Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Η εταιρική δανειοδότηση στην Ε.Π.Ε., 2006


Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Η εταιρική δανειοδότηση στην Ε.Π.Ε., 2006

Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ως κεφαλαιουχική εταιρία, στηρίζεται στην ύπαρξη εταιρικού κεφαλαίου. Το εταιρικό κεφάλαιο συνιστά τη βάση ευθύνης της εταιρίας στις συναλλαγές και το μέσο προώθησης του εταιρικού σκοπού. Η σταθερή του «παρουσία» στον εταιρικό κορμό συνεπάγεται τη συγκέντρωση και τη διατήρηση στους κόλπους της εταιρίας, εταιρικής περιουσίας, αξίας τουλάχιστον ίσης με το μέγεθός του. Όμως, η ευχέρεια που παρέχει ο νόμος στους εταίρους-ιδρυτές να καθορίζουν το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου ελεύθερα, με μόνο περιορισμό ένα κατώτατο, ορισμένο από το νόμο, ελάχιστο ποσοτικό όριο, δημιουργεί –εφόσον συντρέχουν και άλλοι παράγοντες–, το γνωστό, ακανθώδες πρόβλημα της υποκεφαλαιοδότησης της εταιρίας. Μία από τις συνέπειες του φαινομένου αυτού, είναι να ανακύπτει μεταγενέστερα ανάγκη για οικονομική τόνωση της εταιρίας, με προσφυγή σε διάφορες μεθόδους χρηματοδοτήσεων.

Μορφή χρηματοδότησης –και μάλιστα προσφιλής– είναι η παροχή δανείων στην εταιρία από τους εταίρους της. Η εταιρική δανειοδότηση αυτή καθεαυτή δεν είναι συνυφασμένη με δυσλειτουργίες, αλλά και ούτε δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στη δανειοδοτούμενη εταιρία. Αντίθετα, πρόβλημα είναι πολύ πιθανό να ανακύψει κατά το στάδιο της απόδοσης του δανείου. Το πρόβλημα αυτό αφορά τον βάσιμο κίνδυνο του παραγκωνισμού των συμφερόντων των τρίτων δανειστών και την πρόταξη των συμφερόντων των εταίρων που χρηματοδότησαν την εταιρία με δάνειο. Η εξέλιξη αυτή είναι πιθανότατη, λόγω της στενής σχέσης που ο νόμος δημιουργεί στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης, μεταξύ των εταίρων της και της εταιρίας.

Ο νομοθέτης, λοιπόν, παρεμβαίνει με την ειδική ρύθμιση του άρθρου 32 §2, για να αποφευχθεί μια τέτοια εξέλιξη. Μεταθέτει τον κίνδυνο από την πιθανή αδυναμία της εταιρικής περιουσίας να ικανοποιήσει τρίτους και εταίρους δανειστές, στους εταίρους, με το σκεπτικό κυρίως, ότι η ανάγκη του δανεισμού προέκυψε από την ανεπαρκή κεφαλαιοδότηση της εταιρίας, για την οποία υπεύθυνοι είναι οι εταίροι, μετέπειτα δανειοδότες. Η κίνηση αυτή, είτε γίνεται συνειδητά από τους εταίρους, είτε όχι, έχει ως συνέπεια να περιορίζεται ο επιχειρηματικός τους κίνδυνος στη μικρού μεγέθους εταιρική εισφορά τους. Για να αποδοθεί, λοιπόν, το μερίδιο ευθύνης σ’ εκείνον που πρέπει να το φέρει, δεσμεύεται προσωρινά το ποσό των εταιρικών δανείων υπέρ των τρίτων δανειστών, μέχρις ότου επιτευχθεί η ικανοποίηση των αξιώσεων, που έχουν οι τελευταίοι κατά της εταιρίας.

Η νομοθετική αυτή μεθόδευση δημιουργεί νομικά προβλήματα, τα οποία στην παρούσα εργασία, προσπαθούμε να επιλύσουμε.

Edition info

Title
Η εταιρική δανειοδότηση στην Ε.Π.Ε.
Άρθρο 32 Ν. 3190/1955
© 2006
Author
ISBN
978-960-445-104-9
Pages
XII + 195
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συνάρτηση του εταιρικού κεφαλαίου με την οικονομική δραστηριότητα της εταιρίας

§1. Εταιρικό κεφάλαιο-εταιρική περιουσία

§2. Διάκριση των δύο εννοιών

§3. Νομοθετικά μέτρα για τη διατήρηση σταθερού του εταιρικού κεφαλαίου

§4. Κεφαλαιοδότηση της εταιρίας

Η δανειοδότηση της εταιρίας από τους εταίρους της

§1. Γενικές παρατηρήσεις

§2. Νομική μεταχείριση του εταιρικού δανείου

§3. Τα εταιρικά δάνεια στις άλλες εταιρίες του εμπορικού δικαίου

§4. Το άρθρο 32 Ν. 3190/1955

§5. Το δάνειο του εταίρου ΕΠΕ προς την εταιρία του

Απόδοση του δανείου

§1. Γενικά

§2. Έννοια της «επάρκειας»

§3. Χρόνος στον οποίο κρίνεται η επάρκεια

§4. Τρίτοι εταιρικοί δανειστές

§5. Οι απαιτήσεις των τρίτων δανειστών

§6. Απόδοση του δανείου-δικαίωμα στα κέρδη

Η παράβαση του άρθρου 32 §2

§1. Η απόδοση «λογίζεται ως μη γενομένη». Έννοια

§2. Ακυρότητα της απόδοσης (άρθρο 175 ΑΚ)

Εξωδικαιοπρακτική ευθύνη των εταίρων

§1. Ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό

§2. Ευθύνη από αδικοπραξία

Ευθύνη του διαχειριστικού οργάνου

§1. Ευθύνη από το άρθρο 914 ΑΚ

§2. Ευθύνη από το άρθρο 26 Ν. 3190/1955

Η απόδοση του δανείου στο στάδιο της εταιρικής εκκαθάρισης και της πτώχευσης της εταιρίας

§1. Το στάδιο της εταιρικής εκκαθάρισης

§2. Το στάδιο της πτώχευσης της εταιρίας

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΞΕΝΗ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών