2. Πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών από τον αιγιαλό

V. Πρωτόκολλο κατάληψης

1. Πρωτόκολλο κατάληψης εγκαταλελειμμένου κτήματος

α. Περιεχόμενο

β. Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης

γ. Προστασία κατά του πρωτοκόλλου κατάληψης

γ1. Η αίτηση απόδοσης του ακινήτου

VI. Λοιπά είδη

1. Πρωτόκολλο αποτερματισμού και οροθέτησης

2. Πρωτόκολλο τελικής επιθεώρησης υλοτομίας και καταλογισμού προστίμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Η διαδικασία έκδοσης των πρωτόκολλων

Ι. Αρμόδιο όργανο έκδοσης

ΙΙ. Περιεχόμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Η προστασία κατά της έκδοσης του πρωτόκολλου

Ι. Το ένδικο βοήθημα της ανακοπής

1. Το αντικείμενο της δίκης

2. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού

α. Η αρμοδιότητα του δικαστηρίου

β. Η νομιμοποίηση προς άσκηση ανακοπής

β1. Ενεργητική νομιμοποίηση

β2. Παθητική νομιμοποίηση

ββ2. Η εσφαλμένη αναγραφή στο δικόγραφο

3. Διαδικασία εκδίκασης: κανόνες και αποκλίσεις

4. Η προηγούμενη καταβολή του 20% ως προϋπόθεση του παραδεκτού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Οι λόγοι της ανακοπής

Ι. Ελαττώματα που ανάγονται στις τυπικές προϋποθέσεις έκδοσης

II. Η αοριστία της εκδοθείσας πράξης (πρωτοκόλλου).

III. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος

IV. Η έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας

V. Η έλλειψη προηγούμενης ακρόασης

VI. Η παραβίαση της αρχής ne bis in idem και του τεκμηρίου αθωότητας

VII. Η αντίθεση στην ΕΣΔΑ και στο Σύνταγμα

VIII. Η προϋπόθεση του παραδεκτού της καταβολής του 20% της ορισθείσας αποζημίωσης

IX. Ο καθορισμός αποζημιώσεως για διάστημα μείζον της πενταετίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄

Η απόφαση επί της ανακοπής

I. Περιεχόμενο

II. Ο προσδιορισμός της δικαστικής δαπάνης

III. Χρήση αποδεικτικών μέσων

IV. Η δυνατότητα ανάκλησης

V. Η δημιουργία δεδικασμένου

VI. Η δυνατότητα προσβολής με ένδικα μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ H΄

Ειδικά ζητήματα στα πρωτόκολλα

Ι. Η εκτέλεση του πρωτοκόλλου

1. Τρόπος εκτέλεσης

α. Η εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής

β. Η εκτέλεση του πρωτοκόλλου αποζημίωσης

2. Η άμυνα κατά της εκτέλεσης του πρωτοκόλλου

α. Η ανακοπή του ΚΕΔΕ

β. Η αίτηση αναστολής

ΙΙ. Το ένδικο βοήθημα της αγωγής

ΙΙΙ. Η περίπτωση της μίσθωσης

IV. Η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς

V. Πρωτόκολλα και κτηματολόγιο

1. Το πρωτόκολλο και ένδικα βοηθήματα ως αντικείμενο δήλωσης-καταχώρισης

α. Η καταχώριση του πρωτοκόλλου

β. Η καταχώριση της ανακοπής και της αγωγής

γ. Η διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών

Επίλογος

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Διαμαντόπουλος/Χ. Πογιατζής/Χ. Κληρίδης..., Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2020
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #13
Δύο πρόσφατες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών επαληθεύουν το ενδεχόμενο εφαρμογής από έλληνα δικαστή διατάξεων τόσο του κυπριακού, όσο και του ελληνικού κτηματολογικού δικαίου....
Α. Μιχαλάκης, Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στο κτηματολογικό δικονομικό δίκαιο, 2020
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #15
Η οικονομία της δίκης, ο περιορισμός των δικαστικών εξόδων, η αποφυγή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων αποτελούν rationes που αποσκοπούν στον ένα και μοναδικό υπερνομοθετικής...
Δ. Παπαστερίου, Δασικοί Χάρτες, 2019
Μια άνευ προηγουμένου έκρηξη στους δασικούς χάρτες χαρακτηρίζει τα έτη 2016 έως 2019. Το φαινόμενο καταλαμβάνει την εν γένει νομοθετική παραγωγή, δεσπόζει στη νομολογία και...
Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής